DKR-KABUM-12-NA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྤྲིན་མཛེས།
Wylie title rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dbang gi mtshams sbyor ye shes snang ba'i sprin mdzes DKR-KABUM-12-NA-002.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 12, Text 2, Pages 191-195 (Folios 1a to 5a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dbang gi mtshams sbyor ye shes snang ba'i sprin mdzes. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 12: 191-195. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (rtsa gsum bde gshegs 'dus pa)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-02-KHA-046
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CA-023
Colophon

།ཞེས་པའང་མདོ་སྨད་བྱང་ཕྱོགས་རེ་སྐོང་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་པའི་སྐབས་གསེར་མདོག་ཅོད་པན་འཆང་བའི་པིས་མདོ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གང་གིས་དེང་སང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡང་ཞེན་དེ་ཤིན་ཏུ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་འདུག །ཁོ་བོ་མང་དུ་ཐོས་ཤིང་ན་ཚོད་རྒན་བཞིན་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་མཐོང་གི་འདུག་པས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལས་ཀུན་གོ་གཅིག་ཆོད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཁྱོད་ལས་ཞུས་ཏེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཞག་ནས། གཞན་ལའང་ཅི་ནུས་སྤེལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་འཆད་སྤེལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་དང༌། གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་ཡོངས་རྫོགས་ཞིག་བཞེངས་དགོས་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན་ཟབ་ཆོས་མཆོག་འདིའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་དགྱེས་སྟོན་ཕུལ་ཞིང༌། རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་གསང་བདེའི་དབང་དང་རྒྱུད་བཤད་ཆོས་འབྲེལ་ཞུ་སྐབས་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་པོ་སྔགས་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་སྟེ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།

/zhes pa'ang mdo smad byang phyogs re skong rig pa'i 'byung gnas su rin chen gter mdzod chen mo'i chos sgo 'byed pa'i skabs gser mdog cod pan 'chang ba'i pis mdo mkhan chen ngag dbang blo bzang bstan 'dzin rgya mtsho zhes mkhas btsun bzang po'i yon tan phun sum tshogs pa mnga' ba gang gis deng sang chos lugs kyi sdang zhen de shin tu skyon chen po 'dug_/kho bo mang du thos shing na tshod rgan bzhin bstan pa thams cad 'gal med mthong gi 'dug pas rin chen gter mdzod las kun go gcig chod kyi dbang lung khrid dang bcas pa zhig khyod las zhus te bsnyen sgrub kyi 'brel ba bzhag nas/_gzhan la'ang ci nus spel te skye ba rjes ma rnying ma bka' gter yongs rdzogs 'chad spel nyams len byed pa'i smon lam dang*/_gter mdzod kyi phyag dpe yongs rdzogs zhig bzhengs dgos bka' bstsal ba bzhin zab chos mchog 'di'i dbang khrid lung bcas dgyes ston phul zhing*/_rang nyid nas kyang gsang bde'i dbang dang rgyud bshad chos 'brel zhu skabs zin bris su spel ba po sngags btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis bris pa 'gro kun bla ma sku bzhi'i dkyil 'khor du 'jug ste rdo rje'i rigs can du grub pa'i skal ba mchog tu gyur cig__/dge'o/__/mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྤྲིན་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ཙཀྲ་ཨི་ཤྭ་ར་མ་ཧཱ་གུ་ར་ཝེ། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་འབོག་པ་ལ་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་བའི་སྐབས་སུ། རྩ་གསུམ་སྤྱི་གཏོར་དར་གདུགས་སྐུ་ཙཀ་གིས་བརྒྱན་པ་བཤམས་པ་དང༌། བརྟེན་པ་བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཤིང་བདག་ཉིད་འཇུག་པའམ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་རྣམས་བདག་འཇུག་ལྟར་བྱས་ལ། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་གཏོར་བསྔོས་ཤིང༌། བདེན་བརྗོད་རྗེས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་གཟིར། སྲུང་འཁོར། མིག་དར། མེ་ཏོག་བཅས་གཏད་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཁྱད་པར། དེ་ལ་འདིར་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་བླ་མ་སྲིད་ཞི་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་དཔལ་དུ་གདོད་ནས་ཀུན་ཁྱབ་ཆེན་པོ་འཕོ་འགྱུར་བྲི་གང་བྲལ་བར་བཞུགས་ཀྱང་དེ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱེད་པ་མཚོན་བྱེད་བརྡའི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་མོ་ཕྱོགས་དུས་གདུལ་བྱའི་མཐའ་དང་སྙོམས་པར་སྣང་བ་ལས། ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་དང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་འདྲེན་ཀུན་དང་མཚུངས་པ་མེད་ཅིང༌། མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་སྒོ་ཀུན་ནས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ནི་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་སམ་བྷཱ་ཝ་སྟེ། རྗེ་དེའི་མཚན་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་ནི། བླ་མ་སྐུ་གསུམ། ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་བཅུ་གསུམ། འཕྲུལ་མཚན་བཞི་བཅུ། མདོ་སྔགས་སྟོན་པ་བརྒྱ་རྩས་མཚོན་མཐའ་ཀླས་པ་བསྟན་ཏེ་གོང་བཞིན་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བགྲང་ལས་འདས་པ་སྟེ། ཐུགས་སྒྲུབ་ཆེན་པོ་ཕྲིན་ལས་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རང་རྩལ་གཞོམ་མེད་དཱ་དའི་རྒྱུད༔ རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱིས་རབ་ཕྱེ་པའི༔ ཆོས་འཁོར་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ཀུན་སྐད་དང་བསམ་པ་བཞིན༔ གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་ལས༔ ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱི་ཟབ་བའི་བཅུད༔ རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་རུ་འདུས༔ དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱའི་བྱེ་བྲག་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ བླ་མའི་ཐུགས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར༔ འདི་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ ཞེས་དང༌། དེ་བས་མཚན་དང་རྣམ་ཐར་དང༔ སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ མི་འགལ་དངོས་གྲུབ་ཐབས་ཆེན་པོ༔ བསླུ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཀྱང༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་མཐའ་ཡས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་ཆོས་སྒོ་གང་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་གནད་དང་མཐུན་ཞིང་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། མདོར་བསྡུ་ན་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དུ་འདུས་པ་ལས། འདི་ནི་རྩ་གསུམ་ཀུན་དྲིལ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཏེ། དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཡབ་གཅིག་ཁྲི་སྲོང་དང་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་དབྱེར་མེད་པའི་སྤྲུལ་པ་གངས་ཅན་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐུགས་བསྐྱེད་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོའི་རང་དབང་བསྒྱུར་བ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་རྣམ་བདུན་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་ཞིང་བསྔགས་པའི་གཟེངས་སུ་བསྟོད་པའི་གཉིས་པ་ས་གཏེར་དངོས་ལའང་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཆོས་རྫས་ནོར་གཏེར་མཐའ་ཀླས་པའི་བྱེ་བྲག་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཞེས་སྐུ་ན་གཞོན་པའི་སྐབས་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་གསུམ་ལས་བཀའ་བབས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་ཆོས་ཚན་རྩ་བའི་སྐོར་འདི་ཙམ་ལས་མི་མངོན་པར་རྒྱས་བཏབ་ཀྱང་ཟབ་ཆོས་ཡང་སྙིང་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། ཕྱག་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོགས་བདག་འཇུག་ལྟར་དང༌། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བསགས་སྦྱང་གི་སྙིང་པོ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་སོགས་ལན་གསུམ། སྡོམ་པ་བླང་བའི་ཡུལ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པའི་སྤྱན་སྔར། བླང་བྱའི་སྡོམ་པ་སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྲུང་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་སྲིད་ཞི་མི་གནས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཆེད་གཟུང་བར་བགྱི་སྙམ་པས་རྗེས་ཟློས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སོགས་ནས། ཕྱི་ནང་གི་འཇུག་པ་ནས། དབང་བཞི་པ་རྫོགས་རྗེས། མཐའ་རྟེན་གཏོར་མའི་དབང་གིས་དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་བརྟན་གོང་འཕེལ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གཏོར་མ་ཤེས་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་བཤད་པ་སྟེ། དང་པོ་མཆོད་རྫས་སུ་ཤེས་པ། གཉིས་པ་ལྷ་དབང་དུ་ཤེས་པ། གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སོང་ཟིན། གཉིས་པ་ལྷ་དབང་དུ་ཤེས་པས་གཏོར་མ་འབྱུང་ལྔ་རིམ་བརྩེགས་རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་པདྨའི་གདན་ལ་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོ་མགྲིན་པ་སྙིང་ག་ལྟེ་བ་རྣམས་སུ་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་པོ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་ཧྲཱིཿདམར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་མོས་ལ། གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས་གནས་བཞིའི་ཡི་གེ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་སྣ་ཚོགས་པ་ཡིག་འབྲུ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་འཕྲོ་བཞིན་པ་སྤྲོས་པས་སློབ་མའི་གནས་བཞིའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་གཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་པར་བསམ་ལ། གཏོར་མ་གནས་བཞིར་བཞག་སྟེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཕོ་བྲང་ནས། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །འདིར་འདུས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་དེ། གཏོར་ཆེན་གནས་བཞིར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བས། དབང་བཞི་ཐོབ། ལམ་བཞི་སྒོམ་པར་ནུས། སྒྲིབ་བཞི་སྦྱངས། དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་བཞི་ཐོབ། ས་བོན་བཞི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་དབང་བཞི་ངེས་པར་བསྐྱེད། སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་དག་པའི་སྣང་བར་རྒྱས་ཐེབས། སྐུ་བཞི་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག །དེ་ལྟར་དབང་ཞུ་ཡུལ་ཞུ་མཁན་བསྐུར་ཐོབ་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་རིག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་འཛིན་མེད་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོར་རང་གྲོལ་བ་འདི་གཏོར་མའི་བརྡ་དོན་དུ་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་གཏོར་མ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པས་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་པ་རོལ་པས་བདག་ཉིད་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་ཤིང་ཚིམས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བསམ་ལ་གཏོར་རྫས་རོལ། དེ་དག་གིས་བླ་མ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་སྐྱེས་བརྟན་གོང་འཕེལ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བདེན་ཚིག་དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས་དང་ཆབས་ཅིག་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ་བར་བསམ། ཤིས་བརྗོད་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་བརྗོད་ལ། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་ཁས་བླང༌། མཎྜལ། ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་རྣམས་བྱ་ཞིང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་གཞུང་བཞིན་མཐར་དབྱུང་བས་འགྲུབ་པའོ། །ཞེས་པའང་མདོ་སྨད་བྱང་ཕྱོགས་རེ་སྐོང་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་པའི་སྐབས་གསེར་མདོག་ཅོད་པན་འཆང་བའི་པིས་མདོ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གང་གིས་དེང་སང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡང་ཞེན་དེ་ཤིན་ཏུ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་འདུག །ཁོ་བོ་མང་དུ་ཐོས་ཤིང་ན་ཚོད་རྒན་བཞིན་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་མཐོང་གི་འདུག་པས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལས་ཀུན་གོ་གཅིག་ཆོད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཁྱོད་ལས་ཞུས་ཏེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཞག་ནས། གཞན་ལའང་ཅི་ནུས་སྤེལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་འཆད་སྤེལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་དང༌། གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་ཡོངས་རྫོགས་ཞིག་བཞེངས་དགོས་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན་ཟབ་ཆོས་མཆོག་འདིའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་དགྱེས་སྟོན་ཕུལ་ཞིང༌། རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་གསང་བདེའི་དབང་དང་རྒྱུད་བཤད་ཆོས་འབྲེལ་ཞུ་སྐབས་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་པོ་སྔགས་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་སྟེ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/___/rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dbang gi mtshams sbyor ye shes snang ba'i sprin mdzes zhes bya ba bzhugs so// @#/__/na mo de wa maN+Dal tsakra i shwa ra ma hA gu ra we/_rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur 'bog pa la rten gyi dkyil 'khor 'du bya ba'i skabs su/_rtsa gsum spyi gtor dar gdugs sku tsaka gis brgyan pa bshams pa dang*/_brten pa bdag mdun bskyed bzlas kyi gzhung bsrangs shing bdag nyid 'jug pa'am rig pa'i me tog dor ba rnams bdag 'jug ltar byas la/_slob ma rnams khrus nas dbyung*/_bgegs gtor bsngos shing*/_bden brjod rjes/_mdun bskyed kyi thugs ka nas sogs kyi mthar/_hU~M bzhi'i sngags yungs thun gyis gzir/_srung 'khor/_mig dar/_me tog bcas gtad la/_lo rgyus khyad par/_de la 'dir gnas lugs don gyi bla ma srid zhi brtan g.yo kun la khyab pa'i dpal du gdod nas kun khyab chen po 'pho 'gyur bri gang bral bar bzhugs kyang de nyid mngon du byed pa mtshon byed brda'i bla ma sangs rgyas kun gyi mkhyen brtse nus pa'i ye shes kyi phung po gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i rol mo phyogs dus gdul bya'i mtha' dang snyoms par snang ba las/_ngo mtshar ba'i rnam thar dang phrin las rnam 'dren kun dang mtshungs pa med cing*/_mdzad pa'i phrin las kyang sgo kun nas 'gran zla dang bral ba ni rdo rje'i bla ma pad+ma sam b+hA wa ste/_rje de'i mtshan dang sku yi bkod pa ni/_bla ma sku gsum/_thod phreng sde lnga/_gu ru mtshan brgyad/_rnam 'phrul bcu gnyis/_yid bzhin nor bu lta bu'i gu ru bcu gsum/_'phrul mtshan bzhi bcu/_mdo sngags ston pa brgya rtsas mtshon mtha' klas pa bstan te gong bzhin sgrub tshul yang spyi dang bye brag bgrang las 'das pa ste/_thugs sgrub chen po phrin las bde gshegs 'dus pa las/_so sor rtog pa'i ye shes kyis:_rang rtsal gzhom med dA da'i rgyud:_rdo rje dbyangs kyis rab phye pa'i:_chos 'khor bye ba bsam yas pa:_'gro kun skad dang bsam pa bzhin:_gang 'dul cir yang snang ba las:_thams cad kun gyi zab ba'i bcud:_rgyud dang sgrub pa'i sde ru 'dus:_de la ye shes klong dgu yi:_phyag rgya'i bye brag ji snyed kun:_bla ma'i thugs las byung ba'i phyir:_'di sgrub bde gshegs thams cad 'grub:_zhes dang*/_de bas mtshan dang rnam thar dang:_sgrub pa'i thabs tshul ji snyed kun:_mi 'gal dngos grub thabs chen po:_bslu ba med pa nyid yin kyang:_zhes gsungs pa ltar gsung rdo rje snang mtha' yas pa gsang sngags kyi sa lam yongs su rdzogs pa'i rdo rje'i rig pa 'dzin pa'i skur bzhengs chos sgo gang bstan pa thams cad rgyud lung man ngag gi gnad dang mthun zhing dngos grub bsgrub pa la bslu ba med pa thams cad kyang*/_mdor bsdu na bla ma sku gsum rtsa ba gsum gyi phyi nang gsang ba'i sgrub tshul du 'dus pa las/_'di ni rtsa gsum kun dril bde gshegs 'dus pa'i chos skor te/_de yang rje btsun 'jam dpal dbyangs dngos yab gcig khri srong dang rgyal sras lha rje dbyer med pa'i sprul pa gangs can thub bstan yongs su rdzogs pa thugs bskyed gser gyi 'khor lo'i rang dbang bsgyur ba sangs rgyas gnyis pa pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ngo mtshar bka' babs rnam bdun 'byung bar lung bstan zhing bsngags pa'i gzengs su bstod pa'i gnyis pa sa gter dngos la'ang bla rdzogs thugs gsum/_rgyud lung man ngag gi chos rdzas nor gter mtha' klas pa'i bye brag rtsa gsum bde gshegs 'dus pa zhes sku na gzhon pa'i skabs phyag tu son pa rig 'dzin rtsal 'chang rnam gsum las bka' babs thugs sgrub rnam gsum gcig dril lta bur bzhugs pa chos tshan rtsa ba'i skor 'di tsam las mi mngon par rgyas btab kyang zab chos yang snying bka' gter chu bo gcig 'dres kyi smin byed snying po sgrub pa la/_thog mar dkyil 'khor du 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal phul/_phyag thal mo me tog dang bcas te gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos/_kun mkhyen ye shes sogs bdag 'jug ltar dang*/_tshogs kyi zhing rab 'byams kyi spyan sngar bsags sbyang gi snying po rgyun bshags yan lag brgyad pa'i rjes zlos/_rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal sogs lan gsum/_sdom pa blang ba'i yul rgyal ba sras dang bcas pa chos kyi dbyings dang mnyam pa'i spyan sngar/_blang bya'i sdom pa so thar byang sems gsang sngags kyi dam tshig dang sdom pa rgya mtsho'i srung mtshams las mi 'da' bar mkha' khyab kyi yid can srid zhi mi gnas pa'i go 'phang thob pa'i ched gzung bar bgyi snyam pas rjes zlos/_bde bar gshegs pa sogs nas/_phyi nang gi 'jug pa nas/_dbang bzhi pa rdzogs rjes/_mtha' rten gtor ma'i dbang gis dbang bzhi'i ye shes skyes brtan gong 'phel du bya ba'i phyir gtor ma'i dbang bskur ba ste/_de yang gtor ma shes pa gsum ldan du bshad pa ste/_dang po mchod rdzas su shes pa/_gnyis pa lha dbang du shes pa/_gsum pa dngos grub tu shes pa gsum gyi dang po phrin las kyi skabs su song zin/_gnyis pa lha dbang du shes pas gtor ma 'byung lnga rim brtsegs rin chen 'bar ba'i gzhal yas khang gi dbus su pad+ma'i gdan la rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i lha tshogs yongs rdzogs su gsal ba'i spyi bo mgrin pa snying ga lte ba rnams su oM dkar AHdmar po hU~M mthing ga hrIHdmar po rnams kyis mtshan par mos la/_gsol ba drag tu btab pas gnas bzhi'i yi ge las 'od zer dkar dmar mthing ga sna tshogs pa yig 'bru dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i zegs ma 'phro bzhin pa spros pas slob ma'i gnas bzhi'i yig 'bru rnams la thim pas dbang bzhi gcig char du thob par bsam la/_gtor ma gnas bzhir bzhag ste/_oM AHhU~M/_sku gsum dbyer med pho brang nas/_/pad+ma thod phreng lha tshogs kyis/_/'dir 'dus rnal 'byor bdag cag la/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH_hrIHma ha ri ni sa tsit+ta hrIM hrIM dzaHkA ya wAka? tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hoH_zhes brjod de/_gtor chen gnas bzhir bzhag ste dbang bskur bas/_dbang bzhi thob/_lam bzhi sgom par nus/_sgrib bzhi sbyangs/_dngos grub rnam pa bzhi thob/_sa bon bzhi byang chub sems kyi rang bzhin du gnas pas dbang bzhi nges par bskyed/_snang grags thams cad dag pa'i snang bar rgyas thebs/_sku bzhi thob pa'i rten 'brel 'grig_/de ltar dbang zhu yul zhu mkhan bskur thob thams cad rang sems rig pa'i cho 'phrul du 'dzin med khyab brdal chen por rang grol ba 'di gtor ma'i brda don du nges pa'o/__/gsum pa gtor ma dngos grub tu shes pas bdud rtsir 'khyil pa rol pas bdag nyid rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams dgyes shing tshims te dngos grub rnam gnyis thob par bsam la gtor rdzas rol/_de dag gis bla ma rtsa ba gsum gyi dbang dang byin rlabs dngos grub thob pa skyes brtan gong 'phel du bya ba'i phyir mkha' dbyings khyab pa'i rgyal ba sras dang bcas pas bden tshig dgyes pa'i glu dbyangs dang chabs cig lha rdzas kyi me tog char du bsnyil bar bsam/_shis brjod dge legs char 'bebs brjod la/_gtso bos ji ltar sogs khas blang*/_maN+Dal/_lus 'bul/_dge bsngo rnams bya zhing slob dpon gyi tshogs mchod sogs gzhung bzhin mthar dbyung bas 'grub pa'o/__/zhes pa'ang mdo smad byang phyogs re skong rig pa'i 'byung gnas su rin chen gter mdzod chen mo'i chos sgo 'byed pa'i skabs gser mdog cod pan 'chang ba'i pis mdo mkhan chen ngag dbang blo bzang bstan 'dzin rgya mtsho zhes mkhas btsun bzang po'i yon tan phun sum tshogs pa mnga' ba gang gis deng sang chos lugs kyi sdang zhen de shin tu skyon chen po 'dug_/kho bo mang du thos shing na tshod rgan bzhin bstan pa thams cad 'gal med mthong gi 'dug pas rin chen gter mdzod las kun go gcig chod kyi dbang lung khrid dang bcas pa zhig khyod las zhus te bsnyen sgrub kyi 'brel ba bzhag nas/_gzhan la'ang ci nus spel te skye ba rjes ma rnying ma bka' gter yongs rdzogs 'chad spel nyams len byed pa'i smon lam dang*/_gter mdzod kyi phyag dpe yongs rdzogs zhig bzhengs dgos bka' bstsal ba bzhin zab chos mchog 'di'i dbang khrid lung bcas dgyes ston phul zhing*/_rang nyid nas kyang gsang bde'i dbang dang rgyud bshad chos 'brel zhu skabs zin bris su spel ba po sngags btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis bris pa 'gro kun bla ma sku bzhi'i dkyil 'khor du 'jug ste rdo rje'i rigs can du grub pa'i skal ba mchog tu gyur cig__/dge'o/__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information