JKCL-KABUM-03-GA-044

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་རོལ་མཚོ།
Wylie title tshar chen rdo rje 'chang la gsol ba 'debs pa byin rlabs rol mtsho JKCL-KABUM-03-GA-044.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 44, Pages 165-167 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་ (tshar chen blo gsal rgya mtsho)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. tshar chen rdo rje 'chang la gsol ba 'debs pa byin rlabs rol mtsho. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 165-167. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-tsarchen-dorje-chang

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/short-prayer-to-tsarchen

Colophon
  • First colophon page 166: །ཅེས་པའང་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དོན་གྲུབ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་འདར་གྲོང་ཆེན་གྱི་རྗེ་བླ་མའི་མཆོད་སྡོང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་མངོན་པར་དད་པའི་བློས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །མེ་སྤྲེལ་ཟླ་༩ཚེས་༧མཆོད་སྡོང་མདུན་སྡོད་ནུབ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་དབང་གི་དབང་གཞན་ལ་བསྐུར་བ་སོགས་དང་གོང་གི་མིང་འདི་སྔར་ཡོད་པ་ལ་དོན་གྲུབ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་བ་སོགས་རྨིས། ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་ཨཱ་ཡུ་བཛྲས་ཕུར་པའི་སྨད་ལས་གནང་སྐབས་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་མདུན་ཐད་བཞུགས་པའི་ཉམས་དང་། འཇམ་དབྱངས་གཟི་འོད་འབར་བར་གསོལ་སྨོན་སྐབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་བརྗེད་དེ་ཐལ།།
  • Second colophon page 167: ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་དགོང་མོའི་ཕྱི་ཆར་ཡིད་ངོར་དྲན་པའོ།།
  • First colophon page 166: /ces pa'ang kun dga' phrin las rgya mtsho don grub dbang gi rgyal pos 'dar grong chen gyi rje bla ma'i mchod sdong rin po che'i mdun mngon par dad pa'i blos gsol ba btab pa bzhin 'grub par byin gyis brlab tu gsol/____/me sprel zla 9tshes 7mchod sdong mdun sdod nub 'jam dpal chos dbyings gsung dbang gi dbang gzhan la bskur ba sogs dang gong gi ming 'di sngar yod pa la don grub dbang gi rgyal po zer ba sogs rmis/__sa skya bdag khri A yu badz+ras phur pa'i smad las gnang skabs sngags 'chang chen po mdun thad bzhugs pa'i nyams dang /__'jam dbyangs gzi 'od 'bar bar gsol smon skabs byin rlabs kyi mtshan ma phran bu byung ba brjed de thal//
  • Second colophon page 167: ces pa'ang me sprel zla tshes dgong mo'i phyi char yid ngor dran pa'o//
[edit]
ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨེ་མ་ཧོ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་བསྡུས་པ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ཚར་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །སྙིང་དབུས་པད་དཀར་བཞད་པའི་རྩེར་མཆོད་དེ། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་ཅན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །བིཪྺའི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ས་སྐྱ་པ། །རྗེ་བཙུན་གོང་མའི་སྙན་བརྒྱུད་སློབ་བཤད་ཀྱི། །ཟབ་དོན་བདུད་རྩིས་མྱོས་པའི་ཚར་པ་རྗེ། །ཕ་རྒོད་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ནཱ་རོ་པ་དང་བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་དང་། །རྭ་ཆེན་འབྲོག་མི་ལ་སོགས་ལེགས་བརྒྱུད་པའི། །ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྐྱོང་ལ་སོགས་པའི། །གསེར་ཆོས་ཆིག་བརྒྱུད་བདག་པོར༴ །བསླབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པས་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་། །ཏིང་འཛིན་སྒོ་བརྒྱར་འཇུག་ལྡང་ཐོགས་པ་མེད། །ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་གཏེར་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལ༴ །འཆད་མཁས་བློ་ལྡན་བྱེ་བའི་ཡི་ག་འགུགས། །རྩོད་པས་ཕས་རྒོལ་བྲག་རི་ཕྱེ་མར་འཐག །རྩོམ་པས་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོ་གསལ་བར་བྱེད། །མཁྱེན་རབ་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ༴ །བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་སྤྱོད། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པས་བདུད་སྡེ་ཕྱེ་མར་འཐག །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་དགྱེས་ཞལ་རྟག་ཏུ་མཇལ། །བསྙེན་སྒྲུབ་རྟགས་ཚད་མངོན་གྱུར༴ །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་ཅིར་སྣང་ལྷ་སྐུར་ཤར། །རྫོགས་པའི་རིམ་པས་རླུང་ཐིག་འགྲོས་རྣམས་ཐིམ། །སྒྲིབ་གསུམ་བག་ཆགས་དང་བཅས་སྤངས་པ་དང་། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་རྫོགས་ལ༴ །སྙིགས་དུས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ། །རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་དྲན་ཆོག་ཚར་པ་རྗེར། །མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྟག་ཏུ་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱིན་རླབས་དབང་ཆེན་ད་ལྟ་བསྐུར་དུ་གསོལ། །རིག་སྟོང་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་རྟོགས་པ་དང་། །འགྲོས་བཞི་ཐིམ་ནས་སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དོན་གྲུབ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་འདར་གྲོང་ཆེན་གྱི་རྗེ་བླ་མའི་མཆོད་སྡོང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་མངོན་པར་དད་པའི་བློས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །མེ་སྤྲེལ་ཟླ་༩ཚེས་༧མཆོད་སྡོང་མདུན་སྡོད་ནུབ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་དབང་གི་དབང་གཞན་ལ་བསྐུར་བ་སོགས་དང་གོང་གི་མིང་འདི་སྔར་ཡོད་པ་ལ་དོན་གྲུབ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་བ་སོགས་རྨིས། ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་ཨཱ་ཡུ་བཛྲས་ཕུར་པའི་སྨད་ལས་གནང་སྐབས་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་མདུན་ཐད་བཞུགས་པའི་ཉམས་དང་། འཇམ་དབྱངས་གཟི་འོད་འབར་བར་གསོལ་སྨོན་སྐབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་བརྗེད་དེ་ཐལ།། །། ༈ བློ༷་མཆོག་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ངུར་སྨྲིག་གར། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང་། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་གས༷ལ་བར་མཛད། །སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ༷་མཚོ༷འི་བདག་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་དགོང་མོའི་ཕྱི་ཆར་ཡིད་ངོར་དྲན་པའོ།། །།
[edit]

tshar chen rdo rje 'chang la gsol ba 'debs pa byin rlabs rol mtsho zhes bya ba bzhugs so/____/e ma ho/__sangs rgyas kun gyi thugs rje gcig bsdus pa/____/rdo rje 'chang dngos tshar pa chos kyi rje/____/snying dbus pad dkar bzhad pa'i rtser mchod de/____/mi phyed snying nas gus pas gsol ba 'debs/____/gangs can mkhas dang grub pa'i gtsug gi rgyan/____/biR+Wa'i zhal gyi gdams pa sa skya pa/____/rje btsun gong ma'i snyan brgyud slob bshad kyi/____/zab don bdud rtsis myos pa'i tshar pa rje/____/pha rgod blo gsal rgya mtshor gsol ba 'debs/____/nA ro pa dang bram ze mchog sred dang /____/rwa chen 'brog mi la sogs legs brgyud pa'i/____/yi dam DA ki chos skyong la sogs pa'i/____/gser chos chig brgyud bdag por=____/bslab pa'i tshul khrims dag pas yid 'phrog cing /____/ting 'dzin sgo brgyar 'jug ldang thogs pa med/____/shes rab gsum gyi gter chen 'jam pa'i dbyangs/____/dpal ldan bla ma mchog la=____/'chad mkhas blo ldan bye ba'i yi ga 'gugs/____/rtsod pas phas rgol brag ri phye mar 'thag__/rtsom pas thub bstan lhun po gsal bar byed/____/mkhyen rab pha mtha' yas la=____/brtse ba chen pos gzhan don 'ba' zhig spyod/____/mthu stobs nus pas bdud sde phye mar 'thag__/yi dam lha yi dgyes zhal rtag tu mjal/____/bsnyen sgrub rtags tshad mngon gyur=____/bskyed pa'i rim pas cir snang lha skur shar/____/rdzogs pa'i rim pas rlung thig 'gros rnams thim/____/sgrib gsum bag chags dang bcas spangs pa dang /____/sa lam yon tan rdzogs la=____/snyigs dus rdo rje 'dzin pa kun gyi rgyal/____/rdo rje'i bla ma dran chog tshar pa rjer/____/mi phyed gus pas rtag tu gsol 'debs na/____/byin rlabs dbang chen da lta bskur du gsol/____/rig stong chos nyid mngon sum rtogs pa dang /____/'gros bzhi thim nas sku bzhi mngon du byas/____/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub pa yi/____/chos kyi rgyal po khyod dang mtshungs par shog__/ces pa'ang kun dga' phrin las rgya mtsho don grub dbang gi rgyal pos 'dar grong chen gyi rje bla ma'i mchod sdong rin po che'i mdun mngon par dad pa'i blos gsol ba btab pa bzhin 'grub par byin gyis brlab tu gsol/____/me sprel zla 9tshes 7mchod sdong mdun sdod nub 'jam dpal chos dbyings gsung dbang gi dbang gzhan la bskur ba sogs dang gong gi ming 'di sngar yod pa la don grub dbang gi rgyal po zer ba sogs rmis/__sa skya bdag khri A yu badz+ras phur pa'i smad las gnang skabs sngags 'chang chen po mdun thad bzhugs pa'i nyams dang /__'jam dbyangs gzi 'od 'bar bar gsol smon skabs byin rlabs kyi mtshan ma phran bu byung ba brjed de thal//____//____!__bloX mchog gsung gi dbang phyug ngur smrig gar/____/mtha' yas 'gro la phan bde'i mchog stsol zhing /____/bstan pa rin chen phyogs bcur gsaXl bar mdzad/____/snyan brgyud rgyaX mtshoX'i bdag por gsol ba 'debs/____/ces pa'ang me sprel zla tshes dgong mo'i phyi char yid ngor dran pa'o//____//__

Footnotes

Other Information