JKCL-KABUM-03-GA-082

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཞེས་མཁྱེན་བརྩེ་གོང་འོག་ལ་གསོལ་འདེབས།
Wylie title bka' babs bdun ldan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang zhes mkhyen brtse gong 'og la gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-082.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 82, Pages 285 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bka' babs bdun ldan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang zhes mkhyen brtse gong 'og la gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 285. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-khyentse-wangpo-and-chokyi-lodro
Colophon

།ཞེས་པའང་སྨྱོ་ཤུལ་སྲས་མོ་རིག་འཛིན་ལྷ་མོས་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེའོ།།

/zhes pa'ang smyo shul sras mo rig 'dzin lha mos bskul ngor rang nyid kyis smras pa dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་པད་མོར། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཇ༵མ་དབྱང༵ས་བླ་མ་གང་དེའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །བློ༵་གྲོས༵་རྒྱ༵་མཚོ༵་མདོ་སྔགས་ཤིང་རྟ་ཆེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས༵་ཀྱི༵་བློ༵་གྲོ༵ས་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །པ༵དྨའི་ཟབ་གསང་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ། །ཡེ༵་ཤེས༵་རྡོ༵་རྗེ༵་ཉིན་མོ་བྱེད་པ་ཡི། །ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་སྨྱོ་ཤུལ་སྲས་མོ་རིག་འཛིན་ལྷ་མོས་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

bka' babs bdun ldan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang /____/pad+ma'i rgyal tshab pad+ma mdo sngags gling /____/'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zhabs pad mor/____/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/____/'ja~Xm dbyanga~Xs bla ma gang de'i rnam par 'phrul/____/blo~X grosa~X rgya~X mtsho~X mdo sngags shing rta che/____/byang chub sems dpa' chosa~X kyi~X blo~X gro~Xs la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/pa~Xd+ma'i zab gsang bstan pa phyogs bcur spel/____/ye~X shesa~X rdo~X rje~X nyin mo byed pa yi/____/thugs rgyud dgongs pa'i byin rlabs 'pho ba dang /____/bsam don chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs/____/zhes pa'ang smyo shul sras mo rig 'dzin lha mos bskul ngor rang nyid kyis smras pa dge'o//____//__

Footnotes

Other Information