JKCL-KABUM-03-GA-081

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་ཕྲེང་བ།
Wylie title skye phreng gsol 'debs u dum wA ra'i phreng ba JKCL-KABUM-03-GA-081.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 81, Pages 283-284 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. skye phreng gsol 'debs u dum wA ra'i phreng ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 283-284. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/beautiful-garland-udumbara-flowers
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་ལྡན་ཐུགས་བཞེད་བསྐང་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang dad ldan thugs bzhed bskang phyir chos kyi blo gros pas bris pa don dang ldan par gyur cig__/sarba mang+ga laM//

[edit]
སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཕྱོགས་དུས་མུ་མཐའ་མེད་པར་ཁྱབ་པའི་བདག །རང་བྱུང་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་དངོས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། །པཎ་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་དང་། །དེ་ཡི་ཡང་སྤྲུལ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་ཞབས། །གཏེར་འབྱིན་སྤྱི་མེས་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོད། །འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་། །འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ། །མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ཞབས། །ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་མི་ལ་རས་པ་དང་། །སྨན་ལྷ་དངོས་སྣང་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན། །བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མུས་པ་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དང་། །མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་གནས་གསར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། །རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩོད་དུས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གླིང་། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་། །དབྱེར་མེད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་བ་འདི་བཟུང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཁྱེད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །གསུང་གསང་གདམས་པའི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་པ་དང་། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་ཐུགས་བཞེད་བསྐང་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

skye phreng gsol 'debs u dum wA ra'i phreng ba zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__rgyal ba sras dang bcas pa'i ye shes sku/____/phyogs dus mu mtha' med par khyab pa'i bdag__/rang byung dang po'i sangs rgyas bcom ldan 'das/____/mgon po 'jam dpal dbyangs la gsol ba 'debs/____/mkhyen rab dbang phyug 'jam dpal bshes gnyen dang /____/rdo rje'i sku brnyes bi ma la mi tra/____/'khor lo sdom dngos rdo rje dril bu pa/____/paN chen sgo mtha' yas par gsol ba 'debs/____/chos rgyal tshangs pa lha yi me tog dang /____/de yi yang sprul mchog grub rgyal po'i zhabs/____/gter 'byin spyi mes nyang ston nyi ma 'od/____/'bri gung rin chen dpal la gsol ba 'debs/____/rgyal ba'i 'byung gnas klong chen rab 'byams dang /____/'gos lo gzhon nu paN chen dge 'dun grub/____/mkhyen rab chos rje nags kyi rin chen zhabs/____/chos rgyal 'phags pa rnams la gsol ba 'debs/____/grub pa'i gtsug rgyan mi la ras pa dang /____/sman lha dngos snang g.yu thog yon tan mgon/____/bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dang /____/thang stong rgyal po rnams la gsol ba 'debs/____/mus pa chen po dkon mchog rgyal mtshan dang /____/mnga' ris paN chen gnas gsar mkhyen brtse'i dbang /____/bkra shis stobs rgyal blo bzang rgya mtsho dang /____/rgyal ba tshangs dbyangs rnams la gsol ba 'debs/____/rtsod dus kun mkhyen chen po 'jigs med gling /____/grub pa'i dbang phyug ye shes rdo rje dang /____/dbyer med bka' babs bdun ldan mkhyen brtse'i dbang /____/blo gros rgya mtsho rnams la gsol ba 'debs/____/skye ba 'di bzung byang chub ma thob bar/____/rje btsun bla ma khyed dang mi 'bral zhing /____/gsung gsang gdams pa'i bdud rtsir spyod pa dang /____/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog__/ces pa'ang dad ldan thugs bzhed bskang phyir chos kyi blo gros pas bris pa don dang ldan par gyur cig__/sarba mang+ga laM//____//__

Footnotes

Other Information