JKCL-KABUM-03-GA-053

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་ར་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷྭ་ཛ་ཡ། སོགས་འཇམ་རྒྱལ་དང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་གསོལ་འདེབས།
Wylie title na mo gu ru wA gI shwa ra many+dzu g+ho Sha d+h+wa dza ya/ sogs 'jam rgyal dang chos grags rgya mtsho gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-053.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 53, Pages 193 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People སྒ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་, ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ (sga bla ma 'jam dbyangs rgyal mtshan, chos grags rgya mtsho)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru wA gI shwa ra many+dzu g+ho Sha d+h+wa dza ya sogs 'jam rgyal dang chos grags rgya mtsho gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 193. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-on-occasion-of-gorampa-transmission
Colophon
  • First colophon: །ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་དྲྭ་སྒང་ཆོས་སྡེར་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་པོད་༡༣ལྗགས་ལུང་གནང་སྐབས་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།
  • Second colophon: །ཞེས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སོ།།
  • First colophon: /ces pa'ang rje bla ma nyid kyis drwa sgang chos sder kun mkhyen chos kyi rgyal po'i gsung pod 13ljags lung gnang skabs zhal slob rnams kyis gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas gsol ba btab ba sid+d+hi rastu/
  • Second colophon: /zhes chos kyi blo gros bas so//
[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་ར་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷྭ་ཛ་ཡ། །འཇམ྄༵་དབྱངས྄༵་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ལས། །མདོ་སྔགས་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་ལྷུག་པར་འཇོ། །ཀུན་དགའི་བསྟན་པ་རྒྱལ྄༵་མཚན྄༵་རྩེར་བཀོད་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞན་ཕན་བྱམས྄༵་པའ྄ི༵་དཔལ྄༵་དང་ལྡན྄༵་པའི་མཆོག །ཤེས་རབ་གསུམ་གྱིས་ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འབྱེད། །ཡང་དག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ཁང་བཟང་དུ། །རྟེན་བཅས་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་སོགས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། །རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་དྲྭ་སྒང་ཆོས་སྡེར་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་པོད་༡༣ལྗགས་ལུང་གནང་སྐབས་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ། བསླབ་པའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་རྒྱུད་བསྡོམ་ཤིང་། །མང་ཐོས་ཆོས྄༵་ཀྱི་གྲགས྄༵་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །གསུང་ངག་རྒྱ་མ྄༵ཚོའ྄ི༵་གདམས་པའི་གཏེར་འཆང་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སོ།། །།
[edit]

na mo gu ru wA gI shwa ra many+dzu g+ho Sha d+h+wa dza ya/____/'jama?~X dbyangasa?~X bla ma'i byin rlabs sprin phung las/____/mdo sngags nor bu'i gru char lhug par 'jo/____/kun dga'i bstan pa rgyala?~X mtshana?~X rtser bkod pa/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/gzhan phan byamasa?~X pa'i?~X dpala?~X dang ldana?~X pa'i mchog__/shes rab gsum gyis chos tshul rnam par 'byed/____/yang dag lta sgom spyod pa'i khang bzang du/____/rten bcas bshes gnyen chen por gsol ba 'debs/____/bdag sogs tshul khrims rnam par dag pa dang /____/nges 'byung byang chub sems gnyis rgyud la skyes/____/rim gnyis lam gyi bgrod pa mthar phyin nas/____/chos kyi rgyal po'i go 'phang thob par shog__/ces pa'ang rje bla ma nyid kyis drwa sgang chos sder kun mkhyen chos kyi rgyal po'i gsung pod 13ljags lung gnang skabs zhal slob rnams kyis gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas gsol ba btab ba sid+d+hi rastu/__bslab pa'i khrims kyis legs par rgyud bsdom shing /____/mang thos chosa?~X kyi gragasa?~X pa'i brtul zhugs can/____/gsung ngag rgya ma?~Xtsho'i?~X gdams pa'i gter 'chang ba/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/zhes chos kyi blo gros bas so//____//__

Footnotes

Other Information