JKCL-KABUM-03-GA-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་མཁས་མཆོག་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས།
Wylie title dpal ldan sa skya pa'i bstan 'dzin mkhas mchog rnams la gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-046.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 46, Pages 171-172 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal ldan sa skya pa'i bstan 'dzin mkhas mchog rnams la gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 171-172. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-sakya-scholars
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་སློབ་ཡེ་ན་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ནས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang rang slob ye na shes rab phun tshogs nas gsung bskul bzhin chos kyi blo gros pas so//

[edit]
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་མཁས་མཆོག྄༷་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཨེ་ཝཾ་པ། །རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་བ། །ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ལེགས་འོངས་བའི། །སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་རྫོང་པ་རྗེ། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྡེ་སྣོད་འབུམ་ཕྲག་ཐུགས་སུ་ལེགས་པར་ཆུབ། །མ་ཕམ་མགོན་པོའི་དགྱེས་ཞལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །ཐེག་ཆེན་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་དགོངས་དོན་རྟོགས། །ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོ་ནི། །རྣམ་དཔྱོད་བརྩོན་པས་ཁྱོད་ཐུགས་བུམ་པར་བསྐྱིལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་བྲལ་བ། །རོང་སྟོན་སྨྲ་བའི་སེངྒེར་གསོལ་བ་འདེབས། །མ་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་དགོངས་པའི་མཐིལ། །མ་ནོར་ཇི་བཞིན་མངོན་སུམ་གསལ་མཛད་ཅིང་། །སྔགས་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེངྒེར་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་ལྔ་རིག་པ་བྱེ་བའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། །ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་ལམ་སྲོལ་རྒྱས་པར་མཛད། །པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྲགས་པའི་དཔལ། །མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །ཚེ་འདིར་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཞི། །ཕྱི་མར་འདྲེན་མཆོག་གང་དུ་བཞུགས་པའི་སར། །ཕྱིན་ནས་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་སློབ་ཡེ་ན་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ནས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

dpal ldan sa skya pa'i bstan 'dzin mkhas mchoga?X rnams la gsol 'debs bzhugs so/____/rgyal bas lung bstan thob pa kun dga' bzang /____/rgyal ba gnyis pa kun mkhyen e waM pa/____/rgyal sras rgya mtsho'i dbus na mngon mtho ba/____/ngor chen rdo rje 'chang la gsol ba 'debs/____/rje btsun rdo rje 'chang nas legs 'ongs ba'i/____/snyan brgyud bstan pa'i srog shing rdzong pa rje/____/mthu stobs dbang phyug kun dga' rnam rgyal zhes/____/rnal 'byor dbang phyug chen por gsol ba 'debs/____/sde snod 'bum phrag thugs su legs par chub/____/ma pham mgon po'i dgyes zhal rtag tu gzigs/____/theg chen zab dang rgya che'i dgongs don rtogs/____/kun mkhyen sangs rgyas dpal la gsol ba 'debs/____/mdo sngags rig gnas shes bya rgya mtsho ni/____/rnam dpyod brtson pas khyod thugs bum par bskyil/____/'chad rtsod rtsom la 'gran pa'i zla bral ba/____/rong ston smra ba'i seng+ger gsol ba 'debs/____/ma pham 'jam pa'i dbyangs kyi dgongs pa'i mthil/____/ma nor ji bzhin mngon sum gsal mdzad cing /____/sngags brgyud rgya mtsho'i bshad sgrub phyogs brgyar spel/____/kun mkhyen bsod nams seng+ger gsol ba 'debs/____/gnas lnga rig pa bye ba'i phul du phyin/____/nges don snying po'i lam srol rgyas par mdzad/____/paN chen shAkya mchog ldan grags pa'i dpal/____/mkhas pa'i gtsug rgyan chen por gsol ba 'debs/____/dam pa rnams la gsol ba btab pa'i mthus/____/tshe 'dir byang chub sgrub pa'i bar chad zhi/____/phyi mar 'dren mchog gang du bzhugs pa'i sar/____/phyin nas gsung gi bdud rtsir spyod par shog__/ces pa'ang rang slob ye na shes rab phun tshogs nas gsung bskul bzhin chos kyi blo gros pas so//____//_

Footnotes

Other Information