JKCL-KABUM-03-GA-080

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འདུས་པའི་དངོས་རྗེ་རང་ཉིད་གསོལ་འདེབས།
Wylie title na mo gu ru/ dus gsum rgyal ba ma lus 'dus pa'i dngos rje rang nyid gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-080.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 80, Pages 281 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru dus gsum rgyal ba ma lus 'dus pa'i dngos rje rang nyid gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 281. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-khyentse-chokyi-lodro
Colophon

།ཅེས་པའང་བན་རྨད་ཁང་གསར་གྱི་འཚོ་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang ban rmad khang gsar gyi 'tsho mdzad rdo rje tshe ring gis bskul ngor chos kyi blo gros pas so//

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འདུས་པའི་དངོས། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་རྣམ་པར་རོལ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་སོགས་འགྲོ་བའི་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར། །གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་རོལ་གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་། །ནང་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར། །མ་བཅོས་རང་བབ་སྒོམ་པའི་ངང་བསྐྱང་བས། །རང་སེམས་ཆོས་ཉིད་རྗེན་པར་འཆར་བར་ཤོག །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་སྟེ། །ཐག་ཆོད་བློ་བདེའི་ཉམས་ལེན་ཟབ་མོ་ཡིས། །རང་རིག་སྐུ་གསུམ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཏེ། །འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་བན་རྨད་ཁང་གསར་གྱི་འཚོ་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

na mo gu ru/__dus gsum rgyal ba ma lus 'dus pa'i dngos/____/snyigs dus bstan 'gro'i skyabs gcig mkhyen brtse'i dbang /____/mchog gi byin rlabs thugs rje'i rnam par rol/____/'jam dbyangs chos kyi blo gros la gsol ba 'debs/____/bdag sogs 'gro ba'i blo sna chos la bsgyur/____/gnas lugs rang zhal mjal bar byin gyis rlobs/____/phyi rol gzung ba'i yul gyis ma gos shing /____/nang du 'dzin pa'i rtog pas ma bslad par/____/ma bcos rang bab sgom pa'i ngang bskyang bas/____/rang sems chos nyid rjen par 'char bar shog__/'di ni sangs rgyas kun gyi dgongs pa ste/____/thag chod blo bde'i nyams len zab mo yis/____/rang rig sku gsum dgongs pa mngon gyur te/____/'khor ba dong nas sprugs par byin gyis rlobs/____/ces pa'ang ban rmad khang gsar gyi 'tsho mdzad rdo rje tshe ring gis bskul ngor chos kyi blo gros pas so//____//_

Footnotes

Other Information