JKCL-KABUM-03-GA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཅེས་ཚེ་དཔག་གསོལ་འདེབས།
Wylie title 'jig rten 'dren pa'i gtso bo tshe dpag med ces tshe dpag gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-003.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 3, Pages 11-12 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jig rten 'dren pa'i gtso bo tshe dpag med ces tshe dpag gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 11-12. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity tshe dpag med
Colophon

།ཅེས་པའང་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་བསྙེན་པ་གྲུབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་སྨོན་པའོ།།

/ces pa'ang tshe sgrub lcags sdong bsnyen pa grub pa'i cho 'phrul zla ba'i tshes bcu la smon pa'o//

[edit]
འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཟེར་རབ་འབར་ཞིང་། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་སྩོལ་མཛད་པ། །དྲན་པས་དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་འཇོམས། །བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག༴ །ཁྱོད་སྐུ་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་ལ། །ཉིན་བྱེད་སྟོང་གིས་འཁྱུད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་མེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཀྲ། །སྣང་མཐའ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ༴ །གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་། །མཐའ་ཡས་ཞིང་ན་གསུང་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པ། །ཟད་མི་ཤེས་པའི་གསུང་མཐའ་ཡས་པའི་བདག །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ལ་བསྟོད། །ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་ཅིང་ལྡང་བ་དང་། །སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་སྒྲིབ་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །མགོན་པོ་འོད་སྣང་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་བསྟོད། །ཞིང་དང་གཞལ་ཡས་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཤིང་། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་ཚོགས་ཀྱིས་དབུས། །ལྷན་ཅིག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །རིན་ཆེན་གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཕྲིན་ལས་འཛད་མེད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ། །གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད། །རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན། །མཛད་པ་དཔག་མེད་ཚེ་མཐའ་ཡས་ལ་བསྟོད། དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་དུས་མིན་འཆི་བ་ཞི། །སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རབ་གྲུབ་ནས། །ཚེ་སྲོག་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་ལྕགས་སྡོང་ཚུགས། །རྡོ་རྗེ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་བསྙེན་པ་གྲུབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་སྨོན་པའོ།། །།
[edit]

'jig rten 'dren pa'i gtso bo tshe dpag med/____/dus min 'chi ba ma lus 'joms mdzad pa/____/mgon med sdug bsngal gyur pa rnams kyi skyabs/____/sangs rgyas tshe dpag med la phyag 'tshal bstod/____/kun nas kun tu 'od zer rab 'bar zhing /____/tshe dang ye shes dpag med stsol mdzad pa/____/dran pas dus min 'chi ba'i 'jigs pa 'joms/____/bcom ldan tshe dpag med la phyag=____/khyod sku pad+ma rA ga'i lhun po la/____/nyin byed stong gis 'khyud pa'i gzi brjid can/____/mtshan dang dpe byad me tog rnam par bkra/____/snang mtha' tshe dpag med la=____/gsung dbyangs yan lag drug cu'i sgra sgrogs shing /____/mtha' yas zhing na gsung gcig gis khyab pa/____/zad mi shes pa'i gsung mtha' yas pa'i bdag__/gsung gi rdo rje tshe mtha' yas la bstod/____/ting 'dzin rgya mtshor 'jug cing ldang ba dang /____/stobs bcu'i dbang phyug sgrib pa kun las grol/____/ye shes rgya mtsho lhun gyis grub pa yi/____/mgon po 'od snang pha mtha' yas la bstod/____/zhing dang gzhal yas bkod pa mtha' yas shing /____/phyogs bcu'i rgyal dang de sras tshogs kyis dbus/____/lhan cig theg chen chos la longs spyod cing /____/rin chen gzi brjid rgyal po khyod la bstod/____/phrin las 'dzad med nam mkha'i mtha' dang mnyam/____/gdul bya rgya mtsho smin cing grol bar mdzad/____/rnam 'phrul mtha' yas bde ldan zhing gi mgon/____/mdzad pa dpag med tshe mtha' yas la bstod/__de ltar bstod pas dus min 'chi ba zhi/____/sgo gsum rdo rje gsum du rab grub nas/____/tshe srog mi shig rdo rje'i lcags sdong tshugs/____/rdo rje tshe dpag med mgon 'grub par shog__/ces pa'ang tshe sgrub lcags sdong bsnyen pa grub pa'i cho 'phrul zla ba'i tshes bcu la smon pa'o//____//__

Footnotes

Other Information