JKCL-KABUM-03-GA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རེ་སྨོན་ཀུན་འགྲུབ་དང་འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་འདོད་དོན་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title bla ma tshe lha rnam gsum la gsol ba 'debs pa re smon kun 'grub dang 'chi med tshe lha rnam gsum la 'dod don dngos grub bskul ba 'chi med rdo rje'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-004.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 4, Pages 13-16 (Folios 1a1 to 2b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma tshe lha rnam gsum la gsol ba 'debs pa re smon kun 'grub dang 'chi med tshe lha rnam gsum la 'dod don dngos grub bskul ba 'chi med rdo rje'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 13-16. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity tshe dpag med, gtsug tor rnam rgyal ma, sgrol ma yid bzhin 'khor lo, tshe lha rnam gsum
Colophon
  • First colophon page 15: ཅེས་པའང་མེ་གླང་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།
  • Second colophon page 16: །ཅེས་པའང་རང་ལོ་སོ་གསུམ་པའི་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི་ཕྱིར་དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐབས། རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མདུན་རོལ་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་གི་ཡང་རྩེར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
  • First colophon page 15: ces pa'ang me glang gnam lo gsar du 'char ba'i cho 'phrul zla ba'i tshes gcig phun sum tshogs par 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/mang+ga laM//
  • Second colophon page 16: /ces pa'ang rang lo so gsum pa'i tshe yi bar chad zhi phyir dgongs gter 'phags ma'i bsnyen sgrub mthar phyin pa'i skabs/__rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis ye rgyal nam mkha' mdzod kyi mdun rol gsang sngags pho brang gi yang rtser gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//
[edit]
བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རེ་སྨོན་ཀུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། ཟླ་བ་ཞུན་མའི་ཕུང་པོ་ལ། །པདྨ་རཱ་གའི་ཉིང་ཁུས་བྱུགས། །འོད་ཟེར་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པས། །བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་སྐྱོངས། །ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོའི་མཛོད་མངའ་བ། །བདག་མེད་རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་ཐུགས། །གསུང་དབྱངས་དཔག་མེད་དང་ལྡན་པ། །བདེ་ལྡན་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལས། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཆུ་བྱུང་བས། །ཉེས་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད་མཛད་ཅིང་། །ཚེ་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཙུག་གཏོར་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་མ། །འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མ། །ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་མ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་བདག་སྐྱོངས་ཤིགས། །ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་ཞི་བའི་སྐུ། །རིགས་སྔགས་རྒྱལ་མོའི་དབྱངས་སྒྲོགས་པ། །ཟབ་ཅིང་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཐུགས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་ཞི་མཛད་ཅིང་། །རྨད་བྱུང་ཚེ་ཡི་མཛོད་ལྡན་མ། །དུས་མིན་འཆི་ལས་སྐྱབས་མཛད་པར། །བདག་ནི་རྟག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མ་རུ་གྱུར། །དགེ་བ་ཅན་མ་གཟི་བརྗིད་མཛེས། །བླ་མ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིས། །བདག་ནི་ཐུགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། །བཅུ་དྲུག་ན་ཚོད་ལྡན་པའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་བཅུ་གླུར་བླངས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མའི་ཐུགས། །ཡིད་བཞིན་ཚེ་འཕེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཤེར་དཀར་ཁུ་བའི་རྒྱུན་ལྟ་བུས། །དབང་བསྐུར་མི་འཆི་སྦྱིན་མཛད་ཅིང་། །ཁམས་གསུམ་འཇིགས་ཀུན་སྐྱོབས་མཛད་པའི། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷ་གསུམ་ལ། །བདག་ནི་རྟག་ཏུ་གསོལ་འདེབས་ན། །སྔོན་གྱིས་ལས་ངན་རྒྱུས་བསྐྱེད་པའི། །འཆི་བདག་མཆེ་བ་གཅོག་ཏུ་གསོལ། །འབྱུང་པོ་བགེགས་ཀྱིས་གདོན་རྣམས་དང་། །ནད་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་མཐའ་དག །ཁྱེད་རྣམས་དྲན་པའི་མོད་ཉིད་ལ། །ཕྱེ་མར་འཐག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་བཅུད་འཕེལ། །རིང་འཚོའི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་རྣམས། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་རྩོལ་བར་མཛོད། །གང་ཞིག་བསམ་པའི་དོན་མཐའ་དག །འབད་མེད་ལྷན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། །བདག་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་སྨིན་ཏེ། །འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་གནས་པར་ཤོག །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན། །དགེ་འདུན་ཚོགས་རྣམས་མཐུན་ཞིང་རྒྱས། །འགྲོ་བ་ཚེ་ཡི་དབུལ་བར་སེལ། །དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་དཀར་པོ་མཆོག་གསུམ་གྱིས། །དགེ་ལེགས་སྣང་བའི་བདུད་རྩི་དེས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པ་དང་། །ངེས་པར་འཆི་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མེ་གླང་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །། ༈ འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་འདོད་དོན་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨརྱ་ཏཱ་རེ་ཡེ། ཨོཾ་སྭ་སྟི། འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ། །འགགས་མེད་ཚངས་དབྱངས་ནཱ་དའི་གསུང་། །མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་མངའ་བ། །བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་སྐྱོངས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལང་ཚོ་བརྙེས། །བདེ་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་གྲུབ་པ་ཡི། །ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིའི་རྟག་མྱོས་པ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བྱིན་བརླབས་རྩོལ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མའི་སྐུ། །གྲུབ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་མ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་རྗེས་གཟུང་མཛོད། །ཟླ་བ་དུང་དང་ཆུ་ཤེལ་གྱི། །འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་བྱེ་བས་ཀྱང་། །ཆ་ཙམ་བསྐྲུན་དུ་མ་མཆིས་པ། །སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །རང་རྩལ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་འདུད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ལས། །ཉེར་འཁྲུངས་འཆི་བདག་བདུད་ཚོགས་ཀུན། །རིག་སྔགས་ནུས་པས་བཅོམ་མཛད་མ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི། །བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་མཐར་ཕྱིན་པས། །འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དངོས་གྲུབ་དམ་པས་བདག་རྒྱུད་ཕྱུག །སྣོད་བཅུད་འཆི་མེད་དགེ་མཚན་རྒྱས། །སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་འཕེལ་བ་དང་། །རྟག་པ་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་ལོ་སོ་གསུམ་པའི་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི་ཕྱིར་དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐབས། རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མདུན་རོལ་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་གི་ཡང་རྩེར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

bla ma tshe lha rnam gsum la gsol ba 'debs pa re smon kun 'grub ces bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__zla ba zhun ma'i phung po la/____/pad+ma rA ga'i nying khus byugs/____/'od zer snang ba mtha' yas pas/____/bla ma tshe dpag med kyis skyongs/____/ye shes phung po'i mdzod mnga' ba/____/bdag med rnam grol zhi ba'i thugs/____/gsung dbyangs dpag med dang ldan pa/____/bde ldan ston pa la phyag 'tshal/____/'chi med bdud rtsi'i bum bzang las/____/byang chub yan lag chu byung bas/____/nyes pa'i dri ma 'khrud mdzad cing /____/tshe dpag med la gsol ba 'debs/____/gtsug gtor kun gyi mchog gyur ma/____/'chi bdag bdud las rnam rgyal ma/____/tshe yi dngos grub dpal ster ma/____/bcom ldan 'das mas bdag skyongs shigs/____/zhal gsum phyag brgyad zhi ba'i sku/____/rigs sngags rgyal mo'i dbyangs sgrogs pa/____/zab cing gting dpag dka' ba'i thugs/____/rnam par rgyal mar la phyag 'tshal/____/nad rims gdon bgegs zhi mdzad cing /____/rmad byung tshe yi mdzod ldan ma/____/dus min 'chi las skyabs mdzad par/____/bdag ni rtag tu gsol ba 'debs/____/rdzogs sangs rgyas kyi ma ru gyur/____/dge ba can ma gzi brjid mdzes/____/bla ma rje btsun 'phags ma yis/____/bdag ni thugs rjes rtag tu skyongs/____/bcu drug na tshod ldan pa'i sku/____/rdo rje'i yi ge bcu glur blangs/____/shes rab pha rol phyin ma'i thugs/____/yid bzhin tshe 'phel la phyag 'tshal/____/sher dkar khu ba'i rgyun lta bus/____/dbang bskur mi 'chi sbyin mdzad cing /____/khams gsum 'jigs kun skyobs mdzad pa'i/____/'phags ma sgrol mar gsol ba 'debs/____/bla ma tshe yi lha gsum la/____/bdag ni rtag tu gsol 'debs na/____/sngon gyis las ngan rgyus bskyed pa'i/____/'chi bdag mche ba gcog tu gsol/____/'byung po bgegs kyis gdon rnams dang /____/nad dang glo bur rkyen mtha' dag__/khyed rnams dran pa'i mod nyid la/____/phye mar 'thag par mdzad du gsol/____/rdo rje'i lus kyi stobs bcud 'phel/____/ring 'tsho'i tshe dang bsod nams dang /____/ye shes chen po'i dngos grub rnams/____/mngon sum nyid du rtsol bar mdzod/____/gang zhig bsam pa'i don mtha' dag__/'bad med lhan gyis 'grub pa dang /____/bdag lus rdo rje'i skur smin te/____/'khor ba ji srid gnas par shog__/bstan 'dzin skyes rnams zhabs pad brtan/____/dge 'dun tshogs rnams mthun zhing rgyas/____/'gro ba tshe yi dbul bar sel/____/dus kyi rgud pa zhi gyur cig__/bkra shis dkar po mchog gsum gyis/____/dge legs snang ba'i bdud rtsi des/____/phun tshogs dpal yon rgyas pa dang /____/nges par 'chi med 'grub gyur cig__/ces pa'ang me glang gnam lo gsar du 'char ba'i cho 'phrul zla ba'i tshes gcig phun sum tshogs par 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/mang+ga laM//____//____!__'chi med tshe lha rnam gsum la 'dod don dngos grub bskul ba 'chi med rdo rje'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru ar+ya tA re ye/__oM swa sti/__'chi med rtag pa dam pa'i sku/____/'gags med tshangs dbyangs nA da'i gsung /____/mi shig rdo rje'i thugs mnga' ba/____/bla ma yid bzhin 'khor los skyongs/____/rdo rje sems dpa'i lang tsho brnyes/____/bde chen kha sbyor grub pa yi/____/zung 'jug bdud rtsi'i rtag myos pa/____/rtsa brgyud bla mas byin brlabs rtsol/____/dus gsum rgyal ba kun gyi yum/____/shes rab pha rol phyin ma'i sku/____/grub gnyis dngos grub stsol mdzad ma/____/yid bzhin 'khor los rjes gzung mdzod/____/zla ba dung dang chu shel gyi/____/'od kyi phung po bye bas kyang /____/cha tsam bskrun du ma mchis pa/____/so sor rtogs pa'i ye shes kyi/____/rang rtsal tshe dpag med la 'dud/____/de bzhin gshegs pa'i gtsug tor las/____/nyer 'khrungs 'chi bdag bdud tshogs kun/____/rig sngags nus pas bcom mdzad ma/____/rnam par rgyal la phyag 'tshal bstod/____/'chi med tshe lha rnam gsum gyi/____/bsnyen sgrub las sbyor mthar phyin pas/____/'chi bdag bdud las rnam par rgyal/____/tshe bsod ye shes dngos grub stsol/____/dngos grub dam pas bdag rgyud phyug__/snod bcud 'chi med dge mtshan rgyas/____/srid zhi'i dwangs bcud 'phel ba dang /____/rtag pa dam pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang rang lo so gsum pa'i tshe yi bar chad zhi phyir dgongs gter 'phags ma'i bsnyen sgrub mthar phyin pa'i skabs/__rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis ye rgyal nam mkha' mdzod kyi mdun rol gsang sngags pho brang gi yang rtser gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes

Other Information