JKCL-KABUM-03-GA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས།
Wylie title kun mkhyen 'jigs med gling par gsol 'debs mos gus snying gi gzer 'debs JKCL-KABUM-03-GA-025.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 25, Pages 89-90 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyen 'jigs med gling par gsol 'debs mos gus snying gi gzer 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 89-90. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-jigme-lingpa
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་ལོ་སོ་གསུམ་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ལ་རྗེ་བླ་མའི་གདན་ས་མཇལ་བ་ན་དད་སྤྲོ་དང་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་ངང་དེ་གར་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་གི་ཉེ་ལོགས་སུ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བླ་མའི་བྱིན་བརླབས་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་སིདྡྷི་རསྟུ། ཤུ་བྷཾ།།

ces pa'ang rang lo so gsum snron zla'i tshes gcig la rje bla ma'i gdan sa mjal ba na dad spro dang dga' skyo 'dres ma'i ngang de gar g.yo ru khra 'brug gi gtsug lag gi nye logs su pad+ma ye shes rdo rjes mos gus drag pos gsol ba 'debs pa bla ma'i byin brlabs snying la 'jug par byin gyis brlab tu gsol/__sarba sid+d+hi rastu/__shu b+haM//

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཧོ་ཡེ། རྗེ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་འགྲོ་བའི་མགོན། །ཕ་དྲན་པས་གདུང་སེལ་འཇིགས་མེད་གླིང་། །མཚན་ཐོས་པས་སྲིད་པ་ཧྲཱིལ་པོར་བྱེད། །རྗེ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་པདྨ་སཾ་བྷས་ལུང་བསྟན་ཅིང་། །རྗེ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་དགྱེས་ཞལ་མཇལ། །ཆོས་སྡེ་གསུམ་རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པ་གཏད། །མགོན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེར་གསོལ༴ །ཐུགས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད། །གསུང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །སྐུ་ངོ་མཚར་མཚན་དཔེས་ཉིན་མོར་བྱེད། །ཕ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར༴ །ལམ་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་པ་ཡི། །རྩ་ཐིག་རླུང་མདུད་པ་རང་གྲོལ་བས། །ཁྱོད་མ་བསླབ་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་མཁྱེན། །རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར༴ །ཆོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་འབྱོར། །ཁྱོད་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བརྩེ། །མ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཉེར་འཚོའི་གཞི། །མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ༴ །ཕ་ཁྱེད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཟླ་མེད་པས། །བདུད་སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་རྨངས་ནས་གཞོམ། །ཕྱོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །མགོན་ལག་ན་རྡོ་རྗེར༴ །སྐྱབས་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རྗེའི། །ཐུགས་དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་གཏེར་ཆེན་བརྡོལ། །རྗེ་སྣང་བཞིའི་ལམ་གྱི་རྩེ་མོར་སོན། །ཕ་གདོད་མའི་མགོན་པོར༴ །མགོན་པད་འབྱུང་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི། །ཐུགས་གཏེར་གྱི་གདམས་པས་འཛམ་གླིང་ཁྱབ། །རྗེ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ཅན། །དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་གསོལ་བ་འདེབས། །བུ་བདག་གི་བློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་པོ། །དུས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །ཕ་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཆེན་པོ་ལ། །རེ་ལྟོས་ལིང་བསྐྱུར་གྱི་འབུལ་ལགས་ན། །རྗེ་བླ་མས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །བདག་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་མ་འདོར་ཨང་། །བུ་བདག་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་ཡང་། །ཕ་དྲན་མཆོག་བླ་མ་ཁྱེད་རང་མཁྱེན། །བདག་སྙིང་ཁ་འོད་ལྔའི་ཀློང་སྒྲོམ་དུ། །ཕ་སྐུ་གསུམ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་བཞུགས། །བུ་རིག་སྟོང་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །མགོན་ཀུན་བཟང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་ལོ་སོ་གསུམ་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ལ་རྗེ་བླ་མའི་གདན་ས་མཇལ་བ་ན་དད་སྤྲོ་དང་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་ངང་དེ་གར་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་གི་ཉེ་ལོགས་སུ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བླ་མའི་བྱིན་བརླབས་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་སིདྡྷི་རསྟུ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

kun mkhyen 'jigs med gling par gsol 'debs mos gus snying gi gzer 'debs ces bya ba bzhugs so/____/oM ho ye/__rje rigs brgya'i khyab bdag 'gro ba'i mgon/____/pha dran pas gdung sel 'jigs med gling /____/mtshan thos pas srid pa hrIl por byed/____/rje thos grol chen por gsol ba 'debs/____/dpal pad+ma saM b+has lung bstan cing /____/rje dri med 'od zer dgyes zhal mjal/____/chos sde gsum rdzogs chen bstan pa gtad/____/mgon rang byung rdo rjer gsol=____/thugs mkhyen brtse'i ye shes dri ma med/____/gsung chos kyi sgra dbyangs yongs la khyab/____/sku ngo mtshar mtshan dpes nyin mor byed/____/pha mkhyen brtse'i 'od zer=____/lam rim gnyis rnal 'byor byed pa yi/____/rtsa thig rlung mdud pa rang grol bas/____/khyod ma bslab shes bya mtha' dag mkhyen/____/rje 'jam dbyangs bla mar=____/chos byang chub sems kyi thugs rgyud 'byor/____/khyod 'gro ba kun la bu ltar brtse/____/ma sems can kun gyi nyer 'tsho'i gzhi/____/mgon spyan ras gzigs la=____/pha khyed kyi mthu stobs zla med pas/____/bdud srin po'i grong khyer rmangs nas gzhom/____/phyogs kun las rnam par rgyal ba'i lha/____/mgon lag na rdo rjer=____/skyabs rtsa gsum kun 'dus gu ru rje'i/____/thugs dgongs pa'i gsang mdzod gter chen brdol/____/rje snang bzhi'i lam gyi rtse mor son/____/pha gdod ma'i mgon por=____/mgon pad 'byung dri med 'od zer gyi/____/thugs gter gyi gdams pas 'dzam gling khyab/____/rje 'brel tshad don ldan phrin las can/____/dpal pad+ma dbang chen gsol ba 'debs/____/bu bdag gi blo snying brang gsum po/____/dus deng nas byang chub snying po'i bar/____/pha skyabs kun 'dus zhal chen po la/____/re ltos ling bskyur gyi 'bul lags na/____/rje bla mas ye shes spyan gyis gzigs/____/bdag thugs rje'i phyag gis ma 'dor ang /____/bu bdag la skyid sdug ci byung yang /____/pha dran mchog bla ma khyed rang mkhyen/____/bdag snying kha 'od lnga'i klong sgrom du/____/pha sku gsum rang byung rdo rje bzhugs/____/bu rig stong dgongs pa'i rtsal chen rdzogs/____/mgon kun bzang thugs dang dbyer med shog__/ces pa'ang rang lo so gsum snron zla'i tshes gcig la rje bla ma'i gdan sa mjal ba na dad spro dang dga' skyo 'dres ma'i ngang de gar g.yo ru khra 'brug gi gtsug lag gi nye logs su pad+ma ye shes rdo rjes mos gus drag pos gsol ba 'debs pa bla ma'i byin brlabs snying la 'jug par byin gyis brlab tu gsol/__sarba sid+d+hi rastu/__shu b+haM//____//__

Footnotes

Other Information