JKCL-KABUM-03-GA-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས།
Wylie title 'jam mgon bla ma'i rnam thar gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-033.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 33, Pages 113-122 (Folios 1a1 to 5b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (mi pham rgya mtsho)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam mgon bla ma'i rnam thar gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 113-122. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/mipham/biographical-prayer
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གསུངས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མཛད་འཕྲོ་ལུས་པར་འདི་མན་འཇམ་དཔལ་སྒྲོན་དྲུག་རྫོགས་རིམ་དང་། གཞན་རྫོགས་རིམ། དེ་མཐར་ཉམས་མྱོང་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་བསྐངས་དགོས་རྒྱུའི་རྩ་ཐོ་གནང་བཞིན་ཁྱེད་ནས་ཁ་འགེངས་གྱིས་ཤིག་ཅེས་མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྨོངས་ཚིག་ཁ་ཤས་བསྣན་པ་ཉེས་འགལ་མཆིས་ན་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang rje kun mkhyen mi pham rin po che'i zhal gsungs rnam thar gsol 'debs mdzad 'phro lus par 'di man 'jam dpal sgron drug rdzogs rim dang /__gzhan rdzogs rim/__de mthar nyams myong 'bras bu rnams kyi kha bskangs dgos rgyu'i rtsa tho gnang bzhin khyed nas kha 'gengs gyis shig ces mkhan chen bka' drin can kun bzang dpal ldan gyis gsung bskul bzhin 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rmongs tshig kha shas bsnan pa nyes 'gal mchis na bshags shing dge bas dpal ldan bla mas rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་རབ་གཅིག་བསྡུས་པ། །འཇམ་མགོན་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་གཟུགས་སུ་རྣམ་རོལ་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དང་པོར་མཐའ་ཡས་ཐོས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྦྱང་། །བར་དུ་དེ་དོན་མ་ལུས་རྒྱུད་དང་བསྲེས། །ཐ་མར་གནས་ལུགས་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བསྟན་པ་ཡི། །སྙིང་པོར་གྱུར་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ལམ། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་བུ་ཡིས་མ་བཞིན་དྲན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་དང་། །ཁྱད་པར་དུ་ཡང་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ། །མཚན་ཙམ་དྲན་པས་མོས་གུས་མཆི་མ་འཁྲུགས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟླ་མེད་སྟོན་པ་དེ་དང་དེའི་སྲས། །མཁས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་རང་ལུགས་དྲི་མེད་དང་། །མཁན་སློབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེས་སུ་དྲན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཚེ་ན་ཚོད་ཕྲ་ཡང་ཐབས་གང་གིས། །འདྲེན་མཆོག་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་དྲིན་གཟོ་རུ། །རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་སྤེལ་བར་ཡི་དམ་བཅས། །དཔལ་ལྡན༴ སྔོན་ལས་སྦྱངས་བའི་ལས་འཕྲོ་བཟང་པོ་ཡིས། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་དོན། །བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བླག་ཁོང་དུ་ཆུད། །དཔལ་ལྡན༴ ཁྱད་པར་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྐྱབས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་ངེས་ཤེས་ནས། །མི་འབྲལ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་རྟག་ཏུ་བསྒོམ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི༴ དེ་ཚེ་ཟབ་མོ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཡི། །ཕྱི་ནང་རིག་གནས་ཀུན་གྱི་གནད་གསང་ལ། །བློ་ཡང་དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་ཟབ་པར་གྱུར། །དཔལ་ལྡན༴ སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །ཟབ་མོ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་ལ། །ཡིད་ཆེས་ངེས་པ་སྙིང་གི་གཏིང་ནས་འཁྲུངས། །དཔལ་ལྡན༴ ཆེད་དུ་བཅོས་པ་མིན་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །རྒྱ་མཚོར་གཡེང་བ་སྲིད་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །ནམ་ཡང་མི་གཏོང་སྙམ་པའི་སྙིང་རྗེ་རྒྱས། །དཔལ་ལྡན༴ རང་གི་བློ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་མཐུས། །ན་ཚོད་ཕྲ་ཡང་གནས་ལྔ་རིག་པའི་གཞུང་། །བསྒྲིམ་མི་དགོས་པར་རྩེད་མོའི་ཞར་ལས་ཤེས། །དཔལ་ལྡན༴ འཕགས་བོད་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་བརྡའ་སྤྲོད་གཞུང་། །ལུས་པ་མེད་པར་བློ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་ཆུད། །དབྱངས་གསལ་ངག་གི་རྟེན་འབྲེལ་གནད་ཀྱང་རྟོགས། །དཔལ་ལྡན༴ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གསོ་བ་རིག་པ་ཡི། །གཞུང་དང་ལག་ལེན་མཐའ་དག་མ་ནོར་རྟོགས། །འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གཉིས་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས། །དཔལ་ལྡན༴ སྣ་ཚོགས་བཟོ་གནས་ཤེས་བྱའི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བློ་མཆོག་ངང་མོ་གཞོན་ནུ་དལ་གྱིས་རོལ། །ལེགས་བཤད་སྒྲ་དབྱངས་སྟོང་གི་ཉམས་ཀྱིས་མཛེས། །དཔལ་ལྡན༴ ཁྱད་པར་ཚུར་མཐོང་ཚད་མའི་རིག་པ་ལ། །འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་བློ་གྲོས་སྒོ་ཆེན་ཕྱེས། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་མཁྱེན་རབ་སྙིང་ལ་ཤར། །དཔལ་ལྡན༴ བློ་ལྡན་མགུ་བར་བྱེད་པའི་སྙན་ངག་གི། ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་རྦ་རླབས་ཁ་ནས་གཡོ། །དབྱངས་ཅན་མགྲིན་པར་ཆགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན། །དཔལ་ལྡན༴ སྐར་ནག་རྩིས་རིགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཇིང་། །ཆ་ཙམ་ལུས་པ་མེད་པར་བློ་ཡིས་མཐོང་། །ཟབ་མོའི་མན་ངག་གནད་ལ་རང་བྱན་ཚུད། །དཔལ་ལྡན༴ ཐེག་མཆོག་སྤྲོས་བྲལ་ལྟ་བའི་གནད་སྟོན་པ། །རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་མདོ་ཡི་དོན། །འཆད་ལ་མི་ཞུམ་ཟབ་མོའི་བློ་གྲོས་རྒྱས། །དཔལ་ལྡན༴ ཀླུ་སྒྲུབ་རིག་པའི་ཚོགས་དང་ཟླ་བའི་གཞུང་། །སྤྲོས་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ། །དཔྱིས་ཕྱིན་རྟོགས་པའི་བློ་གྲོས་ལྷག་པར་རྒྱས། །དཔལ་ལྡན༴ རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལེགས་སྟོན་པའི། །མངོན་པའི་མདོ་དང་དགོང་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི། །ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བའི་གནད་ཀྱང་མ་ནོར་རྟོགས། །དཔལ་ལྡན༴ ཤེར་ཕྱིན་སྦས་དོན་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་གཞུང་། །སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྟོགས་དཀའི་གནས་རྣམས་ལ། །འཁྲུལ་བྲལ་མཁྱེན་པའི་བློ་གྲོས་ཁྱད་དུ་འཕགས། །དཔལ་ལྡན༴ བྱམས་ཆོས་ཕྱི་མ་རྣམས་དང་ཐོགས་མེད་མཆེད། །ཤཱནྟ་དེ་ཝ་ལ་སོགས་འཕགས་ཡུལ་ཀྱི། །མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱས། །དཔལ་ལྡན༴ བསྟན་རྩ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ། །དགོངས་འགྲེལ་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་ལ། །རྣམ་དཔྱོད་བློ་གྲོས་གཙང་མའི་སྤོབས་པ་རྒྱས། །དཔལ་ལྡན༴ །མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་དང་། །རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་གང་མཐོང་ལ། །རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས་ཤིང་གནད་ཀྱང་རིག །དཔལ་ལྡན༴ ཕྱི་ནང་རིག་གནས་ཀུན་གྱི་ཟབ་མོའི་གནད། །བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་ལེགས་ཉིད་དུ་རྟོགས། །མཁྱེན་རབ་ཐེ་ཚོམ་སྦུབས་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །དཔལ་ལྡན༴ ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟ་ཟབ་མོའི་གནད་ཡོད་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་བློ་གྲོས་སྤོབས་པ་ཡིས། །ངེས་ཤེས་ཤིན་ཏུ་འདྲེན་པ་ཉིད་གྱུར་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི༴ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་ཀུན། །ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་གྲོགས་སུ་ཤེས་པ་ཡི། །བློ་གྲོས་དྲི་མེད་ཡིད་གཉིས་སྨག་དང་བྲལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༈། དམ་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དང་འགྲོགས་པ་ཡིས། །སྣང་བས་མུན་བཞིན་ཆེད་དུ་མ་བསྒྲིམ་པར། །ཀུན་ཉོན་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ངང་གིས་འགག །དཔལ་ལྡན༴ མེ་ཏོག་ཚལ་ལ་བུང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །མི་ལྡོག་ཡིད་ཀྱིས་བསོད་ནམས་གནས་ལ་དད། །རྟག་ཏུ་མཆོད་དང་སྦྱིན་པའི་ལས་ལ་བརྩོན། །དཔལ་ལྡན༴ གཙང་ཤིང་གྱ་ནོམ་མཐོང་དགའི་མཆོད་ཚོགས་རྣམས། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་རོལ་མོ་སྤེལ། །འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ལ་མཆོད། །དཔལ་ལྡན༴ བསོད་ནམས་མཆོད་སྤྲིན་ཡེ་ཤེས་དེ་བསྐྱེད་ནས། །ཐུབ་བསྟན་དྲི་མེད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་བྱས། །དཔལ་ལྡན༴ ལུས་ཀྱི་ཕྱག་འཚལ་བཀུར་སྟིས་བསྐོར་བ་དང་། །ངག་གིས་བཟླས་བརྗོད་ཡིད་ཀྱིས་གཏད་སོ་ཀུན། །སྐྱབས་མཆོག་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ནར་མོས། །དཔལ་ལྡན༴ ཐུབ་པ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་བྱུང་ནས། །ཁས་བླང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཅུང་ཟད་ཟོལ་མེད་ཀྱི། །དག་པའི་སྤྱན་གྱིས་མཐོང་བ་སྙིང་ནས་བསྲུང་། །དཔལ་ལྡན༴ ཕྱི་ནང་འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡི་ཚོགས། །སྐད་ཅིག་མི་སྡོད་གཡོ་བའི་ངང་ཚུལ་དུ། །ཐག་ཆོད་སེམས་ཀྱིས་སྣང་ཞེན་ལྷོད་པོར་གྱུར། །དཔལ་ལྡན༴ སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ཆུ་ཟླའི་ཚུལ་མཚུངས་པའི། །སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་ལ་ལེགས་བརྟགས་ནས། །སྒྱུ་མའི་བློ་སྦྱོང་ཉིན་དང་མཚན་དུ་བྱས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི༴ སྣང་ཚད་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་དང་། །སྒྱུ་འདྲ་སྲིད་པའི་ཁམས་ལ་སྙིང་རྗེ་བ། །ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །དཔལ་ལྡན༴ རང་བྱུང་གཞིར་གནས་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ལ། །ངེས་ཤེས་མཆོག་དུ་བརྟན་པ་རྙེད་གྱུར་པས། །དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཐེབ། །དཔལ་ལྡན༴ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གཅིག་པུ། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་བསྐྱེད་རིམ་རོལ་མོ་ཡིས། །སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེང་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་འཛིན་སྤེལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་ཡན་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཡིན་ནོ། །ཙིཏྟ་རང་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེའུ་རུ། །འཇམ་དཔལ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཐིག་ལེ་ཆེ། །མི་འགྱུར་རྟག་པ་དམ་པའི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་གདངས། །དཀར་འཇམ་རྩ་ཡི་ལམ་བརྒྱུད་སྒྲོན་མར་ཐོན། །དག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་ལ་བརྡལ་བ་ཡི། །དཔལ་ལྡན༴ འོད་གསལ་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་པར། །ཤེས་རབ་རིག་པ་རང་བྱུང་སྐུར་སྨིན་ཞིང་། །འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུར་ལོངས་སྤྱོད་པ། །དཔལ་ལྡན༴ རྡོར་བཟླས་རླུང་སྔགས་སེམས་དབེན་ཟབ་མོ་དང་། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་བརྙེས། །སོར་བསམ་སྲོག་འཛིན་རྗེས་ཏིང་མཐར་ཕྱིན་པ། །དཔལ་ལྡན༴ སྙིང་གའི་ཕྲ་ཐིག་ཟབ་མོའི་རིམ་པ་དང་། །མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་བདེ་ཆེན་ཞུ་བའི་རྒྱུན། །ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་དགའ་བཞིའི་འགྲོས་མཐར་སོན། །དཔལ་ལྡན༴ རང་ལུས་བཀོད་པ་གདན་གསུམ་ཚང་བར་རྫོགས། །རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར་རྩེ་མོར་གཤེགས། །འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་མཆོག་མངོན་བརྙེས་པ། །དཔལ་ལྡན༴ ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟད། །ནང་དབྱིངས་ཀ་དག་གཞོན་ནུའི་བུམ་སྐུའི་སྦུབས། །འབྲས་བུའི་རྒྱལ་པོ་ཚེ་འདིར་མངོན་སུམ་བརྙེས། །དཔལ་ལྡན༴ མངོན་དགའ་ལ་སོགས་དག་དང་མ་དག་ཞིང་། །སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་བསམ་ལས་འདས་པ་ཡི། །མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་མི་མངའ་བ། །དཔལ་ལྡན༴ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་རབ་གཅིག་བསྡུས་པ། །བླ་མ་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཡི། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ཉིན་མོར་བྱེད་ནུས་པའི། །ཟབ་རྒྱས་བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་བརྡོལ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གསུངས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མཛད་འཕྲོ་ལུས་པར་འདི་མན་འཇམ་དཔལ་སྒྲོན་དྲུག་རྫོགས་རིམ་དང་། གཞན་རྫོགས་རིམ། དེ་མཐར་ཉམས་མྱོང་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་བསྐངས་དགོས་རྒྱུའི་རྩ་ཐོ་གནང་བཞིན་ཁྱེད་ནས་ཁ་འགེངས་གྱིས་ཤིག་ཅེས་མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྨོངས་ཚིག་ཁ་ཤས་བསྣན་པ་ཉེས་འགལ་མཆིས་ན་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/____/'jam mgon bla ma'i rnam thar gsol 'debs bzhugs so/____/ na mo gu ru many+dzu shri ye/__rgyal ba kun gyi mkhyen rab gcig bsdus pa/____/'jam mgon gzhon nu'i ye shes sgyu 'phrul gar/____/ngur smrig 'dzin pa'i gzugs su rnam rol ba/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/dang por mtha' yas thos pa'i gzhung lugs sbyang /____/bar du de don ma lus rgyud dang bsres/____/tha mar gnas lugs dgongs pa mngon du gyur/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/thub pa'i bstan pa spyi dang bstan pa yi/____/snying por gyur pa 'od gsal snying po'i lam/____/nyin dang mtshan du bu yis ma bzhin dran/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/rnam 'dren rgyal ba sras dang bcas pa dang /____/khyad par du yang mnyam med shAkya'i rgyal/____/mtshan tsam dran pas mos gus mchi ma 'khrugs/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/zla med ston pa de dang de'i sras/____/mkhas mchog rnams kyi rang lugs dri med dang /____/mkhan slob chos kyi rgyal po rjes su dran/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/de tshe na tshod phra yang thabs gang gis/____/'dren mchog de dag rnams kyi drin gzo ru/____/rgyal bstan rin chen spel bar yi dam bcas/____/dpal ldan=__sngon las sbyangs ba'i las 'phro bzang po yis/____/zab dang rgya che'i mdo dang bstan bcos don/____/bltas pa tsam gyis bde blag khong du chud/____/dpal ldan=__khyad par sras bcas rgyal ba'i ye shes sku/____/skyabs mchog 'jam dpal dmar po nges shes nas/____/mi 'bral snying gi thig ler rtag tu bsgom/____/dpal ldan bla ma'i=__de tshe zab mo rtogs par dka' ba yi/____/phyi nang rig gnas kun gyi gnad gsang la/____/blo yang de lta de lta zab par gyur/____/dpal ldan=__ston pa'i dam chos spyi dang khyad par du/____/zab mo rten cing 'brel ba'i chos tshul la/____/yid ches nges pa snying gi gting nas 'khrungs/____/dpal ldan=__ched du bcos pa min kyang sdug bsngal gyi/____/rgya mtshor g.yeng ba srid pa'i 'gro ba kun/____/nam yang mi gtong snyam pa'i snying rje rgyas/____/dpal ldan=__rang gi blo dang lhag pa'i lha yi mthus/____/na tshod phra yang gnas lnga rig pa'i gzhung /____/bsgrim mi dgos par rtsed mo'i zhar las shes/____/dpal ldan=__'phags bod ming tshig yi ge'i brda' sprod gzhung /____/lus pa med par blo yi rgya mtshor chud/____/dbyangs gsal ngag gi rten 'brel gnad kyang rtogs/____/dpal ldan=__yan lag brgyad ldan gso ba rig pa yi/____/gzhung dang lag len mtha' dag ma nor rtogs/____/'tsho byed gzhon nu gnyis par yongs su grags/____/dpal ldan=__sna tshogs bzo gnas shes bya'i rgya mtsho la/____/blo mchog ngang mo gzhon nu dal gyis rol/____/legs bshad sgra dbyangs stong gi nyams kyis mdzes/____/dpal ldan=__khyad par tshur mthong tshad ma'i rig pa la/____/'gran zla med pa'i blo gros sgo chen phyes/____/chos kyi grags pa'i mkhyen rab snying la shar/____/dpal ldan=__blo ldan mgu bar byed pa'i snyan ngag gi/__legs bshad bdud rtsi'i rba rlabs kha nas g.yo/____/dbyangs can mgrin par chags pa'i rnam dpyod can/____/dpal ldan=__skar nag rtsis rigs rgya mtsho chen po'i 'jing /____/cha tsam lus pa med par blo yis mthong /____/zab mo'i man ngag gnad la rang byan tshud/____/dpal ldan=__theg mchog spros bral lta ba'i gnad ston pa/____/rgyas 'bring bsdus pa la sogs mdo yi don/____/'chad la mi zhum zab mo'i blo gros rgyas/____/dpal ldan=__klu sgrub rig pa'i tshogs dang zla ba'i gzhung /____/spros pa rnam par gcod pa'i bstan bcos la/____/dpyis phyin rtogs pa'i blo gros lhag par rgyas/____/dpal ldan=__rgya che'i chos kyi mtshan nyid legs ston pa'i/____/mngon pa'i mdo dang dgong 'grel bstan bcos kyi/____/phra zhing phra ba'i gnad kyang ma nor rtogs/____/dpal ldan=__sher phyin sbas don mngon par rtogs pa'i gzhung /____/spyi dang bye brag rtogs dka'i gnas rnams la/____/'khrul bral mkhyen pa'i blo gros khyad du 'phags/____/dpal ldan=__byams chos phyi ma rnams dang thogs med mched/____/shAn+ta de wa la sogs 'phags yul kyi/____/mkhas pa'i gzhung lugs kun la blo gros rgyas/____/dpal ldan=__bstan rtsa 'dul ba'i sde snod rin po che/____/dgongs 'grel bcas pa'i gzhung lugs mtha' dag la/____/rnam dpyod blo gros gtsang ma'i spobs pa rgyas/____/dpal ldan=____/mtshungs med rgyal ba'i gsung rab mtha' dag dang /____/rgya bod mkhas pa'i legs bshad gang mthong la/____/ring du 'dris par byas shing gnad kyang rig__/dpal ldan=__phyi nang rig gnas kun gyi zab mo'i gnad/____/bltas pa tsam gyis bde legs nyid du rtogs/____/mkhyen rab the tshom sbubs las rnam par grol/____/dpal ldan=__ji lta ji lta zab mo'i gnad yod pa/____/de lta de lta blo gros spobs pa yis/____/nges shes shin tu 'dren pa nyid gyur pa/____/dpal ldan bla ma'i=__dpal ldan rgyal ba'i bstan pa mtha' dag kun/____/phan tshun 'gal med grogs su shes pa yi/____/blo gros dri med yid gnyis smag dang bral/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__!/__dam pa'i gzhung lugs de dang 'grogs pa yis/____/snang bas mun bzhin ched du ma bsgrim par/____/kun nyon 'khor ba'i bag chags ngang gis 'gag__/dpal ldan=__me tog tshal la bung ba ji bzhin du/____/mi ldog yid kyis bsod nams gnas la dad/____/rtag tu mchod dang sbyin pa'i las la brtson/____/dpal ldan=__gtsang shing gya nom mthong dga'i mchod tshogs rnams/____/mnyam par bzhag pa'i yid kyis rol mo spel/____/'jam pa'i rdo rje sras bcas rgyal la mchod/____/dpal ldan=__bsod nams mchod sprin ye shes de bskyed nas/____/thub bstan dri med spyi dang khyad par du/____/bstan pa'i snying po rgyas pa'i smon lam byas/____/dpal ldan=__lus kyi phyag 'tshal bkur stis bskor ba dang /____/ngag gis bzlas brjod yid kyis gtad so kun/____/skyabs mchog 'jam pa'i rdo rje kho nar mos/____/dpal ldan=__thub pa mchog gi rjes su rab byung nas/____/khas blang tshul khrims cung zad zol med kyi/____/dag pa'i spyan gyis mthong ba snying nas bsrung /____/dpal ldan=__phyi nang 'du shes phung po lnga yi tshogs/____/skad cig mi sdod g.yo ba'i ngang tshul du/____/thag chod sems kyis snang zhen lhod por gyur/____/dpal ldan=__sgyu ma rmi lam chu zla'i tshul mtshungs pa'i/____/snang zhing srid pa'i chos la legs brtags nas/____/sgyu ma'i blo sbyong nyin dang mtshan du byas/____/dpal ldan bla ma'i=__snang tshad sgyu mar rol pa'i blo gros dang /____/sgyu 'dra srid pa'i khams la snying rje ba/____/phan tshun 'gran pa bzhin du 'phel bar 'gyur/____/dpal ldan=__rang byung gzhir gnas gnyug ma'i ye shes la/____/nges shes mchog du brtan pa rnyed gyur pas/____/dbang bzhi'i ye shes rang gi rgyud la theb/____/dpal ldan=__phyogs dus rgyal ba'i ye shes sku gcig pu/____/'jam dpal dpa' bo'i bskyed rim rol mo yis/____/snang srid gzhir bzheng phyag rgya'i ting 'dzin spel/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/'di yan rje bla ma nyid kyi gsung yin no/____/tsit+ta rang byung thugs kyi dpal be'u ru/____/'jam dpal bde ba'i rdo rje thig le che/____/mi 'gyur rtag pa dam pa'i srog tu zhugs/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/sku gsum lhun grub 'jam dpal gzhon nu'i gdangs/____/dkar 'jam rtsa yi lam brgyud sgron mar thon/____/dag pa dbyings kyi mkha' la brdal ba yi/____/dpal ldan=__'od gsal sku dang zhing khams mtha' yas par/____/shes rab rig pa rang byung skur smin zhing /____/'jam dpal rigs lnga'i tshom bur longs spyod pa/____/dpal ldan=__rdor bzlas rlung sngags sems dben zab mo dang /____/sgyu ma'i sku dang 'od gsal zung 'jug brnyes/____/sor bsam srog 'dzin rjes ting mthar phyin pa/____/dpal ldan=__snying ga'i phra thig zab mo'i rim pa dang /____/me rlung sbyor bas bde chen zhu ba'i rgyun/____/lugs 'byung lugs ldog dga' bzhi'i 'gros mthar son/____/dpal ldan=__rang lus bkod pa gdan gsum tshang bar rdzogs/____/rgyu rkyen 'bras bu'i rnal 'byor rtse mor gshegs/____/'khor lo tshogs chen sa mchog mngon brnyes pa/____/dpal ldan=__chos can snang ba chos nyid dbyings su zad/____/nang dbyings ka dag gzhon nu'i bum sku'i sbubs/____/'bras bu'i rgyal po tshe 'dir mngon sum brnyes/____/dpal ldan=__mngon dga' la sogs dag dang ma dag zhing /____/sprul pa'i rnam rol bsam las 'das pa yi/____/mdzad pa phrin las rgyun chad mi mnga' ba/____/dpal ldan=__sangs rgyas kun gyi mkhyen rab gcig bsdus pa/____/bla ma khyab bdag 'jam dpal rdo rje yi/____/skye ba kun tu 'bral med rjes bzung nas/____/theg mchog chos kyi dga' ston spyod par shog__/thub bstan spyi dang snga 'gyur rdo rje theg__/bshad dang sgrub pas nyin mor byed nus pa'i/____/zab rgyas blo gros spobs pa'i gter mdzod brdol/____/phyogs las rnam rgyal grags pa'i dpal thob shog__/ces pa'ang rje kun mkhyen mi pham rin po che'i zhal gsungs rnam thar gsol 'debs mdzad 'phro lus par 'di man 'jam dpal sgron drug rdzogs rim dang /__gzhan rdzogs rim/__de mthar nyams myong 'bras bu rnams kyi kha bskangs dgos rgyu'i rtsa tho gnang bzhin khyed nas kha 'gengs gyis shig ces mkhan chen bka' drin can kun bzang dpal ldan gyis gsung bskul bzhin 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rmongs tshig kha shas bsnan pa nyes 'gal mchis na bshags shing dge bas dpal ldan bla mas rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//____//__

Footnotes

Other Information