JKW-KABUM-22-ZA-001-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:50, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་མངའ་གསོལ་ཕྲིན་ལས་མཆོག་སྦྱིན།
Wylie title dpal ldan dmag zor rgyal mo'i mnga' gsol phrin las mchog sbyin JKW-KABUM-22-ZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 22, sde tshan 1, Text 2, Pages 27-28 (Folios 14a1 to 14b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. '. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 22: 27-28. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Liturgy - ngag 'don
Deity dpal ldan lha mo
Colophon

།ཅེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།

ces pa'ang many+dzu g+ho Shas so/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__dge'o/__dge'o/__dge'o/

[edit]
དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་མངའ་གསོལ་ཕྲིན་ལས་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བྷྱོཿ །ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོའི་དབྱིངས། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེ། །བློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་མཚན་མ་ལས་འདས་པའི། །སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །དག་པའི་ཤེལ་ལ་ཚོན་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བཞིན། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་ལས། །བཞིན་ལག་མཚན་དཔེའི་སྣང་ཆར་ཡོངས་ཤར་བ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་མངའ་གསོལ་ལོ། །རྣམ་མང་གདུལ་བྱའི་མོས་པའི་ཆུ་གཏེར་དུ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་གཟུགས་འཆར་བའི་མོད། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཉིན་མོར་བྱེད། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་དང་འགྲོགས་ནས། །བརྗོད་བྲལ་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་སུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །གང་ཞབས་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཆེན་ལ་རེག་པས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི། །ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་ལྷུག་པར་འབེབས་མཁས་པ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ངོ་བོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གཅིག་པུ་ཉིད། །ཞིང་སྔགས་ལྷན་སྐྱེས་ཌཱ་ཀིའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །གནས་གསུམ་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །རྒྱལ་ཀུན་ཡུམ་གཅིག་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་ལྷ། །དྲག་ཤུལ་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་ཅིང་། །འཁོར་འདས་ཕུན་ཚོགས་མ་ལུས་སྒྲུབ་མཛད་ཁྱོད། །བསྟན་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །མདོར་ན་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བདག་ཉིད་དུ། །གུས་པའི་ཡིད་ཀྱི་མངའ་གསོལ་གཟེངས་བསྟོད་ན། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དཔལ་ལྡན་རེ་བ་ཏཱི། །འཁོར་འདས་མཐུ་རྩལ་མ་གཡེལ་དུས་འདིར་བསྐྱེད། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོ་ཡིས། །ཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས། །བདག་ཅག་ཡིད་ལ་སྨོན་པའི་དོན་རྣམས་ཀུན། །འབད་མེད་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ། །
[edit]

mnga' gsol phrin las mchog sbyin/ dpal ldan dmag zor rgyal mo'i mnga' gsol phrin las mchog sbyin ces bya ba bzhugs so/__/b+h+yoH__/chos kun rang bzhin ye shes lha mo'i dbyings/__/zab zhi spros bral 'od gsal bde ba che/__/blo bur 'khrul pa'i mtshan ma las 'das pa'i/__/skye med chos kyi sku ru mnga' gsol lo/__/dag pa'i shel la tshon gyis kha bsgyur bzhin/__/zung 'jug sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol las/__/bzhin lag mtshan dpe'i snang char yongs shar ba/__/bde chen longs spyod rdzogs skur mnga' gsol lo/__/rnam mang gdul bya'i mos pa'i chu gter du/__/gang 'dul sprul pa'i zla gzugs 'char ba'i mod/__/bstan 'gror phan bde spel ba'i phrin las can/__/sna tshogs sprul pa'i sku ru mnga' gsol lo/__/dran pa tsam gyis byin rlabs nyin mor byed/__/lhan skyes ye shes snang ba dang 'grogs nas/__/brjod bral gnas lugs mngon sum ston mdzad pa/__/rtsa brgyud bla ma'i tshogs su mnga' gsol lo/__/gang zhabs yid bzhin sprin chen la reg pas/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dngos grub kyi/__/nor bu'i gru char lhug par 'bebs mkhas pa/__/yi dam lha tshogs ngo bor mnga' gsol lo/__/shes rab dbyings kyi thig le gcig pu nyid/__/zhing sngags lhan skyes DA ki'i skur bzhengs nas/__/mchog thun phrin las yid bzhin sgrub mdzad pa'i/__/gnas gsum DA ki'i gtso mor mnga' gsol lo/__/rgyal kun yum gcig dbyangs can ngag gi lha/__/drag shul gzugs kyis gdug pa tshar gcod cing /__/'khor 'das phun tshogs ma lus sgrub mdzad khyod/__/bstan srung yongs kyi gtso mor mnga' gsol lo/__/mdor na skyabs gnas kun 'dus bdag nyid du/__/gus pa'i yid kyi mnga' gsol gzengs bstod na/__/ma g.yel ma g.yel dpal ldan re ba tI/__/'khor 'das mthu rtsal ma g.yel dus 'dir bskyed/__/zhi rgyas dbang dang mngon spyod drag po yis/__/phrin las thogs pa med pa'i cho 'phrul gyis/__/bdag cag yid la smon pa'i don rnams kun/__/'bad med myur ba nyid du 'grub par mdzod/_/ces pa'ang many+dzu g+ho Shas so/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__dge'o/__dge'o/__dge'o/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: