JKCL-KABUM-03-GA-039

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་པའི་ཕྲེང་མཛེས།
Wylie title bla ma sa skya pa chen po la phyag 'tshal ba'i tshigs su bcad pa dad pa'i me tog chu skyes 'dzum pa'i phreng mdzes JKCL-KABUM-03-GA-039.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 39, Pages 143-147 (Folios 1a1 to 3a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma sa skya pa chen po la phyag 'tshal ba'i tshigs su bcad pa dad pa'i me tog chu skyes 'dzum pa'i phreng mdzes. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 143-147. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་གླང་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་དུས་དྲན་མཆོད་པར་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang sa glang tha skar zla ba'i dus dran mchod par kun dga' phrin las rgya mtshos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//

[edit]
བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་པའི་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་གཅིག་བསྡུས་པ། །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་མི་ཡི་གཟུགས། །ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །མ་དག་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་རྣམས། །སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པའི་ལས་སྣང་དང་། །དེ་རྒྱུ་བག་ཆགས་བཅས་སྤངས་པ། །དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་ནི། །འཇིག་རྟེན་འདས་དང་མ་འདས་ཀུན། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དོན་སྟོན་པ། །བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །བདེ་གཤེགས་དག་པའི་སྣང་བ་ཆེས། །མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་འཁོར་ཡུག་གྱུར། །སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་མཉམ་པར་གཟིགས། །བླ་མ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་ཉེས་མི་མངའ། །རྣམ་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཐུགས་མངའ་བ། མགོན་པོ་མཆོག་གྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པར་དགོངས། །འགྲོ་བའི་ཁུར་ཆེན་ཁྱེར་བ་ཡི། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བྱང་སེམས་ཐུ་བོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཡི་དམ་ལྷའི། །དགྱེས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་བིལ་ཝ་སོགས། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གྲུབ་ཐོབ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བགྲོས་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །ཕྱི་ནང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དང་། །མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཕུང་རྣམས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་རྟག་ཏུ་གནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཟུངས་སྤྲིན་སྤོབས་པ་ཏིང་འཛིན་གཏེར། །བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་མཛོད་གྱུར་ཅིང་། །རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་ལེགས་འདོམས་པ། །སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཆད་རྩོད་བརྩོམ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ཤཱཀྱའི་བསྟན་པ་གསལ་བྱེད་གཉེན། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་གཙོ། །ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །མཐའ་བྲལ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ། །དབུ་མ་ཆེན་པོའི་དོན་གཟིགས་ཤིང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །སྐུ་གཅིག་ཉིད་ནི་དུ་མར་བསྒྱུར། །བདེ་བ་ཅན་སོགས་ཞིང་མཐའ་ཡས། །རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྤྱོད། །དབང་བཅུའི་མངའ་བདག་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཐིག་ལེ་ལས། །བསྐྲུན་པའི་འོད་གསལ་གདུང་རིགས་འཛིན། །མཁས་གྲུབ་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པ་ཡི། །གངས་ཅན་སྐྱོབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཇིགས་བྲལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །ནཱ་རོ་ཏ་པའི་ཞལ་ལུང་གི། གསུང་ངག་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །སྐལ་བཟང་གྲོལ་པར་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །ས་དཀར་སེངྒེའི་གདོང་པའི་སྤོར། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་འདུ་བའི་ཚལ། །འཛམ་གླིང་བསྟན་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེ། །འབྱུང་གནས་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་བཞིའི་ཆུ་བོ་རྫོགས་པ་དང་། །རྟོགས་གྲོལ་འགྲོས་བཞི་ཐིམ་པ་ཡི། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་ལ་ཕྱག་འཚལ། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག །བསྲུངས་མཚམས་ལས་གྲོལ་སྤངས་བླངས་མེད། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་མངོན་དུ་གྱུར། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ཞིང་། །གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས། །ཕྱི་ནང་ཞིང་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར། །སྤྲུལ་སྐུར་མངོན་གྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །བདག་བྱིན་བརླབ་པའི་རིམ་པ་ཡིས། །དྭངས་མའི་རླུང་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་། །རིགས་དྲུག་སྐད་དུ་ཆོས་སྟོན་ཅིང་། །གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ། །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་མཐར་སོན་པས། །བདེ་སྟོང་ཤེས་རབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཀྱིལ་མངོན་དུ་མཛད། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྦ་རླབས་ལམ་གྱི་གཟུང་འཛིན་རེངས། །སྲིད་པ་རྣམ་དག་དབང་མཐར་ཕྱིན། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་རྫོགས་པའི། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འབིགས་བྱེད་གཞོན་ནུའི་གྲོང་འཚོགས་ཏེ། །ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ལ་དབང་འབྱོར། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་སྐུ་མངོན་མཛད། །དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར། །མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔ་ཕྲག་གི། ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ནི། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །ཉན་རང་སོ་སྐྱེའི་ཚོགས་རྣམས་འདུལ། །འདྲེན་པ་མཚུངས་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །སྲིད་ཞིར་ཕན་བདེ་ཅི་མཆིས་པ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་དྲིན་ལས་བྱུང་ཞིང་། །རྣམ་ཐར་བསམ་ཡས་སྟོན་མཆོག་རྗེར། །རབ་ཏུ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བཅམ་བུ་མིན་པའི་གདུང་དབྱངས་གིས། །ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་བྱེད་ན། །མགོན་པོས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པར་མཛོད། །སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པས། །མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ། །མ་ཡི་བུ་ལ་བརྩེ་བ་ལྟར། །ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡི། །སྡོམ་དང་དམ་ཚིག་ཉེས་ལྟུང་རྣམས། །གང་གི་གསང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་ཆུས། །མ་ལུས་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛོད། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་རྩོམ་པ་རྣམས། །དོན་མེད་ནམ་ཡང་མ་གྱུར་ཅིག །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུར། །བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པ་དང་། །འབྲེལ་པ་ཐོབ་ཚད་ངན་སོང་གི། གནས་སུ་ལྟུང་བར་མ་གྱུར་ཅིང་། །ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཟིན་པར་མཛོད། །བླ་མ་མཆོག་གི་དུས་འདི་ནས། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆིས་ཀྱི་བར། །ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་མི་གཏོང་ཞིང་། །གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བར་ཤོག །བརྩེ་ཆེན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་བྱིན་བརླབ་ཀྱིས། །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་དང་། །རྡོ་རྗེ་བཞི་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ས་གླང་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་དུས་དྲན་མཆོད་པར་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

bla ma sa skya pa chen po la phyag 'tshal ba'i tshigs su bcad pa dad pa'i me tog chu skyes 'dzum pa'i phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__dus gsum rgyal ba sras bcas kyi/____/mkhyen brtse nus pa gcig bsdus pa/____/rigs gsum sems dpa' mi yi gzugs/____/kun dga' snying po la phyag 'tshal/____/ma dag rten dang brten pa rnams/____/sems can 'khrul pa'i las snang dang /____/de rgyu bag chags bcas spangs pa/____/dgra bcom chen po la phyag 'tshal/____/rnal 'byor nyams kyi snang ba ni/____/'jig rten 'das dang ma 'das kun/____/sgyu ma lta bu'i don ston pa/____/brtse ba chen po la phyag 'tshal/____/bde gshegs dag pa'i snang ba ches/____/mnyam rjes kun tu 'khor yug gyur/____/sangs rgyas sems can mnyam par gzigs/____/bla ma chen po la phyag 'tshal/____/tshul khrims phung po nyes mi mnga'/____/rnam grol yon tan rgya mtsho'i mdzod/____/zab zhi spros bral thugs mnga' ba/__mgon po mchog gyur la phyag 'tshal/____/rtag tu gzhan la phan par dgongs/____/'gro ba'i khur chen khyer ba yi/____/rgyal sras sems dpa' sems dpa' che/____/byang sems thu bo la phyag 'tshal/____/'jam pa'i dbyangs sogs yi dam lha'i/____/dgyes zhal gzigs shing bil wa sogs/____/sangs rgyas byang sems grub thob dang /____/chos kyi bka' bgros mdzad phyag 'tshal/____/phyi nang shes bya thams cad dang /____/mdo sngags zab rgyas chos phung rnams/____/khyod kyi thugs la rtag tu gnas/____/thams cad mkhyen pa la phyag 'tshal/____/gzungs sprin spobs pa ting 'dzin gter/____/bye ba phrag brgya'i mdzod gyur cing /____/rtag tu gzhan la legs 'doms pa/____/smra ba'i seng+ge la phyag 'tshal/____/'chad rtsod brtsom pa'i phrin las kyis/____/shAkya'i bstan pa gsal byed gnyen/____/lha dang drang srong grub pa'i gtso/____/thub dbang gnyis pa la phyag 'tshal/____/mtha' bral rab tu mi gnas pa/____/dbu ma chen po'i don gzigs shing /____/mkhyen brtse nus pa'i gter chen po/____/chos kyi rgyal po la phyag 'tshal/____/sku gcig nyid ni du mar bsgyur/____/bde ba can sogs zhing mtha' yas/____/rdzogs smin sbyangs gsum rgya mtshor spyod/____/dbang bcu'i mnga' bdag la phyag 'tshal/____/rdo rje gsum gyi thig le las/____/bskrun pa'i 'od gsal gdung rigs 'dzin/____/mkhas grub brgyud mar byon pa yi/____/gangs can skyob pa la phyag 'tshal/____/'jigs bral dpal ldan chos skyong dang /____/nA ro ta pa'i zhal lung gi/__gsung ngag gdams pa'i bdud rtsi yis/____/skal bzang grol par mdzad phyag 'tshal/____/sa dkar seng+ge'i gdong pa'i spor/____/mkhas grub rgya mtsho 'du ba'i tshal/____/'dzam gling bstan pa'i mchod sdong che/____/'byung gnas dam pa la phyag 'tshal/____/rdo rje theg pa'i dkyil 'khor du/____/dbang bzhi'i chu bo rdzogs pa dang /____/rtogs grol 'gros bzhi thim pa yi/____/rdo rje 'dzin dbang la phyag 'tshal/____/dam tshig shin tu rnam par dag__/bsrungs mtshams las grol spangs blangs med/____/'khor 'das dbyer med mngon du gyur/____/rnal 'byor dbang phyug la phyag 'tshal/____/byang chub yan lag bdun ldan zhing /____/gdan gsum dkyil 'khor chen por rdzogs/____/phyi nang zhing khams la dbang bsgyur/____/sprul skur mngon gyur la phyag 'tshal/____/bdag byin brlab pa'i rim pa yis/____/dwangs ma'i rlung la mnga' brnyes shing /____/rigs drug skad du chos ston cing /____/gsung gi dbang phyug la phyag 'tshal/____/dkyil 'khor 'khor lo mthar son pas/____/bde stong shes rab lam mthar phyin/____/byang chub sems dkyil mngon du mdzad/____/thugs kyi rdo rje la phyag 'tshal/____/rba rlabs lam gyi gzung 'dzin rengs/____/srid pa rnam dag dbang mthar phyin/____/'phags lam yan lag brgyad rdzogs pa'i/____/dbang phyug chen po la phyag 'tshal/____/'bigs byed gzhon nu'i grong 'tshogs te/____/chos sku'i zhing khams la dbang 'byor/____/shin tu rnam dag sku mngon mdzad/____/dgyes mdzad rdo rje la phyag 'tshal/____/srid pa ji srid gnas kyi bar/____/mi zad rgyan 'khor lnga phrag gi/__lhun gyi grub pa'i phrin las ni/____/bsam gyis mi khyab la phyag 'tshal/____/gzugs sku'i rnam rol mtha' klas pas/____/sangs rgyas byang chub sems dpa' dang /____/nyan rang so skye'i tshogs rnams 'dul/____/'dren pa mtshungs med la phyag 'tshal/____/srid zhir phan bde ci mchis pa/____/mgon po khyed drin las byung zhing /____/rnam thar bsam yas ston mchog rjer/____/rab tu gus pas phyag 'tshal lo/____/bcam bu min pa'i gdung dbyangs gis/____/khyod la gsol ba 'debs byed na/____/mgon pos thugs rjes gzigs su gsol/____/rdo rje'i ye shes 'bebs par mdzod/____/sgo gsum longs spyod dang bcas pas/____/mchod cing gsol ba 'debs pa la/____/ma yi bu la brtse ba ltar/____/thugs kyis dgongs par mdzad du gsol/____/bdag ni mi shes rmongs pa yi/____/sdom dang dam tshig nyes ltung rnams/____/gang gi gsang gsum bdud rtsi'i chus/____/ma lus byang zhing dag par mdzod/____/lus ngag yid kyi rtsom pa rnams/____/don med nam yang ma gyur cig__/bstan dang 'gro la phan pa'i rgyur/____/byin gyis rlobs par mdzad du gsol/____/bdag gi ming tsam thos pa dang /____/'brel pa thob tshad ngan song gi/__gnas su ltung bar ma gyur cing /____/thar pa'i lam sna zin par mdzod/____/bla ma mchog gi dus 'di nas/____/byang chub snying po mchis kyi bar/____/thugs rje'i phyag gis mi gtong zhing /____/gsung gi bdud rtsis 'tsho bar shog__/brtse chen bla ma'i gsang gsum byin brlab kyis/____/bdag gi sgo gsum smin cing grol ba dang /____/rdo rje bzhi dang rnam dbyer med gyur nas/____/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang sa glang tha skar zla ba'i dus dran mchod par kun dga' phrin las rgya mtshos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//____//_

Footnotes

Other Information