JKCL-KABUM-03-GA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
Wylie title gsol 'debs ye shes char 'bebs JKCL-KABUM-03-GA-027.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 27, Pages 93-94 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gsol 'debs ye shes char 'bebs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 93-94. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/rain-of-wisdom-prayer
Colophon

།ཅེས་པའང་མདོ་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang mdo chen mchog sprul rin po che tshe dbang grags pa'i gsung bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa'o//

[edit]
གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ། །འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ཤིང་། །འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་དེ་ཉིད་མཐར་སོན་ཞིང་། །རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ངེས་དོན་གྱི། །བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྙིགས་དུས་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད། །འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཀུ་མཱ་རཱ་ཛའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་ཤིང་། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཀློང་ཆེན་པ། །བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེར། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག །བསམ་བཞིན་བྱོན་པ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྗེ། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དབང་ཆེན་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་འཆར་བ་དང་། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་མདོ་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

gsol 'debs ye shes char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/____/lnga brgya'i gtsug rgyan paN chen bi ma la/____/'ja' lus 'pho chen rdo rje'i sku brnyes shing /____/'chi med ye shes sku can bla ma la/____/gsol ba snying nas 'debs so byin gyis rlobs/____/bskyed rdzogs lam gyi de nyid mthar son zhing /____/rnal 'byor grub pa'i khyu mchog nges don gyi/____/bstan pa'i srog shing me long rdo rje la/____/gsol ba snying nas 'debs so byin gyis rlobs/____/snyigs dus grub pa yongs kyi 'khor los bsgyur/____/'od gsal snying po'i bstan pa nyin mor byed/____/'gran zla kun bral rje btsun chos kyi rje/____/ku mA rA dza'i zhabs la gsol ba 'debs/____/rgyal kun mkhyen brtse ye shes gcig bsdus shing /____/yongs rdzogs bstan pa'i mnga' bdag klong chen pa/____/byang phyogs thub dbang gnyis pa kun mkhyen rjer/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/'jam dpal dbyangs dngos tshangs pa lha'i me tog__/bsam bzhin byon pa mkhas dang grub pa'i rje/____/rang byung rdo rje pad+ma dbang chen la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/dam pa rnams la gus pas gsol btab mthus/____/rtogs pa'i ye shes khong nas 'char ba dang /____/ji lta ji snyed mkhyen pa'i rtsal chen rdzogs/____/'gro ba'i don kun 'bad med lhun grub shog__/ces pa'ang mdo chen mchog sprul rin po che tshe dbang grags pa'i gsung bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa'o//____//__

Footnotes

Other Information