JKCL-KABUM-03-GA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་འགྱུར་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title nges don snying po'i rnal 'byor pa 'gyur med phun tshogs kyi gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-030.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 30, Pages 107 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འགྱུར་མེད་ཕུན་ཚོགས་ ('gyur med phun tshogs)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nges don snying po'i rnal 'byor pa 'gyur med phun tshogs kyi gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 107. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྷ་བྲིས་བླ་མ་ཚེ་མགོན་ནས་བསྐུར་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་དགེ་བསྙེན་ཚེ་རིང་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་སོ།།

/ces pa'ang lha bris bla ma tshe mgon nas bskur ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin yi ge'i byed po dge bsnyen tshe ring dbang gi rgyal pos so//

[edit]
ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་འགྱུར་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། རང་རིག་དོན་དམ་འོད་གསལ་འཕོ་འགྱུར་བྲལ། །ཀུན་རྫོབ་སྣང་ཆ་འགགས་པ་མེད་པ་ལས། །གང་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་བསྟན་པ་གསལ་བའི་གཉེན། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཟླ་མེད་པ། །འདྲེན་མཆོག་བླ་མའི༴ །རང་དོན་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པའི་རྒྱལ་ས་ཟིན། །གཞན་དོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནི། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད། །འགྲོ་དོན་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ༴ །མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བླ་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཆོས་མིན་བསམ་སྦྱོར་མཐའ་དག་འགོག་པ་དང་། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ལྷ་བྲིས་བླ་མ་ཚེ་མགོན་ནས་བསྐུར་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་དགེ་བསྙེན་ཚེ་རིང་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་སོ།། །།
[edit]

nges don snying po'i rnal 'byor pa 'gyur med phun tshogs kyi gsol 'debs bzhugs so/____/na mo gu ru/__rang rig don dam 'od gsal 'pho 'gyur bral/____/kun rdzob snang cha 'gags pa med pa las/____/gang 'dul thugs rje'i gzugs kyi sku sprul pa/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/'gyur med rdo rje'i bstan pa gsal ba'i gnyen/____/thos bsam sgom pa'i yon tan rtsal rdzogs shing /____/mkhas btsun grub pa'i yon tan zla med pa/____/'dren mchog bla ma'i=____/rang don chos sku rtogs pa'i rgyal sa zin/____/gzhan don byang chub sems kyi phrin las ni/____/nam mkha' ji srid bar du rgyun mi chad/____/'gro don pha mtha' yas la gsol=____/mi phyed gus pas gsol ba btab pa'i mthus/____/bla ma mchog gi thugs kyis rjes bzung nas/____/chos min bsam sbyor mtha' dag 'gog pa dang /____/bla ma'i byin rlabs rgyud la 'jug par shog__/ces pa'ang lha bris bla ma tshe mgon nas bskur ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin yi ge'i byed po dge bsnyen tshe ring dbang gi rgyal pos so//____//_

Footnotes

Other Information