JKCL-KABUM-03-GA-054

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འོད་གསལ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title 'od gsal 'char ba'i gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-054.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 54, Pages 195-196 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'od gsal 'char ba'i gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 195-196. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/clear-light-prayer
Colophon

།ཅེས་པའང་ཁའུ་སྐྱེད་ལྷས་དབོན་སློབ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྒྲོལ་པོའི་གཟིམ་ཁང་མངོན་ཁང་ཀྱེ་རྡོར་ཕུག་ཏུ་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang kha'u skyed lhas dbon slob bkra shis rgya mtshos gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas sgrol po'i gzim khang mngon khang kye rdor phug tu bris pa'o//

[edit]
འོད་གསལ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་ཉིད། །བདག་གི་སྙིང་ག་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ནས། །རང་བྱུང་འོད་གསལ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་མ་རིག་གཏི་མུག་གི། མུན་པར་གཉིད་མཐུག་དྲག་པོས་ནོན་པ་བདག །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ཁྱོད་ཐུགས་དང་། །རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རང་རིག་གསལ་སྟོང་བླ་མའི་ཐུགས་སུ་ཤར། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་འོད་འབར་བར། །སེམས་ཟིན་དབྱེར་མེད་བསྲེ་ནུས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ཡི་འོད་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་གསལ་བར་གྱུར་པ་དང་། །གཉིད་མཐུག་ཀུན་གཞིའི་མུན་པ་དབྱིངས་སུ་དག །སྲབ་མཐུག་འོད་གསལ་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་སྒྲིབ་པས་མ་གོས་པ། །དག་དང་མ་དག་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སྣང་ཡང་ངར་འཛིན་མེད་པ་གསལ་བའི་ངང་། །གོམས་འདྲིས་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བའམ། །བར་དོ་འོད་གསལ་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང་། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་མངོན་སུམ་རྟོགས་པ་རུ། །རང་རིག་དཔལ་ལྡན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ཁའུ་སྐྱེད་ལྷས་དབོན་སློབ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྒྲོལ་པོའི་གཟིམ་ཁང་མངོན་ཁང་ཀྱེ་རྡོར་ཕུག་ཏུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

'od gsal 'char ba'i gsol 'debs bzhugs so/____/dran pa tsam gyis srid zhi'i 'jigs 'phrog pa/____/dpal ldan bla ma mun sel sgron me nyid/____/bdag gi snying ga pad+ma'i gdan bzhugs nas/____/rang byung 'od gsal 'char bar byin gyis rlobs/____/thog med dus nas ma rig gti mug gi/__mun par gnyid mthug drag pos non pa bdag__/rje btsun bla ma'i drin gyis khyod thugs dang /____/rang sems dbyer med shes par byin gyis rlobs/____/rang rig gsal stong bla ma'i thugs su shar/____/zab zhi spros bral 'od gsal 'dus ma byas/____/skye med a yig dkar po 'od 'bar bar/____/sems zin dbyer med bsre nus byin gyis rlobs/____/de yi 'od kyis phyi nang snod bcud kun/____/ye shes 'od kyis gsal bar gyur pa dang /____/gnyid mthug kun gzhi'i mun pa dbyings su dag__/srab mthug 'od gsal zin par byin gyis rlobs/____/gzung 'dzin rtog pa'i sgrib pas ma gos pa/____/dag dang ma dag snang ba thams cad kun/____/snang yang ngar 'dzin med pa gsal ba'i ngang /____/goms 'dris brtan pa thob par byin gyis rlobs/____/de ltar brtson pas tshe 'dir grol ba'am/____/bar do 'od gsal rang ngo shes pa dang /____/chos nyid bden pa mngon sum rtogs pa ru/____/rang rig dpal ldan bla mas byin gyis rlobs/____/ces pa'ang kha'u skyed lhas dbon slob bkra shis rgya mtshos gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas sgrol po'i gzim khang mngon khang kye rdor phug tu bris pa'o//____//

Footnotes

Other Information