JKCL-KABUM-03-GA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི།
Wylie title o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po la gsol ba 'debs pa zla shel bdud rtsi JKCL-KABUM-03-GA-026.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 26, Pages 91-92 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ (Dpal sprul rin po che)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po la gsol ba 'debs pa zla shel bdud rtsi. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 91-92. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-patrul
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་དུས་དྲན་མཆོད་པར་རྗེ་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷིར་བྷ་ཝནྟུ།།

ces pa'ang sa zla'i tshes bco brgyad dus dran mchod par rje nyid la mi phyed pa'i dad pa brtan pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa sid+d+hir b+ha wan+tu//

[edit]
ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། དམར་སེར་རལ་གྲིས་ཕྱག་གི་ལྕུག་ཕྲན་བརྒྱན། །མཁྱེན་པའི་འོད་ཟེར་དྲྭ་བས་ཀུན་ནས་མཛེས། །ཐུན་མཚམས་གསར་བའི་མདངས་ལྡན་གསེར་བསྲེགས་བཞིན། །ཕྱོགས་བཅུའི་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རོལ་རྩེད་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ། །གཅིག་ཅར་སྟོན་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པ་དང་། །ཏིང་འཛིན་སྒོ་མོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་འབྱེད། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་རབ་བསྔགས་ཤིང་། །བསྟོད་པའི་མེ་ཏོག་རིགས་ལྔ་དབུ་ལ་བཅིང་། །ཐོར་ཚུགས་ནོར་བུའི་འོད་ཀྱིས་ཞིང་ཀུན་གསལ། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ནི། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་ལ་འཇུག་ཅིང་སྲིད་ཞིར་ཁྱབ། །འདོད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིད་བཞིན་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །བློ་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་སྟོན། །སྙིགས་མའི་འདྲེན་པ་ཟླ་མེད་སྣང་བར་གྱུར། །འཇམ་དབྱངས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་རེག་ཅིང་། །ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་གཏམ་གྱི་རྒྱུད་མངས་འཁྲོལ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་གཞུང་མདོ་ལ་སོགས་པ། །བསྟན་འགྲོའི་མཆོད་སྡོང་འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་རྒྱན། །ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་བསམ་བཞིན་བྱོན་པའི་སྐུ། །འཕགས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད། །འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་། །འཆད་ཅིང་ཉམས་ལེན་དམར་ཁྲིད་འདོམས་པར་མཛད། །བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཁྱོད་ཡང་ཡང་དྲན། །གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་མཁས་འཕྲུལ་གྱིས་འདུལ། །སྡིག་རྒྱུན་གཅོད་ཅིང་དགེ་བའི་ལམ་ལ་བཀོད། །འབྲེལ་ཚད་ཐར་པའི་ས་བོན་འདེབས་པར་མཛད། །ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་འདུད། །གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ཡིག་དྲུག་ཆོས་ཀྱི་མཁར། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ས་ཡི་བརྟན་ཕུར་བསྐྲུན། །གསུང་གི་ཕྲིན་ལས་མཁས་གྲུབ་སློབ་ཚོགས་འདུ། །རྒྱལ་སྲས་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོར་བསྟོད། །སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་བདེ་བ་ཅན་ཞིང་དང་། །མངོན་པར་དགའ་བ་སོགས་སུ་ཐེག་ཆེན་གྱི། །ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཁྱོད་ལ་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ས་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་དུས་དྲན་མཆོད་པར་རྗེ་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷིར་བྷ་ཝནྟུ།། །།
[edit]

o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po la gsol ba 'debs pa zla shel bdud rtsi zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__dmar ser ral gris phyag gi lcug phran brgyan/____/mkhyen pa'i 'od zer drwa bas kun nas mdzes/____/thun mtshams gsar ba'i mdangs ldan gser bsregs bzhin/____/phyogs bcu'i mkha' dbyings khyab pa'i ye shes sku/____/rjes su chags pa'i rol rtsed 'bum phrag brgya/____/gcig car ston la mtshungs pa med pa dang /____/ting 'dzin sgo mo brgya phrag mang po 'byed/____/rgyal ba sras dang bcas pas rab bsngags shing /____/bstod pa'i me tog rigs lnga dbu la bcing /____/thor tshugs nor bu'i 'od kyis zhing kun gsal/____/rgyal ba'i yab gcig 'jam dpal gzhon nu ni/____/phra rab rdul la 'jug cing srid zhir khyab/____/'dod pa'i 'bras bu yid bzhin ston mdzad cing /____/blo mchog dge ba'i bshes kyi gzugs su ston/____/snyigs ma'i 'dren pa zla med snang bar gyur/____/'jam dbyangs zhabs kyi pad+mo la reg cing /____/ngo mtshar rnam thar gtam gyi rgyud mangs 'khrol/____/byang chub spyod pa'i gzhung mdo la sogs pa/____/bstan 'gro'i mchod sdong 'dzam gling kun gyi rgyan/____/ye shes 'byung gnas bsam bzhin byon pa'i sku/____/'phags mchog 'jam dpal dbyangs dang dbyer mi phyed/____/'dzam gling mkhas pa'i bstan bcos rnams kyi gzhung /____/'chad cing nyams len dmar khrid 'doms par mdzad/____/bla ma thugs rje can khyod yang yang dran/____/gdul dka'i sems can thabs mkhas 'phrul gyis 'dul/____/sdig rgyun gcod cing dge ba'i lam la bkod/____/'brel tshad thar pa'i sa bon 'debs par mdzad/____/o rgyan 'jigs med chos kyi dbang por 'dud/____/grol ba bzhi ldan yig drug chos kyi mkhar/____/'brel tshad don ldan sa yi brtan phur bskrun/____/gsung gi phrin las mkhas grub slob tshogs 'du/____/rgyal sras smra ba'i khyu mchog chen por bstod/____/sku tshe mthar phyin bde ba can zhing dang /____/mngon par dga' ba sogs su theg chen gyi/____/chos kyi bgro gleng sprul pa dpag med kyis/____/bstan 'gror phan bde spel ba'i chos kyi rje/____/khyod la yang yang gsol ba btab pa yis/____/dam chos sgrub pa'i bar chad dbyings su sol/____/byang chub sems mchog 'byongs par byin gyis rlobs/____/don gnyis lhun grub 'byung bar byin gyis rlobs/____/ces pa'ang sa zla'i tshes bco brgyad dus dran mchod par rje nyid la mi phyed pa'i dad pa brtan pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa sid+d+hir b+ha wan+tu//____//_

Footnotes

Other Information