JKCL-KABUM-03-GA-083-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གསོལ་འདེབས་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་།
Wylie title gsol 'debs dad pa'i sprin phung JKCL-KABUM-03-GA-083.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, sde tshan 83, Text 10, Pages 290 (Folios 2b1 to 2b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gsol 'debs dad pa'i sprin phung. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 290. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་གང་ཤར་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།

/ces pa'ang gang shar bris pa don dang ldan par gyur cig__/dge legs 'phel/

[edit]
༈ གསོལ་འདེབས་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ། །འཇ༵མ་དབྱང༵ས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། །ཆོས༵་ཀྱི་བ༵དུད་རྩིས་བློ༵་གྲོ༵ས་པདྨོ་བྱེ། །རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་ཉིད་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཙུག྄༵་ལག྄༵་བལྟ་བའི་རྣམ་དཔྱོད་མཐུ་གྲུབ་ཅིང་། །ལུང༵་རིག༵ས་རྡོ་རྗེའི་གད་མོ་རབ་ཏུ་སྒྲོགས། །ཉི༵་མ༵འི་གཉེན་གྱི་བསྟན་པ་གསལ་བྱེད་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨྲ༵་བའི༵་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་བཞིན། །ལྟ་ངན་རི་དྭགས་ལེགས་བཤད་སེང༵་གེའི༵་སྒྲས། །བཅོམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་གང་། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །ཅེས་པའང་གང་ཤར་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
[edit]

!__gsol 'debs dad pa'i sprin phung zhes bya ba/____/'ja~Xm dbyanga~Xs bla ma'i byin rlabs snying la zhugs/____/chos~X kyi ba~Xdud rtsis blo~X gro~Xs pad+mo bye/____/ris med bstan pa'i rgyal mtshan bsgreng nyid la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/gtsug?~X lag~X blta ba'i rnam dpyod mthu grub cing /____/lung~X rig~Xs rdo rje'i gad mo rab tu sgrogs/____/nyi~X ma~X'i gnyen gyi bstan pa gsal byed la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/smra~X ba'i~X dbang phyug 'jam dpal dpa' bo bzhin/____/lta ngan ri dwags legs bshad seng~X ge'i~X sgras/____/bcom pa'i snying stobs chen por gyur pa gang /____/gzhom med rdo rje'i chos bdun brtan bzhugs gsol/____/ces pa'ang gang shar bris pa don dang ldan par gyur cig__/dge legs 'phel/____/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]