JKCL-KABUM-03-GA-051

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། ངག༵་དབ༵ང་སོགས་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་གསོལ་འདེབས།
Wylie title oM swasti/ ngag dbang sogs bsam gtan blo gros gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-051.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 51, Pages 187 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People སྡེ་དགེ་མཁན་པོ་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་ (sde dge mkhan po bsam gtan blo gros)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti ngag dbang sogs bsam gtan blo gros gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 187. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

/ces pa'ang blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa'o//

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། ངག༵་དབ༵ང་འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །བས༵མ་གཏན༵་ཏིང་འཛིན་བློ༵་གྲོས༵་ཟབ་མོའི་གཏེར། །བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཕུལ། །བསྟན༵་པའི༵་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་དཔ༵ལ་ལྡན་བཟ༵ང་པ༵་ཡི། །གསང་གསུམ་བྱིན་བརླབ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་དང་། །ཚད་མ་བཞི་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ཡི། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།
[edit]

oM swasti/__ngaga~X dba~Xng 'jam dpal khros pa'i rnal 'byor pa/____/bsa~Xm gtana~X ting 'dzin blo~X grosa~X zab mo'i gter/____/blo gsal rgya mtsho'i snyan brgyud 'dzin pa'i phul/____/bstana~X pa'i~X rgyala~X mtsha~Xn zhabs la gsol ba 'debs/____/don gnyis lhun grub dpa~Xl ldan bza~Xng pa~X yi/____/gsang gsum byin brlab rgyud la zhugs pa dang /____/tshad ma bzhi ldan snyan brgyud zab mo yi/____/bstan pa rin chen dar zhing rgyas par shog__/ces pa'ang blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa'o//____//

Footnotes

Other Information