JKCL-KABUM-03-GA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བཅུད་འབེབ།
Wylie title ma hA gu ru yab yum la gsol 'debs byin rlabs bcud 'beb JKCL-KABUM-03-GA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 11, Pages 41-42 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་, མནྡཱ་ར་བ་, ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (man+dA ra ba, pad+ma 'byung gnas, ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. ma hA gu ru yab yum la gsol 'debs byin rlabs bcud 'beb. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 41-42. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/falling-elixir-of-blessings
Colophon

།ཅེས་པའང་བསྟན་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ལ་དཀར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། དགེ་འགྱུར་གྲགས་ཟུང་ནས་ལྷ་རྫས་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོའི་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་སྒྲུབ་མཚོ་པདྨ་གླིང་དུ་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ལ་བྲིས་པ་དགེའོ།།

ces pa'ang bstan sbyin chen po la dkar bsod nams rgyal mtshan dang /__dge 'gyur grags zung nas lha rdzas rin gnyis 'khor lo'i rten bcas bskul ngor 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos sgrub mtsho pad+ma gling du sprel lo sprel zla'i tshes nyer gcig la bris pa dge'o

[edit]
མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བཅུད་འབེབ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡ། །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི། །པདྨ་ལས་འཁྲུངས་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དང་། །མན་དཱ་ར་བ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མིང་པོ་དཔའ་བོ་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་མཁྱེན། །འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བོད་ཡུལ་གྱི། །སྐྱབས་གནས་གཅིག་ཆོག་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མཐའ་མེད། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱིན་གྱིས༴ དངོས་གྲུབ༴ །སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་བརྩེ། །ནངས་རེ་དགོང་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན། །གུ་རུ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ༴ །བྱིན་གྱིས༴ དངོས་གྲུབ༴ །ནག་ཕྱོགས་བདུད་སྡེའི་ཕྲུ་མ་ངོམ་པ་ན། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་གློག་ལྟར་རབ་མྱུར་ཞིང་། །རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ༴ །བྱིན་གྱིས༴ དངོས་གྲུབ༴ །ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་བ་སེལ། །བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོར༴ །བྱིན་གྱིས༴ །དངོས་གྲུབ༴ །བདག་སོགས་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་བུ་རྣམས་ལ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྩལ་ཤུགས་རབ་བསྐྱེད་དེ། །བྱིན་རླབས་དབང་ཆེན་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྐུར། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟན་ཐོག་འདི་རུ་སྩོལ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས། །ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ཀྱང་། །གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། །གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་ཡི། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ། །རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་འཇིག་རྟེན་བདེ་དགས་འབྱོར། །བསྟན་ལ་གནོད་རྣམས་རིང་དུ་བསྐྲད་བྱས་ཏེ། །དགེ་འདུན་སྡེ་འཕེལ་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི། ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་བསྟན་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ལ་དཀར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། དགེ་འགྱུར་གྲགས་ཟུང་ནས་ལྷ་རྫས་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོའི་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་སྒྲུབ་མཚོ་པདྨ་གླིང་དུ་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ལ་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

ma hA gu ru yab yum la gsol 'debs byin rlabs bcud 'beb bzhugs so/____/na mo gu ru pad+ma ka rA ya/____/khyab bdag dpal ldan rdzogs pa'i sangs rgyas ni/____/pad+ma las 'khrungs pad+ma rgyal po dang /____/man dA ra ba ye shes mtsho rgyal la/____/gsol ba snying nas 'debs so byin gyis rlobs/____/dus gsum sangs rgyas kun gyi sprul pa ste/____/mkha' 'gro yongs kyi ming po dpa' bo che/____/rdo rje thod phreng rtsal la gsol ba 'debs/____/byin gyis rlobs shig o rgyan rin po che/____/dngos grub stsol cig ye shes d+hA ki mkhyen/____/'dzam gling spyi dang khyad par bod yul gyi/____/skyabs gnas gcig chog bka' drin 'khor mtha' med/____/pad+ma 'byung gnas zhabs la gsol ba 'debs/____/byin gyis=__dngos grub=____/snyigs ma lnga bdo'i 'gro la lhag par brtse/____/nangs re dgong re bod kyi don la byon/____/gu ru thugs rje can la gsol=____/byin gyis=__dngos grub=____/nag phyogs bdud sde'i phru ma ngom pa na/____/khyed kyi thugs bskyed glog ltar rab myur zhing /____/rdo rje drag po rtsal la=____/byin gyis=__dngos grub=____/yid bzhin nor ltar dgos 'dod kun 'byung zhing /____/dran pa tsam gyis srid zhi'i gdung ba sel/____/bla ma bde ba chen por=____/byin gyis=____/dngos grub=____/bdag sogs khyed kyi rjes 'jug bu rnams la/____/mkhyen brtse nus pa'i rtsal shugs rab bskyed de/____/byin rlabs dbang chen da lta nyid du bskur/____/mchog thun dngos grub stan thog 'di ru stsol/____/tshe rabs kun tu pad 'byung yab yum gyis/____/thugs kyi sras su nye bar bzung nas kyang /____/gsang ba rgya mtsho'i mdzod la dbang bsgyur zhing /____/gu ru yab yum thugs dgongs rdzogs pa yi/____/phrin las rnam bzhi'i dpal la dbang 'byor shog__/de ltar gsol btab smon pa bzhin du 'grub/____/rgyal bstan dar zhing 'jig rten bde dgas 'byor/____/bstan la gnod rnams ring du bskrad byas te/____/dge 'dun sde 'phel thugs mthun khrims gtsang gi/__thub bstan phyogs bcur rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang bstan sbyin chen po la dkar bsod nams rgyal mtshan dang /__dge 'gyur grags zung nas lha rdzas rin gnyis 'khor lo'i rten bcas bskul ngor 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos sgrub mtsho pad+ma gling du sprel lo sprel zla'i tshes nyer gcig la bris pa dge'o//____//__

Footnotes

Other Information