JKCL-KABUM-03-GA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ། རིག་སྟོང་འོད་གསལ་སོགས་གསོལ་འདེབས།
Wylie title na mo gu ru/ rig stong 'od gsal sogs gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-031.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 31, Pages 109 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ ('phags mchog rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru rig stong 'od gsal sogs gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 109. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-se-pakchok-dorje
Colophon

།ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang blo gros rgya mtshos gang shar bris pa dge

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ། རིག་སྟོང་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས། །རང་བྱུང་རིག་པའི་རྩལ་རྫོགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདག་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རང་མདངས་འགགས་མེད་རང་གསལ་གཞལ་ཡས་ནས། །ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་ནས། །འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིག་རྩལ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལ། །དྲན་རིག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐྱབས་ཀུན་སྙིང་པོ་རང་རིག་བླ་མར་ཤེས། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་སྦུབས། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་མངོན་བྱང་ཆུབ། །སྲིད་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

na mo gu ru/__rig stong 'od gsal bde chen pho brang nas/____/rang byung rig pa'i rtsal rdzogs chos kyi sku/____/kun bzang khyab bdag bla mar gsol ba 'debs/____/ka dag khregs chod rtogs par byin gyis rlobs/____/rang mdangs 'gags med rang gsal gzhal yas nas/____/lhun grub longs sku'i bla mar gsol ba 'debs/____/'od gsal snang bzhi'i lam mchog mthar phyin nas/____/'ja' lus 'pho chen 'grub par byin gyis rlobs/____/rig rtsal thugs rje sprul sku'i zhing khams nas/____/sprul sku kun bzang 'phags mchog rdo rje la/____/dran rig rgyun chad med pas gsol ba 'debs/____/'gro don dpag med 'byung bar byin gyis rlobs/____/skyabs kun snying po rang rig bla mar shes/____/sku gsum lhun grub gzhon nu bum sku'i sbubs/____/gzhom med rdo rje'i ngo bor mngon byang chub/____/srid gsum 'khor ba dong nas sprugs par shog__/ces pa'ang blo gros rgya mtshos gang shar bris pa dge/____//_

Footnotes

Other Information