JKCL-KABUM-03-GA-045

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་གཏེར།
Wylie title kun mkhyen bstan pa'i nyi ma bsod nams seng+ge la gsol ba 'debs pa ye shes snang gter JKCL-KABUM-03-GA-045.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 45, Pages 169-170 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ (go rams pa bsod nams seng ge)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyen bstan pa'i nyi ma bsod nams seng+ge la gsol ba 'debs pa ye shes snang gter. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 169-170. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-gorampa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ཚེས་ལ་རྨི་ལམ་དགེ་བའི་རྐྱེན་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang chu 'brug zla tshes la rmi lam dge ba'i rkyen las 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་པུཎྱཻ་སེང་ཧ་ཡ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མཆོག །ཀུན་དགའི་རིང་ལུགས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སླད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་རབ་གྲུབ་པ། །ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །གདོད་ནས་འཇམ་པའི་དཔལ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད། །འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་སྐྱེ་བ་བཞེས། །དེང་འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་སྐུར་སྟོན་ནས། །སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར༴ །ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བར། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐུ་བོ་ཆེ། །གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་སྙེམས་འཆང་བ། །རིགས་གསུམ་འདུས་ཞལ་བླ་མར༴ །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་སྒྲིབ་པ་བྲལ། །གངས་ཅན་མཛེས་པའི་རྒྱན་མཆོག་ཆེན་པོ་ནི། །མཚུངས་ཟླ་མེད་པ་ཁྱེད་ལ༴ །ཡུམ་དོན་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དངོས་སུ་སྣང་། །དབྱིག་གི་གཉེན་པོ་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་དག །མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོར༴ །བྱམས་ཀླུ་དགོངས་པ་འགལ་མེད་ཅིག་ཏུ་སྒྲུབ། །རྟག་ཆད་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལ་མ་ལྷུང་ཞིང་། །ཟུང་འཇུག་དབུ་མ་ཆེན་པོ་སྟོན་མཛད་པ། །བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་དབང་གཉིས་པར༴ །འཇིགས་བྲལ་སྟོབས་ཀྱི་མགོན་པོ་བིཪྺ་པའི། །བཞེད་གཞུང་གསུང་ངག་སྨིན་གྲོལ་ཆུ་རྒྱུན་གྱི། །སྐལ་ལྡན་སྐུ་བཞིའི་ལོ་ཐོག་རྒྱས་མཛད་པ། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ལ༴ །ངེས་པའི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་དང་། །ཐ་དད་མ་མཆིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག །གསང་སྔགས་རྒྱུད་དོན་མ་ནོར་གསལ་མཛད་པ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ། །ཁྱེད་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་བརླབས་ཞུགས། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་འཆད་པ་ལ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་དཔལ་གྱིས་ལེགས་གསུང་ཚོགས། །འཛིན་འཆད་སྤེལ་ལ་བློ་གྲོས་མཐུ་ལྡན་ཞིང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སེངྒེའི་སྒྲས། །ལྟ་ངན་རི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ཚེས་ལ་རྨི་ལམ་དགེ་བའི་རྐྱེན་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

kun mkhyen bstan pa'i nyi ma bsod nams seng+ge la gsol ba 'debs pa ye shes snang gter zhes bya ba/__na mo gu ru puN+yai seng ha ya/__kun mkhyen 'jam dpal smra ba'i seng+ge mchog__/kun dga'i ring lugs nyin mor byed pa'i slad/____/kun tu bzang po'i smon lam rab grub pa/____/kun gzigs 'jam dbyangs bla mar gsol ba 'debs/____/gdod nas 'jam pa'i dpal dang dbyer mi phyed/____/'phags bod mkhas grub du ma'i skye ba bzhes/____/deng 'dir dge ba'i bshes kyi skur ston nas/____/sum ldan rdo rje 'dzin par=____/nges 'byung tshul khrims khang bzang nyams dga' bar/____/gzhan phan byang chub sems dpa'i thu bo che/____/gsang ba'i bdag po rdo rje'i snyems 'chang ba/____/rigs gsum 'dus zhal bla mar=____/zab dang rgya che'i shes bya thams cad mkhyen/____/'chad rtsod rtsom la chags thogs sgrib pa bral/____/gangs can mdzes pa'i rgyan mchog chen po ni/____/mtshungs zla med pa khyed la=____/yum don dgongs pa ji bzhin thugs su chud/____/dpal ldan chos kyi grags pa dngos su snang /____/dbyig gi gnyen po bzhin du brjod pa dag__/mkhas pa'i gtsug rgyan chen por=____/byams klu dgongs pa 'gal med cig tu sgrub/____/rtag chad spros pa'i mtha' la ma lhung zhing /____/zung 'jug dbu ma chen po ston mdzad pa/____/byang phyogs thub dbang gnyis par=____/'jigs bral stobs kyi mgon po biR+Wa pa'i/____/bzhed gzhung gsung ngag smin grol chu rgyun gyi/____/skal ldan sku bzhi'i lo thog rgyas mdzad pa/____/rje btsun rin po che la=____/nges pa'i don du rdo rje 'chang dbang dang /____/tha dad ma mchis dkyil 'khor kun gyi bdag__/gsang sngags rgyud don ma nor gsal mdzad pa/____/rnal 'byor dbang phyug chen por gsol ba 'debs/____/skye ba 'di dang skye ba gzhan dag tu/____/khyed kyi gsang ba gsum gyi byin brlabs zhugs/____/rgyal ba'i dgongs pa ji bzhin 'chad pa la/____/kun mkhyen bla ma nyid dang dbyer med shog__/bsod nams chen po'i dpal gyis legs gsung tshogs/____/'dzin 'chad spel la blo gros mthu ldan zhing /____/phyogs las rnam par rgyal ba'i seng+ge'i sgras/____/lta ngan ri dwags tshogs rnams 'joms gyur cig__/ces pa'ang chu 'brug zla tshes la rmi lam dge ba'i rkyen las 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//____//__

Footnotes

Other Information