JKCL-KABUM-03-GA-067

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པ་འགྱུར་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title sgrub brtson bla ma dam pa 'gyur med phun tshogs kyi gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-067.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 67, Pages 231 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འགྱུར་མེད་ཕུན་ཚོགས་ ('gyur med phun tshogs)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sgrub brtson bla ma dam pa 'gyur med phun tshogs kyi gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 231. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྷ་བྲིས་བླ་མ་ཚེ་མགོན་ནས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་དགེ་བསྙེན་ཚེ་རིང་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་སོ།།

/ces pa'ang lha bris bla ma tshe mgon nas bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin yi ge'i byed po dge bsnyen tshe ring dbang gi rgyal pos so//

[edit]
སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པ་འགྱུར་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། རང་རིག་དོན་དམ་འོད་གསལ་འཕོ་འགྱུར་བྲལ། །ཀུན་རྫོབ་སྣང་ཆ་འགགས་པ་མེད་པ་ལས། །གང་འདུལ་ཐུགས་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་བསྟན་པ་གསལ་བའི་གཉེན། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཟླ་མེད་པ། །འདྲེན་མཆོག་བླ་མའི་ཞབས་ལ༴ །རང་དོན་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པའི་རྒྱལ་ས་ཟིན། །གཞན་དོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནི། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད། །འགྲོ་དོན་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ༴ །མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བླ་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཆོས་མིན་བསམ་སྦྱོར་མཐའ་དག་འགོགས་པ་དང་། །བླ་མའི་བྱིན་བརླབ་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ལྷ་བྲིས་བླ་མ་ཚེ་མགོན་ནས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་དགེ་བསྙེན་ཚེ་རིང་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་སོ།། །།
[edit]

sgrub brtson bla ma dam pa 'gyur med phun tshogs kyi gsol 'debs bzhugs so/____/na mo gu ru/__rang rig don dam 'od gsal 'pho 'gyur bral/____/kun rdzob snang cha 'gags pa med pa las/____/gang 'dul thugs rjes gzugs kyi skur sprul pa/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/'gyur med rdo rje'i bstan pa gsal ba'i gnyen/____/thos bsam sgom pa'i yon tan rtsal rdzogs shing /____/mkhas btsun grub pa'i yon tan zla med pa/____/'dren mchog bla ma'i zhabs la=____/rang don chos skur rtogs pa'i rgyal sa zin/____/gzhan don byang chub sems kyi phrin las ni/____/nam mkha' ji srid bar du rgyun mi chad/____/'gro don pha mtha' yas la=____/mi phyed gus pas gsol ba btab pa'i mthus/____/bla ma mchog gi thugs kyis rjes bzung nas/____/chos min bsam sbyor mtha' dag 'gogs pa dang /____/bla ma'i byin brlab rgyud la 'jug par shog__/ces pa'ang lha bris bla ma tshe mgon nas bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin yi ge'i byed po dge bsnyen tshe ring dbang gi rgyal pos so//____//_

Footnotes

Other Information