JKCL-KABUM-03-GA-089

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title gsung ngag rin po che'i brgyud 'debs JKCL-KABUM-03-GA-089.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 89, Pages 351-353 (Folios 1a1 to 2a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gsung ngag rin po che'i brgyud 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 351-353. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ (gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa)
Colophon

༧ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསུང་ཡིན་པ་ངེས་སྙམ་སྟེ་འདིར་བཀོད་པའོ།།

7chos kyi blo gros gsung yin pa nges snyam ste 'dir bkod pa'o//

[edit]
གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་འདེབས། རྣམ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ཡི་འཛིན་མ་ལ། །སོགས་ནས། བུདྡྷ་ཤྲཱི་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཀུན་སྤངས་ཆོས་རྗེ་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་རྣམས་ལ༴ །བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་དང་། །མཁྱེན་རབ་བྱམས་པ་རྨོར་ཆེན་གནས་གསར་རྗེ། །ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་དང་། །ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ༴ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། །བློ་གཏེར་དབང་པོ་ངག་དབང་ལེགས་པའི་ཞབས། །ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་བའི་མཚན། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་འདི། ངེད་ནས་ཁྲིད་ཚར་གསུམ་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་གསུམ་ལས་ནོས་པའི་བརྒྱུད་པ་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པ་ཡིན། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་བརླབས་གྱིས། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སྙིང་ལ་ཤར། །འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་ཐོས་པས་ཡིད་སྤྲོ་སྟེ། །གསང་ཆེན་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྐྱེད་པ་ཕྱི་དབྱིབས་རྡུལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སོགས། རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་ན་དུམ་པའི་ནང་། ལྡེབ་༢༣༡ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་མཆོད་ལྡེའུ་༣༠ཅན་ལ་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ནི། ཞྭ་ལུ་བ་དང་མཁྱེན་རབ་རྗེའི་རྗེས་སུ། སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་རྨོར་ཆེན་རྗེ། །སྙན་བརྒྱུད་མངའ་བདག་ཀུན་དགའ་ལེགས་འབྱུང་ཞབས། །སྙན་བརྒྱུད་སྤེལ་མཁས་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ལ། །གསོལ༴ །ས་གསུམ་སྐྱེ་དགུའི་གཉེན་གཅིག་ཐར་རྩེ་རྗེ། །ས་བསྟན་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལེགས། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལ། །གསོལ༴ །གྲུབ་པའི་སར་བཞུགས་ངག་དབང་རིན་ཆེན་དང་། །གྲུབ་པ་མཆོག་བརྙེས་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ཞབས། །གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ། །གསོལ༴ །རིགས་རྣམས་ཀུན་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །རིགས་བརྒྱ་སྤྲོ་མཛད་བློ་གཏེར་དབང་པོ་དང་། །རིགས་འདུས་འཇམ་མགོན་ངག་དབང་ལེགས་པ་ལ། །གསོལ༴ །། །། ༈ སྨན་མཆོད་ལ། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མངྒའི་མཚན་ཅན་ལ། །རྣམ་དག༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གི་རྗེས་སུ། མཁྱེན་རབ་བྱམས་པ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་རྗེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ཞབས། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ལ། །རྣམ་དག༴ ཨོཾ༴ །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་དང་། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་བརྙེས་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ཞབས། །འདྲེན་པ་མཆོག་གྱུར་ངག་དབང་རིན་ཆེན་ལ། །རྣམ་དག༴ ཨོཾ༴ །རྗེ་བཙུན་འཆི་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣལ་འབྱོར་འཇམ་དཔལ་བཟང་། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ། །རྣམ་དག༴ ཨོཾ༴ གསང་བའི་བདག་པོ་བློ་གཏེར་དབང་པོ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ངག་དབང་ལེགས་པའི་ཞབས། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། རྣམ་དག༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞན་ཡང་སྨིན་བྱེད་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་ལམ་སོགས།། །། ༈ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་མགོར། །དག་པ་བདེ་སྟོང་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ནས། །ཀྱཻ་རྡོར་ལྷ་དགུ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་གསང་བའི་བདག་པོ་དང་། །སེངྒེའི་གདོང་ཅན་འདིར་བྱོན༴ །དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང་། །འགྲོ་བའི་དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་མཛད་པ། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འདིར་བྱོན་མཆོད་གཏོར་བཞེས། །ཧཱུྃ་འོག་མིན་བདེ་ཆེན་སོགས། ༧ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསུང་ཡིན་པ་ངེས་སྙམ་སྟེ་འདིར་བཀོད་པའོ།། །།
[edit]

gsung ngag rin po che'i brgyud 'debs/__rnam dag dkyil 'khor bzhi yi 'dzin ma la/____/sogs nas/__bud+d+ha shrI ngor chen rdo rje 'chang /____/sems dpa' chen po rnams la gsol ba 'debs/____/brgyud srol kun 'dus bdag chen rdo rje 'chang /____/kun spangs chos rje blo gsal rgya mtsho'i zhabs/____/mkhyen brtse'i dbang phyug bslab gsum rgyal mtshan dang /____/dbang phyug rab brtan rnams la=____/bsod nams mchog ldan bsod nams mchog grub dang /____/mkhyen rab byams pa rmor chen gnas gsar rje/____/kun dga' blo gros nam mkha' 'chi med dang /____/kun dga' bstan 'dzin rnams la=____/bstan pa'i rgyal mtshan rin chen rdo rje dang /____/blo gter dbang po ngag dbang legs pa'i zhabs/____/chos kyi nyi ma 'jam dbyangs rgyal ba'i mtshan/____/chos kyi blo gros rnams la gsol ba 'debs/____/brgyud pa'i kha skong 'di/__nged nas khrid tshar gsum yongs 'dzin dam pa gsum las nos pa'i brgyud pa gcig tu sdom pa yin/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas so/____/de ltar gsol ba btab pa'i byin brlabs gyis/____/nges 'byung byang chub sems gnyis snying la shar/____/'bras bu'i yon tan thos pas yid spro ste/____/gsang chen lam la 'jug par byin gyis rlobs/____/bskyed pa phyi dbyibs rdul tshon dkyil 'khor du/____/sogs/__rgyud sde kun btus na dum pa'i nang /__ldeb 231nA ro mkha' spyod sgrub mchod lde'u 30can la brgyud 'debs kha skong ni/__zhwa lu ba dang mkhyen rab rje'i rjes su/__snyan brgyud gdams pa'i gter mdzod rmor chen rje/____/snyan brgyud mnga' bdag kun dga' legs 'byung zhabs/____/snyan brgyud spel mkhas kun dga' blo gros la/____/gsol=____/sa gsum skye dgu'i gnyen gcig thar rtse rje/____/sa bstan nyin mor byed pa'i nam mkha' legs/____/sa bcu'i dbang phyug bstan pa'i nyi ma la/____/gsol=____/grub pa'i sar bzhugs ngag dbang rin chen dang /____/grub pa mchog brnyes kun dga' bstan 'dzin zhabs/____/grub gnyis dpal ster 'jam dpal bzang po la/____/gsol=____/rigs rnams kun bdag 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang /____/rigs brgya spro mdzad blo gter dbang po dang /____/rigs 'dus 'jam mgon ngag dbang legs pa la/____/gsol=____//____//____!__sman mchod la/__rigs kun khyab bdag mang+ga'i mtshan can la/____/rnam dag=__oM AHhU~M/__gi rjes su/__mkhyen rab byams pa ngag dbang lhun grub rje/____/thams cad mkhyen pa kun dga' lhun grub zhabs/____/ngag gi dbang phyug legs pa'i 'byung gnas la/____/rnam dag=__oM=____/'jam pa'i dbyangs dngos kun dga' blo gros dang /____/mkhas shing grub brnyes nam mkha' 'chi med zhabs/____/'dren pa mchog gyur ngag dbang rin chen la/____/rnam dag=__oM=____/rje btsun 'chi med bstan pa'i nyi ma dang /____/grub pa'i dbang phyug rnal 'byor 'jam dpal bzang /____/rdo rje 'chang dngos mkhyen brtse'i dbang po la/____/rnam dag=__oM=__gsang ba'i bdag po blo gter dbang po dang /____/rnal 'byor dbang phyug ngag dbang legs pa'i zhabs/____/skyabs gnas kun 'dus chos kyi blo gros la/__rnam dag=__oM AHhU~M/__gzhan yang smin byed dbang dang grol byed lam sogs//____//____!__'og min bde chen mgor/____/dag pa bde stong lhun grub gzhal yas nas/____/kyai rdor lha dgu rdo rje rnal 'byor ma/____/rdo rje 'jigs byed gsang ba'i bdag po dang /____/seng+ge'i gdong can 'dir byon=____/dpal ri pad+ma 'od kyi gzhal yas nas/____/khro bo'i rgyal po rta mchog rol pa dang /____/'gro ba'i dbul phongs sdug bsngal sel mdzad pa/____/myur mdzad mgon po 'dir byon mchod gtor bzhes/____/hU~M 'og min bde chen sogs/__7chos kyi blo gros gsung yin pa nges snyam ste 'dir bkod pa'o//____//_

Footnotes

Other Information