JKCL-KABUM-03-GA-084

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྗེ་བཙུན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་གསང་རྣམ་གྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།
Wylie title rje btsun dpal ldan bla ma dam pa 'jam pa'i dbyangs chos kyi blo gros la gsang rnam gyi sgo nas gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug JKCL-KABUM-03-GA-084.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 84, Pages 295-329 (Folios 1a to 18a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje btsun dpal ldan bla ma dam pa 'jam pa'i dbyangs chos kyi blo gros la gsang rnam gyi sgo nas gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 295-329. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་གསང་རྣམ་གྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཡུལ་མདོ་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གྲལ་མཐར་མཆིས་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བྱི་ནག་ཟླའི་ཚེས་ནང་རྗེ་བླ་མའི་ཞལ་གསུང་ཕྱག་བསྟར་དངོས་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་ནང་འཁོད་ཀྱི་གསང་རྣམ་དཀྱུས་སུ་བསྒྲིགས་སྐབས་སུ་རང་གི་དད་པའི་གསོས་འཛིན་དུ་བཅུད་བསྡུས་གསོལ་འདེབས་ཚིག་བཅད་མགྱོགས་བསྟར་བགྱིས་པར། ལོ་དེའི་མཇུག་ཏུ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ཞིབ་མཇལ་སྐབས། སླར་ཡང་དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཁ་ཤས་བླངས་ཤིང་གོང་དང་གཤམ་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་བསྣན་འཕྲི་ཅུང་ཟད་བཅས་སྤེལ་བར་རྗེ་གང་གི་སློབ་གྲོགས་བརྒྱུད་བཅས་ལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/ces rje btsun bla ma rdo rje 'chang 'jam dbyangs chos kyi blo gros la gsang rnam gyi sgo nas gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug ces bya ba 'di ni/__yul mdo khams su skyes shing bla ma rdo rje 'chang gi zhal slob kyi gral mthar mchis pa kun dga' dbang phyug gis/__rab byung bcu drug pa'i chu byi nag zla'i tshes nang rje bla ma'i zhal gsung phyag bstar dngos kyi shog dril nang 'khod kyi gsang rnam dkyus su bsgrigs skabs su rang gi dad pa'i gsos 'dzin du bcud bsdus gsol 'debs tshig bcad mgyogs bstar bgyis par/__lo de'i mjug tu rnam thar chen mo zhib mjal skabs/__slar yang de'i nang nas kyang kha shas blangs shing gong dang gsham du bsgrigs te bsnan 'phri cung zad bcas spel bar rje gang gi slob grogs brgyud bcas la bla ma'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །རྗེ་བཙུན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་གསང་རྣམ་གྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ཨོཾ་སྭསྟི། ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཁྱབ་དྲིན་ཅན་རྗེ། །བླ་མ་འཇ༵མ་པའི་དབྱང༵ས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་པ། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་བླ་མའི་སྐུར་སྣང་བ། །ཆོས༵་ཀྱི༵་བློ༵་གྲོས༵་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇ༵མ་དཔལ་དབྱང༵ས་དངོས་མཁྱེན༵་བརྩེའི༵་དབ༵ང་པོ༵་ཞེས། །འགྲོ་ཀུན༵་དགའ༵་བའི་གཉེན་མཆོག་རིས་མེད་ཀྱི། །བསྟན༵་པའི༵་རྒྱལ༵་མཚན༵་ཆེར་བསྒྲེངས་དཔ༵ལ་བཟ༵ང་པོའི༵། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཡི། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་མཆོག །ཡིད་ལ་དྲན་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་། །སྣོད་བཅུད་སྣང་བ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་། །གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་མེད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས། །དག་པ་རབ་འབྱམས་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་འབྱུང་། །བི་མ་མི་ཏྲ་ལྷ་བཙུན་ཀློང་ཆེན་པ། །རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ལམ་འབྲས་བླ་མ་སོགས། །དགྱེས་ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་ལ་གསོལ༴ །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་ཚེ་དབང་དཔལ་སྤྲུལ་ལས། །ཀློང་སྙིང་སྔོན་ཁྲིད་གནུབས་ཆེན་སྔགས་གཞུང་སོགས། །དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་སྩལ་ལ༴ །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས། །ལན་གཅིག་ཚད་མ་རིག་གཏེར་བཤད་ཁྲིད་དང་། །སྐབས་འགར་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རིག་གཏད་གནང་། །ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་བཞུགས་ལ༴ །བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལས། །ཀྱེ་རྡོར་དབང་དང་ལམ་འབྲས་ལྟ་ཁྲིད་དང་། །རྒྱུད་གསུམ་མནོས་ཤིང་ཚར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ལས། །དབང་བླངས་གཉིས་མེད་གྱུར་ལ༴ །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལས། །སོ་ཐར་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཤིང་དེ་ཡི་མཚན། །ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དོན་འགྲུབ་ནི། །དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གསོལ་ལ༴ །མདུན་མཁར་འཇའ་ཟེར་ཀློང་དུ་འགྲོ་འདུལ་རྗེ། །དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་ཅན། །སྐྲ་དཀར་ཐོར་ཅོག་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་གཟིགས་ལ༴ །ཕྱག་གཡས་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་ཌཱ་རུ་དཀྲོལ། །གཡོན་པས་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས། །སྙན་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་གསང་བ་ཡི། །ཟབ་མོའི་གདམས་ངག་སྩལ་ལ༴ །བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་འཁོར་དང་བཅས། །ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །རེས་འགའ་ཐ་དད་རེས་འགའ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། །གཉིས་མེད་གཉིས་སུ་སྣང་ལ༴ །འཇིགས་བྲལ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིཪྺ་པ། །ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འཆད་བརྗིད་ཉམས་ཆེ་བའི་སྐུར། །མོས་གུས་མཛད་པས་ཞལ་དུ་བརྔུབས་ནས་ནི། །གསང་ལམ་ཕྱིར་དབྱུངས་མཛད་ལ༴ །བདེ་གཤེགས་བདུད་རྩི་ཐོད་ཆང་རིག་མ་བསྟིམས། །དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་གནས་ནས་འོད་ཟེར་ནི། །དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་དང་ནི་འདྲེས་མ་ཡིས། །དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ༴ །དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དབྱངས་སྒྲོགས་བཞིན་དུ། །བླ་མ་ཧཱུྃ་ཡིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཐར། །ཐིམས་པའི་མོད་ལ་རིག་སྟོང་ནམ་མཁའ་ལྟར། །དབྱེར་མེད་གྱུར་པ་ཁྱེད་ལ༴ །འོད་གསལ་ཀློང་དུ་བླ་མ་ས་ཆེན་གྱིས། །རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་པོད་དབང་བྱིན་བརླབ་མཐར། །དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེར་གྱུར་ཏེ་ཐིམ་པའི་མོད། །བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རོལ་ལ༴ རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་པ། །རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་རོ་ལང་ཁྲི་སྟེང་རོལ། །སྟེང་མཁར་གདུགས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་ཟིལ་ཅན། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གཟིགས་ལ༴ །མཁའ་འགྲོ་སྤྲོས་ཤིང་བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས། །སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ནི། །བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་བཅུ་གཉིས་ཕྱག་ཅན་གྱིས། །ཁྱེད་ཞལ་བརྔུབས་པར་མཛད་ལ༴ །ཡུམ་མཁར་ཕྱིར་བཏོན་བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་གྱུར། །སྡོམ་བཟུང་ནས་བརྩམ་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་དབང་མཆོག་དབང་གསུམ་དང་བཅས། །དབང་བཞི་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ༴ །སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་སྔར་བཞིན་གྱུར་པ་ཡིས། །རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གཅིག་གི་བཀའ་གཏད་མཐར། །ཁྱེད་སྐུར་ཐིམས་ཤིང་དབྱེར་མེད་གྱུར་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་རང་མདངས་གསལ་ལ༴ །ལམ་འབྲས་ཁྲིད་དབུར་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ་ཉིད། །བགྲེས་ཉམས་དཀར་ཆས་རྡོ་དྲིལ་ཁ་ཊཱྃ་ཅན། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དང་བཅས་ཐིམས་པའི་མོད། །བདེ་ཉམས་བཞེས་པར་མཛད་ལ༴ །མནལ་ལམ་འོད་གསལ་དག་ཏུ་ལན་དུ་མར། །ཁའུ་བྲག་རྫོང་གསལ་ཞིང་དུས་གཅིག་ན། །བླ་མ་ཁའུ་པ་ཡི་སློབ་དུས་ཀྱི། །ས་ཆེན་བག་ཆགས་སད་ལ༴ །རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོས་མདུན་མཁར་གཟིགས། །ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཅེས་སོགས། །གསུངས་མཐར་ཧྲཱིཿདང་ཐིག་དམར་རྡོ་རྗེར་གྱུར། །དབྱེར་མེད་ཐིམས་པ་ཁྱེད་ལ༴ །བཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཤིག་འོད་གསལ་དུ། །བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་སྤྲུལ་མངོན་དགའི་ཞིང་བཀོད་དང་། །བདེ་ཆེན་ཞིང་དམར་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །བཀོད་པ་དང་བཅས་མཇལ་ལ༴ །དགོངས་ཟང་དབང་དུས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་རྗེ། །སྐྱིལ་ཀྲུང་དཀར་ཆས་ཐོར་ཅོག་རྒོད་འཕྲུ་ཅན། །ཆོས་འཆད་གཏེར་སྒྲོམ་འཛིན་ཅིང་མདུན་མཁར་བྱོན། །ཟང་ཐལ་བཀའ་གཏད་གནང་ལ༴ །བླ་རྣལ་སྒོམ་ཚེ་མཁའ་འགྲོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་མཇལ་ཞིང་དཀར་ཆས་གསོལ། །ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་བག་ཆགས་སད། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་ལ༴ །རླུང་འདུན་ཙམ་གྱིས་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་རྗེ། །ཆོས་འཆད་གླེགས་བམ་འཛིན་པའི་པཎྜི་ཏས། །ཤེར་ཕྱིན་ལ་སོགས་གསུང་འབུམ་གདམས་གཏད་མཐར། །ཐུགས་ཀར་དབྱེར་མེད་ཐིམས་ལ༴ །རྣམ་ཐར་དད་པས་གྲུབ་ཆེན་ཏིལླི་པ། གཅེར་བུ་འཇིགས་ཉམས་ཡུམ་དང་སྦྱོར་བ་ཡིས། །བདུད་རྩི་གནང་བས་བདེ་ཉམས་རྒྱས་པའི་མཐར། །དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ༴ །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །སྨུག་ནག་པཎ་ཞུ་གསོལ་ཞིང་པཎ་ཆས་ཅན། །ཞབས་པུས་གཡས་བསླངས་ཕྱག་གཉིས་གླེགས་བམ་བསྣམས། །མདུན་མཁར་གསལ་བར་གཟིགས་ལ༴ །མོས་གུས་མཛད་པས་གཞལ་མེད་ཁང་ཞིག་ཏུ། །བླ་མ་འཇམ་རྡོར་འཁོར་བཅས་སྐུར་གྱུར་པས། །ཉིད་སྐུ་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས་མཐར་གསེར་ཞུན་ལྟར། །གྱུར་པ་ཞལ་དུ་ཞུགས་ལ༴ །ཡུམ་མཁར་འཇམ་དཔལ་གྱུར་པ་ཕྱིར་བཏོན་ནས། །སྡོམ་བཟུང་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ནས་བརྩམ་སྟེ། །དབང་བཞི་ཤིན་ཏུ་བྱས་མཐར་ལུང་བསྟན་དང་། །དབུག་དབྱུང་གཟིངས་བསྟོད་སྩལ་ལ༴ །དེ་མཐར་དཀྱིལ་འཁོར་ལན་གསུམ་བསྐོར་བའི་རྗེས། །གཙོ་འཁོར་འབྲུ་གསུམ་གྱུར་ཏེ་ཐིམས་པའི་མོད། །ཉིད་སྐུ་ཐིག་སེར་གོང་བུ་གྱུར་ཏེ་ཡལ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ལ༴ །སླར་ཡང་པཎ་ཆེན་སྔར་བཞིན་གྱུར་ནས་ནི། །རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་མང་པོའི་བཀའ་གཏད་གནང་། །གླེགས་བམ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་སྐུ་གླེགས་བམ་ཆེར། །གྱུར་པའི་གསལ་སྣང་བཞེས་ལ༴ །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཀུ་ཀུ་རི་པ་ཉིད། །སྔོ་སངས་ཐོར་ཅོག་ཁྱི་སྦྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །རིག་ངོ་སྤྲོད་མཐར་དབྱེར་མེད་ཐིམས་པའི་མོད། །ཁྱེད་ཉིད་དེ་རུ་གསལ་ལ༴ །མནལ་ལམ་དུར་ཁྲོད་བཀོད་པའི་གནས་སུ་ཕེབས། །གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་བདེ་མཆོག་སྐུ་རུ་བཞེངས། །རྗེ་ཉིད་ཕག་མོའི་སྐྱུ་གྱུར་བདེ་མཆོག་གི། དབང་བསྐུར་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ༴ །ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་ཡུད་ཀྱིས་ཕེབས། །ཞིང་གི་བཀོད་པ་གཟིགས་ཤིང་རིན་ཆེན་གྱི། །ཕོ་བྲང་ཕྱི་སྒོར་ཕེབས་འཕྲལ་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྨུག་མོས་གདན་དྲངས་ཞུས་ལ༴ །པད་ཞུ་གསོལ་བའི་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུས་དབུས། །རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་གྲལ་བསྟར་བཞུགས་པ་ཡིས། །རོལ་མོའི་སྒྲ་བཅས་སྒྲུབ་པ་འཚོགས་བཞིན་པའི། །མདུན་དུ་ཕེབས་པ་ཁྱེད་ལ༴ །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུས་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི། །དབང་བསྐུར་གསུངས་ནས་ལོགས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམས། །བུམ་དབང་ལ་སོགས་དབང་བཞི་རྫོགས་པའི་མཐར། །ལུང་བསྟན་གསལ་བར་གནང་ལ༴ །ཁྱེད་ལ་འབྲེལ་པ་ཐོབ་ཚད་ངན་སོང་ལས། །སྐྱོབ་པའི་ཐུགས་བསྐུལ་དྲག་པོས་ཞབས་ལ་བཏུགས། །དེ་འཕྲལ་མཁའ་འགྲོས་ཕྱིར་བསྐྱལ་སྒོ་མདུན་ནས། །འཕུར་ཏེ་རང་གནས་ཕེབས་ལ༴ །ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་རབ་བྱུང་པཎ་ཆས་ཅན། །པུས་གཡས་བསླངས་ཤིང་གཡོན་པ་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །རྡོར་དྲིལ་བསྣམས་ཤིང་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར་བ་ལས། །དབང་བཞི་རྫོགས་པར་བཞེས་ལ༴ །དེ་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀར་པོ་ཞིག །གྱུར་པའི་ཞལ་ནས་བདེ་མཆོག་རྩ་སྔགས་སྤྲོས། །ཁྱེད་ཉིད་བདེ་མཆོག་གསལ་བའི་ཐུགས་ཞུགས་པས། །སྐུ་ལུས་སྔགས་སྒྲས་ཁེངས་ལ༴ །སླར་ཡང་དེ་ཉིད་ཕག་མོ་དམར་མོ་ནི། །གྲི་ཐོད་འཛིན་པའི་སྐུ་གྱུར་བྱང་སེམས་བླུད། །གསུང་གིས་ངོ་སྤྲོད་ཉིད་ལ་ཐིམ་པའི་མོད། །བདེ་ཉམས་ཕག་མོར་གསལ་ལ༴ །མོས་གུས་རྐྱེན་གྱིས་ཀཿསི་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཟ་ཧོར་ཆས་ཅན་གུ་རུའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །ཐུན་མིན་ཟབ་ཁྱད་ལྡན་པའི་དབང་བཞི་ཞིག །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཞེས་ལ། །འདུས་མདོའི་སྟ་གོན་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི། །སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་བཅས་ཏེ་ཐིམ་པའི་མོད། །རྡོར་སེམས་ཨ་དཀར་གྱུར་ལ༴ །དེ་ཚེ་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མཆོག །དབུ་སྐྲ་སེ་ཆོབ་རྒྱབ་བསྙིལ་དགེ་བསྙེན་ཆས། །སྣུམ་འབོར་གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། །མདོ་ཡི་དབང་བཞི་གནང་ལ༴ །བསྙེན་དུས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གླིང་། །གླེགས་རལ་འཛིན་པས་གནས་ལྔའི་བྱིན་བརླབས་མཐར། །ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་འོད་ཕུང་ཨ་ཡིག་བསྡུས། །དེ་མཐར་དབྱིངས་སུ་ཡལ་ལ༴ །འོད་གསལ་ཀློང་དུ་བློ་གཏེར་དབང་པོ་མཇལ། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྐུ་གྱུར་སྦྱོར་མཚམས་ནས། །བྱང་སེམས་རྒྱུན་མང་སྩལ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ། །བདེ་ཉམས་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ༴ །ཡང་བསྐྱར་ལམ་དབང་ཞུ་བའི་ཐུགས་འདུན་རྐྱེན། །བླ་མ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གྱུར་པའི། །ཐུགས་ཀར་འཇོག་སྙེ་རིགས་ལྔའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ལམ་དབང་རྫོགས་པར་བཞེས་ལ༴ །སླར་ཡང་བླ་མ་པཎ་ཆས་རྡོ་དྲིལ་ཅན། །འབྲུ་གསུམ་གྱུར་ལས་རིགས་ལྔའི་ས་བོན་སོགས། །གྲངས་མེད་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་སྐུ་ཧེ་རུ་ཀའི། །དྭངས་པའི་སྐུ་ལུས་ཁེངས་ལ༴ །སྤྲུལ་གཞི་ལྕང་ལོ་ཅན་ན་རིན་ཆེན་གྱི། །གཞལ་མེད་ཁང་མཛེས་བྱང་སེམས་སྙིང་པོའི་དཔལ། །དྲི་མེད་འོད་རྒྱལ་སྔོན་པོ་ལོངས་སྐུའི་ཆས། །དགྱེས་བཞུགས་འཁོར་བཅས་མཇལ་ལ༴ །སླར་ཡང་རྒྱུད་བཏུས་གླེགས་བམ་བརྩེགས་པའི་མཁར། །བླ་མ་སྔར་ལྟར་བཞུགས་ནས་གླེགས་བམ་ལས། །དབྱངས་གསལ་སྤྲོས་མཐར་གླེགས་བམ་བཅས་པ་ཡང་། །ཐིམས་ཉམས་གསལ་བར་བཞེས་ལ༴ །བླ་མ་ངག་དབང་ལེགས་པ་བདེ་ཆེན་ཞིང་། །བྱང་སེམས་ཟླ་སྙིང་ནོར་བུ་དྲི་མེད་འོད། །དཀར་པོ་ལོངས་སྐུ་ས་གནོན་སྐྱབས་སྦྱིན་ཅན། །འོད་འཕྲོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ༴ །ངོར་ཆེན་ས་ཞུ་མནབས་ཤིང་ཆོས་འཆད་ཅན། །གསང་འདུས་སྐུར་གྱུར་འོད་ཀྱིས་ཁྱེད་སྐུ་སྦྱོངས། །ཧཱུྃ་གྱུར་ཞལ་དྲངས་དབང་བསྐུར་གསང་དབྱུངས་མཐར། །ཁྱོད་ཉིད་གསང་འདུས་གྱུར་ལ༴ །འོད་གསལ་ཀློང་འགྱུར་བདེ་མཆོག་སྐུ་རུ་བཞེངས། །རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་གྱུར་ནས་སྙོམས་འཇུག་རོལ། །གྲུབ་ཆེན་བིཪྺས་སྤྱོད་པའི་རྗེས་གནང་སྩལ། །གོང་མ་ཕྱོགས་གླང་གསལ་ལ༴ །དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་ངོར། །གཞལ་མེད་ཁང་དབུས་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་བའི་རྩེར། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་འཁོར་བཅས་ཡང་ཡང་གཟིགས། །རྗེས་བཟུང་བྱིན་གྱིས་བརློབས་ལ༴ །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཧི་པ། །སྔོ་ནག་འཇིགས་ཉམས་ཐོར་ཚུགས་ཉ་ཐོད་ཅན། །བདེ་མཆོག་སྐུ་གྱུར་ཞལ་བརྔུབས་གསང་དབྱུང་མཐར། །དབང་བཞི་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ༴ །རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ་རྡོར་ཐོད་ཅན་ཞིག་གཟིགས། །བླ་སློབ་གཉིས་ཀ་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྱུར། །དབང་བཞི་རྫོགས་མཐར་རྗེ་བཙུན་ཨ་ལ་བསྡུས། །ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །མོས་གུས་མཛད་པས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། །བདེ་གཤེགས་རི་རབ་མར་མེའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས། །སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་བྱད་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་མཐར། །ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །སྙན་བརྒྱུད་གཟིགས་ཚེ་གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ། བདེ་མཆོག་སྐུར་བཞེངས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་བཞི་ཟབ་རྒྱས་པོད་མང་བཀའ་གཏད་མཐར། །ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །སྨིན་གཏེར་གསང་ཡེའི་དབང་སྐབས་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །དཀར་ཆས་པད་ཞུ་ཅན་མདུན་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད། །རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་བག་ཆགས་སད། །གསང་ཡེའི་དབང་རྫོགས་ནོས་ལ༴ །ཤིང་བྱར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རིལ་སྒྲུབ་སྐབས། །ཉི་ཟེར་དང་འགྲོགས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ། །གྲངས་མེད་སྤྲོས་པའི་གཙོ་བོའི་ཞལ་སྔ་ནས། །གསང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྙེས་ལ༴ །ཐུགས་ཆེན་རིལ་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་མངའ་རིས་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་མདུན་མཁར་ཡང་ཡང་བྱོན། །མི་ཏྲའི་དབང་སྐབས་གྲུབ་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱིས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་སྩལ་ལ༴ །ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་བསྙེན་པའི་འོད་གསལ་ཀློང་། །ཁྲ་འབྲུག་གུ་རུ་འཁོར་བཅས་ཚོགས་གྲལ་དུ། །རྗེ་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་བག་ཆགས་སད། །བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་ཐོན་ལ༴ །སྨན་དཀྱིལ་སྟེང་མཁར་གུ་རུ་ཟ་ཧོར་མ། །སྐུ་མདོག་ལྗང་སེར་རྒྱ་གྲམ་ཐོད་པ་བསྣམས། །འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་ཕྱོགས་མཚམས་བཀའ་འདུས་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་གཟིགས་ལ༴ །ལམ་འབྲས་སྐབས་ཤིག་བླ་ཆེན་འབྲོག་མི་རྗེ། །ན་བཟའ་སྟོད་དམར་སྨད་སྨུག་ཞལ་དཀྱིལ་མཛེས། །དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་བསྒྱིངས། །ཁྱེད་སྐུ་དེ་རུ་གསལ་ལ༴ །ལྕང་ལོ་ཅན་དང་བདེ་ཆེན་ཞིང་བཀོད་བཅས། །ཁྱེད་ཀྱིས་དགོངས་པ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །བློ་གཏེར་རྗེ་དང་ངག་དབང་ལེགས་པའི་ཞབས། །འཁོར་བཅས་ཡང་ཡང་མཇལ་ལ༴ །མཁན་ཆེན་ངག་དགའ་པཎ་ཞུ་རྡོར་དྲིལ་ཅན། །ཐུགས་ཀར་འཇམ་དབྱངས་མདུན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། །འཇམ་དབྱངས་དབང་བསྐུར་ཀུན་བཟང་གྱུར་ཏེ་ཐིམ། །ཁྱེད་སྐུ་དྷཱིཿཡིག་གསལ་ལ༴ །འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཅན། །ཐུགས་ཀར་འཇམ་དབྱངས་བཞུགས་པ་ཆེ་གསལ་མདུན། །དབང་བླངས་འཇམ་དབྱངས་ཐུགས་ཀར་ཨས་མཚན་པ། །དབྱེར་མེད་ཐིམས་པ་ཁྱེད་ལ༴ །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ནི། །རྒྱ་གར་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས་ཅན་གྱིས། །པདྨའི་མིང་ཅན་སྟེར་བ་ལས་བྱུང་བའི། །བདེ་སྟོང་གར་གྱིས་རོལ་ལ༴ །དམ་པ་སངས་རྒྱས་དམར་སྨུག་དབུ་སྐྲ་ནག །ཐོར་ཅོག་ཅན་གྱིས་ཌཱ་རུ་རྭ་དུང་འཛིན། །གསང་སྔགས་བདེ་སྟེར་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་མ། །བསྟན་པའི་དགེ་མཚན་གསུངས་ལ༴ །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིཪྺ་པ་ཉིད་དང་། །ས་ར་ཧ་སོགས་གྲུབ་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག །ཤར་ནས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་ནི། །ཨོ་རྒྱན་ཕེབས་པར་གཟིགས་ལ༴ །མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བཏབ་མཐར། །འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བཞེས་པ་དང་། །བྱིན་བརླབས་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་དང་མཉམ་དུ་ནི། །དགྱེས་པའི་བྲོ་གར་གནང་ལ༴ །དེ་མཐར་འཁོར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ནི། །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་སྐུ་ལ་ཐིམས་པ་དང་། །གུ་རུ་ཡང་ནི་འཇའ་ལྟར་དབྱིངས་སུ་བཞུགས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་རུ་གསལ་ལ༴ །དཔལ་སྤྲུལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས། །རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་དབང་བཞི་དང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་བཞེས་ལ༴ །བིར་སྲུང་ཐུགས་དམ་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག་ན། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་ཅན། །མཇལ་བའི་མོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཙམ་གྱིས། །སྨིན་མཚམས་ཐད་མདུན་བྱོན་ལ༴ །གསང་རྡོར་ལས་འབབ་བདུད་རྩི་བཞེས་པ་ཡིས། །བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་། །དབྱེར་མེད་ཐིམས་པའི་མོད་ལ་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གསལ་ལ༴ །བཟླས་ཐུན་འོད་གསལ་སྐབས་ཤིག་རྣལ་འབྱོར་མ། །དམར་མོ་ཁྲུ་གང་ཙམ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས། །རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཅན། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱོན་ལ༴ །སྔགས་སྲུང་དྲག་མོ་དུད་མདོག་སྐུ་བོང་ཆེ། །རལ་པ་རྩེ་གཅིག་དུད་མདོག་སྔོ་འཕྱུར་ཅན། །མཆོད་བསྟོད་བཅས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་མཐར། །ལྟེ་བར་བསྟིམས་པར་མཛད་ལ༴ །ཀུན་མཁྱེན་རོང་པ་དགེ་བསྙེན་ཆས་གསལ་བར། །ས་གནོན་སྐྱབས་སྦྱིན་གླེགས་རལ་ཅན་ཞིག་ལས། །དབང་བཞི་བླངས་ཤིང་ཐུགས་ནས་དྷཱིཿསྔོན་སྤྲོས། །ཐུགས་ཀར་ཐིམས་པ་ཁྱེད་ལ༴ །སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་སྔོན་ཅན། །རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བ་གསལ་བའི་མདུན། །དབང་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི། །དོན་དབང་རྫོགས་པར་བཞེས་ལ༴ །དེ་ཡི་གཏེར་ཆོས་དབང་སྐབས་མཁའ་འགྲོ་ཉིད། །རྡོར་དྲིལ་ཐོགས་ཤིང་རུས་རྒྱན་ཅན་གསལ་བའི། །སྤྱི་བོར་ཀུན་བཟང་བཞུགས་ཤིང་མཁའ་འགྲོ་ཡི། །འཁོར་མང་དང་བཅས་གཟིགས་ལ༴ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་། །འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་བཞེས། །སྲོག་སྔགས་བྷྱཽ་ཡིག་གྲངས་མང་ཐིམས་པའི་མོད། །ཁྱོད་སྐུ་ལྷ་མོར་གསལ་ལ༴ །གདམས་མཛོད་ལམ་འབྲས་ཆོས་རིམ་སྐབས་ཤིག་ན། །མདུན་མཁར་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་བཞུགས། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པར་གླེགས་བམ་བསྣམས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་ལ༴ །ཤངས་ཆོས་སྐབས་སུ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་མ། །དཀར་མོ་བྱོན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་དང་། །སྐབས་ཤིག་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ནི། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གཟིགས་ལ༴ །དྲག་པོའི་གཏོར་བཟློག་སྐབས་སམ་དུས་གཞན་དུ། །གདུགས་ཅན་འབྱུང་པོའི་རིགས་སྐྱེས་མང་པོ་ཡིས། །ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་བ་དང་། །བཀའ་བསྒོ་དམ་བསྒྲགས་མཛད་ལ༴ །བླ་མ་མི་ཕམ་འབྲོག་བླའི་ཆས་ཅན་གཟིགས། །མོས་གུས་རྐྱེན་གྱིས་གླེགས་བམ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཐིམ་པས་ཁྱེད་ཉིད་འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་སྐུ། །ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོར་གསལ་ལ༴ །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཐུགས་ལ་འདུན་པའི་ཚེ། །ཁྱེད་ཉིད་གནུབས་ཆེན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་། །དྷརྨ་དཱི་པཾ་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་མཚོ། །མཁའ་འགྲོའི་ཆས་ཅན་གསལ་ལ༴ །རྟ་མགྲིན་འཁོར་བཅས་མཇལ་བའི་འོད་གསལ་ཀློང་། །ཁྱེད་སྐུ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དང་། །དྷརྨ་དཱི་པཾ་ཕག་མོར་གྱུར་ནས་ནི། །བདེ་སྟོང་ཉམས་ཀྱིས་རོལ་ལ༴ །ཚོགས་མཆོད་སྐབས་ཤིག་བྲག་རིའི་ཀེའུ་ཚང་དུ། །གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཇའ་སྤྲིན་དབུས། །མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ། །བཞུགས་པ་གསལ་བར་གཟིགས་ལ༴ །ལས་འབྲས་གང་ཆེའི་བླ་མ་བརྟག་པའི་ཚེ། །དམ་པ་སངས་རྒྱས་རོང་སྟོན་གསལ་བའི་མཐར། །ཐུགས་ཀར་སློབ་དཔོན་བཞུགས་པའི་ཙོང་ཁ་པ། །ཡང་ཡང་མདུན་མཁར་གསལ་ལ༴ །ཡང་བསྐྱར་ཨ་ཏི་ཤ་དང་རྗེ་འབྲོམ་གསུམ། །མདུན་དུ་པོད་མང་དང་བཅས་གསལ་བའི་མཐར། །གཡས་གཡོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ཐིམ། །ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིཪྺ་པ། །སྨུག་ནག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །བྱིས་པ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་གསལ་བ་ཡིས། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་རྗེས་གནང་༴ །ཀཿཐོག་མཁན་ཆེན་ངག་དཔལ་པཎ་ཞུ་གསོལ། །ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་པདྨ་དམར་པོ་བསྣམས། །གཡོན་པས་མཆོག་སྦྱིན་འགྱིང་པའི་སྟབས་སུ་བཞུགས། །སྐུ་ཉམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ༴ །གསུང་ཆོས་ཞུ་དགོས་སྙམ་པའི་ཐུགས་འདུན་ཚེ། །ཞལ་ནས་ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད། །བཀའ་རྫོགས་ལུང་རྫོགས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། །གསུངས་བཞིན་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །ངོ་བོ་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལ། །རྣམ་པ་འཇམ་སྔོན་ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །སྐུ་ལས་རལ་གྲི་འོད་སྔོན་མདུང་ཚུགས་ལྟར། །སྤྲོས་པས་ཁྱེད་སྐུ་སྦྱོང་ལ༴ །དེ་མཐར་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལུས་ནི། །དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་ནམ་མཁའ་འགེངས་ཙམ་དུ། །གྱུར་ལ་གླེགས་བམ་མང་པོ་ཐིམ་པ་ཡིས། །བདེ་ཉམས་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ༴ །ཟླ་དཀར་གཟིགས་པས་རི་བོང་ཅན་ངོས་སུ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གཞོན་ཉམས་གསེར་མདོག་ཅན། །དཔྲལ་བར་འཇམ་དཀར་ལ་སོགས་གནས་ལྔ་ཡི། །ལྷར་བཅས་གསལ་བར་གཟིགས་ལ༴ །དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་པཎ་ཌཱི་ཏ་ཡི་ཆས། །ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་གཡོན་པས་གླེགས་བམ་བསྣམས། །འགྱིང་ཉམས་ཕྱེད་སྐྱིལ་པུས་གཡས་ཅུང་ཟད་བསླངས། །ཐོར་ཐུན་སྐབས་ཤིག་གཟིགས་ལ༴ །ཞལ་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་མཐར། །འོད་ཞུ་དབྱེར་མེད་ཐིམས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ། །དམར་སེར་དྷཱིཿཡིས་མེར་གྱིས་གང་བའི་མཐར། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སུ་གྱུར་ལ༴ །ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཆས། །བ་མན་རྭ་དང་ཐོད་པ་ཕྱག་ན་བསྣམས། །མོས་གུས་མཛད་པས་ཨ་ཧོ་གསུངས་བཞིན་ཐིམ། །ཁྱེད་ཉིད་དེ་རུ་གསལ་ལ༴ །ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས། །དབང་བཞི་བཞེས་ཤིང་པོད་མང་ཐིམ་པའི་མོད། །མཁས་པར་གྱུར་སྙམ་གུ་རུ་ཐིམས་པ་ན། །མགོན་ཁྱེད་ཆོས་རྒྱལ་གསལ་ལ༴ །ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་པཎྜཱི་ཏ་ཡི་ཆས། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་པ་བསྣམས། །དུས་འཁོར་དབང་བཞི་རྫོགས་མཐར་ཐིམ་པའི་མོད། །སྐུ་ལུས་སྔགས་ཀྱིས་ཁེངས་ལ༴ །གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཐུགས་ཀ་ནས། །རོང་པ་ཆོས་བཟང་གཞོན་ཉམས་དགེ་བསྙེན་ཆས། །ཕྱག་གཡས་ཨུཏ་རལ་གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་སྟེང་། །གླེགས་བམ་འཛིན་པས་གཟིགས་ལ༴ །མོས་གུས་མཛད་པས་ཁྱེད་ལ་ཐིམ་པའི་མོད། །དྷཱིཿསྒྲ་ཆེན་པོ་གྲགས་པའི་ཉམས་ཀྱི་མཐར། །སྐུ་ལུས་དྷཱིཿཡིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །གསལ་སྣང་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ༴ །འབྲི་གཏེར་མཇལ་ཚེ་བསམ་ཡས་བག་ཆགས་སད། །སྐྱེ་བརྟག་སྐབས་འགར་འབྲི་གུང་ཆོས་གྲགས་དང་། །ཞྭ་ལ་མཁྱེན་རབ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་སོགས། །ཡིན་པའི་གསལ་ཉམས་བཞེས་ལ༴ །གུ་རུ་ཆོས་དབང་དཀར་ཆས་གཟི་བརྗིད་ཅན། །དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་ལྷག་མ་གཡས་ནས་གྲོལ། །མཉམ་བཞག་གཏེར་སྒྲོམ་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། །དད་པའི་གདུང་ཤུགས་སྐྱེས་ལ༴ །སྤྱི་བོར་གསང་འདུས་མགྲིན་པར་ཐུགས་ཆེན་དང་། །ཐུགས་ཀར་ཡང་དག་ལྟེ་བར་ཕུར་རྐྱང་རྣམས། །བཞུགས་པའི་གནས་ནས་འོད་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས། །སྤྲོས་ཏེ་ཁྱེད་སྐུ་ཐིམས་ལ༴ །དེ་མཐར་གུ་རུ་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེས། །ཌཱ་དྲིལ་འཁྲོལ་བཞིན་དགྱེས་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས། །དབྱེར་མེད་ཐིམས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱང་། །གནས་བཞིའི་ལྷ་བཅས་གསལ་ལ༴ །གྲུབ་ཆེན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ས་ར་ཧས། །ཆུ་གཏོར་སྔགས་བརྗོད་ཕྱག་རྒྱ་གཏད་བདེའི་མཐར། །མདའ་ཡིས་བསྣུན་ཏེ་གནས་བརྟན་རྒན་པོ་ཡི། །དབང་རྫས་རྫོགས་ཞེས་གསུངས་ལ༴ །ཚེ་བསྙེན་སྐབས་ཤིག་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་རྗེ། །ཐོར་ཚུགས་དཀར་ཆས་ཁྲོ་འཛུམ་ཅན་ཉམས་ཀྱིས། །ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་དབང་བསྐུར་ཁྱད་འཕགས་ཤིག །གནང་ཞིང་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས་ལ༴ །སྐུ་སྐྱེ་བརྟགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ཤམ་བྷ་ལའི། །རིགས་ལྡན་འཇམ་གྲགས་ཁང་བཟང་ཆུང་ངུའི་ནང་། །སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །སེམས་དཔའི་ཆས་ཅན་གསལ་ལ༴ །བདེ་མཆོག་དབང་སྐུར་ཞལ་གསོ་ཐུགས་འཆར་ཚེ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཧི་པ། །དམར་སྨུག་མེ་ཏོག་ཐོད་བཅིངས་ཉ་འཛིན་པར། །ཞལ་གཟིགས་མོས་གུས་འཁྲུངས་ལ༴ །དེ་འཕྲལ་བདེ་མཆོག་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་དུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཁོར་དཔའ་བོ་མ་ཚོགས་བཞུགས། །གྲུབ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོར་བཞེངས་ཁྱེད་སྐུ་དང་། །ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །ཕྱོགས་མཚམས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་སྐུ་ལ་འཁྲིལ། །བམ་རོས་ཚོགས་འཁོར་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་རོལ། །གཙོ་འཁོར་ཧཱུྃ་གྱུར་མཐའ་ལ་འཇའ་ལྟར་ཡལ། །བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ལ༴ །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་རམས་ཁྲི་དམར་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། །ཞི་འཛུམ་ཕྱག་གཉིས་ས་གནོན་ཐུགས་ཀའི་ཐད། །འོད་སྔོན་གོང་བུའི་དབུས་སུ་འཇའ་འོད་འཕྲོ། ཆོས་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་གནང་ལ༴ །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་ཀུ་ཀུ་རི། །སྔོ་ནག་འཇིགས་ཉམས་མགར་འདུག་ཐོར་ཅོག་ཅན། །ཁྱི་ཁྲིད་ཞིག་གིས་ལྟ་བའི་གནདགསུངས་མཐར། །དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ༴ །བསྙེན་བཟླས་སྐབས་ཤིག་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་ཉིད། །སྨིན་མཚམས་ཐད་བྱོན་ཚེ་བུམ་དབུ་ལ་བཞག །བདུད་རྩི་དམར་སེར་རྒྱུན་གྱིས་སྐུ་ལུས་ཁེངས། །འཆི་མེད་ཚེ་དབང་བཞེས་ལ༴ །སླར་ཡང་རིམ་བཞིན་གནས་འགྱུར་གུར་དྲག་དང་། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་བཅས། །གྱུར་མཐར་རང་འདྲ་གྲངས་མེད་སྤྲོས་ཏེ་བསྟིམས། །ཁྱེད་སྐུར་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །ཀྱེ་རྡོར་ཞལ་གཟིགས་གནས་གྱུར་བདག་མེད་མ། །འཁོར་བཅས་ཡངས་གྱུར་སྒྲོལ་མ་གཙོ་འཁོར་དང་། །སླར་ཡང་བདག་མེད་ཐིག་ལེ་ཁ་སྦྱོར་མཐར། །དབྱེར་མེད་བདེ་ཉམས་བཞེས་ལ༴ །སྐྱེ་བརྟགས་སྐབས་ཤིག་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་དང་། །དེ་ཡི་སྤྱི་རྣམ་ཡི་གེའི་དབུ་ལྡེབ་ངོར། །འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་གཉིས། །ཡིན་པའི་རྨི་ཉམས་གསལ་ལ༴ །ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་ཤིག་འོད་གསལ་དུ། །ཆོས་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི། སྟངས་སྟབས་མཛད་ཅིང་ཁྱེད་ཉིད་བིཪྺ་པ། །ཡིན་པའི་གསལ་ཉམས་བཞེས་ལ༴ །ངོར་ཆེན་མཇལ་ཚེ་སླར་ཡང་བསྙེན་རྫོགས་ཤིག །ཐོབ་འདུན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཚེ་ཞལ་སྔ་ནས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་སོགས་ཀྱིས། །དོན་གྱི་བསྙེན་རྫོགས་སྩལ་ལ༴ །གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པ་སྐུ་ཉམས་རྒྱས། །དབང་རྫས་མདུན་དུ་བཀྲམ་པ་གསལ་བའི་མདུན། །རྟ་མགྲིན་དབང་བསྐུར་རྫོགས་མཐར་བླ་མ་ཉིད། །ཧཱུྃ་དམར་གྱུར་ཏེ་ཐིམ་ལ༴ །འོད་གསལ་ཀློང་དུ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ། །ཡིན་པའི་ཉམས་གྱིས་ལྷོ་བྲག་ལས་རྡོར་དང་། །འཇམ་དབྱངས་འཇིགས་བྱེད་ཕྱག་དྲུག་ཕྱག་རྡོར་བཅས། །འབྲེལ་བའི་ཉམས་སྣང་གསལ་ལ༴ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས། །དར་ལྡིང་ལ་བསྟེགས་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་ཕེབས། །དཔལ་རིའི་ཚོགས་ཁང་སྒོ་འགྲམ་མཆོག་གླིང་བྱོན། །ནང་དུ་གདན་དྲངས་ཞུས་ལ༴ །ཚོགས་གྲལ་དབུས་བཞུགས་གུ་རུ་ཟ་ཧོར་ཆས། །དེ་ཡི་མདུན་ནས་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་དང་། །གསུང་གི་བདུད་རྩི་རོལ་པའི་སྐབས་དང་བཅས། །རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ༴ །སླར་ཡང་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་དབང་དང་ནི། །གཏེར་ཆོས་པོད་མར་དག་གི་བྱིན་རླབས་བཅས། །ཕྱག་གཉིས་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་སྐུ་ཚེའི་ཚད། །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་སྩལ་ལ༴ །ཐུགས་དམ་ཀློང་དུ་ཨེ་ཝྃ་ཐར་པ་རྩེའི། །མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི། །ཞལ་ཐད་བླ་མ་དངོས་གཟིགས་གནས་གསུམ་ནས། །འོད་འཕྲོས་དབང་བསྐུར་བཞེས་ལ༴ །བླ་མའི་སྐུ་དབྱིབས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཞིན་དུ། །ནང་དུ་ཀྱེ་རྡོར་ཞལ་ཕྱག་ཚང་བ་ཡིས། །སྐུ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་གང་བའི་རྣམ་པ་ཅན། །སྒྲིབ་མེད་གསལ་བར་གཟིགས་ལ༴ །བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཨ་ཧི་ཧོ་སོགས་ཀྱིས། །གཉུག་མའི་ཀྱེ་རྡོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་མཐར། །བླ་མ་དགྱེས་རྡོར་བཅས་པ་ཐིམ་པའི་མོད། །ཁྱེད་སྐུ་དེ་རུ་གསལ་ལ༴ །གནས་ཆོག་ཞལ་འདོན་གནང་བའི་ཐོ་རངས་ཤིག །གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ན་བཟའ་སྣ་ཚོགས་ཅན། །སྐུ་བོང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཤར་སྨད་ནས། །རིམ་པར་མདུན་མཁར་བྱོན་ལ༴ །ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེ་མདུན་མཁར་གཟིགས། །ཐུགས་ཀར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེས་གླེགས་བམ་སྤྲོས། །ཐུགས་ཀར་ཐིམས་ཤིང་དབང་བཞི་རྫོགས་པའི་མཐར། །ཧྲཱིཿགྱུར་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །ས་སྐྱ་སྒྲོལ་ཕོའི་གདུང་སྲས་ཀུན་རིན་པ། །སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་ལྕང་ལོ་ཅན་ཞིག་གིས། །ཕུར་སྐྱང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་གནང་བའི་མཐར། །དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ༴ །སྐྱེས་རབས་སྔ་མ་འབྲེལ་བའི་བག་ཆགས་སད། །རྗེ་དེ་འཇམ་མགོན་དབང་སྡུད་སྙིང་པོའི་སྲས། །ཀུན་རིན་གྱུར་ཚེ་ཁྱེད་ཉིད་དེ་ཡི་སྲས། །བཛྲ་རཏྣ་གྱུར་ལ༴ །སྐྱེ་བརྟགས་སྐབས་འགར་ཨེ་ཝྃ་མཁན་ཆེན་ནི། །བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། །ནང་ཆེན་བདེ་རྡོར་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་རྡོར་བཅས། །ཡིན་པའི་གསལ་ཉམས་བཞེས་ལ༴ །མཁའ་འགྲོ་བཞིས་བསྐོར་གྲུབ་ཆེན་ཤྭ་བ་རི། །རྣལ་འབྱོར་ཆས་ཅན་གཞུ་མཆོག་ཕྱག་དར་བཀོན། །ཤ་རོ་ཕྲག་བཀལ་རྣལ་འབྱོར་ཆས་དབང་བསྐུར། །འཁོར་བཅས་ཐིམས་པ་ཁྱེད་ལ༴ །འཇམ་མགོན་བློ་གཏེར་དབང་པོ་བདེ་མཆོག་གི། སྐུར་བཞེངས་ནམ་མཁར་རྒྱུད་བཏུས་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །གྲངས་མེད་སྤྲུལ་པར་ཁྱེད་སྐུ་གྲངས་མེད་ཀྱིས། །དབང་བསྐུར་གཅིག་ཆར་བཞེས་ལ༴ །དེ་འཕྲལ་བླ་མ་སྒྲོལ་དཀར་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །འོད་ཟེར་དྲུག་སྦྲགས་རྗེས་གནང་བྱས་པ་དང་། །སྐུ་དང་ཏཱྃ་ཡིག་སྤྲོ་བསྡུའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །སྐུ་ཚེའི་འཕྲང་ལས་སྒྲོལ་ལ༴ །གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྣམ་སྣང་ཐུགས་ཀ་རུ། །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་པཎ་ཆས་ཅན་གསལ་བའི། །ཐུགས་ཀའི་ཨ་ལས་དབང་བླངས་ཐིམས་པ་ཡིས། །ཁྱེད་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་གྱུར་ལ༴ །གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་པད་ཞུ་ཅན། །ཕུར་པ་པུས་གཡས་གཡོན་པས་ཐོད་པ་བསྣམས། །ཌཱ་ཀིའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བས་བྱང་སེམས་བླུད། །ཨ་ཡི་སྒྲ་བཅས་ཐིམས་ལ༴ །ས་ལོ་ཀུན་བསོད་རྣམ་ཐར་གཟིགས་ཙམ་ན། འོད་དམར་དང་བཅས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་། །ས་ལོ་ཆེ་དང་བླ་མ་ལེགས་པ་བཅས། །ཞིང་ཁམས་བརྟེན་བཅས་གཟིགས་ལ༴ །ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་སྔགས་ཆས་རལ་གྲི་བསྣམས། །ཁྱེད་སྐུ་སྦྱོངས་མཐར་ཐུགས་ཀའི་ཨ་ཡིག་བསྟིམས། །དེ་མཐར་བླ་མ་བཅས་ཏེ་ཐིམས་པ་ན། །ཉམས་རྟོགས་འཕེལ་ཚུལ་བཞེས་ལ༴ །རྗེ་བཙུན་མི་ལ་མདུན་མཁར་གསལ་ཙམ་གྱིས། །བདེ་མཆོག་སྐུར་གྱུར་ཕག་མོ་དབུ་གཙུག་བཞུགས། །དབང་བསྐུར་བསྟིམས་པས་ཁྱེད་སྐུ་བདེ་མཆོག་གྱུར། །ཕག་མོ་ལྟེ་བར་གསལ་ལ༴ །ལམ་དུས་སྐབས་ཤིག་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ་གཟིགས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་སྐུ་ཡི་མཆོག་ཅེས་སོགས། །གསུངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཕྱག་དབང་བསྐུར། །ཕྱག་རྡོར་གྱུར་མཐར་ཐིམས་ལ༴ །ཡི་དམ་བརྟགས་པའི་འོད་གསལ་སྐུ་ལུས་དང་། །མདུན་མཁར་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སྐུ། །ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་གནམ་ས་གང་བ་ཞིག །ཡུན་རིང་གསལ་བར་གྱུར་ལ༴ །ཚེ་གེགས་བརྟགས་པར་བློ་གཏེར་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །སྐུ་བེར་སེར་ཞིང་ས་ཞུ་རྡོ་དྲིལ་ཅན། །གཞོན་ཉམས་ལྡན་པས་གུར་མགོན་རྗེས་གནང་ཞིག །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གནང་ལ༴ །གཏོར་མའི་བཀའ་བསྒོར་བླ་མ་མགོན་པོ་གྱུར། །སྤྱི་བོར་བྱོན་ཏེ་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས། །དབང་བཞི་རྫོགས་མཐར་བླ་མ་ཧཱུྃ་ཡིག་གྱུར། །དབྱེར་མེད་ཐིམས་པ་ཁྱེད་ལ༴ །ལང་ལབ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་བསྒྲེས་ཉམས་ཅན། །དབུ་སྐྲ་སེ་གྲོལ་ཞལ་རས་དཀར་ཞིང་ཟླུམ། །ལྭ་དཀར་བེར་ཐུལ་ཕྱག་ན་རལ་གྲི་བསྣམས། །སྲོད་ཐུན་དགོངས་ཤིག་མཇལ་ལ༴ །མོས་གུས་མཛད་པས་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ། །བླ་མ་ཕུར་པ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཅན། །གྱུར་པས་ཞལ་མིད་ཐིག་ལེ་སྔོ་སྐྱ་ཡི། །རྣམ་པས་ཡུམ་མཁར་བཞག་ལ༴ །དེ་ནས་ཕྱིར་བཏོན་ཕུར་པའི་སྐུ་གྱུར་ལ། །དབང་བཞི་རྒྱས་རྫོགས་བླ་མ་སྔར་བཞིན་བཞུགས། །ཕུར་རྒྱུད་གཏད་ཅིང་བླ་མའང་གླེགས་བམ་གྱུར། །དབྱེར་མེད་ཐིམས་པ་ཁྱེད་ལ༴ །བསྟན་སྲུང་བེ་དཀར་དར་ཐོད་གོས་སྨུག་ཅན། །ཞོན་པ་ལས་བབས་གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང་། །སྒྲོལ་མ་དཀར་མོས་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་ཐོགས། །འཆི་མེད་ཚེ་དབང་བསྐུར་ལ༴ །ཌཱ་ཀི་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་ཌཱ་དྲིལ་ཅན། །འཁོར་བཅས་གར་བསྒྱུར་ཁྱེད་ཉིད་ཆོས་གྲགས་དུས། །གུས་འདུད་བྱས་སོགས་གླེང་མཐར་ཐིམས་པའི་མོད། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ལ༴ །ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས། །དམ་བཅས་སྨོན་ལམ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་བྱ་བ། །འོད་གསལ་ཀློང་དུ་གསལ་བར་ཀློགས་པ་ཡིས། །ལྷ་སྲས་བག་ཆགས་སད་ལ༴ །མདུན་མཁར་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གཟིགས་བ་གྱུར་པ་ལ། །མོས་གུས་མཛད་པས་དབྱེར་མེད་ཐིམ་པ་ན། །ཁྱེད་སྐུ་མགོན་པོར་གསལ་ལ༴ །འོད་གསལ་ཀློང་དུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །ཤིན་ཏུ་ཆེ་གསལ་ཁྲོ་ཚོགས་དང་བཅས་པས། །ཕྱག་མཚན་བཏབ་པས་འབྱུང་པོ་གདུག་པའི་ཚོགས། །ཐལ་བར་བརླགས་པར་མཛད་ལ༴ །མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཚོགས་སྐབས་སྟག་པགས་སྟེང་། །གཙོ་མོ་སྟག་ཤམ་ཅན་བཞུགས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །བྱིས་པའི་བམ་རོ་ཞིག་གི་ཚོགས་འཁོར་ལ། །རོལ་པའི་ཉམས་སྣང་གསལ་ལ༴ །འོད་གསལ་དག་ཏུ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་གྱིས། །ལྷ་དར་མེ་ལོང་ལ་སོགས་ནོར་སྣ་ཕུལ། །དགྲ་ལྷ་རྩེ་རྒྱལ་རེད་ཅེས་དགྱེས་ཉམས་བསྟན། །པུ་ཏྲས་བྱིན་རླབས་ཕུལ་ལ༴ །སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བའི་ངོར། །ཐིག་ལེ་ནག་པོའི་འོད་ཀྱི་གུང་ཁང་དབུས། །ཆོས་སྲུང་གཙོ་བོ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི་སྐུ། །ཡོངས་རྫོགས་གསལ་བར་གཟིགས་ལ༴ །མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད། །སྐུ་དང་རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་ངེས་མེད་ཅན། །ཡང་ཡང་འཁོར་ཞིང་གལ་ཆེའི་གསང་དོན་སྐོར། །ལུང་བསྟན་ཐོགས་མེད་ཕུལ་ལ༴ །མཁའ་འགྲོས་དར་ལྡིང་ནམ་མཁར་བཏེགས་པའི་སྐབས། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རལ་གྲིས་དར་ཐག་བཅད། །ཨ་ཡུ་དཱི་པྃ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི། །ཞབས་བརྟན་ལེགས་པར་ཕུལ་ལ༴ །མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་གུས་འདུད་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། །དཔལ་མགོན་བྲམ་གཟུགས་མདུན་དུ་ཆེད་ཕེབས་ནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །དབང་སྐུར་རྫོགས་པར་ཕུལ་ལ༴ །སྔགས་སྲུང་དྲག་མོ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏྲི་དང་། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་སོགས། །རྟག་ཏུ་འགོ་ཞིང་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་། །གང་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ལ༴ །བསྟན་ལ་འཚེ་ཞིང་སྐྱེ་འགྲོའི་སྲོག་འཕྲོག་བའི། །དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན། །ཁྱེད་ཀྱིས་ལྷ་སྔགས་དྲག་པོས་གཟིར་བྱས་ཏེ། །བསྟན་འགྲོའི་བར་ཆད་སེལ་ལ༴ །གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་སྐྱབ་སྦྱིན་ལྕགས་ཐག་བསྣམས། །སྨུག་ནག་ཐུགས་ཀར་གུ་རུ་ཡུམ་སྦྱོར་ཅན། །ཚེ་གསལ་མཁའ་འགྲོ་བཞི་ཡིས་བསྐོར་བ་ལས། །དབང་བླངས་ཐུགས་ཉམས་རྒྱས་ལ༴ །སྐུ་ཚབ་བསྒྲུབ་པས་དྲོད་དང་གཟི་བརྗིད་འབར། །བདུད་རྩི་སྨན་སྦྱོར་སྒྲུབ་ཁང་འཇའ་འོད་འཁོར། །ཆོས་འཁོར་འགའ་ལ་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་བབས། །གྲུབ་མཚན་མངོན་དུ་གྱུར་ལ༴ །བགེགས་བསྐྲད་ཚེ་ན་སྐུ་རྟེན་ཆེས་ཆེར་གཡོས། །རྣམ་སྲས་གཏོ་སྦྱོར་མཛད་པས་དམག་སྣ་བཟློག །ཉང་གི་རྟ་ནག་དབང་དུས་བྲག་འདྲེ་བསྒྲལ། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་ཁྱེད་ལ༴ །གནས་རྟེན་དགོན་དུ་ས་འདུལ་བྱིན་འབེབས་སྐབས། །མཐའ་འདྲེ་དོང་དུ་བསྟིམས་ཤིང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས། །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིག་འཛིན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །དགྱེས་པའི་གར་སྟབས་མཛད་ལ༴ །ས་ཁྱི་མདོ་ཁམས་ཕྱུགས་ནད་མཆེད་གྱུར་ཚེ། །ཐུགས་གཏད་གཟིར་བས་ནད་བདག་དངོས་གཟུགས་བསྟན། །སྲོག་སྙིང་ཕུལ་བར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བསྒྲགས་ལྟར། །ནད་ཡམས་རྒྱུན་ཆད་གྱུར་ལ༴ །ནང་ཆེན་རྒྱལ་སར་སྒྲོལ་དཀར་སྤྱན་གསལ་འཁྲུངས། །གངས་རི་ཐོད་དཀར་སྨན་གྱི་བཟང་དྲིས་ཁྱབ། །རི་མདའི་དུང་དགོན་རབ་གནས་མེ་ཏོག་བབས། །བྱིན་རླབས་ཉེ་རིང་མེད་ལ༴ །གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་ཞལ་སྨུག་དབུ་སྐྲ་ཅན། །རིང་འགགས་བཟན་རིང་སྐུ་བོང་ཆུང་བ་ཡིས། །གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ། །དབང་བསྐུར་དབྱེར་མེད་ཐིམས་ལ༴ །འཇམ་དཔལ་བཅུད་ལེན་རིལ་སྒྲུབ་བཟླས་ཐུན་སྐབས། །སྒྲུབ་དཀྱིལ་སྟེང་དུ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར། །དབྱངས་ཅན་རིགས་བཞི་ཆེས་གསལ་རེ་རེ་བཞིན། །འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་ཉམས་བཞེས་ལ༴ །འོད་གསལ་ཀློང་དུ་སྐྱབ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་མདུན། །མཁྱེན་བརྩེའི་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་བསྒྲགས་དབང་གི། མཐའ་ཅན་གཏེར་མཛོད་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་ཞིག །ཐོབ་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ལ༴ །ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ཕྱེད་སྐྱིལ་ཆོས་འཆད་ཅན། །འཇམ་དཀར་སྨྲ་སེང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་། །དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་མི་གཡོ་དཀར་པོ་སྟེ། །གནས་ལྔའི་ལྷ་བཅས་གཟིགས་ལ༴ །གནས་བསྐོར་ཕེབས་ཚེ་རྭ་སྒྲེང་ཤུགས་རྩེ་སོགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ཇོ་འབྲོམ་གཙོར་མཛད་པའི། །བཀའ་གདམས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱིས། །ཞལ་གཟིགས་དབང་བསྐུར་སྩལ་ལ༴ །མཚུར་ཕུའི་རྒྱབ་རིང་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྐུ། །ཆེ་གསལ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་མདུན་རིའི་བྲག །ཀརྨ་པཀྵི་སྐུ་མདོག་སྨུག་པོ་བཅས། །ཞལ་གཟིགས་གཉིས་མེད་ཐིམས་ལ༴ །ལྷོ་བྲག་སྨྲ་བོ་ཅོག་གནས་ཉེ་བ་ན། །བླ་མ་མངའ་བདག་དགེ་བསྙེན་ཐོར་ཅོག་ཅན། །སྐུ་བོང་ཆེ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་བསྣམས། །དབྱེར་མེད་ཐིམས་པ་ཁྱེད་ལ༴ །སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། །ལོ་བརྒྱད་ཚུལ་བཞུགས་དབུ་ཞྭ་ཆོས་གོས་དང་། །ཕྱག་གཉིས་ས་གནོན་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཅན། །འོད་གསལ་ཀློང་དུ་མཇལ་ལ༴ །སྨིན་གཏེར་གནས་གྱུར་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ནི། །པད་ཞུ་ན་བཟའ་སྔོ་ཞིང་ཕྱམ་རྩེ་དཀྲིས། །དཀྱིལ་འཁོར་མང་སྤྲུལ་རང་གཏེར་དབང་རྫོགས་མཐར། །གླེགས་བམ་བཀའ་གཏད་བཞེས་ལ༴ །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཞྭ་ནག་ཆོས་གོས་མནབས། །ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འཆད་ཅན་གསལ་དེ་ཉིད་ཀྱི། །གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་གཏད་ཚུལ་དུ་ནི། །ཐོབ་པའི་ཉམས་སྣང་བཞེས་ལ༴ །གནས་མདོ་ཆགས་མེད་སྒོམ་ཞུ་ཅན་ཞིག་གིས། །གསུང་འབུམ་གཏད་མཐར་གླེགས་བམ་ཆོས་བརྩིགས་གྱུར། །དེ་ཉིད་ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བཞེངས། །ཁྱེད་སྐུར་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་བར་ཁང་ཧས་པོ་རིར། །མཆོད་བསང་རི་ཁྲུས་རབ་གནས་དམ་བསྒྲགས་ཚེ། །གུ་རུ་འཁོར་བཅས་མཁའ་དབྱིངས་གར་སྟབས་མཛད། །སྡེ་བརྒྱད་དབང་དུ་བསྡུད་ལ༴ །གྲོ་བོ་ལུང་སོགས་མར་པའི་འདྲ་ཞལ་དང་། །གདུང་འབུམ་མཇལ་ཚེ་རྗེ་དེ་མངོན་སུམ་དུ། །དགྱེས་རྡོར་ལྷ་དགུར་གྱུར་ཅིང་ཨཥྚ་ཡི། །སྦགས་ཕྲེང་དང་བཅས་ཐིམས་ལ༴ །ཚར་ཆེན་འདྲ་ཞལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་གཟིགས། །དབང་བཞི་བླངས་ཤིང་ཐིམས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ། །ཀྱེ་རྡོར་ཐུགས་ཀར་བདག་མེད་ལྷ་མོ་ནི། །བཅོ་ལྔ་དང་བཅས་གསལ་ལ༴ །མང་མཁར་ཀ་ལ་ཕུག་ཏུ་ཐུགས་དམ་ཚེ། །རབ་བྱུང་ཆས་ཅན་འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ། །པཎ་ཞུ་གསོལ་ཞིང་ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ། །ཐ་དད་གཉིས་མེད་ཐིམས་ལ༴ །གནམ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཕེབས་ཚེ་མཚོ་དེ་ཉིད། །དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་ནི། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་དཀྱིལ་འཁོར་བཅས་དཔའ་བོ་དང་། །མཁའ་འགྲོའི་གར་བཅས་གཟིགས་ལ༴ །བལ་ཡུལ་དབྱིག་གཉེན་གདུང་འབུམ་ཐུགས་འདུན་ཚེ། །རྗེ་དེས་པཎ་ཞུ་གསོལ་ཞིང་པཎ་ཆས་ཅན། །ཕྱག་གཡས་སྐྱབ་སྦྱིན་གཡོན་པས་མཆོག་སྦྱིན་མཛད། །ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་གཟིགས་ལ༴ །མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་བསྐོར་ཚེ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དགྲ་བཅོམ་ནམ་མཁར་བཞུགས། །མཆོད་རྟེན་ནང་དུ་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་བརྒྱད་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲིབ་མེད་གཟིགས་ལ༴ །བལ་ཡུལ་ན་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་པཎ་ཆེན་དེ། །སྔོ་སྐྱ་ཐོར་ཅོག་རུས་རྒྱན་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །ཕྱག་གཡས་ཐོད་པ་གཡོན་པས་བདུད་རྩི་འཐོར། །དབང་བླངས་གཉིས་མེད་ཐིམས་ལ༴ །འབྲས་ལྗོངས་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ན་ཁྲེབ་སྐུ། །རལ་ཅོག་ན་བཟའ་ཕུ་ཅན་བཟན་ཤམ་མནབས། །ཆོས་འཆད་མཉམ་བཞག་ཐོད་ཆང་ཅན་ཞལ་གཟིགས། །དབང་བསྐུར་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ༴ །གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལྡིངས། །མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་བཅས་ལྷ་བཙུན་ཧེ་རུ་ཀ། ཕྱག་གཡས་རྐང་གླིང་གཡོན་པས་ཐོད་ཆང་བསྣམས། །མདུན་མཁར་གསལ་བར་གཟིགས་ལ༴ །མེ་སྤྲེལ་སྨིན་ཟླའི་ཉེར་དགུར་མཚོ་པདྨ། །ཞབས་བསྐོར་མཛད་པར་གུ་རུ་ཟ་ཧོར་མར། །ས་ར་ཧ་སོགས་པཎ་གྲུབ་མང་པོ་ཡི། །འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་གཟིགས་ལ༴ །འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་ཆོས་འཆད་གླེགས་རལ་བསྣམས། །གཡོན་པ་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་ཐུགས་ཀ་རུ། །ཚེ་དཔག་དཀར་པོའི་བདུད་རྩིས་ཚེ་བུམ་གང་། །དེ་ལས་བདུད་རྩི་བཞེས་ལ༴ །འབྲས་ལྗོངས་དཀོན་སྤྱི་དྲག་པོའི་དབང་སྒྲུབ་སྐབས། །སྐུ་ཡི་གསལ་སྣང་ནམ་མཁའི་གཏོས་དང་མཉམ། །སྤྲུལ་པས་ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། །སྲོག་སྙིང་གདན་དུ་བསྟིམས་ལ༴ །རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཉིད། །ཐུབ་དབང་དངོས་གྱུར་ཐུགས་ཀར་རྡོར་འཆང་དང་། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས། །འཁོར་བཅས་ཡང་ཡང་གཟིགས་ལ༴ །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ཉེ་འགྲམ་མཆོད་འབུལ་དང་། །ལྷ་བབས་གནས་དང་མཉན་ཡོད་གནས་མཇལ་ཚེ། །མདུན་མཁར་ཕྱོགས་མཚམས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བཞུགས། །དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྩལ་ལ༴ །དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ། །ཤ་བ་རི་པ་ཕྲག་པར་རི་དྭགས་རོ། །བཀལ་ཞིང་ཕྱག་གཡས་མདའ་དང་གཡོན་པས་གཞུ། །གནས་ལྔའི་ལྷ་བཅས་གཟིགས་ལ༴ །རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་ཏི་སིའི་གངས་ངོས་སུ། །རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བདེ་མཆོག་སྐུ་གྱུར་ལས། །སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ནི་སྙན་བརྒྱུད་དབང་། །གླེགས་བམ་གདམས་གཏད་སྩལ་ལ༴ །འབྲས་ལྗོངས་གནས་སུ་སྨྱུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཚེ། །ཙཎྜཱ་གོ་མིས་རྣམ་འཇོམས་བྱབས་ཁྲུས་མཛད། །ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོས་སྙུང་ཁམས་འཇིབ་པ་ན། །སྐུ་ཉམས་གསལ་དྭངས་བཞེས་ལ༴ །གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གུ་རུའི་ཆས་ཅན་གྱིས། །བྱབས་ཁྲུས་མཛད་མཐར་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དཀར་གྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ཏེ་དབང་བཞི་རྒྱས་པ་ཞིག །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཞེས་ལ༴ །གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ཞིང་གཞན་གཤེགས་པའི་ཚེ། །ས་གཞི་ཆེར་གཡོས་མཚན་མོར་འོད་དང་བཅས། །སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡི་གདངས་དབྱངས་སྒྲོགས་བཞིན་དུ། །འོད་གསལ་ཀློང་དུ་བཞུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ནི། །བསྐལ་མང་གཞལ་ཀྱང་ས་ཐོབ་འཕགས་པ་ཡི། །སྤྱོད་ཡུལ་མིན་ན་བྱིས་བློས་ག་ལ་དཔོག །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དད་པའི་གསོས་སུ་སྤེལ། །བླ་མའི་ཡོན་ཏན་དྲན་ཅིང་གསོལ་བཏབས་པས། །ཉམ་ཐག་སྐལ་དམན་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ཀུན། །འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོའི་གནས་སྐབས་སུ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིང་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་དུ་གསོལ། །ཁྱད་པར་རྩ་བའི་ཕ་མ་སྤུན་སྲིང་གཙོས། །བདག་ལ་བཟང་ངན་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྦ་རླབས་འཁྲུག་པ་ཡི། །འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་མྱུར་དུ་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །བདག་ཀྱང་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །འབྲལ་མེད་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་སྐྱེས་གྱུར་ནས། །གསུང་གི་གསང་མཛོད་ཇི་སྙེད་འཛིན་བྱས་ཏེ། །འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག །དེ་ཡི་དགེ་བ་སྤྲིན་དཀར་བླ་བྲེ་ལས། །ཕན་བདེ་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་འཇོ་བ་ཡིས། །སྲིད་ཞི་དཔལ་གྱི་ལོ་ཏོག་རབ་རྒྱས་ཏེ། །རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུས་ཡིད་ཅན་ཚིམས་པར་ཤོག །ཅེས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་གསང་རྣམ་གྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཡུལ་མདོ་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གྲལ་མཐར་མཆིས་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བྱི་ནག་ཟླའི་ཚེས་ནང་རྗེ་བླ་མའི་ཞལ་གསུང་ཕྱག་བསྟར་དངོས་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་ནང་འཁོད་ཀྱི་གསང་རྣམ་དཀྱུས་སུ་བསྒྲིགས་སྐབས་སུ་རང་གི་དད་པའི་གསོས་འཛིན་དུ་བཅུད་བསྡུས་གསོལ་འདེབས་ཚིག་བཅད་མགྱོགས་བསྟར་བགྱིས་པར། ལོ་དེའི་མཇུག་ཏུ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ཞིབ་མཇལ་སྐབས། སླར་ཡང་དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཁ་ཤས་བླངས་ཤིང་གོང་དང་གཤམ་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་བསྣན་འཕྲི་ཅུང་ཟད་བཅས་སྤེལ་བར་རྗེ་གང་གི་སློབ་གྲོགས་བརྒྱུད་བཅས་ལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/____/rje btsun dpal ldan bla ma dam pa 'jam pa'i dbyangs chos kyi blo gros la gsang rnam gyi sgo nas gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug zhes bya ba bzhugs so/____/ oM swasti/__phyogs dus rgyal ba sras dang bcas pa yi/____/ye shes sku can mkhyen brtse nus pa'i gter/____/rigs dang dkyil 'khor kun khyab drin can rje/____/bla ma 'ja~Xm pa'i dbyanga~Xs la gsol ba 'debs/____/rgyal ba kun gyi gsang ba'i mdzod 'dzin pa/____/rgyud sde rgya mtsho'i mnga' bdag rdo rje 'chang /____/'khor lo sdom pa bla ma'i skur snang ba/____/chosa~X kyi~X blo~X grosa~X zhabs la gsol ba 'debs/____/'ja~Xm dpal dbyanga~Xs dngos mkhyena~X brtse'i~X dba~Xng po~X zhes/____/'gro kuna~X dga'a~X ba'i gnyen mchog ris med kyi/____/bstana~X pa'i~X rgyala~X mtshana~X cher bsgrengs dpa~Xl bza~Xng po'i~X/____/phrin las rnam 'phrul chen por gsol ba 'debs/____/dgos 'dod kun 'byung bsam 'phel dbang gi rgyal/____/'brel tshad don ldan 'jam dbyangs bla ma yi/____/bsam gyis mi khyab gsang ba'i rnam thar mchog__/yid la dran cing gus pas gsol ba 'debs/____/mnyam rjes dbyer med bde chen chos sku'i klong /____/snod bcud snang ba lha dang gzhal yas khang /____/grags stong skye med sngags kyi rang sgra sgrogs/____/dag pa rab 'byams khyed la gsol ba 'debs/____/thub pa'i gnas brtan chen po yan lag 'byung /____/bi ma mi tra lha btsun klong chen pa/____/rje btsun mi la lam 'bras bla ma sogs/____/dgyes zhal yang yang mjal la gsol=____/thang stong rgyal pos rig pa ngo sprod dang /____/mkhyen brtse'i dbang por tshe dbang dpal sprul las/____/klong snying sngon khrid gnubs chen sngags gzhung sogs/____/dag snang nye brgyud stsal la=____/'jam dpal dbyangs dngos sa skya paN+Di tas/____/lan gcig tshad ma rig gter bshad khrid dang /____/skabs 'gar dbang dang byin rlabs rig gtad gnang /____/ngo bo dbyer med bzhugs la=____/bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan las/____/kye rdor dbang dang lam 'bras lta khrid dang /____/rgyud gsum mnos shing tshar chen chos rje las/____/dbang blangs gnyis med gyur la=____/rdo rje 'chang dngos kun dga' bzang po las/____/so thar bsnyen par rdzogs shing de yi mtshan/____/kun dga' phrin las rgya mtsho don 'grub ni/____/dbang gi rgyal po gsol la=____/mdun mkhar 'ja' zer klong du 'gro 'dul rje/____/dpa' bo rdo rje sku mdog dmar smug can/____/skra dkar thor cog rus pa'i rgyan gyis spras/____/mkha' 'gro'i tshogs bcas gzigs la=____/phyag g.yas snyan gyi thad kar DA ru dkrol/____/g.yon pas thod pa bdud rtsis gang ba bsnams/____/snyan 'gyur rdo rje'i glu yis gsang ba yi/____/zab mo'i gdams ngag stsal la=____/bla ma 'khor lo bde mchog 'khor dang bcas/____/yang yang gzigs shing dbang bskur byin gyis brlabs/____/res 'ga' tha dad res 'ga' gcig tu gyur/____/gnyis med gnyis su snang la=____/'jigs bral rnal 'byor dbang phyug biR+Wa pa/____/phyag gnyis chos 'chad brjid nyams che ba'i skur/____/mos gus mdzad pas zhal du brngubs nas ni/____/gsang lam phyir dbyungs mdzad la=____/bde gshegs bdud rtsi thod chang rig ma bstims/____/dpral ba la sogs gnas nas 'od zer ni/____/dkar dmar mthing gsum dang ni 'dres ma yis/____/dbang bskur byin gyis brlabs la=____/do ha rdo rje'i glu dbyangs sgrogs bzhin du/____/bla ma hU~M yig gcig tu gyur pa'i mthar/____/thims pa'i mod la rig stong nam mkha' ltar/____/dbyer med gyur pa khyed la=____/'od gsal klong du bla ma sa chen gyis/____/rnam 'grel bcu gcig pod dbang byin brlab mthar/____/dgyes pa rdo rjer gyur te thim pa'i mod/____/bde stong ye shes rol la=__rnal 'byor spyod pa grub chen nag po pa/____/rus pa'i rgyan can ro lang khri steng rol/____/steng mkhar gdugs dang bcas pa'i sku zil can/____/shin tu gsal bar gzigs la=____/mkha' 'gro spros shing bde mchog dkyil 'khor bzhengs/____/slob dpon rang nyid dkyil 'khor gtso bo ni/____/bde mchog zhal bzhi bcu gnyis phyag can gyis/____/khyed zhal brngubs par mdzad la=____/yum mkhar phyir bton bde mchog lhan skyes gyur/____/sdom bzung nas brtsam rig pa'i dbang lnga dang /____/brtul zhugs spyod dbang mchog dbang gsum dang bcas/____/dbang bzhi rgyas par bzhes la=____/slar yang slob dpon sngar bzhin gyur pa yis/____/rgyud kyi glegs bam gcig gi bka' gtad mthar/____/khyed skur thims shing dbyer med gyur pa yis/____/ye shes rang mdangs gsal la=____/lam 'bras khrid dbur rje btsun grags rgyal nyid/____/bgres nyams dkar chas rdo dril kha TA~M can/____/brgyud pa'i bla ma dang bcas thims pa'i mod/____/bde nyams bzhes par mdzad la=____/mnal lam 'od gsal dag tu lan du mar/____/kha'u brag rdzong gsal zhing dus gcig na/____/bla ma kha'u pa yi slob dus kyi/____/sa chen bag chags sad la=____/rig 'dzin 'ja' tshon snying pos mdun mkhar gzigs/____/khyod dang nga gnyis dbyer med gcig ces sogs/____/gsungs mthar hrIHdang thig dmar rdo rjer gyur/____/dbyer med thims pa khyed la=____/bka' 'dus sman sgrub skabs shig 'od gsal du/____/bya rgyal khyung sprul mngon dga'i zhing bkod dang /____/bde chen zhing dmar sangs rgyas 'od dpag med/____/bkod pa dang bcas mjal la=____/dgongs zang dbang dus rig 'dzin rgod ldem rje/____/skyil krung dkar chas thor cog rgod 'phru can/____/chos 'chad gter sgrom 'dzin cing mdun mkhar byon/____/zang thal bka' gtad gnang la=____/bla rnal sgom tshe mkha' 'gros spyan drangs te/____/bka' 'dus dkyil 'khor mjal zhing dkar chas gsol/____/yar rje o rgyan gling pa'i bag chags sad/____/mkha' 'gro 'bum gyis bskor la=____/rlung 'dun tsam gyis kun mkhyen rong ston rje/____/chos 'chad glegs bam 'dzin pa'i paN+Di tas/____/sher phyin la sogs gsung 'bum gdams gtad mthar/____/thugs kar dbyer med thims la=____/rnam thar dad pas grub chen til+li pa/__gcer bu 'jigs nyams yum dang sbyor ba yis/____/bdud rtsi gnang bas bde nyams rgyas pa'i mthar/____/dbyer med gcig tu gyur la=____/slob dpon chen po sangs rgyas ye shes zhabs/____/smug nag paN zhu gsol zhing paN chas can/____/zhabs pus g.yas bslangs phyag gnyis glegs bam bsnams/____/mdun mkhar gsal bar gzigs la=____/mos gus mdzad pas gzhal med khang zhig tu/____/bla ma 'jam rdor 'khor bcas skur gyur pas/____/nyid sku 'od kyis sbyangs mthar gser zhun ltar/____/gyur pa zhal du zhugs la=____/yum mkhar 'jam dpal gyur pa phyir bton nas/____/sdom bzung ye shes dbab pa nas brtsam ste/____/dbang bzhi shin tu byas mthar lung bstan dang /____/dbug dbyung gzings bstod stsal la=____/de mthar dkyil 'khor lan gsum bskor ba'i rjes/____/gtso 'khor 'bru gsum gyur te thims pa'i mod/____/nyid sku thig ser gong bu gyur te yal/____/bde chen ye shes skyes la=____/slar yang paN chen sngar bzhin gyur nas ni/____/rgyud kyi glegs bam mang po'i bka' gtad gnang /____/glegs bam thim pas khyed sku glegs bam cher/____/gyur pa'i gsal snang bzhes la=____/grub thob chen po ku ku ri pa nyid/____/sngo sangs thor cog khyi sbyor 'khor bcas kyis/____/rig ngo sprod mthar dbyer med thims pa'i mod/____/khyed nyid de ru gsal la=____/mnal lam dur khrod bkod pa'i gnas su phebs/____/grub chen thang rgyal bde mchog sku ru bzhengs/____/rje nyid phag mo'i skyu gyur bde mchog gi/__dbang bskur rgyas par bzhes la=____/zangs mdog dpal gyi ri bor yud kyis phebs/____/zhing gi bkod pa gzigs shing rin chen gyi/____/pho brang phyi sgor phebs 'phral mkha' 'gro ma/____/smug mos gdan drangs zhus la=____/pad zhu gsol ba'i o rgyan gu rus dbus/____/rig 'dzin thams cad gral bstar bzhugs pa yis/____/rol mo'i sgra bcas sgrub pa 'tshogs bzhin pa'i/____/mdun du phebs pa khyed la=____/o rgyan gu rus bla ma gsang 'dus kyi/____/dbang bskur gsungs nas logs su dkyil 'khor bkrams/____/bum dbang la sogs dbang bzhi rdzogs pa'i mthar/____/lung bstan gsal bar gnang la=____/khyed la 'brel pa thob tshad ngan song las/____/skyob pa'i thugs bskul drag pos zhabs la btugs/____/de 'phral mkha' 'gros phyir bskyal sgo mdun nas/____/'phur te rang gnas phebs la=____/jo nang rje btsun rab byung paN chas can/____/pus g.yas bslangs shing g.yon pa phyed skyil bzhugs/____/rdor dril bsnams shing mkha' 'gros bskor ba las/____/dbang bzhi rdzogs par bzhes la=____/de nyid he ru ka dpal dkar po zhig__/gyur pa'i zhal nas bde mchog rtsa sngags spros/____/khyed nyid bde mchog gsal ba'i thugs zhugs pas/____/sku lus sngags sgras khengs la=____/slar yang de nyid phag mo dmar mo ni/____/gri thod 'dzin pa'i sku gyur byang sems blud/____/gsung gis ngo sprod nyid la thim pa'i mod/____/bde nyams phag mor gsal la=____/mos gus rkyen gyis kaHsi rdo rje 'chang /____/za hor chas can gu ru'i skur bzhengs nas/____/thun min zab khyad ldan pa'i dbang bzhi zhig__/shin tu gsal bar bzhes la/____/'dus mdo'i sta gon shel gyi mchod rten gyi/____/stod smad bar gsum bla ma yi dam dang /____/mkha' 'gro chos skyong bcas te thim pa'i mod/____/rdor sems a dkar gyur la=____/de tshe gnubs chen sangs rgyas ye shes mchog__/dbu skra se chob rgyab bsnyil dge bsnyen chas/____/snum 'bor gzi brjid can gyis dkyil 'khor las/____/mdo yi dbang bzhi gnang la=____/bsnyen dus rig 'dzin chen po 'jigs med gling /____/glegs ral 'dzin pas gnas lnga'i byin brlabs mthar/____/nyid dang dbyer med 'od phung a yig bsdus/____/de mthar dbyings su yal la=____/'od gsal klong du blo gter dbang po mjal/____/'khor lo sdom pa'i sku gyur sbyor mtshams nas/____/byang sems rgyun mang stsal bas thugs rgyud la/____/bde nyams rgyas par bzhes la=____/yang bskyar lam dbang zhu ba'i thugs 'dun rkyen/____/bla ma dgyes pa rdo rje'i sku gyur pa'i/____/thugs kar 'jog snye rigs lnga'i byin rlabs dang /____/lam dbang rdzogs par bzhes la=____/slar yang bla ma paN chas rdo dril can/____/'bru gsum gyur las rigs lnga'i sa bon sogs/____/grangs med spros pas khyed sku he ru ka'i/____/dwangs pa'i sku lus khengs la=____/sprul gzhi lcang lo can na rin chen gyi/____/gzhal med khang mdzes byang sems snying po'i dpal/____/dri med 'od rgyal sngon po longs sku'i chas/____/dgyes bzhugs 'khor bcas mjal la=____/slar yang rgyud btus glegs bam brtsegs pa'i mkhar/____/bla ma sngar ltar bzhugs nas glegs bam las/____/dbyangs gsal spros mthar glegs bam bcas pa yang /____/thims nyams gsal bar bzhes la=____/bla ma ngag dbang legs pa bde chen zhing /____/byang sems zla snying nor bu dri med 'od/____/dkar po longs sku sa gnon skyabs sbyin can/____/'od 'phros byin gyis brlabs la=____/ngor chen sa zhu mnabs shing chos 'chad can/____/gsang 'dus skur gyur 'od kyis khyed sku sbyongs/____/hU~M gyur zhal drangs dbang bskur gsang dbyungs mthar/____/khyod nyid gsang 'dus gyur la=____/'od gsal klong 'gyur bde mchog sku ru bzhengs/____/rta phag yab yum gyur nas snyoms 'jug rol/____/grub chen biR+Was spyod pa'i rjes gnang stsal/____/gong ma phyogs glang gsal la=____/dam pa khyed kyi ye shes gzigs pa'i ngor/____/gzhal med khang dbus chos 'byung bsnol ba'i rtser/____/rnal 'byor ma dpal 'khor bcas yang yang gzigs/____/rjes bzung byin gyis brlobs la=____/mdun gyi nam mkhar grub chen lU hi pa/____/sngo nag 'jigs nyams thor tshugs nya thod can/____/bde mchog sku gyur zhal brngubs gsang dbyung mthar/____/dbang bzhi rgyas par bzhes la=____/rje btsun grags rgyal rdor thod can zhig gzigs/____/bla slob gnyis ka bde mchog yab yum gyur/____/dbang bzhi rdzogs mthar rje btsun a la bsdus/____/khyed dang dbyer med gyur la=____/mos gus mdzad pas kun mkhyen klong chen pa/____/bde gshegs ri rab mar me'i rgyal mtshan zhes/____/sprul sku'i cha byad 'od zer spro bsdu'i mthar/____/ngo bo dbyer med gyur la=____/snyan brgyud gzigs tshe gtsang smyon he ru ka/__bde mchog skur bzhengs sprul pa'i dkyil 'khor du/____/dbang bzhi zab rgyas pod mang bka' gtad mthar/____/khyed dang dbyer med gyur la=____/smin gter gsang ye'i dbang skabs gter chen rje/____/dkar chas pad zhu can mdun rje btsun khyed/____/rgyal sras pad+ma 'gyur med bag chags sad/____/gsang ye'i dbang rdzogs nos la=____/shing byar rdo rje sems dpa'i ril sgrub skabs/____/nyi zer dang 'grogs rdo rje sems dpa'i sku/____/grangs med spros pa'i gtso bo'i zhal snga nas/____/gsang ba'i lung bstan bsnyes la=____/thugs chen ril sgrub skabs su mnga' ris pa/____/tshul khrims bzang po mdun mkhar yang yang byon/____/mi tra'i dbang skabs grub chen de nyid kyis/____/sku gsung thugs dbang stsal la=____/yi dam bka' 'dus bsnyen pa'i 'od gsal klong /____/khra 'brug gu ru 'khor bcas tshogs gral du/____/rje nyid rgyal sras lha rje'i bag chags sad/____/bka' 'dus sgrub chen thon la=____/sman dkyil steng mkhar gu ru za hor ma/____/sku mdog ljang ser rgya gram thod pa bsnams/____/'khor du mkha' 'gro phyogs mtshams bka' 'dus kyi/____/dkyil 'khor lha tshogs gzigs la=____/lam 'bras skabs shig bla chen 'brog mi rje/____/na bza' stod dmar smad smug zhal dkyil mdzes/____/dril bu dkur brten rdo rje thugs kar bsgyings/____/khyed sku de ru gsal la=____/lcang lo can dang bde chen zhing bkod bcas/____/khyed kyis dgongs pa gtad pa tsam gyis kyang /____/blo gter rje dang ngag dbang legs pa'i zhabs/____/'khor bcas yang yang mjal la=____/mkhan chen ngag dga' paN zhu rdor dril can/____/thugs kar 'jam dbyangs mdun du dkyil 'khor las/____/'jam dbyangs dbang bskur kun bzang gyur te thim/____/khyed sku d+hIHyig gsal la=____/'jam dbyangs sa paN sku mdog dmar ser can/____/thugs kar 'jam dbyangs bzhugs pa che gsal mdun/____/dbang blangs 'jam dbyangs thugs kar as mtshan pa/____/dbyer med thims pa khyed la=____/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa ni/____/rgya gar paN+Di ta yi chas can gyis/____/pad+ma'i ming can ster ba las byung ba'i/____/bde stong gar gyis rol la=____/dam pa sangs rgyas dmar smug dbu skra nag__/thor cog can gyis DA ru rwa dung 'dzin/____/gsang sngags bde ster ye shes d+hA ki ma/____/bstan pa'i dge mtshan gsungs la=____/rnal 'byor dbang phyug biR+Wa pa nyid dang /____/sa ra ha sogs grub tshogs mang po zhig__/shar nas rim par byon pa'i rjes su ni/____/o rgyan phebs par gzigs la=____/mos gus gdung shugs drag pos gsol btab mthar/____/'od zer chen po'i dbang bskur bzhes pa dang /____/byin brlabs stobs kyis 'khor dang mnyam du ni/____/dgyes pa'i bro gar gnang la=____/de mthar 'khor gyi grub chen yongs rdzogs ni/____/o rgyan gu ru'i sku la thims pa dang /____/gu ru yang ni 'ja' ltar dbyings su bzhugs/____/snang srid lha ru gsal la=____/dpal sprul sems dpa' chen po'i zhal snga nas/____/rgyud lugs 'jam dpal gyi ni dbang bzhi dang /____/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi/____/dbang bskur yongs rdzogs bzhes la=____/bir srung thugs dam gnang ba'i skabs shig na/____/rnal 'byor dbang phyug sku mdog smug nag can/____/mjal ba'i mod la gsol ba btab tsam gyis/____/smin mtshams thad mdun byon la=____/gsang rdor las 'bab bdud rtsi bzhes pa yis/____/bde stong zag med ye shes rgyas pa dang /____/dbyer med thims pa'i mod la rje btsun khyed/____/rnal 'byor dbang phyug gsal la=____/bzlas thun 'od gsal skabs shig rnal 'byor ma/____/dmar mo khru gang tsam zhig nam mkha' nas/____/rgyan dang cha lugs yongs su rdzogs pa can/____/shin tu gsal bar byon la=____/sngags srung drag mo dud mdog sku bong che/____/ral pa rtse gcig dud mdog sngo 'phyur can/____/mchod bstod bcas te phrin las bcol ba'i mthar/____/lte bar bstims par mdzad la=____/kun mkhyen rong pa dge bsnyen chas gsal bar/____/sa gnon skyabs sbyin glegs ral can zhig las/____/dbang bzhi blangs shing thugs nas d+hIHsngon spros/____/thugs kar thims pa khyed la=____/se ra mkha' 'gro sku mdog mthing sngon can/____/rdor dril thugs kar bsnol ba gsal ba'i mdun/____/dbang bzhi'i tshul gyis chos skor yongs rdzogs kyi/____/don dbang rdzogs par bzhes la=____/de yi gter chos dbang skabs mkha' 'gro nyid/____/rdor dril thogs shing rus rgyan can gsal ba'i/____/spyi bor kun bzang bzhugs shing mkha' 'gro yi/____/'khor mang dang bcas gzigs la=__dpal ldan lha mo dmag zor rgyal mo dang /____/'khril sbyor bde chen ye shes nyams su bzhes/____/srog sngags b+h+yau yig grangs mang thims pa'i mod/____/khyod sku lha mor gsal la=____/gdams mdzod lam 'bras chos rim skabs shig na/____/mdun mkhar ngor chen kun dga' bzang po bzhugs/____/phyag g.yas mchog sbyin g.yon par glegs bam bsnams/____/byin gyis brlabs par mdzad la=____/shangs chos skabs su su kha sid+d+hi ma/____/dkar mo byon te byin gyis rlobs pa dang /____/skabs shig mkha' spyod zhing gi bkod pa ni/____/shin tu gsal bar gzigs la=____/drag po'i gtor bzlog skabs sam dus gzhan du/____/gdugs can 'byung po'i rigs skyes mang po yis/____/zhabs la gtugs shing srog snying phul ba dang /____/bka' bsgo dam bsgrags mdzad la=____/bla ma mi pham 'brog bla'i chas can gzigs/____/mos gus rkyen gyis glegs bam chen por gyur/____/thim pas khyed nyid 'jam dbyangs dmar ser sku/____/shin tu chen por gsal la=____/o rgyan gu ru thugs la 'dun pa'i tshe/____/khyed nyid gnubs chen nam mkha'i snying po dang /____/d+harma dI paM shel dkar rdo rje mtsho/____/mkha' 'gro'i chas can gsal la=____/rta mgrin 'khor bcas mjal ba'i 'od gsal klong /____/khyed sku rta mgrin zhal gcig phyag gnyis dang /____/d+harma dI paM phag mor gyur nas ni/____/bde stong nyams kyis rol la=____/tshogs mchod skabs shig brag ri'i ke'u tshang du/____/gu ru mtsho skyes rdo rje 'ja' sprin dbus/____/mkha' 'gro'i 'khor dang bcas te mngon sum du/____/bzhugs pa gsal bar gzigs la=____/las 'bras gang che'i bla ma brtag pa'i tshe/____/dam pa sangs rgyas rong ston gsal ba'i mthar/____/thugs kar slob dpon bzhugs pa'i tsong kha pa/____/yang yang mdun mkhar gsal la=____/yang bskyar a ti sha dang rje 'brom gsum/____/mdun du pod mang dang bcas gsal ba'i mthar/____/g.yas g.yon bla ma tsong kha pa la thim/____/khyed dang dbyer med gyur la=____/rje btsun rnal 'byor dbang phyug biR+Wa pa/____/smug nag chos kyi 'khor lo'i phyag rgya can/____/byis pa lo brgyad tsam zhig gsal ba yis/____/brtul zhugs spyod pa'i rjes gnang =____/kaHthog mkhan chen ngag dpal paN zhu gsol/____/phyag g.yas chos 'chad pad+ma dmar po bsnams/____/g.yon pas mchog sbyin 'gying pa'i stabs su bzhugs/____/sku nyams shin tu gsal la=____/gsung chos zhu dgos snyam pa'i thugs 'dun tshe/____/zhal nas khyod dang nga gnyis gnyis su med/____/bka' rdzogs lung rdzogs thob pa yin no zhes/____/gsungs bzhin dbyer med gyur la=____/ngo bo bla ma blo bzang grags pa la/____/rnam pa 'jam sngon chos 'chad phyag rgya can/____/sku las ral gri 'od sngon mdung tshugs ltar/____/spros pas khyed sku sbyong la=____/de mthar rje btsun khyed kyi sku lus ni/____/d+hIHyig dmar ser nam mkha' 'gengs tsam du/____/gyur la glegs bam mang po thim pa yis/____/bde nyams rgyas par bzhes la=____/zla dkar gzigs pas ri bong can ngos su/____/rje btsun bla ma gzhon nyams gser mdog can/____/dpral bar 'jam dkar la sogs gnas lnga yi/____/lhar bcas gsal bar gzigs la=____/dpal ldan zla grags paN DI ta yi chas/____/phyag g.yas chos 'chad g.yon pas glegs bam bsnams/____/'gying nyams phyed skyil pus g.yas cung zad bslangs/____/thor thun skabs shig gzigs la=____/zhal nas spros bral tshig gis ngo sprod mthar/____/'od zhu dbyer med thims pas khyed kyi sku/____/dmar ser d+hIHyis mer gyis gang ba'i mthar/____/'jam dpal dbyangs su gyur la=____/lha btsun chen po he ru ka yi chas/____/ba man rwa dang thod pa phyag na bsnams/____/mos gus mdzad pas a ho gsungs bzhin thim/____/khyed nyid de ru gsal la=____/o rgyan rje 'bangs 'khor dang bcas pa las/____/dbang bzhi bzhes shing pod mang thim pa'i mod/____/mkhas par gyur snyam gu ru thims pa na/____/mgon khyed chos rgyal gsal la=____/jo nang rje btsun paN+DI ta yi chas/____/phyag g.yas rdo rje g.yon pas thod pa bsnams/____/dus 'khor dbang bzhi rdzogs mthar thim pa'i mod/____/sku lus sngags kyis khengs la=____/gu ru blo ldan mchog sred thugs ka nas/____/rong pa chos bzang gzhon nyams dge bsnyen chas/____/phyag g.yas uta ral g.yon pas mnyam bzhag steng /____/glegs bam 'dzin pas gzigs la=____/mos gus mdzad pas khyed la thim pa'i mod/____/d+hIHsgra chen po grags pa'i nyams kyi mthar/____/sku lus d+hIHyig gcig tu gyur pa yi/____/gsal snang rgyas par bzhes la=____/'bri gter mjal tshe bsam yas bag chags sad/____/skye brtag skabs 'gar 'bri gung chos grags dang /____/zhwa la mkhyen rab mkhyen brtse'i dbang phyug sogs/____/yin pa'i gsal nyams bzhes la=____/gu ru chos dbang dkar chas gzi brjid can/____/dbu skra thor cog lhag ma g.yas nas grol/____/mnyam bzhag gter sgrom 'dzin pa shin tu gsal/____/dad pa'i gdung shugs skyes la=____/spyi bor gsang 'dus mgrin par thugs chen dang /____/thugs kar yang dag lte bar phur rkyang rnams/____/bzhugs pa'i gnas nas 'od dang phyag rgya'i tshogs/____/spros te khyed sku thims la=____/de mthar gu ru chos dbang rin po ches/____/DA dril 'khrol bzhin dgyes pa'i gar stabs kyis/____/dbyer med thims pas khyed kyi sku las kyang /____/gnas bzhi'i lha bcas gsal la=____/grub chen 'khor gyis bskor ba'i sa ra has/____/chu gtor sngags brjod phyag rgya gtad bde'i mthar/____/mda' yis bsnun te gnas brtan rgan po yi/____/dbang rdzas rdzogs zhes gsungs la=____/tshe bsnyen skabs shig rig 'dzin rgod ldem rje/____/thor tshugs dkar chas khro 'dzum can nyams kyis/____/tshe sgrub lcags sdong dbang bskur khyad 'phags shig__/gnang zhing sku tshe bsrings la=____/sku skye brtags pa'i skabs shig sham b+ha la'i/____/rigs ldan 'jam grags khang bzang chung ngu'i nang /____/sku mdog dmar ser chos 'chad phyag rgya can/____/sems dpa'i chas can gsal la=____/bde mchog dbang skur zhal gso thugs 'char tshe/____/rnal 'byor dbang phyug grub chen lU hi pa/____/dmar smug me tog thod bcings nya 'dzin par/____/zhal gzigs mos gus 'khrungs la=____/de 'phral bde mchog gzhal med khang chen du/____/sku gsung thugs 'khor dpa' bo ma tshogs bzhugs/____/grub chen dkyil 'khor gtsor bzhengs khyed sku dang /____/ngo bo dbyer med gyur la=____/phyogs mtshams rnal 'byor ma rnams sku la 'khril/____/bam ros tshogs 'khor thod pa'i bdud rtsi rol/____/gtso 'khor hU~M gyur mtha' la 'ja' ltar yal/____/bde stong ye shes skyes la=____/kun mkhyen klong rams khri dmar rgyab yol can/____/zhi 'dzum phyag gnyis sa gnon thugs ka'i thad/____/'od sngon gong bu'i dbus su 'ja' 'od 'phro/__chos nyid ngo sprod gnang la=____/rnal 'byor dbang phyug grub chen ku ku ri/____/sngo nag 'jigs nyams mgar 'dug thor cog can/____/khyi khrid zhig gis lta ba'i gnadagasungs mthar/____/dbyer med gcig tu gyur la=____/bsnyen bzlas skabs shig grub chen thang rgyal nyid/____/smin mtshams thad byon tshe bum dbu la bzhag__/bdud rtsi dmar ser rgyun gyis sku lus khengs/____/'chi med tshe dbang bzhes la=____/slar yang rim bzhin gnas 'gyur gur drag dang /____/mkha' 'gro sde lnga kun bzang yab yum bcas/____/gyur mthar rang 'dra grangs med spros te bstims/____/khyed skur dbyer med gyur la=____/kye rdor zhal gzigs gnas gyur bdag med ma/____/'khor bcas yangs gyur sgrol ma gtso 'khor dang /____/slar yang bdag med thig le kha sbyor mthar/____/dbyer med bde nyams bzhes la=____/skye brtags skabs shig sdom gsum rab dbye dang /____/de yi spyi rnam yi ge'i dbu ldeb ngor/____/'jam dbyangs sa paN kun mkhyen go rams gnyis/____/yin pa'i rmi nyams gsal la=____/lam 'bras khrid kyi skabs shig 'od gsal du/____/chos khri'i thog tu rnal 'byor dbang phyug gi/__stangs stabs mdzad cing khyed nyid biR+Wa pa/____/yin pa'i gsal nyams bzhes la=____/ngor chen mjal tshe slar yang bsnyen rdzogs shig__/thob 'dun thugs la 'khrungs tshe zhal snga nas/____/chos rnams thams cad rgyu las byung sogs kyis/____/don gyi bsnyen rdzogs stsal la=____/gter chen las rab gling pa sku nyams rgyas/____/dbang rdzas mdun du bkram pa gsal ba'i mdun/____/rta mgrin dbang bskur rdzogs mthar bla ma nyid/____/hU~M dmar gyur te thim la=____/'od gsal klong du rje btsun tsong kha pa/____/yin pa'i nyams gyis lho brag las rdor dang /____/'jam dbyangs 'jigs byed phyag drug phyag rdor bcas/____/'brel ba'i nyams snang gsal la=__ye shes rang snang bud med kha shas kyis/____/dar lding la bstegs rnga yab gling du phebs/____/dpal ri'i tshogs khang sgo 'gram mchog gling byon/____/nang du gdan drangs zhus la=____/tshogs gral dbus bzhugs gu ru za hor chas/____/de yi mdun nas dbang bzhi rdzogs pa dang /____/gsung gi bdud rtsi rol pa'i skabs dang bcas/____/rnam thar bsam mi khyab la=____/slar yang dkon mchog spyi 'dus dbang dang ni/____/gter chos pod mar dag gi byin rlabs bcas/____/phyag gnyis spyi bor bzhag nas sku tshe'i tshad/____/lung bstan dbugs dbyung stsal la=____/thugs dam klong du e wa~M thar pa rtse'i/____/mkhan chen byams pa kun dga' bstan 'dzin gyi/____/zhal thad bla ma dngos gzigs gnas gsum nas/____/'od 'phros dbang bskur bzhes la=____/bla ma'i sku dbyibs shin tu gsal bzhin du/____/nang du kye rdor zhal phyag tshang ba yis/____/sku lus yongs rdzogs gang ba'i rnam pa can/____/sgrib med gsal bar gzigs la=____/bla ma'i zhal nas a hi ho sogs kyis/____/gnyug ma'i kye rdor ngo sprod gnang ba'i mthar/____/bla ma dgyes rdor bcas pa thim pa'i mod/____/khyed sku de ru gsal la=____/gnas chog zhal 'don gnang ba'i tho rangs shig__/gnas brtan 'khor bcas na bza' sna tshogs can/____/sku bong shin tu che ba shar smad nas/____/rim par mdun mkhar byon la=____/kun mkhyen bsod nams seng ge mdun mkhar gzigs/____/thugs kar chos kyi sgo phyes glegs bam spros/____/thugs kar thims shing dbang bzhi rdzogs pa'i mthar/____/hrIHgyur dbyer med gyur la=____/sa skya sgrol pho'i gdung sras kun rin pa/____/sku mdog dmar smug lcang lo can zhig gis/____/phur skyang sku gsung thugs dbang gnang ba'i mthar/____/dbyer med gcig tu gyur la=____/skyes rabs snga ma 'brel ba'i bag chags sad/____/rje de 'jam mgon dbang sdud snying po'i sras/____/kun rin gyur tshe khyed nyid de yi sras/____/badz+ra rat+na gyur la=____/skye brtags skabs 'gar e wa~M mkhan chen ni/____/byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dang /____/nang chen bde rdor mkhyen brtse ye rdor bcas/____/yin pa'i gsal nyams bzhes la=____/mkha' 'gro bzhis bskor grub chen shwa ba ri/____/rnal 'byor chas can gzhu mchog phyag dar bkon/____/sha ro phrag bkal rnal 'byor chas dbang bskur/____/'khor bcas thims pa khyed la=____/'jam mgon blo gter dbang po bde mchog gi/__skur bzhengs nam mkhar rgyud btus dkyil 'khor ni/____/grangs med sprul par khyed sku grangs med kyis/____/dbang bskur gcig char bzhes la=____/de 'phral bla ma sgrol dkar skur bzhengs te/____/'od zer drug sbrags rjes gnang byas pa dang /____/sku dang tA~M yig spro bsdu'i byin rlabs kyis/____/sku tshe'i 'phrang las sgrol la=____/gsol ba btab pas rnam snang thugs ka ru/____/dri med 'od zer paN chas can gsal ba'i/____/thugs ka'i a las dbang blangs thims pa yis/____/khyed nyid kun mkhyen gyur la=____/gter chen 'gyur med rdo rje pad zhu can/____/phur pa pus g.yas g.yon pas thod pa bsnams/____/DA ki'i 'khor gyis bskor bas byang sems blud/____/a yi sgra bcas thims la=____/sa lo kun bsod rnam thar gzigs tsam na/__'od dmar dang bcas bde ba can gyi zhing /____/sa lo che dang bla ma legs pa bcas/____/zhing khams brten bcas gzigs la=____/kun mkhyen 'jigs gling sngags chas ral gri bsnams/____/khyed sku sbyongs mthar thugs ka'i a yig bstims/____/de mthar bla ma bcas te thims pa na/____/nyams rtogs 'phel tshul bzhes la=____/rje btsun mi la mdun mkhar gsal tsam gyis/____/bde mchog skur gyur phag mo dbu gtsug bzhugs/____/dbang bskur bstims pas khyed sku bde mchog gyur/____/phag mo lte bar gsal la=____/lam dus skabs shig rje btsun grags rgyal gzigs/____/sangs rgyas kun bdag sku yi mchog ces sogs/____/gsungs te byin gyis brlabs shing phyag dbang bskur/____/phyag rdor gyur mthar thims la=____/yi dam brtags pa'i 'od gsal sku lus dang /____/mdun mkhar dbyer med rdo rje 'jigs byed sku/____/zhal phyag yongs rdzogs gnam sa gang ba zhig__/yun ring gsal bar gyur la=____/tshe gegs brtags par blo gter rdo rje 'chang /____/sku ber ser zhing sa zhu rdo dril can/____/gzhon nyams ldan pas gur mgon rjes gnang zhig__/shin tu gsal bar gnang la=____/gtor ma'i bka' bsgor bla ma mgon po gyur/____/spyi bor byon te sku dang 'od zer gyis/____/dbang bzhi rdzogs mthar bla ma hU~M yig gyur/____/dbyer med thims pa khyed la=____/lang lab byang chub rdo rje bsgres nyams can/____/dbu skra se grol zhal ras dkar zhing zlum/____/l+wa dkar ber thul phyag na ral gri bsnams/____/srod thun dgongs shig mjal la=____/mos gus mdzad pas phur pa'i dkyil 'khor sprul/____/bla ma phur pa zhal gsum phyag drug can/____/gyur pas zhal mid thig le sngo skya yi/____/rnam pas yum mkhar bzhag la=____/de nas phyir bton phur pa'i sku gyur la/____/dbang bzhi rgyas rdzogs bla ma sngar bzhin bzhugs/____/phur rgyud gtad cing bla ma'ang glegs bam gyur/____/dbyer med thims pa khyed la=____/bstan srung be dkar dar thod gos smug can/____/zhon pa las babs gus 'dud zhu ba dang /____/sgrol ma dkar mos tshe yi bum pa thogs/____/'chi med tshe dbang bskur la=____/DA ki a phyi chos sgron DA dril can/____/'khor bcas gar bsgyur khyed nyid chos grags dus/____/gus 'dud byas sogs gleng mthar thims pa'i mod/____/bde chen ye shes skyes la=____/lha sras mu tig btsan po rang nyid kyis/____/dam bcas smon lam bcu gnyis zhes bya ba/____/'od gsal klong du gsal bar klogs pa yis/____/lha sras bag chags sad la=____/mdun mkhar ye shes mgon po phyag bzhi pa/____/shin tu gsal bar gzigs ba gyur pa la/____/mos gus mdzad pas dbyer med thim pa na/____/khyed sku mgon por gsal la=____/'od gsal klong du rdo rje gzhon nu'i sku/____/shin tu che gsal khro tshogs dang bcas pas/____/phyag mtshan btab pas 'byung po gdug pa'i tshogs/____/thal bar brlags par mdzad la=____/mkha' 'gro gsang 'dus tshogs skabs stag pags steng /____/gtso mo stag sham can bzhugs mkha' 'gro'i tshogs/____/byis pa'i bam ro zhig gi tshogs 'khor la/____/rol pa'i nyams snang gsal la=____/'od gsal dag tu gling rje ge sar gyis/____/lha dar me long la sogs nor sna phul/____/dgra lha rtse rgyal red ces dgyes nyams bstan/____/pu tras byin rlabs phul la=____/sgrib bral ye shes nyams kyi snang ba'i ngor/____/thig le nag po'i 'od kyi gung khang dbus/____/chos srung gtso bo gur gyi mgon po'i sku/____/yongs rdzogs gsal bar gzigs la=____/mkha' 'gro'i gtso mo ye shes mtsho rgyal nyid/____/sku dang rgyan dang phyag mtshan nges med can/____/yang yang 'khor zhing gal che'i gsang don skor/____/lung bstan thogs med phul la=____/mkha' 'gros dar lding nam mkhar btegs pa'i skabs/____/ye shes rdo rjes ral gris dar thag bcad/____/a yu dI pa~M rdo rje rgya gram gyi/____/zhabs brtan legs par phul la=____/mgon po legs ldan gus 'dud phrin las sgrub/____/dpal mgon bram gzugs mdun du ched phebs nas/____/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi/____/dbang skur rdzogs par phul la=____/sngags srung drag mo e ka dza tri dang /____/dpal ldan lha mo a phyi chos sgron sogs/____/rtag tu 'go zhing bar chad sel ba dang /____/gang bcol phrin las sgrub la=____/bstan la 'tshe zhing skye 'gro'i srog 'phrog ba'i/____/dam sri rgyal 'gong 'byung po gdug pa can/____/khyed kyis lha sngags drag pos gzir byas te/____/bstan 'gro'i bar chad sel la=____/grub chen thang rgyal skyab sbyin lcags thag bsnams/____/smug nag thugs kar gu ru yum sbyor can/____/tshe gsal mkha' 'gro bzhi yis bskor ba las/____/dbang blangs thugs nyams rgyas la=____/sku tshab bsgrub pas drod dang gzi brjid 'bar/____/bdud rtsi sman sbyor sgrub khang 'ja' 'od 'khor/____/chos 'khor 'ga' la rin chen me tog babs/____/grub mtshan mngon du gyur la=____/bgegs bskrad tshe na sku rten ches cher g.yos/____/rnam sras gto sbyor mdzad pas dmag sna bzlog__/nyang gi rta nag dbang dus brag 'dre bsgral/____/mthu stobs dbang phyug khyed la=____/gnas rten dgon du sa 'dul byin 'bebs skabs/____/mtha' 'dre dong du bstims shing nam mkha'i dbyings/____/o rgyan gu ru rig 'dzin 'khor bcas kyis/____/dgyes pa'i gar stabs mdzad la=____/sa khyi mdo khams phyugs nad mched gyur tshe/____/thugs gtad gzir bas nad bdag dngos gzugs bstan/____/srog snying phul bar bka' bsgos dam bsgrags ltar/____/nad yams rgyun chad gyur la=____/nang chen rgyal sar sgrol dkar spyan gsal 'khrungs/____/gangs ri thod dkar sman gyi bzang dris khyab/____/ri mda'i dung dgon rab gnas me tog babs/____/byin rlabs nye ring med la=____/gnyan lo tsA ba zhal smug dbu skra can/____/ring 'gags bzan ring sku bong chung ba yis/____/gsang 'dus 'jam pa'i rdo rje'i dkyil 'khor sprul/____/dbang bskur dbyer med thims la=____/'jam dpal bcud len ril sgrub bzlas thun skabs/____/sgrub dkyil steng du 'jam dpal yab yum 'khor/____/dbyangs can rigs bzhi ches gsal re re bzhin/____/'khril sbyor bde nyams bzhes la=____/'od gsal klong du skyab rje rgyal tshab mdun/____/mkhyen brtse'i snyan brgyud yang phur bsgrags dbang gi/__mtha' can gter mdzod dbang lung cha tshang zhig__/thob pa'i zhal bzhes gnang la=____/chos rje sa paN phyed skyil chos 'chad can/____/'jam dkar smra seng ye shes sems dpa' dang /____/dbyangs can dkar mo mi g.yo dkar po ste/____/gnas lnga'i lha bcas gzigs la=____/gnas bskor phebs tshe rwa sgreng shugs rtse sogs/____/spyan ras gzigs dang jo 'brom gtsor mdzad pa'i/____/bka' gdams brgyud pa'i bla ma yi dam gyis/____/zhal gzigs dbang bskur stsal la=____/mtshur phu'i rgyab ring 'khor lo bde mchog sku/____/che gsal zhal phyag yongs rdzogs mdun ri'i brag__/karma pak+Shi sku mdog smug po bcas/____/zhal gzigs gnyis med thims la=____/lho brag smra bo cog gnas nye ba na/____/bla ma mnga' bdag dge bsnyen thor cog can/____/sku bong che zhing rdo rje thod pa bsnams/____/dbyer med thims pa khyed la=____/smin grol gling du kun mkhyen klong chen pa/____/lo brgyad tshul bzhugs dbu zhwa chos gos dang /____/phyag gnyis sa gnon 'od zer 'phro 'du can/____/'od gsal klong du mjal la=____/smin gter gnas gyur rdo rje gling pa ni/____/pad zhu na bza' sngo zhing phyam rtse dkris/____/dkyil 'khor mang sprul rang gter dbang rdzogs mthar/____/glegs bam bka' gtad bzhes la=____/rang byung rdo rje zhwa nag chos gos mnabs/____/phyag gnyis chos 'chad can gsal de nyid kyi/____/gsung 'bum yongs rdzogs bka' gtad tshul du ni/____/thob pa'i nyams snang bzhes la=____/gnas mdo chags med sgom zhu can zhig gis/____/gsung 'bum gtad mthar glegs bam chos brtsigs gyur/____/de nyid thugs chen 'khor ba dong sprugs bzhengs/____/khyed skur dbyer med gyur la=____/bsam yas dbu rtse bar khang has po rir/____/mchod bsang ri khrus rab gnas dam bsgrags tshe/____/gu ru 'khor bcas mkha' dbyings gar stabs mdzad/____/sde brgyad dbang du bsdud la=____/gro bo lung sogs mar pa'i 'dra zhal dang /____/gdung 'bum mjal tshe rje de mngon sum du/____/dgyes rdor lha dgur gyur cing aSh+Ta yi/____/sbags phreng dang bcas thims la=____/tshar chen 'dra zhal rdo rje 'chang dngos gzigs/____/dbang bzhi blangs shing thims pas khyed kyi sku/____/kye rdor thugs kar bdag med lha mo ni/____/bco lnga dang bcas gsal la=____/mang mkhar ka la phug tu thugs dam tshe/____/rab byung chas can 'brog mi lo tsA ba/____/paN zhu gsol zhing phyag gnyis rdor dril bsnol/____/tha dad gnyis med thims la=____/gnam mtsho'i 'gram du phebs tshe mtsho de nyid/____/dpal ldan 'khor lo bde mchog pho brang ni/____/thugs gsung sku dkyil 'khor bcas dpa' bo dang /____/mkha' 'gro'i gar bcas gzigs la=____/bal yul dbyig gnyen gdung 'bum thugs 'dun tshe/____/rje des paN zhu gsol zhing paN chas can/____/phyag g.yas skyab sbyin g.yon pas mchog sbyin mdzad/____/zhabs gnyis rol stabs gzigs la=____/mchod rten bya rung kha shor mchod bskor tshe/____/sangs rgyas byang sems dgra bcom nam mkhar bzhugs/____/mchod rten nang du bde gshegs sgrub brgyad kyi/____/dkyil 'khor sgrib med gzigs la=____/bal yul na ro'i sgrub phug paN chen de/____/sngo skya thor cog rus rgyan phyed skyil bzhugs/____/phyag g.yas thod pa g.yon pas bdud rtsi 'thor/____/dbang blangs gnyis med thims la=____/'bras ljongs lha btsun chen po na khreb sku/____/ral cog na bza' phu can bzan sham mnabs/____/chos 'chad mnyam bzhag thod chang can zhal gzigs/____/dbang bskur dbyer med gyur la=____/gnas kyi lte ba brag dkar bkra shis ldings/____/mkha' 'gro'i 'khor bcas lha btsun he ru ka/__phyag g.yas rkang gling g.yon pas thod chang bsnams/____/mdun mkhar gsal bar gzigs la=____/me sprel smin zla'i nyer dgur mtsho pad+ma/____/zhabs bskor mdzad par gu ru za hor mar/____/sa ra ha sogs paN grub mang po yi/____/'khor gyis bskor ba gzigs la=____/'jam dbyangs sa paN chos 'chad glegs ral bsnams/____/g.yon pa mnyam bzhag tshe bum thugs ka ru/____/tshe dpag dkar po'i bdud rtsis tshe bum gang /____/de las bdud rtsi bzhes la=____/'bras ljongs dkon spyi drag po'i dbang sgrub skabs/____/sku yi gsal snang nam mkha'i gtos dang mnyam/____/sprul pas lha srin thams cad dam la btags/____/srog snying gdan du bstims la=____/rdo rje gdan du byang chub chen po nyid/____/thub dbang dngos gyur thugs kar rdor 'chang dang /____/de yi thugs kar kun bzang yab yum bzhugs/____/'khor bcas yang yang gzigs la=____/byang chub shing gi nye 'gram mchod 'bul dang /____/lha babs gnas dang mnyan yod gnas mjal tshe/____/mdun mkhar phyogs mtshams sangs rgyas byang sems bzhugs/____/dbang dang byin rlabs stsal la=____/dur khrod bsil ba tshal gyi sgrub phug tu/____/sha ba ri pa phrag par ri dwags ro/____/bkal zhing phyag g.yas mda' dang g.yon pas gzhu/____/gnas lnga'i lha bcas gzigs la=____/rdo rje gling du ti si'i gangs ngos su/____/rje btsun mi la bde mchog sku gyur las/____/sprul pa'i dkyil 'khor du ni snyan brgyud dbang /____/glegs bam gdams gtad stsal la=____/'bras ljongs gnas su smyung ba'i tshul bstan tshe/____/tsaN+DA go mis rnam 'joms byabs khrus mdzad/____/sha za mkha' 'gros snyung khams 'jib pa na/____/sku nyams gsal dwangs bzhes la=____/gter chen mchog gling gu ru'i chas can gyis/____/byabs khrus mdzad mthar sgyu 'phrul tshe dkar gyi/____/dkyil 'khor sprul te dbang bzhi rgyas pa zhig__/shin tu gsal bar bzhes la=____/gdul bya'i don du zhing gzhan gshegs pa'i tshe/____/sa gzhi cher g.yos mtshan mor 'od dang bcas/____/skye med a yi gdangs dbyangs sgrogs bzhin du/____/'od gsal klong du bzhugs la gsol ba 'debs/____/'on kyang khyed kyi gsang gsum yon tan ni/____/bskal mang gzhal kyang sa thob 'phags pa yi/____/spyod yul min na byis blos ga la dpog__/de ltar na yang dad pa'i gsos su spel/____/bla ma'i yon tan dran cing gsol btabs pas/____/nyam thag skal dman khyed kyi rjes 'jug kun/____/'di dang phyi ma bar do'i gnas skabs su/____/byin gyis rlobs shing thugs rjes bzung du gsol/____/khyad par rtsa ba'i pha ma spun sring gtsos/____/bdag la bzang ngan 'brel ba'i skye 'gro kun/____/las dang nyon mongs rba rlabs 'khrug pa yi/____/'khor ba'i mtsho las myur du bsgral du gsol/____/bdag kyang 'di nas byang chub snying po'i bar/____/'bral med khyed kyi zhabs drung skyes gyur nas/____/gsung gi gsang mdzod ji snyed 'dzin byas te/____/'gro kun byang chub mchog la 'god par shog__/de yi dge ba sprin dkar bla bre las/____/phan bde 'dod dgu'i gru char 'jo ba yis/____/srid zhi dpal gyi lo tog rab rgyas te/____/rnam grol 'bras bus yid can tshims par shog__/ces rje btsun bla ma rdo rje 'chang 'jam dbyangs chos kyi blo gros la gsang rnam gyi sgo nas gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug ces bya ba 'di ni/__yul mdo khams su skyes shing bla ma rdo rje 'chang gi zhal slob kyi gral mthar mchis pa kun dga' dbang phyug gis/__rab byung bcu drug pa'i chu byi nag zla'i tshes nang rje bla ma'i zhal gsung phyag bstar dngos kyi shog dril nang 'khod kyi gsang rnam dkyus su bsgrigs skabs su rang gi dad pa'i gsos 'dzin du bcud bsdus gsol 'debs tshig bcad mgyogs bstar bgyis par/__lo de'i mjug tu rnam thar chen mo zhib mjal skabs/__slar yang de'i nang nas kyang kha shas blangs shing gong dang gsham du bsgrigs te bsnan 'phri cung zad bcas spel bar rje gang gi slob grogs brgyud bcas la bla ma'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//____//_

Footnotes

Other Information