JKCL-KABUM-03-GA-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྐྱབས་མགོན་སི་ཏུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title skyabs mgon si tu rdo rje 'chang gi rnam thar gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-028.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 28, Pages 95-104 (Folios 1a1 to 5b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. skyabs mgon si tu rdo rje 'chang gi rnam thar gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 95-104. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་འདིའང་ལུང་དང་རིགས་པའི་འབྱོར་པས་ཕྱུག་པ་ཀུན་བཟང་བློ་ལྡན་ནས་བསྐུལ་ངོར་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་གི་གཟིམས་བསྐྱིལ་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དཔལ་དུ་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དྲུང་སྙུག་འཛིན་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།།

ces 'khor lo'i mgon po'i rnam thar gsol 'debs 'di'ang lung dang rigs pa'i 'byor pas phyug pa kun bzang blo ldan nas bskul ngor rje de nyid kyi bka' 'bangs kyi tha shal mkhyen brtse'i phrin las kyi byed por smon pa/__'jam dbyangs blo gros rgya mtshos 'jam mgon bla ma mchog gi gzims bskyil gsang ba gsum gyi byin rlabs dpal du 'bar ba'i gzhal med khang du snron zla'i tshes bcu gcig la smras rim bzhin drung snyug 'dzin gsang sngags bstan 'dzin gyis bgyis pa 'dis kyang rang gzhan rnams kyi rgyud la ye shes gzigs pa'i byin rlabs lhag par rgyas pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM/__shu b+haM//

[edit]
༄༅༅། །སྐྱབས་མགོན་སི་ཏུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། ། བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གདོད་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི། །གོ་འཕང་དམ་པར་མངའ་དབང་འབྱོར་ན་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ནི། །ནམ་ཡང་འགོག་པ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྐལ་བཟང་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེ། །མ་ཕམ་ལྷ་བརྒྱའི་མགོན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ནི། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་པད་མཚོར་འཆར་བའི་མོད། །དཔལ་ལྡན་བླ་མར་སྣང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་ལ་བྱམས་པའི་སྤྲིན་གྱིས་ཁེབས་པ་ལ། [1]།བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་གྲུ་ཆར་རྒྱུན་མི་ཆད། །ངོ་མཚར་སྐྱེས་པ་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། །ཕུལ་བྱུང་དུ་མར་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞིང་ཁམས་དག་པ་ཆོས་ལྡན་བོད་ཆེན་ལྗོངས། །སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པས་མངོན་པར་མཐོ། །པདྨའི་ཟབ་གཏེར༷་འབུམ་ཕྲག་གཏམ་པའི་ལུང༷་། །རིགས་མཆོག་དམ་པར་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་གཉེར་འཛིན་དཔའ་བོ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཌཱཀྐི་མཚན་ལྡན་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །ལྕགས་ཁམས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་ཡི་མིང་ལྡན་ལོར། །ངོ་མཚར་མཚན་དཔེ་བཞད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཚེ་སྐྱེ་བོས་མཐོང་ན་ཡིད་སྨོན་ཞིང་། །མཆོག་ཏུ་རབ་མཛེས་དག་ཅིང་གཙང་བའི་སྐུ། །བལྟ་བས་མི་ངོམས་ལྷ་བུ་གཞོན་ནུ་ལྟར། །ཀུན་དགའི་དཔལ་སྟེར་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི། །ཟློས་གར་སྐྱེས་ཆེན་དྲུང་དུ་ཕེབས་པ་ན། །འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩིས་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང་། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩོལ་མེད་སྲིད་པའི་སྟོང་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་། །བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་རང་བཞིན་གཤིས་ལ་ཞུགས། །ཕལ་པའི་སྤྱོད་ལས་འདས་ཤིང་དམ་པ་ཡི། །སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་སད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་ཟུག་རྔུས་གཙིར་བའི་ཚེ། །དཔལ་མགོན་སྟོབས་འཕྲོག་དབང་པོ་བསུ་བར་བྱོན། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་བསྙེན་པ་ན། །ནམ་མཁའ་སྤྲིན་བྲལ་ལྟར་གྱུར༴ །རྟོག་ཚོགས་རྒྱུ་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དེངས། །གཏད་མེད་རིག་སྟོང་རྗེན་པ་མངོན་དུ་གྱུར། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེར། །འུབ་ཆུབ་དགོངས་པ་བརྙེས་ལ༴ །པ༷དྨས༷་བྱིན་རླབས་ཤེལ༷་གྱི་ཕུག༷་པ་རུ། །ཡེ་ཤེས་ཌཱཀྐིས་བརྡ་རྟགས་གསལ་བར་བསྟན། །ལས་འཕྲོ་གཏེར་གྱི་བག་ཆགས་སད་ན་ཡང་། །མི་མངོན་དབྱིངས་སུ་སྡོམ་ལ༴ །བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཡི། །དབུས་ན་རབ་མཐོ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་གནས། །གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་འོད་ཁྱིམས་ཟླུམ་བསྐོར་དབུས། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་གཟིགས་ལ༴ །ཡི་གེའི་བརྡ་བསྟན་ཙམ་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད། །གནས་རི་གངས་བྲག་སྤྱན་ལམ་བབས་པ་ན། །སྔོན་གྱི་སྐྱེ་གནས་མང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན། །མཉམ་བཞག་ཏིང་འཛིན་ངང་བཞུགས༴ །མཐོན་མཐིང་ཅོད་པཎ་འཆང་བའི་སེམས་དཔའ་ཆེ། །མཇལ་བས་རྐྱེན་བྱས་རྒྱ་བལ་བོད་ཡུལ་གྱི། །གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡང་ཡང་འཆར་བ་སོགས། །སྒྲིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་ལ༴ །ཆོས་དབྱིངས་བརྡལ་ཁྱབ་ཆེན་པོའི་ངོས་ཡངས་པར། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་པ་ཅིར་ཡང་འབར། །གཟུང་འཛིན་རྐྱེན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཡལ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གཞོན་ནུར༴ །འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱིས་བཀོད་པ་རྣམས། །ཐུགས་ལ་མ་སྒྲིབ་ལྷག་པར་གསལ་བ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་བྲག་གི་གུ་རུའི་སྣང་བརྙན་ནི། །སློབ་དཔོན་དངོས་སུ་སྣང་ལ༴ །དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་། །རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གསང་གསུམ་གཟི་བརྗིད་འབར། །བཅོས་མིན་མོས་གུས་བརྡོལ་ལ༴ །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་འཇམ་མགོན་བློ་མཐའ་ཡས། །སིདྷ་གྷཎྜེ་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རྒྱལ། །རིགས་བརྒྱའི་གཙུག་ནོར་བསྙེན་ལ༴ །མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། །གསང་བའི་བདག་པོ་བློ་གཏེར་དབང་པོ་སོགས། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་ཡི། །ཞབས་པད་ལྷག་པར་བསྟེན་ལ༴ །མདོ་སྔགས་རིགས་གནས་གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕྲག་གི། ཚིག་དོན་མ་འདྲེས་རྣམ་དཔྱོད་ཧུབ་ཀྱི་དྲངས། །སྒྲོ་འདོགས་ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བ་དྲལ་མཛད་ཅིང་། །ཐོས་བསམ་ཆུ་གཏེར་རྒྱས་ལ༴ །མཁྱེན་རབ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་ཤིང་། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་འོད་དཀར་མཆོག་ཏུ་འཛུམ། །མཐུ་སྟོབས་གསང་བའི་བདག་པོར་དངོས་སྣང་བ། །རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་བླ་མར༴ །མཁས་པ་མཁས་པའི་དབུས་ན་རབ་མཛེས་ཤིང་། །སྡོམ་གསུམ་དྲི་མས་མ་གོས་བཙུན་པའི་མཆོག །བཟང་པོ་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བརྒྱར་ཁྱབ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཞབས་ལ༴ །འཆད་པའི་ཚེ་ན་མགོན་པོ་ཐོགས་མེད་ཞབས། །རྩོད་པར་ཞུགས་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པར་མཚུངས། །རྩོམ་པ་དཔའ་བོའི་ཞབས་ལྟར་སྡེབས་ལེགས་ཤིང་། །གངས་ཅན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གཅིག༴ །ཁྱུང་ཚང་བྲག་ཏུ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་མཇལ། །ཀཿཡི་མཚན་པའི་རྡོ་རྗེའི་གདན་ཆེན་པོར། །བྱོན་ཚེ་འདོད་ཁམས་དབང་མོ་སྔགས་སྲུང་སོགས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཟིགས་ལ༴ །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐུབ་དབང་མངོན་སུམ་དང་། །གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་འདྲ་ཞལ་མཇལ་བ་ན། །དེ་དང་དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་དངོས་སུ་ཐོབ། །དག་པའི་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས༴ །ཚེས་བཅུའི་གར་གྱི་རོལ་པ་ངོམས་པ་ན། །པད་རཱག་ཞུན་མ་ལྟར་འཚེར་འོད་ཕུང་སྦུབས། །ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྒྱུ་མའི་མིག་འཕྲུལ་ལྟར་སྣང་༴ །གདན་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན་པའི་དབུས། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཤེས་རབ་སེངྒེ་ཡིས། །མངོན་སུམ་རྗེས་བཟུང་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི། །དབང་བསྐུར་བཀའ་བབས་ཐོབ་ལ༴ །བདེ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་། །མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །ཡང་ཡང་མཇལ་ཞིང་གདམས་ངག་དངོས་སུ་ཐོབ། དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་ལ༴ །རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་བསྙེན་སྒྲུབ་རྟགས་ཐོན་ཞིང་། །མཆོག་ཐུན་གྲུབ་པའི་དཔལ་ཡོན་ཆེས་ཆེར་རྒྱས། །སྣང་སེམས་དབང་འདུས་ཕ་རོལ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོར༴ །རྣམ་དག་ཆོས་འདུལ་སྡོམ་པ་ལ་གནས་ཞིང་། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྒྱུད་གཏམས། །མཆོག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་ལ༴ །ཉམས་རྟོགས་རིག་པའི་བོགས་འདོན་བྱ་བའི་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་བགྲོད་པ་དང་། །གྲོལ་བ་རྣམ་བཞིས་བགྲང་ཡས་སེམས་ཅན་ལ། །ཐར་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན་ལ༴ །དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊིར་འཁོར་ལོར་སྡོམ་པ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དངོས་སུ་གསལ་བར་གཟིགས། །ཤངས་ཀྱི་ཟབ་ལུང་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཇལ། །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་བརྙེས་ལ༴ །གཞན་ཡང་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡི། །དགྱེས་ཞལ་བསྟན་ཞིང་བྱིན་རླབས་གདམས་པ་རྣམས། །རྟག་པར་རབ་གསན་ཆོས་ཀྱི་བསྒྲོ་གླེང་མཛད། །འཕགས་པའི་ས་མཐོར་བཞུགས་ལ༴ །ལྐོག་གྱུར་ཆོས་རྣམས་མ་སྦས་གསལ་བར་མཁྱེན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉེས་པའི་དྲི་མས་དབེན། །འདྲིས་སླ་བརྟག་དཀའ་མཁྱེན་པའི་གཏིང་ཟབ་ཅིང་། །དམ་པ་མཚན་མོའི་མགོན་པོར༴ །ལེགས་བྱས་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་རབ་འབྱམས་བསྐྲུན། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ཆེན་རྒྱས་པར་མཛད། །ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ༴ །རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་བཛྲ་ས་དྷཱུ་སོགས། །རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་། །པདྨའི་ཚལ་དུ་བུང་བ་ལྟར་འདུས་ནས། །ཅི་བཅོལ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ༴ །མཚན་ཙམ་ཐོས་དཀའི་སྔ་འགྱུར་ནང་རྒྱུད་ཀྱི། །གཞུང་གདམས་མན་ངག་ནོར་བུ་བརྒྱ་སྟོང་གིས། །ཆ་ཙམ་མཚོན་མིན་གསུང་རབ་པུསྟི་ཀའི། །གཏེར་བརྒྱའི་སྒོ་འཕར་འབྱེད་ལ༴ །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཆོས་འཆད་ཅིང་། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སློབ་ཚོགས་གྲངས་མེད་པས། །ནོར་འཛིན་ཁྱོན་ཀུན་བཀང་ལ༴ །རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཡངས་པའི་པད་ཚལ་ནས། །དགེ་འདུན་སུམ་སྟོང་ལྷག་པར་བསྡུ་མཛད་དེ། །སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་བཀུར་སྟོབས། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་མཛད་ལ༴ །ན་རྒ་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཀྱང་། །རྟག་འཛིན་ཅན་ངོར་འཕོ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཚེ། །རྣམ་གྲོལ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྔར། །བགྲོད་པའི་གཟིགས་སྟངས་མཛད་ལ༴ །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྡུལ་བྲལ་ཞི་བའི་མཁར། །སྙོམས་པར་ཞུགས་ཚེ་ས་ཡང་རབ་གཡོ་ཞིང་། །ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་དུང་ལྟར་དཀར་བས་ཁྱབ། །ཆོ་འཕྲུལ་དཔག་ཡས་སྟོན་ལ༴ །སླར་ཡང་ཕྱིར་གསལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་བཀོད་པས། །གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་རྣམ་རོལ་ཚད་མེད་ཅིང་། །ཁྱད་པར་བདག་སོགས་གདུལ་བྱའི་དཔལ་མགོན་དུ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བྱོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྲིད་པའི་མཐར་ཡང་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད། །ནམ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཤིང་དྲུང་དུ། །མངོན་པར་འཚང་རྒྱའི་མཛད་པ་སྟོན་པ་ན། །བདག་ཀྱང་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །ཞབས་སེན་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོར་བཀོད་པ་དང་། །ལེགས་གསུང་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ནོད་པར་ཤོག །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན། །བསྟན་པའི་སྡེ་ཆེན་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕེལ་བ་དང་། །བསྟན་ལ་གནོད་བྱེད་ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་བཅོམ། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་འདིའང་ལུང་དང་རིགས་པའི་འབྱོར་པས་ཕྱུག་པ་ཀུན་བཟང་བློ་ལྡན་ནས་བསྐུལ་ངོར་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་གི་གཟིམས་བསྐྱིལ་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དཔལ་དུ་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དྲུང་སྙུག་འཛིན་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

@##/____/skyabs mgon si tu rdo rje 'chang gi rnam thar gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan zhes bya bzhugs so/____/ bla ma dam pa'i zhabs la gus pas phyag 'tshal lo/____/gdod nas rnam par grol ba byang chub kyi/____/go 'phang dam par mnga' dbang 'byor na yang /____/byang chub spyod pa'i thugs rje'i phrin las ni/____/nam yang 'gog pa med la gsol ba 'debs/____/bskal bzang nyi ma'i gnyen gyi rgyal tshab che/____/ma pham lha brgya'i mgon gyi sprul pa ni/____/snyigs dus bstan 'gro'i pad mtshor 'char ba'i mod/____/dpal ldan bla mar snang la gsol ba 'debs/____/'gro la byams pa'i sprin gyis khebs pa la/____/brtse chen thugs rje'i gru char rgyun mi chad/____/ngo mtshar skyes pa rabs kyi phreng ba ni/____/phul byung du mar ston la gsol ba 'debs/____/zhing khams dag pa chos ldan bod chen ljongs/____/sde bzhi'i dpal gyi 'byor pas mngon par mtho/____/pad+ma'i zab gteraX 'bum phrag gtam pa'i lungaX /____/rigs mchog dam par gzigs la gsol ba 'debs/____/gu ru'i phrin las gnyer 'dzin dpa' bo dang /____/ye shes DAk+ki mtshan ldan lhums su zhugs/____/lcags khams dbyar rnga'i sgra yi ming ldan lor/____/ngo mtshar mtshan dpe bzhad la gsol ba 'debs/____/de tshe skye bos mthong na yid smon zhing /____/mchog tu rab mdzes dag cing gtsang ba'i sku/____/blta bas mi ngoms lha bu gzhon nu ltar/____/kun dga'i dpal ster mchog la gsol ba 'debs/____/'jam dpal dbyangs dang rnam par snang mdzad kyi/____/zlos gar skyes chen drung du phebs pa na/____/'chi med lha yi bdud rtsis khrus gsol zhing /____/byin gyis brlabs par mdzad la gsol ba 'debs/____/rtsol med srid pa'i stong gzugs mthong ba dang /____/brtse ba'i snying rje rang bzhin gshis la zhugs/____/phal pa'i spyod las 'das shing dam pa yi/____/sngon gyi las 'phro sad la gsol ba 'debs/____/bar chad bdud kyi zug rngus gtsir ba'i tshe/____/dpal mgon stobs 'phrog dbang po bsu bar byon/____/rje btsun bla ma'i zhabs la bsnyen pa na/____/nam mkha' sprin bral ltar gyur=____/rtog tshogs rgyu ba chos kyi dbyings su dengs/____/gtad med rig stong rjen pa mngon du gyur/____/'khor 'das chos kun 'od gsal rdzogs pa cher/____/'ub chub dgongs pa brnyes la=____/paXd+masaX byin rlabs shelaX gyi phugaX pa ru/____/ye shes DAk+kis brda rtags gsal bar bstan/____/las 'phro gter gyi bag chags sad na yang /____/mi mngon dbyings su sdom la=____/bkra shis lha rtse'i chos grwa chen po yi/____/dbus na rab mtho 'jam mgon dgyes pa'i gnas/____/gzhal med khang chen 'od khyims zlum bskor dbus/____/rje btsun 'jam dbyangs gzigs la=____/yi ge'i brda bstan tsam gyis khong du chud/____/gnas ri gangs brag spyan lam babs pa na/____/sngon gyi skye gnas mang po rjes su dran/____/mnyam bzhag ting 'dzin ngang bzhugs=____/mthon mthing cod paN 'chang ba'i sems dpa' che/____/mjal bas rkyen byas rgya bal bod yul gyi/____/gnas kyi bkod pa yang yang 'char ba sogs/____/sgrib med ye shes brnyes la=____/chos dbyings brdal khyab chen po'i ngos yangs par/____/'od gsal rdo rje'i rol pa cir yang 'bar/____/gzung 'dzin rkyen rtog thams cad rang sar yal/____/rnal 'byor dbang phyug gzhon nur=____/'phags yul rdo rje gdan gyis bkod pa rnams/____/thugs la ma sgrib lhag par gsal ba dang /____/mkha' 'gro brag gi gu ru'i snang brnyan ni/____/slob dpon dngos su snang la=____/dpal ri pad+ma 'od kyi gzhal med khang /____/rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro rgya mtsho'i dbus/____/rdo rje thod phreng gsang gsum gzi brjid 'bar/____/bcos min mos gus brdol la=____/yongs rdzogs bstan pa'i shing rta mkhyen brtse'i dbang /____/rgyal bas lung bstan 'jam mgon blo mtha' yas/____/sid+ha g+haN+De kun bzang rnam par rgyal/____/rigs brgya'i gtsug nor bsnyen la=____/mi pham 'jam dpal dgyes pa'i rdo rje dang /____/gsang ba'i bdag po blo gter dbang po sogs/____/mkhas dang grub pa'i skyes chen mang po yi/____/zhabs pad lhag par bsten la=____/mdo sngags rigs gnas gzhung lugs 'bum phrag gi/__tshig don ma 'dres rnam dpyod hub kyi drangs/____/sgro 'dogs the tshom drwa ba dral mdzad cing /____/thos bsam chu gter rgyas la=____/mkhyen rab 'jam pa'i dbyangs kyi rjes 'gro shing /____/brtse chen thugs rje'i 'od dkar mchog tu 'dzum/____/mthu stobs gsang ba'i bdag por dngos snang ba/____/rigs gsum gcig bsdus bla mar=____/mkhas pa mkhas pa'i dbus na rab mdzes shing /____/sdom gsum dri mas ma gos btsun pa'i mchog__/bzang po bzang po'i phrin las phyogs brgyar khyab/____/kun mkhyen bla ma'i zhabs la=____/'chad pa'i tshe na mgon po thogs med zhabs/____/rtsod par zhugs tshe chos kyi grags par mtshungs/____/rtsom pa dpa' bo'i zhabs ltar sdebs legs shing /____/gangs can mdzes pa'i rgyan gcig=____/khyung tshang brag tu ma hA ka la mjal/____/kaHyi mtshan pa'i rdo rje'i gdan chen por/____/byon tshe 'dod khams dbang mo sngags srung sogs/____/dam can rgya mtsho gzigs la=____/byang chub chen po thub dbang mngon sum dang /____/gong ma rnams kyi 'dra zhal mjal ba na/____/de dang de yi byin rlabs dngos su thob/____/dag pa'i snang ba 'byams klas=____/tshes bcu'i gar gyi rol pa ngoms pa na/____/pad rAg zhun ma ltar 'tsher 'od phung sbubs/____/o rgyan rdo rje 'chang gi ye shes sku/____/sgyu ma'i mig 'phrul ltar snang =____/gdan gsum 'khor lo lnga yis brgyan pa'i dbus/____/rje btsun dam pa shes rab seng+ge yis/____/mngon sum rjes bzung sgyu 'phrul bshad sgrub kyi/____/dbang bskur bka' babs thob la=____/bde ldan mgon po'i zhing gi bkod pa dang /____/mi tra dzo ki thang stong rgyal po sogs/____/yang yang mjal zhing gdams ngag dngos su thob/__dgongs pa'i rtsal chen rdzogs la=____/rtsa gsum rab 'byams bsnyen sgrub rtags thon zhing /____/mchog thun grub pa'i dpal yon ches cher rgyas/____/snang sems dbang 'dus pha rol zil gyis gnon/____/phyogs las rnam rgyal chen por=____/rnam dag chos 'dul sdom pa la gnas zhing /____/gzhan phan byang chub sems kyis thugs brgyud gtams/____/mchog tu rdo rje theg pa'i rnal 'byor la/____/nam yang 'da' ba med la=____/nyams rtogs rig pa'i bogs 'don bya ba'i phyir/____/rdo rje'i gnas yul kun tu bgrod pa dang /____/grol ba rnam bzhis bgrang yas sems can la/____/thar pa'i sa bon bskrun la=____/de wI ko Tir 'khor lor sdom pa yi/____/dkyil 'khor lha tshogs dngos su gsal bar gzigs/____/shangs kyi zab lung ma hA gu ru mjal/____/lung bstan dbugs dbyung brnyes la=____/gzhan yang bla ma yi dam mkha' 'gro yi/____/dgyes zhal bstan zhing byin rlabs gdams pa rnams/____/rtag par rab gsan chos kyi bsgro gleng mdzad/____/'phags pa'i sa mthor bzhugs la=____/lkog gyur chos rnams ma sbas gsal bar mkhyen/____/sku gsung thugs la nyes pa'i dri mas dben/____/'dris sla brtag dka' mkhyen pa'i gting zab cing /____/dam pa mtshan mo'i mgon por=____/legs byas tshogs gnyis rgya mtsho 'phel ba'i phyir/____/gtsug lag khang dang rten gsum rab 'byams bskrun/____/bshad dang sgrub pa'i sde chen rgyas par mdzad/____/phrin las bsam mi khyab la=____/rang byung rgyal mo badz+ra sa d+hU sogs/____/rgyud gsum dam can rgya mtsho'i tshogs rnams kyang /____/pad+ma'i tshal du bung ba ltar 'dus nas/____/ci bcol bka' bzhin sgrub la=____/mtshan tsam thos dka'i snga 'gyur nang rgyud kyi/____/gzhung gdams man ngag nor bu brgya stong gis/____/cha tsam mtshon min gsung rab pusti ka'i/____/gter brgya'i sgo 'phar 'byed la=____/nyin mtshan kun tu dbang bskur chos 'chad cing /____/skal ldan gdul bya smin cing grol bar mdzad/____/mkhas dang grub pa'i slob tshogs grangs med pas/____/nor 'dzin khyon kun bkang la=____/ris med thub bstan yangs pa'i pad tshal nas/____/dge 'dun sum stong lhag par bsdu mdzad de/____/skye bdun ril bu sgrub pa'i bsnyen bkur stobs/____/'brel tshad don ldan mdzad la=____/na rga 'chi ba'i sdug bsngal las grol kyang /____/rtag 'dzin can ngor 'pho ba'i tshul bstan tshe/____/rnam grol dbugs chen 'byin pa'i zhing khams lngar/____/bgrod pa'i gzigs stangs mdzad la=____/shin tu rnam dag rdul bral zhi ba'i mkhar/____/snyoms par zhugs tshe sa yang rab g.yo zhing /____/lha yi me tog dung ltar dkar bas khyab/____/cho 'phrul dpag yas ston la=____/slar yang phyir gsal thugs rje'i sprin bkod pas/____/gang 'dul gdul bya'i rnam rol tshad med cing /____/khyad par bdag sogs gdul bya'i dpal mgon du/____/mchog gi sprul sku byon la gsol ba 'debs/____/srid pa'i mthar yang phrin las rgyun mi chad/____/nam zhig rdo rje gdan gyi shing drung du/____/mngon par 'tshang rgya'i mdzad pa ston pa na/____/bdag kyang 'khor gyi thog mar skye bar shog__/deng nas bzung ste tshe rabs thams cad du/____/mgon po khyed la gsol ba btab pa'i mthus/____/zhabs sen bde chen 'khor lor bkod pa dang /____/legs gsung gdams pa'i bdud rtsi nod par shog__/bstan 'dzin skyes rnams zhabs pad yun du brtan/____/bstan pa'i sde chen phyogs brgyar 'phel ba dang /____/bstan la gnod byed thal ba'i rdul bzhin bcom/____/bstan pa rin chen dar zhing rgyas gyur cig__/ces 'khor lo'i mgon po'i rnam thar gsol 'debs 'di'ang lung dang rigs pa'i 'byor pas phyug pa kun bzang blo ldan nas bskul ngor rje de nyid kyi bka' 'bangs kyi tha shal mkhyen brtse'i phrin las kyi byed por smon pa/__'jam dbyangs blo gros rgya mtshos 'jam mgon bla ma mchog gi gzims bskyil gsang ba gsum gyi byin rlabs dpal du 'bar ba'i gzhal med khang du snron zla'i tshes bcu gcig la smras rim bzhin drung snyug 'dzin gsang sngags bstan 'dzin gyis bgyis pa 'dis kyang rang gzhan rnams kyi rgyud la ye shes gzigs pa'i byin rlabs lhag par rgyas pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM/__shu b+haM//____//

Footnotes

  1. Hodor. Hodor HODOR hodor, hodor hodor, hodor, hodor hodor. Hodor hodor, hodor. Hodor HODOR hodor, hodor hodor, hodor, hodor hodor. Hodor hodor - hodor hodor hodor - hodor, hodor. Hodor hodor?! Hodor hodor HODOR! Hodor HODOR hodor, hodor hodor... Hodor hodor hodor; hodor HODOR hodor, hodor hodor. Hodor. Hodor hodor HODOR! Hodor hodor hodor hodor... Hodor hodor hodor. Hodor.

Other Information