JKCL-KABUM-03-GA-056

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བརྙེས་པ་སོགས་མར་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title e ma ho/ ngo mtshar grub pa chen po'i sku brnyes pa sogs mar pa'i gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-056.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 56, Pages 201-202 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ (mar pa chos kyi blo gros)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. e ma ho ngo mtshar grub pa chen po'i sku brnyes pa sogs mar pa'i gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 201-202. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-marpa-consort-heirs
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྷོ་བྲག་མར་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang lho brag mar pa yab sras kyi gzhal med khang gi nye 'dabs su chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བརྙེས་པ། །སྣང་སེམས་དབང་བསྒྱུར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག །སྒྲ་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་མར་པ་རྗེ། །བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་བློ་མཆོག་མངའ་བའི་བདག །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་པ། །ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེ། །གང་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་སྲས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་ཆེན་འགྲོ་བ་འདུལ། །དར་མ་མདོ་སྡེ་ཚོགས་གཉིས་རྨད་བྱུང་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་རང་གཟུགས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གཞོན་ནུའི་སྐུར་སྟོན་སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡས་བདག །རྡོ་རྗེ་བདག་མེད་མི་མོའི་གཟུགས་བསྒྱུར་བ། །ཤེས་རབ་ལྷ་མོ་བདེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐུ། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་དབྱིངས་ཀྱི་བྷ་གར་སྡུད། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྤྲོ་དང་སྡུད་མཛད་མ། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གྲུབ་རིག་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ། །ལ་ལ་ནཱ་དང་རཱ་སའི་རྒྱུ་བ་ཀུན། །སྒྲ་གཅན་དབྱིངས་སུ་ཟ་བར་བྱེད་པའི་བདག །བཅུ་དྲུག་རྩེར་སོན་མི་སློབ་རྒྱལ་སར་གཤེགས། །མཚན་ཐོས་འཁོར་བའི་འཇིགས་ལས་སྐྱོབ་མཛད་ཅིང་། །བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་མངོན་སུམ་སྟེར་བའི་བདག །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཐོས་པ་དགའ་ཞེས་གྲགས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྒྱན་གྱུར་མི་ཡི་མཆོག །དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་ཡབ་ཡུམ་སྲས་རྣམས་ལ། །གུས་པས་གསོལ་བཏབ་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རང་སེམས་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་ཆེས། །སྙིང་གི་མ་རིག་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ཞིང་། །སྲིད་གསུམ་དགྲ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་གཏན་བཅོམ་ནས། །འོག་མིན་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་མེད་ཉམས་དགའ་བར། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འཛད་མེད་གཏེར་ལ་སྤྱོད། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ལྷོ་བྲག་མར་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

e ma ho/__ngo mtshar grub pa chen po'i sku brnyes pa/____/snang sems dbang bsgyur chos kyi rgyal po mchog__/sgra bsgyur lo tsA chen po mar pa rje/____/blo gros chen po blo mchog mnga' ba'i bdag__/rgyud sde rgya mtsho'i gsang ba'i mdzod 'dzin pa/____/zung 'jug grub pa'i 'khor los sgyur ba che/____/gang gi gsang ba gsum gyis byin brlabs sras/____/byang chub sems dpa' dpa' chen 'gro ba 'dul/____/dar ma mdo sde tshogs gnyis rmad byung sku/____/ye shes rgya mtsho'i rang gzugs spyan ras gzigs/____/gzhon nu'i skur ston smon lam mtha' yas bdag__/rdo rje bdag med mi mo'i gzugs bsgyur ba/____/shes rab lha mo bde ba'i bdag nyid sku/____/'khor 'das chos kun dbyings kyi b+ha gar sdud/____/dus gsum rgyal ba spro dang sdud mdzad ma/____/'khor lo sdom pa'i grub rig yongs kyi gtso/____/la la nA dang rA sa'i rgyu ba kun/____/sgra gcan dbyings su za bar byed pa'i bdag__/bcu drug rtser son mi slob rgyal sar gshegs/____/mtshan thos 'khor ba'i 'jigs las skyob mdzad cing /____/byin rlabs chen po mngon sum ster ba'i bdag__/rdo rje rgyal mtshan thos pa dga' zhes grags/____/'jig rten gsum gyi rgyan gyur mi yi mchog__/de ltar rje btsun yab yum sras rnams la/____/gus pas gsol btab bdag la byin gyis rlobs/____/rang sems lhan skyes ye shes nyi ma ches/____/snying gi ma rig mun pa kun bsal zhing /____/srid gsum dgra sde'i grong khyer gtan bcom nas/____/'og min lhun grub gzhal med nyams dga' bar/____/sku dang ye shes 'dzad med gter la spyod/____/khams gsum 'khor ba dong nas sprugs par shog__/ces pa'ang lho brag mar pa yab sras kyi gzhal med khang gi nye 'dabs su chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes

Other Information