JKCL-KABUM-03-GA-074

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སོགས་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ཚིག་དང་རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title ye shes DA ki bde chen mtsho rgyal gyis sogs tshe ring chos sgron tshig dang rgya rong mkha' 'gro bde chen dbang mo'i gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-074.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 74, Pages 263 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་, རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ (rgya rong mkha' 'gro bde chen dbang mo, tshe ring chos sgron)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. ye shes DA ki bde chen mtsho rgyal gyis sogs tshe ring chos sgron tshig dang rgya rong mkha' 'gro bde chen dbang mo'i gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 263. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-khandro-tsering-chodron

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-gyarong-khandro

Colophon
  • First colophon: །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།
  • Second colophon: །ཅེས་པའང་ཌཱ་ཀི་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ནས་གསུང་བསྐུལ་དོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པའོ།།
  • First colophon: /chos kyi blo gros pas so/
  • Second colophon: /ces pa'ang DA ki tshe ring chos sgron nas gsung bskul dor/__chos kyi blo gros pas smon tshig tu bris pa'o//
[edit]
ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས། །བྱིན་བརླབས་ཤེལ་དཀར་བཟའ་ཡི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །ཨཱ་ཡུ་དྷརྨ་དཱི་པཾ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་གུ་རུ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མན་དཱ་ར་བ་དང་། །དབྱིངས་ཡུམ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སོགས། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་མཁའ་འགྲོ་ཆེ། །དྷརྨ་ཙནྡྲའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བྱང་། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་བདག་ལ་ཞུགས། །ཉམས་རྟོགས་རིག་པའི་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་རྒྱས། །ནད་གདོན་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་བཟློག་པ་དང་། །བདེ་ཆེན་དབང་མོས་རྟག་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །མཐར་ཐུག་པདྨ་འོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་ཌཱ་ཀི་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ནས་གསུང་བསྐུལ་དོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

ye shes DA ki bde chen mtsho rgyal gyis/____/byin brlabs shel dkar bza' yi rnam par 'phrul/____/A yu d+harma dI paM la gsol ba 'debs/____/bsam don chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs/____/chos kyi blo gros pas so/____/rgya rong mkha' 'gro bde chen dbang mo'i gsol 'debs ni/__na mo gu ru/__ye shes mkha' 'gro man dA ra ba dang /____/dbyings yum bde chen ye shes mtsho rgyal sogs/____/byin rlabs thugs rje'i rang gzugs mkha' 'gro che/____/d+harma tsan+d+ra'i zhabs la gsol ba 'debs/____/las ngan sdig sgrib dag par byin gyis rlobs/____/dam tshig nyams chags nyes ltung thams cad byang /____/ye shes mkha' 'gro'i byin rlabs bdag la zhugs/____/nyams rtogs rig pa'i rtsal kha phyogs med rgyas/____/nad gdon byad phur rbod gtong bzlog pa dang /____/bde chen dbang mos rtag tu rjes bzung zhing /____/mthar thug pad+ma 'od kyi grong khyer du/____/gsang ba ye shes thugs dang dbyer med shog__/ces pa'ang DA ki tshe ring chos sgron nas gsung bskul dor/__chos kyi blo gros pas smon tshig tu bris pa'o//____//__

Footnotes

Other Information