JKCL-KABUM-03-GA-052

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡོངས་འཛིན་མཁས་དབང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུ།
Wylie title yongs 'dzin mkhas dbang rdo rje 'dzin pa chen po 'jam dbyangs mkhyen rab mtha' yas la gsol ba 'debs pa ut+pal gzhon nu JKCL-KABUM-03-GA-052.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 52, Pages 189-192 (Folios 1a1 to 2b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་ ('jam dbyangs mkhyen rab mtha' yas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. yongs 'dzin mkhas dbang rdo rje 'dzin pa chen po 'jam dbyangs mkhyen rab mtha' yas la gsol ba 'debs pa ut+pal gzhon nu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 189-192. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-jamyang-khyenrab-taye
Colophon

ཅེས་པའང་རིགས་དབོན་མཁས་བཙུན་དམ་པ་མཁན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མངོན་པར་དད་ཅིང་འདུན་པས་མཚམས་སྦྱར་སྟེ། །མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ལས་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་སོགས་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པ་མང་དུ་ཐོབ་པའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ས་སྟག་གི་དབོ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོང་པ་གསུམ་པའི་པ་སངས་ནམ་གྲུའི་འགྲུབ་སྦྱོར་བཟང་པོར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་བརྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang rigs dbon mkhas btsun dam pa mkhan bsod nams mchog grub kyi gsung gis bskul ba dang /__rang nyid kyang mngon par dad cing 'dun pas mtshams sbyar ste/____/mgon po de nyid las dpal ldan dus kyi 'khor lo'i dbang sogs zab rgyas gdams pa mang du thob pa'i btsun pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sa stag gi dbo zla'i dmar phyogs kyi stong pa gsum pa'i pa sangs nam gru'i 'grub sbyor bzang por rdzong gsar bkra shis lha brtse'i chos grwa chen por bris pa dge legs su gyur cig__/

[edit]
ཡོངས་འཛིན་མཁས་དབང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། འཇམ་པའི་དཔལ་མངའ་སྒྲ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་གདུང་། །མཁྱེན༵་རབ༵་འོད་ཀྱིས་སྣང་བ་ཉིན་མོར་བྱེད། །ཀུན་དགའི་ཕྲིན་ལས་མཐ༵འ་ཡས༵་ཞིང་ན་སྤེལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཁྱོད་དག་པའི་ས་ལ་རབ་བཞུགས་ཀྱང་། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབ་པའི་དཔུང་གཉེན་དུ། །དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྟོན་པ་ཡི། །འདྲེན་མཆོག་བླ་མའི་ཞབས་ལ༴ །དམ་པའི་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་དུ་ཆུ་ཕོ་ཁྱིར། །སྐུ་བལྟམས་མཚན་དཔེའི་མྱུ་གུ་བཞད་པ་དང་། །དགེ་ལེགས་བརྒྱ་ཕྲག་གསར་བའི་སྣང་བ་རྒྱས། །རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་མཆོག་ལ༴ །གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྒོར་ཞུགས། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དགེ་བསྙ༵ན་སྡོམ་སོག྄༷ས་རྩལ། །མིང་དོན་འབྲེལ་བའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པཎ་བསྐྱངས། །ཐེག་ཆེན་རིགས་མཆོག་སད་ལ༴ །འོག་མིན་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་བློ་གྲོས་སྙིང་པོ་ལས། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལེགས་ནོས་ཤིང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་ལ༴ །མཁས་དབང་བསླབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་མཚན་ཅན་དང་། །མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི། །ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལས་ཕྱི་ནང་གི། རིག་གནས་སྦྱངས་པ་མཛད་ལ༴ །ཁྱད་པར་གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ་དང་། །བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་རྣམས་ལས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི། །དབང་རྒྱུད་གདམས་པ་གསན་ལ༴ །ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་དྲོད་ཚད་མངོན་དུ་གྱུར། །བླ་མ་ཡི་དམ་དངོས་ཉམས་དགྱེས་ཞལ་སྟོན། །ཆོས་སྲུང་བྲན་དུ་བཀོལ་ལ༴ །དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་དང་། །སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་སོགས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོ་ལས། །ནམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་ལ༴ །མཉམ་བཞག་ལྟ་བ་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ངང་། །རྗེས་ཐོབ་སྣང་གྲགས་བདེ་ཆེན་ལྷ་སྔགས་ཤར། །ཆོས་བརྒྱད་སྤྲོས་པའི་དྲྭ་བས་མ་འཆིངས་པའི། །བྱ་བཏང་རྣལ་འབྱོར་དབང་པོར༴ །འཆད་ཚེ་ཚིག་མྱུར་ངག་སྒྲོས་ཤིན་ཏུ་གཙང་། །རྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་རྡོ་རྗེ་བཞིན་དུ་བརླིང་། །རྩོམ་པ་སྡེབས་ལེགས་བསྟན་པ་གསལ་མཛད་པའི། །ཀུན་མཁྱེན་མཁས་པའི་དབང་པོར༴ །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མ་ཡི། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་སྣང་བ་སྦྱིན་མཛད་ཅིང་། །མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པ་མང་པོ་ཡིས། །ཆོས་ཀྱི་སྲས་རྣམས་བསྐྲུན་ལ༴ །འཇིག་རྟེན་སྣང་བ་རྨི་ལམ་ལྟར་གཟིགས་ཤིང་། །ཞེན་མེད་རང་གྲོལ་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་འཆང་ཞིང་། །གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཀྱང་སྦས་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་ལ༴ །བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་མེ་མོ་གླང་གི་ལོར། །བསྙུངས་བའི་ཚུལ་བསྟན་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར། །འདའ་ཀའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་མཁའ་སྤྱོད་གཤེགས། །རྣམ་འདྲེན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ༴ །དེ་ཚེ་ཕྱི་ནང་ངོ་མཚར་ལྟས་མང་མངའ། །སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་རིང་བསྲེལ་དད་རྟེན་བཞག །ལྷ་མིའི་མཆོད་ཚོགས་འདུ་བ་དཔག་མེད་རྒྱས། །བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་མཁྱེན་རབ་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས། །ཀུན་རྨོངས་མུན་པ་སྟུག་པོ་རབ་བསལ་ནས། །བློ་མཆོག་བློ་ཡི་པདྨོ་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ངོགས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བློ་གྲོས་གཤོག་བརྐྱང་སྟེ། །ལྟ་ངན་སྦྲུལ་གདུག་ཚོགས་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །ཀུན་དགའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་རིགས་དབོན་མཁས་བཙུན་དམ་པ་མཁན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མངོན་པར་དད་ཅིང་འདུན་པས་མཚམས་སྦྱར་སྟེ། །མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ལས་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་སོགས་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པ་མང་དུ་ཐོབ་པའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ས་སྟག་གི་དབོ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོང་པ་གསུམ་པའི་པ་སངས་ནམ་གྲུའི་འགྲུབ་སྦྱོར་བཟང་པོར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་བརྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

yongs 'dzin mkhas dbang rdo rje 'dzin pa chen po 'jam dbyangs mkhyen rab mtha' yas la gsol ba 'debs pa ut+pal gzhon nu zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru many+dzu g+ho ShA ya/__'jam pa'i dpal mnga' sgra dbyangs rgya mtsho'i gdung /____/mkhyena~X raba~X 'od kyis snang ba nyin mor byed/____/kun dga'i phrin las mtha~X' yasa~X zhing na spel/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/mgon khyod dag pa'i sa la rab bzhugs kyang /____/snyigs dus bstan 'gro skyob pa'i dpung gnyen du/____/dge ba'i bshes kyi rnam par ston pa yi/____/'dren mchog bla ma'i zhabs la=____/dam pa'i rigs kyi brgyud du chu pho khyir/____/sku bltams mtshan dpe'i myu gu bzhad pa dang /____/dge legs brgya phrag gsar ba'i snang ba rgyas/____/rgyal sras dpa' bo mchog la=____/gzhon nu nyid nas rgyal ba'i bstan sgor zhugs/____/mkhyen brtse'i dbang pos dge bsnya~Xn sdom soga?Xs rtsal/____/ming don 'brel ba'i mtshan gyi cod paN bskyangs/____/theg chen rigs mchog sad la=____/'og min e waM chos ldan pho brang du/____/rdo rje 'chang dbang blo gros snying po las/____/sdom pa gsum gyi bka' drin legs nos shing /____/tshul khrims rnam par dag la=____/mkhas dbang bslab gsum yon tan mtshan can dang /____/mi pham rnam par rgyal ba la sogs pa'i/____/yongs 'dzin bshes gnyen rnams las phyi nang gi/__rig gnas sbyangs pa mdzad la=____/khyad par gsang bdag blo gter dbang po dang /____/blo gros rgyal mtshan shes rab rgya mtsho sogs/____/rnam 'dren dam pa rnams las rgyud sde bzhi'i/____/dbang rgyud gdams pa gsan la=____/lhag pa'i lha yi bsnyen sgrub mthar phyin cing /____/rim gnyis rnal 'byor drod tshad mngon du gyur/____/bla ma yi dam dngos nyams dgyes zhal ston/____/chos srung bran du bkol la=____/dgyes mdzad rdo rje rnal 'byor ma dpal dang /____/sgrol ma dkar mo gur gyi mgon po sogs/____/yi dam lha yi bskyed rdzogs zab mo las/____/nam yang g.yel ba med la=____/mnyam bzhag lta ba spros bral 'od gsal ngang /____/rjes thob snang grags bde chen lha sngags shar/____/chos brgyad spros pa'i drwa bas ma 'chings pa'i/____/bya btang rnal 'byor dbang por=____/'chad tshe tshig myur ngag sgros shin tu gtsang /____/rtsod pa'i gtan tshigs rdo rje bzhin du brling /____/rtsom pa sdebs legs bstan pa gsal mdzad pa'i/____/kun mkhyen mkhas pa'i dbang por=____/phyi nang gsang ba'i rten 'brel du ma yi/____/'gro la phan bde'i snang ba sbyin mdzad cing /____/mdo sngags zab rgyas gdams pa mang po yis/____/chos kyi sras rnams bskrun la=____/'jig rten snang ba rmi lam ltar gzigs shing /____/zhen med rang grol sgyu ma'i tshul 'chang zhing /____/grub mchog brnyes kyang sbas pa'i tshul ston pa/____/rje btsun bla ma'i zhabs la=____/bdun cu don drug me mo glang gi lor/____/bsnyungs ba'i tshul bstan smin zla'i tshes bco lngar/____/'da' ka'i rnal 'byor zab mo'i mkha' spyod gshegs/____/rnam 'dren thugs rje can la=____/de tshe phyi nang ngo mtshar ltas mang mnga'/____/sku gdung zhugs 'bul ring bsrel dad rten bzhag__/lha mi'i mchod tshogs 'du ba dpag med rgyas/____/bla ma chos kyi rgyal por gsol ba 'debs/____/de ltar gus pas gsol ba btab pa'i mthus/____/dpal ldan bla ma'i mkhyen rab nyin byed kyis/____/kun rmongs mun pa stug po rab bsal nas/____/blo mchog blo yi pad+mo rgyas par mdzod/____/shes bya rgya mtsho'i lha lam yangs pa'i ngogs/____/chos kyi rgyal pos blo gros gshog brkyang ste/____/lta ngan sbrul gdug tshogs rnams zil gyis gnon/____/kun dga'i bstan pa rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang rigs dbon mkhas btsun dam pa mkhan bsod nams mchog grub kyi gsung gis bskul ba dang /__rang nyid kyang mngon par dad cing 'dun pas mtshams sbyar ste/____/mgon po de nyid las dpal ldan dus kyi 'khor lo'i dbang sogs zab rgyas gdams pa mang du thob pa'i btsun pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sa stag gi dbo zla'i dmar phyogs kyi stong pa gsum pa'i pa sangs nam gru'i 'grub sbyor bzang por rdzong gsar bkra shis lha brtse'i chos grwa chen por bris pa dge legs su gyur cig__/__//_

Footnotes

Other Information