JKCL-KABUM-03-GA-078

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར་ཆེན་པོ་རྗེ་རང་ཉིད་གསོལ་འདེབས།
Wylie title oM swasti/ rgyal kun mkhyen pa'i ye shes gter chen po rje rang nyid gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-078.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 78, Pages 277 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti rgyal kun mkhyen pa'i ye shes gter chen po rje rang nyid gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 277. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-jamyang-khyentse-chokyi-lodro
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་ཡང་གཙང་སེར་སྒྲུབ་གདུང་སྲས་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འབྲས་ལྗོངས་མཁའ་སྤྱོད་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་སོ།།

/ces pa 'di yang gtsang ser sgrub gdung sras dpal 'byor lhun grub rin po che dang /__'bras ljongs mkha' spyod sprul sku gnyis nas rten bcas bskul ngor rang nyid kyis smras so//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར་ཆེན་པོ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་དབང་། །དེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་པོ་མཆོག་གི་གསང་གསུམ་ཡུན་དུ་བརྟན། །སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཐེག་མཆོག་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བ་དང་། །བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ཡང་གཙང་སེར་སྒྲུབ་གདུང་སྲས་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འབྲས་ལྗོངས་མཁའ་སྤྱོད་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་སོ།། །།
[edit]

oM swasti/__rgyal kun mkhyen pa'i ye shes gter chen po/____/'jam dbyangs bla ma mkhyen dang brtse ba'i dbang /____/de yi phrin las rnam rol sprul pa'i sku/____/blo gros rgya mtsho'i zhabs la gsol ba 'debs/____/mgon po mchog gi gsang gsum yun du brtan/____/skye dang tshe rabs kun tu rjes bzung nas/____/theg mchog gsung gi bdud rtsis 'tsho ba dang /____/byin rlabs ye shes snying la 'jug par shog__/ces pa 'di yang gtsang ser sgrub gdung sras dpal 'byor lhun grub rin po che dang /__'bras ljongs mkha' spyod sprul sku gnyis nas rten bcas bskul ngor rang nyid kyis smras so//____//__

Footnotes

Other Information