JKCL-KABUM-03-GA-075

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་མྱུར་འཇུག་གི་གདུང་དབྱངས།
Wylie title 'jam mgon rdo rje 'chang la gsol ba 'debs pa thugs rje myur 'jug gi gdung dbyangs JKCL-KABUM-03-GA-075.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 75, Pages 265-266 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam mgon rdo rje 'chang la gsol ba 'debs pa thugs rje myur 'jug gi gdung dbyangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 265-266. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་དག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དད་པ་བརྟན་པའི་ཕྱིར་དང་། སློབ་མར་གྱུར་པའི་ཚོགས་དག་ཀྱང་དད་པ་ལྷག་པར་རྒྱས་ཤིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྟེན་དུ། དུས་མཐའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་སེམས་མི་ཆུང་ཙམ་གྱིས་བསམ་པ་ཡིད་ལ་བཅག་ཅིང་། དམ་པ་དེ་དག་གི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་ལེན་ཞིང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་དགེ་སྦྱོང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'i gsol 'debs 'di dag rang nyid kyis dad pa brtan pa'i phyir dang /__slob mar gyur pa'i tshogs dag kyang dad pa lhag par rgyas shing gsol ba 'debs pa'i rten du/__dus mtha'i bstan pa la phan sems mi chung tsam gyis bsam pa yid la bcag cing /__dam pa de dag gi zhabs rdul spyi bor len zhing /__kun mkhyen bla ma'i byin rlabs kyi mtshan ma cung zad thob pa'i dge sbyong 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་མྱུར་འཇུག་གི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། །འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་འབྱུང་། །དེང་འདིར་སླར་ཡང་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐེག །སྣང་ཞིང་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་མཛ྄༵ད་ཕྱིར། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི། །བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག །བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་ཅིང་བདག་སོགས་འགྲོ་རྣམས་ལ། །གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆད། །ཕབས་ནས་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་བཏབ་མཛད་གསོལ། །གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་བར་གཅོད་རབ་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་དབྱར་གྱི་ཆུ་གཏེར་ལྟར། །འགྲིབ་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། ༈ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡིས། །འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་དག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དད་པ་བརྟན་པའི་ཕྱིར་དང་། སློབ་མར་གྱུར་པའི་ཚོགས་དག་ཀྱང་དད་པ་ལྷག་པར་རྒྱས་ཤིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྟེན་དུ། དུས་མཐའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་སེམས་མི་ཆུང་ཙམ་གྱིས་བསམ་པ་ཡིད་ལ་བཅག་ཅིང་། དམ་པ་དེ་དག་གི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་ལེན་ཞིང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་དགེ་སྦྱོང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

'jam mgon rdo rje 'chang la gsol ba 'debs pa thugs rje myur 'jug gi gdung dbyangs zhes bya ba/____/'chi med ye shes sku brnyes pad+ma 'byung /____/deng 'dir slar yang gsang chen rdo rje'i theg__/snang zhing phyogs dus kun tu rgyas mdza?~Xd phyir/____/ye shes lnga ldan sku gsung thugs rdo rje'i/____/bdag nyid can gyi dpal ldan bla ma mchog__/bskal brgyar bzhugs cing bdag sogs 'gro rnams la/____/gzhom med nA da'i chos 'khor rgyun mi chad/____/phabs nas sku bzhi'i sa bon btab mdzad gsol/____/gzhan yang phyi nang bar gcod rab zhi zhing /____/mthun rkyen legs tshogs dbyar gyi chu gter ltar/____/'grib med rtag pa dam pa'i bkra shis shog__/_!_bdag dang mkha' mnyam sems can ma lus kun/____/deng nas bzung ste byang chub ma thob bar/____/dpal ldan bla ma mkhyen brtse'i dbang po yis/____/'bral med rjes bzung byin rlabs dngos grub stsol/____/ces pa'i gsol 'debs 'di dag rang nyid kyis dad pa brtan pa'i phyir dang /__slob mar gyur pa'i tshogs dag kyang dad pa lhag par rgyas shing gsol ba 'debs pa'i rten du/__dus mtha'i bstan pa la phan sems mi chung tsam gyis bsam pa yid la bcag cing /__dam pa de dag gi zhabs rdul spyi bor len zhing /__kun mkhyen bla ma'i byin rlabs kyi mtshan ma cung zad thob pa'i dge sbyong 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//__

Footnotes

Other Information