JKCL-KABUM-03-GA-077

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སོགས་མཁྱེན་བརྩེ་གོང་འོག་ལ་གསོལ་འདེབས།
Wylie title 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang po sogs mkhyen brtse gong 'og la gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-077.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 77, Pages 275 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang po sogs mkhyen brtse gong 'og la gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 275. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-khyentse-wangpo-kongtrul-chokyi-lodro
Colophon

།ཅེས་པའང་གཡོན་རུ་ལྷ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang g.yon ru lha sras 'jam dbyangs bsod nams kyi thugs bzhed ltar chos kyi blo gros pas bris pa'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ནི། །ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་མཆོག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཡི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་གྱི། །ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་སྒྲུབ་མཛད་པ། །ལོ་ཆེན་རྣམ་སྣང་སྤྲུལ་པས་ལུང་ཐོབ་པའི། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇ༷མ་དཔལ་དབྱང༷ས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་པ། །བཀའ་གཏེར་དམ་པ་ཆོས༷་ཀྱི༷་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། །བློ༷་གྲོ༷ས་ཆེན་པོས་གཞན་ལ་སྟོན་མཛད་པ། །དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །ཚེ་རབས་ཕྲེང་བ་ཀུན་ཏུ་རྗེས་འཛིན་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ནས། །བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང྄༷་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་གཡོན་རུ་ལྷ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang po ni/____/ngo mtshar bka' babs bdun gyi mnga' bdag mchog__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/____/mi phyed snying nas gus pas gsol ba 'debs/____/de yi sku gsung thugs dang yon tan gyi/____/phrin las thams cad 'bad med sgrub mdzad pa/____/lo chen rnam snang sprul pas lung thob pa'i/____/blo gros rgya mtsho'i zhabs la gsol ba 'debs/____/'jaXm dpal dbyangaXs kyi dngos grub mchog brnyes pa/____/bka' gter dam pa chosaX kyiX mdzod 'dzin cing /____/bloX groXs chen pos gzhan la ston mdzad pa/____/drin can bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/'di nas bzung ste byang chub ma thob bar/____/tshe rabs phreng ba kun tu rjes 'dzin cing /____/sa dang lam gyi yon tan mthar phyin nas/____/bla ma sku bzhi'i go 'phanga?X myur thob shog__/ces pa'ang g.yon ru lha sras 'jam dbyangs bsod nams kyi thugs bzhed ltar chos kyi blo gros pas bris pa'o//____//_

Footnotes

Other Information