JKCL-KABUM-03-GA-058

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
Wylie title rje btsun bzhad pa rdo rje la gsol 'debs thugs rje'i lcags kyu JKCL-KABUM-03-GA-058.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 58, Pages 205-206 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje btsun bzhad pa rdo rje la gsol 'debs thugs rje'i lcags kyu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 205-206. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆུ་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དུས་དྲན་མཆོད་པར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་ཝ་ཏུ། མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang chu 'brug cho 'phrul zla ba'i dus dran mchod par 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha wa tu/__mang+ga laM//

[edit]
རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ། ན་མཿབཛྲ་བྷ་ཏྲ་ཧསྱ་ར་ཡ། བསྐལ་མང་གོང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་ལམ། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་མཆོག་བརྙེས་པ། །རྗེ་བཙུན་ཐོས་པ་དགའ་བ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །འཆལ་བའི་ཉེས་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྡོམ། །ཟག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡི། །འཕོ་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དྲི་བསུང་འཐུལ། །རྗེ་བཙུན་གྲུབ་དབང་གཉིས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་མངའ་ཞིང་། །བཟོད་པ་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡི། །མཐོང་ན་མི་མཐུན་མེད་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །རྗེ་བཙུན་དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད། །བརྩོན་འགྲུས་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡི། །ཞུམ་པ་མེད་པའི་གོ་ཆ་རབ་བསྒོས་པ། །རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་གཟིགས་ཤིང་དཔལ་བར་འགྲོ། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བསྟན་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས། །ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེ། །རྗེ་བཙུན་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཐོས་དང་བསམ་དང་བསྒོམ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཆོས་ཀུན་མ་འདྲེས་མཁྱེན། །རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་ཐབས་སྟོབས་སྨོན་ལམ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡི། །སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་ཐབས་མཐོན་པོར་དབང་བསྒྱུར་བ། །རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིས། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་འཛིན། །གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆུ་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དུས་དྲན་མཆོད་པར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་ཝ་ཏུ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

rje btsun bzhad pa rdo rje la gsol 'debs thugs rje'i lcags kyu zhes bya ba/__na maHbadz+ra b+ha tra has+ya ra ya/__bskal mang gong nas byang chub spyod pa'i lam/____/sbyin pa'i pha rol yongs su rdzogs pa yi/____/nam mkha'i mdzod kyi ting 'dzin mchog brnyes pa/____/rje btsun thos pa dga' ba khyod la 'dud/____/'chal ba'i nyes pa'i dri ma thams cad sdom/____/zag med tshul khrims pha rol phyin pa yi/____/'pho med bde ba chen po'i dri bsung 'thul/____/rje btsun grub dbang gnyis pa khyod la 'dud/____/kun tu 'khrugs pa med pa'i thugs mnga' zhing /____/bzod pa dam pa'i pha rol phyin pa yi/____/mthong na mi mthun med pa'i sku mnga' ba/____/rje btsun dran pas gdung sel khyod la 'dud/____/snying stobs chen pos 'gro ba'i don la spyod/____/brtson 'grus dam pa'i pha rol phyin pa yi/____/zhum pa med pa'i go cha rab bsgos pa/____/rje btsun bzhad pa rdo rje khyod la bstod/____/chos kun sgyu mar gzigs shing dpal bar 'gro/____/rdo rje lta bu'i bsam bstan phar phyin rdzogs/____/zung 'jug ting 'dzin grub pa'i khyu mchog che/____/rje btsun mi bskyod rdo rje khyod la bstod/____/thos dang bsam dang bsgom pa'i rtsal chen rdzogs/____/chos rab rnam 'byed shes rab pha rol phyin/____/ji lta ji snyed chos kun ma 'dres mkhyen/____/rje btsun rdo rje rgyal mtshan khyod la bstod/____/sku tshe de la thabs stobs smon lam dang /____/ye shes chos sku'i pha rol phyin pa yi/____/sku bzhi'i rgyal thabs mthon por dbang bsgyur ba/____/rje btsun rdo rje 'chang dbang khyod la bstod/____/de ltar bstod cing gsol ba btab pa yis/____/rje btsun bla ma'i byin rlabs snying la zhugs/____/skye ba kun tu 'bral med rjes su 'dzin/____/gsang ba gsum dang dbyer med ro gcig shog__/ces pa'ang chu 'brug cho 'phrul zla ba'i dus dran mchod par 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha wa tu/__mang+ga laM//____//__

Footnotes

Other Information