JKCL-KABUM-03-GA-057

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏེ་ལོ་ནཱ་རོ་དང་ཞེས་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་བའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title na mo gu ru/ rdo rje 'chang chen te lo nA ro dang zhes bka' brgyud spyi ba'i gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-057.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 57, Pages 203-204 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru rdo rje 'chang chen te lo nA ro dang zhes bka' brgyud spyi ba'i gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 203-204. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-kagyu-masters
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལའོ།།

/ces pa'ang sa zla'i tshes nyer lnga la'o//

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏེ་ལོ་ནཱ་རོ་དང་། །མར་མི་དྭགས་པོ་མཐའ་རྩ་འབྲི་སྟག་གླིང་། །བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དེང་འདིར་བདག་སོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཁྱད་པར་འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་སྐུ་ཡི་སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་། །རིམ་པར་བྱོན་པ་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེང་འདིར་བདག་སོགས་བྱིན༴ །བདེ་ཆེན་དབང་དྲག་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ་ཆེན་པོ། །གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བླ་མར་གསོལ་བ༴ །དེང་འདིར༴ །སྐུ་ནི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོ། །གསུང་ནི་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས། །ཐུགས་ནི་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་འོད་གསལ་ཆེ། །བླ་མ་ཀརྨ་པ་ལ༴ །དེང་འདིར༴ །བརྟན་གཡོ་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་འདུའི་གར་གྱིས་བརྗིད། །དགོངས་བ་མི་འགྱུར་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཡངས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར༴ །དེང་འདིར༴ །སྙིགས་དུས་དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་ཀུན་གྱི་གཤེད། །བླ་མ་དཔལ་ཆེན་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །ཇི་སྙེད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཀརྨ་པ། །པཀྴི་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེང་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ནད་གདོན་གནོད་པ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚེ་ཆོས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར༴ །བསྐྱེད་རྫོགས་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པར༴ །རང་སེམས་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པ༴ །བླ་མ་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ས་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལའོ།། །།
[edit]

na mo gu ru/__rdo rje 'chang chen te lo nA ro dang /____/mar mi dwags po mtha' rtsa 'bri stag gling /____/bka' bzhi brgyud pa'i bla ma thams cad kyis/____/deng 'dir bdag sogs byin gyis brlab tu gsol/____/khyad par 'gran zla kun bral sprul pa'i sku/____/dus gsum mkhyen pa'i sku yi skyes rabs phreng /____/rim par byon pa kun la gsol ba 'debs/____/deng 'dir bdag sogs byin=____/bde chen dbang drag rol pa'i pho brang nas/____/dus gsum rgyal ba'i phrin las pa chen po/____/grub chen chos kyi bla mar gsol ba=____/deng 'dir=____/sku ni pad+ma he ru ka chen po/____/gsung ni grags stong sngags kyi sgra chen sgrogs/____/thugs ni chos dbyings kun khyab 'od gsal che/____/bla ma karma pa la=____/deng 'dir=____/brtan g.yo snang srid thams cad zil gyis gnon/____/ye shes sku ni 'phro 'du'i gar gyis brjid/____/dgongs ba mi 'gyur mkha' ltar dag cing yangs/____/rnal 'byor dbang phyug chen por=____/deng 'dir=____/snyigs dus dam sri rgyal 'gong kun gyi gshed/____/bla ma dpal chen drag po'i dkyil 'khor pa/____/ji snyed gcig tu bsdus pa'i karma pa/____/pak+shi chen po'i zhabs la gsol ba 'debs/____/deng 'dir dbang bskur byin gyis brlab tu gsol/____/nad gdon gnod pa zhi bar byin gyis rlobs/____/tshe chos mtha' ru phyin par=____/bskyed rdzogs ting 'dzin brtan par=____/rang sems chos skur rtogs pa=____/bla ma khyed dang mnyam par byin gyis rlobs/____/ces pa'ang sa zla'i tshes nyer lnga la'o//____//_

Footnotes

Other Information