JKCL-KABUM-03-GA-040

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱིན་རླབས་པདྨོ་བཞད་པ།
Wylie title dpal sa skya pa chen por gsol ba 'debs par byin rlabs pad+mo bzhad pa JKCL-KABUM-03-GA-040.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 40, Pages 149-151 (Folios 1a1 to 3a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal sa skya pa chen por gsol ba 'debs par byin rlabs pad+mo bzhad pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 149-151. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་གླང་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་༡༨ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་པོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang me glang rgyal zla'i tshes 18la gsol ba btab pa po ni chos kyi blo gros pas so//

[edit]
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱིན་རླབས་པདྨོ་བཞད་པ་ཞེས་བྱ་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་རྗེ། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་ཡོངས་ཤར་བ། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བར༴ །ཚད་མེད་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །དག་པའི་སྣང་བ་འབྱོངས་པར༴ །དབང་དུས་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས། །བདག་རྒྱུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སྨིན་པར་མཛད། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །དབང་བཞིའི་ཆུ་བོ་རྫོགས་པར༴ །གདན་གསུམ་ཚང་བའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ། ཁྱབ་བདག་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་གར་བསྒྱུར་བ། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བར༴ །རང་སེམས་གཞི་རུ་རྒྱུ་ཡི་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ཟུང་འཇུག་གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་བདེ་བ་ཆེ། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །གནས་ལུགས་ལྟ་བ་རྟོགས་པར༴ །སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་བླ་མའི་རོལ་པར་ཤར། །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །བུམ་དབང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར༴ །རྩ་ཡི་འཁོར་ལོར་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ། རིགས་ལྔ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་གནས། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར༴ །ཐབས་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མཁའ་ཁམས་རྡོ་རྗེར་སྦྱོར། །ལུགས་འབྱུང་དགའ་བཞིའི་བདེ་ཆེན་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར༴ །གཟུང་འཛིན་རྒྱུ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་དབྱིངས་བཅོམ་ནས། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །བདེ་སྟོང་མཆོག་ལ་རོལ་པར༴ །ཚད་མ་བཞི་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་བཅུད། །གང་ལས་བྱུང་བའི་བདག་པོར་དབང་ཐོབ་པ། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །སྙན་བརྒྱུད་རྣམ་བཞི་ལྡན་པར༴ །འདུས་པ་གསུམ་གྱི་འཕྲང་ལས་གྲོལ་བ་དང་། །ཀུན་འདར་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པའི་ས་མཁན་མཆོག །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ༴ །གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞི་སྙོགས་པར༴ །ཨེ་ཝྃ་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁར། །བདེ་ཆེན་དགྱེས་པ་འབྲས་དབང་སྟོན་པའི་བདག །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོས་བཞི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གང་གི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །དབྱེར་མེད་མངོན་བྱང་ཆུབ་ནས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། སྲིད་མཚོར་སྒྲོལ་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་འགོད་པར། །བླ་མ་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། །ཅེས་པའང་མེ་གླང་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་༡༨ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་པོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

dpal sa skya pa chen por gsol ba 'debs par byin rlabs pad+mo bzhad pa zhes bya ba/____/dpal ldan bla ma la phyag 'tshal lo/____/sku bzhi'i bdag nyid dpal ldan rdo rje 'chang /____/ye shes lnga ldan rgyal ba'i spyi gzugs rje/____/bla ma sa skya pa la gsol ba 'debs/__srid las nges 'byung skye bar byin gyis rlobs/____/dus gsum rgyal ba'i rnam 'phrul gcig tu bsdus/____/rigs gsum sems dpa'i ngo bor yongs shar ba/____/bla ma sa skya pa la=____/byams dang snying rje skye bar=____/tshad med mkhyen dang brtse ba'i dkyil 'khor rgyas/____/'gro ba rnams la lhag par thugs rjes gzigs/____/bla ma sa skya pa la=____/dag pa'i snang ba 'byongs par=____/dbang dus dkyil 'khor gtso dang dbyer med bzhugs/____/bdag rgyud phung khams skye mched smin par mdzad/____/bla ma sa skya pa la=____/dbang bzhi'i chu bo rdzogs par=____/gdan gsum tshang ba'i bla ma he ru ka/__khyab bdag dgyes pa rdo rje'i gar bsgyur ba/____/bla ma sa skya pa la=____/dam tshig tshul bzhin bsrung bar=____/rang sems gzhi ru rgyu yi rdo rje sems/____/zung 'jug gdod ma'i sangs rgyas bde ba che/____/bla ma sa skya pa la=____/gnas lugs lta ba rtogs par=____/snod bcud dkyil 'khor bla ma'i rol par shar/____/rdo rje'i lus kyi dkyil 'khor lhun grub bzhugs/____/bla ma sa skya pa la=____/bum dbang ye shes skye bar=____/rtsa yi 'khor lor bla ma he ru ka/__rigs lnga bde ba chen po'i ngo bor gnas/____/bla ma sa skya pa la=____/gsal stong ye shes skye bar=____/thabs shes phyag rgya mkha' khams rdo rjer sbyor/____/lugs 'byung dga' bzhi'i bde chen rol mo 'khrol/____/bla ma sa skya pa la=____/bde stong ye shes skye bar=____/gzung 'dzin rgyu ba d+hU ti'i dbyings bcom nas/____/bde chen ye shes rnam pa thams cad dag__/bla ma sa skya pa la=____/bde stong mchog la rol par=____/tshad ma bzhi ldan snyan brgyud gdams pa'i bcud/____/gang las byung ba'i bdag por dbang thob pa/____/bla ma sa skya pa la=____/snyan brgyud rnam bzhi ldan par=____/'dus pa gsum gyi 'phrang las grol ba dang /____/kun 'dar kun bzang spyod pa'i sa mkhan mchog__/bla ma sa skya pa la=____/grub mtha' rnam bzhi snyogs par=____/e wa~M zung 'jug rdo rje btsun mo'i mkhar/____/bde chen dgyes pa 'bras dbang ston pa'i bdag__/bla ma sa skya pa la gsol ba 'debs/____/'gros bzhi dbyings su thim par byin gyis rlobs/____/gang gi gsang gsum yon tan rgya mtsho dang /____/dbyer med mngon byang chub nas mkha' mnyam 'gro/__srid mtshor sgrol nas byang chub mchog 'god par/____/bla ma mchog gis byin gyis brlabs tu gsol/____/ces pa'ang me glang rgyal zla'i tshes 18la gsol ba btab pa po ni chos kyi blo gros pas so//____//

Footnotes

Other Information