JKCL-KABUM-03-GA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སིབ་རྫོགས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མང་།
Wylie title sib rdzogs sprul rin po che'i skye phreng gsol 'debs pad+ma'i rgyud mang JKCL-KABUM-03-GA-029.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 29, Pages 105-106 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sib rdzogs sprul rin po che'i skye phreng gsol 'debs pad+ma'i rgyud mang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 105-106. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མངོན་པར་མཐོ་བ་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པ་ཨ་འཚོགས་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཤིང་བྱ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་སྔ་དྲོའི་ཆར་བྲིས་ལ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

/ces lung rtogs kyi yon tan rgya mtshos mngon par mtho ba sgrub brtson bla ma dam pa a 'tshogs nas gsung bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas shing bya sprel zla'i tshes bcu'i snga dro'i char bris la dge legs su gyur cig__/

[edit]
སིབ་རྫོགས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། དཔལ་ལྡན་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་འགགས་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གང་འདུལ་ཐུགས་རྗེས་སླར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་གར། །དཔལ་མགོན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །རྗེ་བཙུན་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་གཙུག་ཏོར་རྩེ་མོར་སོན། །གཙུག་ལག་དཔལ་དགེའི་ཞབས་ལ༴ །མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །འཇིགས་མཛད་ཁྲོས་པ་རྭ་ལོ་རྡོ་རྗེ་གྲགས། །ཏིང་འཛིན་མཆོག་ཐོབ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་དང་། །པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ༴ །རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁྱེན་རབ་རྒྱས། །ཐེག་པ་མཆོག་གི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཛོད་འཆང་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ༴ །རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རིང་ལུགས་བཀའ་གཏེར་གྱི། །བཤད་སྒྲུབ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལམ་སྲོལ་བཞིན། །ནུབ་མེད་ཐེག་པ་མཆོག་གི་བསྟན་པ་འཛིན། །མཁས་གྲུབ་དབང་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གི་གསང་གསུམ་བསྐལ་བརྒྱར་རྟག་བཞུགས་ནས། །ཟབ་གསང་ཆོས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ། །གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་དང་། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མངོན་པར་མཐོ་བ་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པ་ཨ་འཚོགས་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཤིང་བྱ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་སྔ་དྲོའི་ཆར་བྲིས་ལ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

sib rdzogs sprul rin po che'i skye phreng gsol 'debs pad+ma'i rgyud mang zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__dpal ldan brtan g.yo kun khyab chos kyi sku/____/rang bzhin 'od gsal 'gags med longs spyod rdzogs/____/gang 'dul thugs rjes slar yang sprul pa'i gar/____/dpal mgon bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/phyogs dus rgyal ba'i ye shes gcig bsdus pa/____/rje btsun bstan pa'i 'khor lo 'jam dpal dbyangs/____/rnal 'byor grub pa'i gtsug tor rtse mor son/____/gtsug lag dpal dge'i zhabs la=____/many+dzu shrI ye shes sgyu ma'i sku/____/'jigs mdzad khros pa rwa lo rdo rje grags/____/ting 'dzin mchog thob o rgyan bsam gtan dang /____/pad+ma dbang gi rgyal po=____/rab 'byams shes bya kun la mkhyen rab rgyas/____/theg pa mchog gi bstan pa'i rgyal mtshan bsgrengs/____/dkon mchog gsum gyi mdzod 'chang bstan 'gro'i mgon/____/dpal ldan rdo rje'i zhabs la=____/rgyal dbang pad+ma'i ring lugs bka' gter gyi/____/bshad sgrub 'gyur med rdo rje'i lam srol bzhin/____/nub med theg pa mchog gi bstan pa 'dzin/____/mkhas grub dbang po mchog la gsol ba 'debs/____/gang gi gsang gsum bskal brgyar rtag bzhugs nas/____/zab gsang chos kyi dbyangs snyan phyogs bcur khyab/____/gdul bya rgya mtsho smin cing grol ba dang /____/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/ces lung rtogs kyi yon tan rgya mtshos mngon par mtho ba sgrub brtson bla ma dam pa a 'tshogs nas gsung bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas shing bya sprel zla'i tshes bcu'i snga dro'i char bris la dge legs su gyur cig__/__//_

Footnotes

Other Information