JKCL-KABUM-03-GA-034

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སོགས།
Wylie title gdod nas 'gyur med bde chen rdo rje'i khams sogs JKCL-KABUM-03-GA-034.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 34, Pages 123 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gdod nas 'gyur med bde chen rdo rje'i khams sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 123. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
[edit]
གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཁམས། །འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་ཚེ་དབང་རིག་པ་འཛིན། །གཞན་དབང་དག་པ་ཡོངས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་། །བཞུགས་མཛད་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་ནོར་བུའི་མཛོད་འཆང་ཤིང་། །འཕོ་མེད་ཐིག་ལེ་དབུ་མར་རབ་འཆིང་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས་མཚན་ལྡན་བླ་མར༴ །ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི། །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །འཆི་མེད་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་གསོལ་བ་འདེབས།། །།
[edit]

gdod nas 'gyur med bde chen rdo rje'i khams/____/'pho 'gyur bral ba'i tshe dbang rig pa 'dzin/____/gzhan dbang dag pa yongs grub rgya mtsho'i gling /____/bzhugs mdzad 'khor lo'i mgon por gsol ba 'debs/____/'jam dbyangs bla mas byin gyis brlabs pa las/____/zab rgyas chos tshul nor bu'i mdzod 'chang shing /____/'pho med thig le dbu mar rab 'ching pa/____/tshul khrims mtshan ldan bla mar=____/lo tsA chen po rnam par snang mdzad kyi/____/gsang gsum ye shes drwa ba'i sgyu 'phrul gar/____/snyigs dus 'gro ba 'dul ba'i phrin las can/____/'chi med snang mdzad rdo rje gsol ba 'debs//____//_

Footnotes

Other Information