JKCL-KABUM-03-GA-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩི།
Wylie title bka' drin mnyam med rig 'dzin 'gro 'dul dpa' bo rdo rje la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi JKCL-KABUM-03-GA-032.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 32, Pages 111-112 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bka' drin mnyam med rig 'dzin 'gro 'dul dpa' bo rdo rje la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 111-112. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-adzom-drukpa
Colophon

།ཅེས་པའང་མགོན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་བའི་སློབ་འབང་གི་ཐ་ཆུང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆུ་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་ལ་བླ་མ་དྲན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang mgon po 'di nyid kyis bka' drin chen pos nye bar bskyangs ba'i slob 'bang gi tha chung chos kyi blo gros pas chu 'brug cho 'phrul zla ba'i tshes la bla ma dran pa'i rkyen gyis gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །གང་གི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་རྣམ་རོལ་ལས། །འབངས་རིགས་ཉེར་ལྔའི་ཁྱུ་མཆོག་རྨ་ཐོག་རྗེ། །རིན་ཆེན་མཚན་འཆང་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཉིད་ལྔ་བདོའི་སྨག་རུམ་གསལ་བའི་སླད། །ཟླ་བའི་འོད་ལྟར་གསལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེར་གསོལ༴ །དགོངས་བརྡའ་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཐོབ་ཀུན་བཟང་དགོངས་མཛད་དབང་། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་གི་བརྒྱན། །སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞབས་ལ༴ །སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ། །གསུང་གི་གདངས་སྐད་འབྲུག་གི་སྒྲ་ལྟར་ལྡིར། །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ༴ །འཆད་ན་ཚིག་དོན་འབྲེལ་ལེགས་རྣ་བར་སྙན། །རྩོད་པས་ཕས་རྒོལ་བྲག་རི་ཕྱེ་མར་འཐགས། །རྩོམ་པ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེ། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར༴ །རྟག་ཏུ་འོད་གསལ་ངང་ལས་མི་གཡོ་ཞིང་། །འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ནུབ། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་ལ་འཇུག །བླ་མ་གདོད་མའི་མགོན་པོར༴ །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །རིག་འཛིན་བླ་མས་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཐུགས་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་བརླབ་ཐོབ་པ་དང་། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་། །དགེ་འདུན་འཕེལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་དགེ་བཅུར་སྤྱོད། །སྣོད་བཅུད་རྒུད་ཞི་དགེ་ལེགས་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་པའང་མགོན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་བའི་སློབ་འབང་གི་ཐ་ཆུང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆུ་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་ལ་བླ་མ་དྲན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

bka' drin mnyam med rig 'dzin 'gro 'dul dpa' bo rdo rje la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi zhes bya ba/__oM swasti/__rtsa gsum kun 'dus o rgyan rdo rje 'chang /____/gang gi ye shes gcig gi rnam rol las/____/'bangs rigs nyer lnga'i khyu mchog rma thog rje/____/rin chen mtshan 'chang zhabs la gsol ba 'debs/____/de nyid lnga bdo'i smag rum gsal ba'i slad/____/zla ba'i 'od ltar gsal ba'i thugs rje can/____/mkhyen brtse nus pa'i yon tan bsam mi khyab/____/'gro 'dul dpa' bo rdo rjer gsol=____/dgongs brda' snyan brgyud bla ma'i tshogs rnams kyi/____/thugs kyi bcud thob kun bzang dgongs mdzad dbang /____/rig 'dzin grub pa yongs kyi gtsug gi brgyan/____/sna tshogs rang grol zhabs la=____/sku yi dkyil 'khor mthong ba tsam gyis grol/____/gsung gi gdangs skad 'brug gi sgra ltar ldir/____/thugs kyi dgongs pa rgya mtsho ltar zab pa/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la=____/'chad na tshig don 'brel legs rna bar snyan/____/rtsod pas phas rgol brag ri phye mar 'thags/____/rtsom pa snying po'i bstan pa'i mchod sdong che/____/rgyal sras sems dpa' chen por=____/rtag tu 'od gsal ngang las mi g.yo zhing /____/'khrul rtog bag chags thams cad dbyings su nub/____/dmigs med snying rje chen po 'gro la 'jug__/bla ma gdod ma'i mgon por=____/deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar/____/rig 'dzin bla mas 'bral med rjes su bzung /____/thugs brgyud dgongs pa'i byin brlab thob pa dang /____/rang gzhan don gnyis 'grub par gsol ba 'debs/____/phan bde'i 'byung gnas bstan pa dar zhing rgyas/____/bstan 'dzin skyes mchog zhabs pad brtan pa dang /____/dge 'dun 'phel zhing 'jig rten dge bcur spyod/____/snod bcud rgud zhi dge legs 'phel rgyas shog__/ces pa'ang mgon po 'di nyid kyis bka' drin chen pos nye bar bskyangs ba'i slob 'bang gi tha chung chos kyi blo gros pas chu 'brug cho 'phrul zla ba'i tshes la bla ma dran pa'i rkyen gyis gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//__

Footnotes

Other Information