JKW-KABUM-24-YA-001-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:10, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་བཀའ་སྲུང་མགོན་བརྒྱའི་གྲངས་ངེས་ནི།
Wylie title rje btsun kun dga' grol mchog gi bka' srung mgon brgya'i grangs nges ni JKW-KABUM-24-YA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 24, sde tshan 1, Text 10, Pages 123-125 (Folios 62a4 to 63a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje btsun kun dga' grol mchog gi bka' srung mgon brgya'i grangs nges ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 24: 123-125. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Enumerated Lists - rnam grangs
Deity bka' srung
[edit]
རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་བཀའ་སྲུང་མགོན་བརྒྱའི་གྲངས་ངེས་ནི། གུར་པ་རི་ལུགས༡། ག་ཡ་༢དྷ་རའི་ལུགས། ཁ་ཆེ་པཎ་༣ཆེན་ལུགས། ལྷ་བརྒྱད༤། ལྷ་ལྔ༥། བཅུ་གཉིས་མ༦། བཅུ་བདུན་མ༧། ཡུམ་ཅན༨། ཕུར་བུ་༩ཕྱི་ནང་གསང་བ། རུ་མཚོན༡༠། ཞལ་བསྙེན༡༡། སྒྲུབ༡༢། ལས་སྦྱོར༡༣། བྲམ་ཟེའི་རིག་གཏད༡༤། གདོང་བསྙན་ཅན༡༥། སྔོ༡༦། སེར༡༧། དམར༡༨། ལྗང་༡༩། དཀར༢༠། བྲམ་ནག་༢༡བཤན་པ་དྲུག་སྐོར། ཕྱག་བཞི་པ༢༢། དཔའ་གཅིག །གཙོ་འཁོར་གསུམ༢༣། ལྷ་ལྔ༢༤། ལྷ་དགུ༢༥། ལྷ་བཅུ་གཉིས་མ༢༦། དཀར༢༧། དམར༢༨། བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག༢༩ །དབང་༣༠བཞི་རྫོགས། དར་དམར་མ༣༡། སེང་གདོང་༣༢། བོང་ཞལ་འབར་མ༣༣། ཕྱག་དྲུག་པ་བར་ཆད་ཀུན་༣༤སེལ་བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད༣༥། གནད་དབབས་༣༦མཆིན་ཁ། གྲིབ་སེལ༣༧། སྔོ༣༨། དཀར༣༩། སེར༤༠། དམར༤༡། ལྗང་༤༢། རྒྱན་ཆེན༤༣། རྒྱན་ཆུང་༤༤། ཕྱག་༤༥སྟོང་སྤྱན་སྟོང་། ལྷ་མོ༤༦། འཁོར་༤༧བཞི། རྣམ་སྲས་དཀར༤༨། སེར༤༩། དམར༥༠། ལྗང་༥༡། ནག༥༢ །གར་མཁན་༥༣མཆོག །མདུང་དམར་༥༤ཅན། གསང་སྒྲུབ༥༥། རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་༥༦ཕྱི་ནང་གསང་བ། མི་ཏྲའི་གནོད་སྦྱིན་༥༧གཉིས། ཚོགས་བདག༥༨ །དཀར་དམར༥༩། ཛམ་བྷ་ལ་དཀར༦༠། དམར༦༡། སྲུང་མ་དྲུག་༦༢བཅུ། དཀར་པོ་བརྒྱད་བཅུ༦༣། སྒྲོལ་མ་བཅུ་༦༤གཉིས། བརྟན་མ་བཅུ་༦༥གཉིས། ཕུར་སྲུང་བཅུ་༦༦གཉིས། དཀར་༦༧བདུད། ལེགས་ལྡན༦༨། གྲི་གུག་ལྷ་ལྔ༦༩། མགོན་པོ་བཞི་སྦྲགས༧༠། ཞལ་དམར་ཅན༧༡། བེར་ནག༧༢ ། མ་ནིང་༧༣། ཨ་༧༤གྷོ་ར། སྟག་ཞོན༧༥། ཏྲཀྴད༧༦། ཁྱི་ཞལ་ཅན༧༧། འབྲོང་ཞལ་མ༧༨། བེ་གདོང་༧༩། གྱིང་ལྔ༨༠། གཟའ་གདོང་༨༡། བཙན་བཀྲ༨༢། ལས་གཤིན༨༣། དུར་ཁྲོད་བདག་༨༤པོ། སྙན་༨༥བརྒྱུད་མགོན་པོ། །རང་བྱུང་རྒྱལ་༨༦མོ། དུད་སོལ༨༧། དམག་ཟོར༨༨། ཙནྟྲིཀ༨༩། དཔལ་ལྷ༩༠། དཔལ་ལྡན་མ༩༡། ཚེ་རིང་མ༩༢། རྒྱལ་ཐང་༩༣། ཝ་རུ་ཎ༩༤། མཆོག་སྦྱིན༩༥། སྔགས་བདག༩༦། ཨ་པ་ར་ཙིཏྟ༩༧། ཧ་ར་སདྡྷི༩༨། བིང་དམར༩༩། ལྷ་མོ་ནམ་མཁའ་༡༠༠གོས་ཅན་ནོ། །དེ་ཡང་རིགས་མཐུན་དུ་བསྡུ་ན། གུར། ཞལ། རྣམ་སྲས། ཕྱག་བཞི། ཕྱག་དྲུག །ལེགས་ལྡན། མ་ནིང་། ཨ་གྷོ་ར། སྟ་གཞོན། ཏྲཀྴད། རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ། ཚོགས་བདག །ཛམ་དམར། །སྲུང་མ་དྲུག་བཅུ། ཕུར་སྲུང་དཀར་བདུད། དུར་བདག །བེར་ནག་ཅན། ཞལ་དམར་པ། ལས་གཤིན། བེག་གདོང་། གཟའ་གདོང་། དུད་སོལ། དམག་ཟོར། ཞིང་སྐྱོང་དཔལ་ལྷ། ཚེ་རིང་མ། རྒྱལ་ཐང་དཀར་པོ་རྣམས་སོ། སརྦ་མངྒལཾ།། །། ༈
[edit]

rje btsun kun dga' grol mchog gi bka' srung mgon brgya'i grangs nges ni/ rje btsun kun dga' grol mchog gi bka' srung mgon brgya'i grangs nges ni/__gur pa ri lugs1/__ga ya 2d+ha ra'i lugs/__kha che paN 3chen lugs/__lha brgyad4/__lha lnga5/__bcu gnyis ma6/__bcu bdun ma7/__yum can8/__phur bu 9phyi nang gsang ba/__ru mtshon10/__zhal bsnyen11/__sgrub12/__las sbyor13/__bram ze'i rig gtad14/__gdong bsnyan can15/__sngo16/__ser17/__dmar18/__ljang 19/__dkar20/__bram nag 21bshan pa drug skor/__phyag bzhi pa22/__dpa' gcig__/gtso 'khor gsum23/__lha lnga24/__lha dgu25/__lha bcu gnyis ma26/__dkar27/__dmar28/__bum dbang bcu gcig29__/dbang 30bzhi rdzogs/__dar dmar ma31/__seng gdong 32/__bong zhal 'bar ma33/__phyag drug pa bar chad kun 34sel bla ma mgon po dbyer med35/__gnad dbabs 36mchin kha/__grib sel37/__sngo38/__dkar39/__ser40/__dmar41/__ljang 42/__rgyan chen43/__rgyan chung 44/__phyag 45stong spyan stong /__lha mo46/__'khor 47bzhi/__rnam sras dkar48/__ser49/__dmar50/__ljang 51/__nag52__/gar mkhan 53mchog__/mdung dmar 54can/__gsang sgrub55/__rdo rje bdud 'dul 56phyi nang gsang ba/__mi tra'i gnod sbyin 57gnyis/__tshogs bdag58__/dkar dmar59/__dzam b+ha la dkar60/__dmar61/__srung ma drug 62bcu/__dkar po brgyad bcu63/__sgrol ma bcu 64gnyis/__brtan ma bcu 65gnyis/__phur srung bcu 66gnyis/__dkar 67bdud/__legs ldan68/__gri gug lha lnga69/__mgon po bzhi sbrags70/__zhal dmar can71/__ber nag72__/_ma ning 73/__a 74g+ho ra/__stag zhon75/__trak+shad76/__khyi zhal can77/__'brong zhal ma78/__be gdong 79/__gying lnga80/__gza' gdong 81/__btsan bkra82/__las gshin83/__dur khrod bdag 84po/__snyan 85brgyud mgon po/__/rang byung rgyal 86mo/__dud sol87/__dmag zor88/__tsan+t+rika89/__dpal lha90/__dpal ldan ma91/__tshe ring ma92/__rgyal thang 93/__wa ru Na94/__mchog sbyin95/__sngags bdag96/__a pa ra tsit+ta97/__ha ra sad+d+hi98/__bing dmar99/__lha mo nam mkha' 100gos can no/__/de yang rigs mthun du bsdu na/__gur/__zhal/__rnam sras/__phyag bzhi/__phyag drug__/legs ldan/__ma ning /__a g+ho ra/__sta gzhon/__trak+shad/__rdo rje bdud 'dul/__tshogs bdag__/dzam dmar/__/srung ma drug bcu/__phur srung dkar bdud/__dur bdag__/ber nag can/__zhal dmar pa/__las gshin/__beg gdong /__gza' gdong /__dud sol/__dmag zor/__zhing skyong dpal lha/__tshe ring ma/__rgyal thang dkar po rnams so/__sarba mang+galaM//___//__!

Footnotes

Other Information