JKW-KABUM-16-MA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:41, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata " to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes")

བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་དང་འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་བཅས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ
Wylie title bar do'i ngo sprod dang 'pho ba'i mtshams sbyor bcas nyung ngur bsdus pa JKW-KABUM-16-MA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 23, Pages 169-181 (Folios 1a to 7a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bar do'i ngo sprod dang 'pho ba'i mtshams sbyor bcas nyung ngur bsdus pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 169-181. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Transference of Consciousness - 'pho ba
Colophon
  • Colophon page 178: །ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇིགས་མེད་གྲུབ་པའི་སྡེས་སྦྱར་བའོ།
  • Colophon page 178: zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jigs med grub pa'i sdes sbyar ba'o

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་དང་འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་བཅས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ འདིར་བར་དོའི་འགྲོ་བ་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚེ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། འོ་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་ནས་རན་པར་བོས་ལ། ཁྱོད་ཉིད་འཆི་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྤྱིར་འདིར་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདང་སུམ་རྨི་ལམ་ལྟར་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པའི་རང་མཚང་མཐའ་བཞིའི་བསྡུས་པ་ཅན་མ་གཏོགས་རྟག་བརྟན་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་སྐྱེས་བུའི་ཚེ་ནི་བར་སྣང་གི་གློག །རླུང་གསེབ་ཀྱི་མར་མེ། ཆུ་ནང་གི་སྦུ་བ་དང་འདྲ་སྟེ་ཡུན་ཐུང་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་མི་རྟག་པ་དེ་ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བབ་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་ཞིང་ཚེ་དུས་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནའང་། ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་པུ་ལ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལན་གཅིག་སྐྱེས་ཚར་ནས་མཐར་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་པས་ན། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་མ་བྱེད་པར་བློ་བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏོད། ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ཉེ་འབྲེལ་ནོར་རྫས་སོགས་གང་ལ་ཆགས་ཀྱང་། དེ་དག་ཁྱེད་རང་གི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་ཞིང་། ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཁར། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་དུ་འཁྱམས་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་བྱེད་པས་ཆགས་ཞེན་གདུང་སེམས་ཀྱི་འཁྲི་བ་རྦད་ཀྱིས་ཆོད་ལ། སྐབས་འདིར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་བར་དོའི་གདམ་ངག་ཅུང་ཟད་ཅིག་བསྟན་པ་ཡིན་པས་ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་གསན་འཚལ། དེ་ལ་སྤྱིར་བར་དོ་ལ་དབྱེ་ན་དྲུག་སོགས་སུ་གསུངས་ཀྱང་འདིར་རེ་ཞིག་གསུམ་དུ་བསྡུ་ན། ཐོག་མར་ལུས་སེམས་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་ན་འཆི་ཁའི་བར་དོ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་། ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལས། དང་པོར་ས་ནི་ཆུ་ལ་ཐིམ། །ཆུ་ཡང་མེ་ལ་ཐིམ་གྱུར་ཏེ། །མེ་ནི་རླུང་ལ་ཐིམ་གྱུར་ནས། །རླུང་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་ལ་ཐིམ། །རྣམ་ཤེས་བཟུང་བ་འདི་ཉིད་ཀྱང་། །འོད་གསལ་བར་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་དང་། ལས་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་འཕེན་པ་ཟད་ནས་འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཉམས། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པས་ཁ་སྣ་སྐམ། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པས་དྲོད་སྡུད། རླུང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པས་ཕྱི་དབུགས་ཆད། རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་རླུང་སེམས་འགྲོ་འོང་འགགས་ནས་ནང་དབུགས་ཆད། ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་བཞི་རིམ་གྱིས་འཆར་ཏེ། སྤྱི་བོའི་དཀར་ཆ་ཐུར་དུ་བབ་པས་ཕྱི་རྟགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དཀར་ལམ་པ་གཅིག་འབྱུང་། ནང་རྟགས་སུ་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པར་འཆར་བས་ཞེ་སྡང་གི་རྟོག་པ་སོ་གསུམ་འགགས། དམར་ཆ་གྱེན་དུ་ལྡོག་པས་ཕྱི་རྟགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དམར་ལམ་པ་དང་། ནང་རྟགས་སུ་མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བདེ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་འཆར་བས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྟོག་པ་བཞི་བཅུ་འགགས། དེ་གཉིས་སྙིང་གར་འཕྲད་པས་རྣམ་ཤེས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ནས་ཕྱི་རྟགས་སུ་སྟོང་སང་ནག་ལམ་པ་དང་། ནང་རྟགས་སུ་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བདེ་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངོ་བོར་འཆར་བས་རྟོག་པ་བདུན་པ་འགགས། དེ་ལྟར་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ། ཉེ་བར་ཐོབ་པའི་ཀ་དག་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ད་ལྟའི་ཤེས་པ་རྗེན་པ་སྐྱོན་ཡོན་བསལ་བཞག་གང་གིས་ཀྱང་མ་བསླད་པ། ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་དུ་བརྗོད་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་འདི་ཀ་ལྷུག་པར་འཆར་བས། དེ་ཉིད་ངོ་ཤེས་ཤིང་རང་སར་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེར་མ་གྲོལ་ན། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོར་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འཆར་ཚུལ་མ་འགགས་པའི་རྩལ་ལས་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་མོ་མཐའ་ཀླས་པའི་སྤྲིན་བཀོད་པའི་ཚེ་ནའང་། དེ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་པའི་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་པས་བར་དོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེར་ཡང་གཉིས་འཛིན་གྱི་དབང་གིས་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་ན། རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་ལས་ཐོན་མ་ཐག་སྲིད་པ་བར་མ་དོའི་སྣང་བ་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། སྔོན་བྱུང་སྲིད་པའི་ཤ་གཟུགས་ཅན། །རིགས་མཐུན་ལྷ་མིག་དག་པས་མཐོང་། །ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུག་དང་ལྡན། །དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །མི་ལྡོག་དེ་ནི་དྲི་ཟའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ལུས་རྟེན་ལ་རྟེན་འཆའ་བའི་ཚེ་ནའང་། བར་དོའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་སྤངས་ལ་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དང་། རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་གནས་ན་སྡུག་བསྔལ་མ་གཏོགས་བདེ་བ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མེད་པས། ད་རེས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐར་བ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀྱང་བྱའོ་སྙམ་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། འཁོར་བའི་གནས་ལ་མངོན་པར་སྐྱོ་བས་བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་ནས། རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་ཚད་མེད་པས་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་གནས་ངན་ལེན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་མཛད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་གྱིས་མཐའ་ཀླས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་འཕེན་པས་སྐྱེ་སྲིད་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ་དབུགས་དབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ་བདག་གིས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འམ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སོགས་གང་ཡིན་གྱི་མཚན་སྦྱར་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྡིག་པ་སྦྱོང་ཞིང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་པས་ཕུང་པོའམ། མིང་བྱང་འདི་ཉིད་ལ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་ཆོས་ལ། ལུས་ཀྱི་ཕྱག་དང་ངག་གི་གསོལ་འདེབས། ཡིད་ཀྱིས་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་མི་ཕྱེད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་མཛོད། འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་དང་འབྲེལ། བདག་གིས་ཀྱང་ཇི་སྐད་དུ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི་ལས། ཉེས་པ་ཀུན་གྱིས་གོས་པ་ཡང་། །འཕོ་བའི་སྦྱོར་བ་སྦྱོར་བས་གྲོལ། །སྡིག་གིས་ཀུན་ནས་མི་གོས་ཏེ། །འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་གྲོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོ་འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཅིང་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་རྒྱུད་སྦྱོང་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་ཡོད་སྙམ་པའི་མོས་པས་སྐྱབས་སེམས་སོགས་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པས་ངེད་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བགྱིད་པའི་འདུན་པ་བསྐྱེད་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། སྐྱབས་སེམས་སོགས་སྔོན་འགྲོ་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་པ། གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མོ་བཟླ་བ་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ལ་བྱ། དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱང་ནས། དངོས་གཞི་དམིགས་པ་ལ་ནི། དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། བཙན་ཐབས་འཕོ་བའི་གདམས་པ་དངོས་བསྟན་ཡིན་པས་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་སོགས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་གི་སེམས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས། གཞི་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་ཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། རྣ་ལྟག་ན་ཕག་ཞལ་དུར་བ། གཡས་གྲི་གུག་དང་གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་འཛིན་པ། མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོ་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་འཁྱུད་པ། ཐོད་པའི་དབུ་རྒྱན་དང་། དར་དང་རུས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་པའི་རྟིང་པ་བྷ་གར་གཏད་ཅིང་། གཡོན་བརྐྱངས་པས་པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་ན་གར་སྟབས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པར་གསལ་བའི་སྐུའི་ནང་སྟོང་སང་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུའི་དབུས་རྩ་དབུ་མ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཡར་སྣ་སྤྱི་བོའི་ཚངས་བུག་ཏུ་ཟུག་ནས་རྒྱ་མཐོངས་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟར་ཧད་པོར་ཡོད་པ། མར་སྣ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་གནས་སུ་ཁ་ཟླུམ་པ་སྙིང་གའི་ཐད་སྨྱུག་མ་ཚིགས་ཀྱིས་བཅད་པ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྗང་གུ་གཡོ་བ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་རྒྱ་སྲན་ཙམ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་འཕར་ལ་ཁད་དུ་ཡོད་པ་གསལ་བཏབ། སྤྱི་བོའི་ཚངས་པའི་བུ་ག །ཚངས་བུག་གི་ཡར་སྣའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ངོ་བོ་རང་གི་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། རྣམ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར་བའི་འཁོར་དུ་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་སོགས་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་ཁྱེད་རང་གི་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་མོས་པས། བདག་གི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། ཧིཀ྄་བརྗོད་པའི་ཚེ། ཁྱེད་རང་ནས་ཀྱང་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོའི་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྙིང་གའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་སྐར་མདའ་འཕང་བ་བཞིན་དུ་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ། བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་བློ་ལྷོད་ཀྱིས་གློད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ལ། འཕོ་བ་གསོལ་འདེབས་དང་དམིགས་པའི་བརྟེན་གོམས་ཡིད་ཆེས་པའི་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་བསྐྱལ་ལ་བྱ། མཐར་འཁོར་གསུམ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དེར་དར་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་ནས། དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱས་པ་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇིགས་མེད་གྲུབ་པའི་སྡེས་སྦྱར་བའོ། ། ༈ རྟེན་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་། །མིང་བྱང་ནྲྀཿ ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ཚེ་འདས་ཀྱི། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་མ་ལུས་པ། །གསོན་པོའི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གྱུར། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི། །བདེན་པའི་སྟོབས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཐུས། །ཚེ་འདས་རྣམ་ཤེས་རིགས་དྲུག་བར་དོ་བཅས། །གང་ན་གནས་ཀྱང་རྟེན་འདིར་མཆིས་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཀཱཪྵ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བླ་མ་མཆོག་གསུམ༴ བདེན་པའི༴ ཚེ་འདས་སྲོག་གཅོད་ཐར་ལམ་གེགས་བྱེད་ཀུན། །གཏོར་མ་འདི་ལོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེང་། །ཚེ་འདས་རྐང་འོག་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། །ལྟེ་བར་གཏུམ་མོའི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་འབར། །སྙིང་གར་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་འདུས་ངོ་བོ་པྃ། །རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །འོད་འཕྲོས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་པྃ་ཡིག་ཉིད། །སྣ་བུག་ནས་ཐོན་ཏིལ་ལ་ཐིམ་མ་ཐག །སྡིག་པ་རྭ་ཅན་རྣམ་པར་གྱུར་པ་གང་། །ཡེ་ཤེས་མེས་བསྲེག་ཆུ་ཡིས་སྦྱངས་པར་གྱུར། །ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །རིགས་སྔགས་ནུས་པའི་འོད་ཟེར་དཔག་མེད་འཕྲོས། །ཚེ་ལས་འདས་པས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས། །བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་བཅས་པ་སྦྱངས། སྔགས་དང་བཅས་བྱེ་མས་བྲབ། ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསང་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཆུས། །ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས། །སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་དག་གྱུར་ཅིག །སྔགས་བརྗོད། དུས་གསུམ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཉེར་ལེན་ལས་བྱུང་ཕྱིར། །བདག་མེད་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་པ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པས་དུག་བཅོམ་མོ། །སྔགས། འབྱུང་བ་བཞི་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི། །ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཀུན། །རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡུམ་བཞིའི་བདེན་པའི་མཐུས། །འབྱུང་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ཐིམ་གྱུར་ཅིག །སྔགས། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན། །མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས། །ཟུང་འཇུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསང་གསུམ་དང་། །དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་ལམ་གྱིས་གསལ། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་དང་རོ། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་ལུས་སེམས་ཚིམ་བྱེད་ཀུན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གནས་ཐོབ་ཁྱོད་ལ་འབུལ། །ཟག་མེད་དགའ་བདེས་རྟག་ཏུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཨཱཪྻཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་རཱུ་པ་ནས། སྤཪྴེ་ཀ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ། །འཁོར་བའི་གནས་འདིར་མཐོ་དམན་གར་སྐྱེས་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལས། །ནམ་ཡང་འདའ་བའི་གོ་སྐབས་མ་མཆིས་ཕྱིར། །ངེས་པར་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་སྐྱབས་གསོལ་ནས། །འོག་མིན་བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །རྩེ་གཅིག་དད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བར་གྱིས། །ཚེ་འདས་རྣམ་ཤེས་སྒྲིབ་བྲལ་ཨ་དཀར་པོ། །སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཐོན། །བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འོད་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ནས་དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་གྱུར། །ཨ་ཕ྄ཊཿ བདག་མདུན་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི། །འོད་གསལ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མེས། །གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན་བསྲེག་པས། །སྒྲིབ་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དག་གྱུར་ཅིག །སྔགས་བརྗོད། སླར་ཡང་བྱང་རོའི་སྟེང་དུ་ཟླ་དཀྱིལ་དབུས། །གཟུངས་སྔགས་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་སྦྱངས། །སྔགས་བརྗོད། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། སོགས། རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །སོགས་བརྗོད། དགེའོ།།

[edit]

bar do ngo sprod dang 'pho ba nyung ngu ldeb/ @#/__/bar do'i ngo sprod dang 'pho ba'i mtshams sbyor bcas nyung ngur bsdus pa bzhugs so/__/ na mo gu ru b+h+yaH__'dir bar do'i 'gro ba rnams rjes su bzung ba'i tshe ngo sprod kyi mtshams sbyor ji ltar bya ba'i tshul mdor bsdus pa ni/__'o tshe las 'das pa ming nas ran par bos la/__khyod nyid 'chi ba yin no/__/de yang spyir 'dir snang zhing srid pa'i phun tshogs thams cad mdang sum rmi lam ltar 'dus byas mi rtag pa'i rang mtshang mtha' bzhi'i bsdus pa can ma gtogs rtag brtan gang yang med cing /_khyad par du skyes bu'i tshe ni bar snang gi glog__/rlung gseb kyi mar me/__chu nang gi sbu ba dang 'dra ste yun thung la snying po med pas/__de lta bu'i mi rtag pa de da lta khyod kyi thog tu bab nas 'jig rten pha rol tu song zhing tshe dus las 'das pa yin na'ang /__khyod nyid gcig pu la byung ba ma yin zhing /__skye 'gro sems can thams cad lan gcig skyes tshar nas mthar 'chi ba las ma 'das pas na/_yid mi bde ba dang sdug bsngal bar ma byed par blo bla ma dang dkon mchog la rtse gcig tu gtod/__shul du lus pa'i nye 'brel nor rdzas sogs gang la chags kyang /__de dag khyed rang gi rjes su mi 'brang zhing /__phan pa cung zad tsam yang med pa'i khar/__'khor ba dang ngan song du 'khyams pa'i rgyu'i gtso bo byed pas chags zhen gdung sems kyi 'khri ba rbad kyis chod la/_skabs 'dir shin tu gal che ba bar do'i gdam ngag cung zad cig bstan pa yin pas yid gzhan du ma yengs par dran pa nye bar bzhag ste gsan 'tshal/__de la spyir bar do la dbye na drug sogs su gsungs kyang 'dir re zhig gsum du bsdu na/__thog mar lus sems dang bral ba'i tshe na 'chi kha'i bar do zhes bya zhing /__de'i mtshan nyid kyang /__ye shes rol pa'i rgyud las/__dang por sa ni chu la thim/__/chu yang me la thim gyur te/__/me ni rlung la thim gyur nas/__/rlung yang rnam par shes la thim/__/rnam shes bzung ba 'di nyid kyang /__/'od gsal bar du 'jug par 'gyur/__/zhes gsungs pa ltar/__tshe dang /__las dang /__bsod nams kyi 'phen pa zad nas 'chi ba'i dus la bab pa na/__sa chu la thim pas lus kyi stobs nyams/__chu me la thim pas kha sna skam/__me rlung la thim pas drod sdud/__rlung rnam shes la thim pas phyi dbugs chad/__rnam shes nam mkha' la thim rlung sems 'gro 'ong 'gags nas nang dbugs chad/__nam mkha' 'od gsal la thim pas ye shes bzhi rim gyis 'char te/__spyi bo'i dkar cha thur du bab pas phyi rtags su snang ba thams cad dkar lam pa gcig 'byung /__nang rtags su snang ba'i ye shes gsal la mi rtog par 'char bas zhe sdang gi rtog pa so gsum 'gags/__dmar cha gyen du ldog pas phyi rtags su snang ba thams cad dmar lam pa dang /__nang rtags su mched pa'i ye shes bde gsal gnyis su med par 'char bas 'dod chags kyi rtog pa bzhi bcu 'gags/__de gnyis snying gar 'phrad pas rnam shes dran med du brgyal nas phyi rtags su stong sang nag lam pa dang /__nang rtags su thob pa'i ye shes bde gsal rnam par mi rtog pa'i ngo bor 'char bas rtog pa bdun pa 'gags/__de ltar rang bzhin brgyad cu'i rtog pa thams cad dbyings su thim pa'i skad cig de nyid la/__nye bar thob pa'i ka dag rang byung gi ye shes da lta'i shes pa rjen pa skyon yon bsal bzhag gang gis kyang ma bslad pa/__nyams su myong bzhin du brjod pa'i mtha' thams cad dang bral ba 'di ka lhug par 'char bas/__de nyid ngo shes shing rang sar bzhag pa tsam gyis chos kyi skur 'tshang rgya bar 'gyur ba yin no/__/gal te der ma grol na/__chos nyid kyi bar dor lhun grub sgo brgyad kyi thugs rje'i 'char tshul ma 'gags pa'i rtsal las zhi ba dang khro bo'i sgyu 'phrul gyi rol mo mtha' klas pa'i sprin bkod pa'i tshe na'ang /__de thams cad rang rig pa'i rtsal du ngo shes par byas nas mnyam par bzhag pas bar do longs spyod rdzogs pa'i skur 'tshang rgya bar 'gyur ba yin no/__/der yang gnyis 'dzin gyi dbang gis brtan pa thob par ma gyur na/__rnam shes phung po las thon ma thag srid pa bar ma do'i snang ba 'char ba yin te/__mdzod las/__sngon byung srid pa'i sha gzugs can/__/rigs mthun lha mig dag pas mthong /__/las kyi rdzu 'phrul shug dang ldan/__/dbang po kun tshang thogs med rgyu/__/mi ldog de ni dri za'o/__/zhes gsungs pa ltar gyi lus rten la rten 'cha' ba'i tshe na'ang /__bar do'i snang ba thams cad bden med sgyu ma lta bur shes pa'i sgo nas chags sdang rmongs gsum gyi rtog pa spangs la yul stong pa nyid dang yul can snying rje chen po zung du 'jug pa'i rnal 'byor la nan tan du bya ba dang /__rigs drug 'khor ba'i gnas na sdug bsngal ma gtogs bde ba skad cig tsam yang med pas/__da res 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho las thar ba zhig ci nas kyang bya'o snyam pa'i nges 'byung gi bsam pas rgyud bskul te/__'khor ba'i gnas la mngon par skyo bas bla ma dang dkon mchog la gsol ba phur tshugs su btab nas/__rang bzhin sprul pa'i zhing khams spyi dang /__khyad par du thugs bskyed dang smon lam tshad med pas mtshan thos pa tsam gyis kyang gnas ngan len gyi sgrib pa thams cad sel bar mdzad pa bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mgon po 'od dpag tu med pa dang /__bde ba can gyi zhing gi bkod pa mngon sum lta bur yid la byas te/__rgyal sras byang chub sems dpa'i tshul gyis mtha' klas pa'i sems can thams cad srid pa'i mtsho las sgrol ba'i 'dun pa rtse gcig tu gtad pas chos nyid kyi bden pa dang /__bla ma'i byin rlabs dang /__rang nyid kyi smon lam gyi 'phen pas skye srid rang bzhin sprul pa'i sku'i zhing khams su dbugs dbyung bar 'gyur ba yin la bdag gis kyang bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa' 'am/__sgyu 'phrul zhi khro rab 'byams kyi sogs gang yin gyi mtshan sbyar la/__dkyil 'khor du sdig pa sbyong zhing dbang bskur ba'i cho ga zab mos rjes su bzung nas thar pa'i lam ston pa'i skabs su bab pa yin pas phung po'am/__ming byang 'di nyid la rnam shes kyi rten chos la/__lus kyi phyag dang ngag gi gsol 'debs/__yid kyis bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs dbyer med pa la kha tsam tshig tsam ma yin pa'i mi phyed pa'i gdung shugs drag pos rtse gcig tu thob mdzod/__'pho ba'i mtshams sbyor dang 'brel/__bdag gis kyang ji skad du/__dpal rdo rje gdan bzhi las/__nyes pa kun gyis gos pa yang /__/'pho ba'i sbyor ba sbyor bas grol/__/sdig gis kun nas mi gos te/__/'khor ba'i pha rol mchog tu grol/__/zhes gsungs pa ltar myur lam zab mo 'pho ba'i mtshams sbyor gyi sgo nas rjes su 'dzin cing thar pa'i lam ston pa'i skabs su bab pa yin pas/__thog mar rgyud sbyong ba'i slad du mdun gyi nam mkhar skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho'i tshogs rnams mngon sum lta bur bzhugs yod snyam pa'i mos pas skyabs sems sogs tshig gi rjes su don dran pas nged kyi rjes zlos rtse gcig tu bgyid pa'i 'dun pa bskyed mdzod/__ces brda sbyar la/__skyabs sems sogs sngon 'gro rgyas bsdus ji ltar rigs pa dang /__sangs rgyas kyi mtshan brjod pa/__gzungs sngags zab mo bzla ba sogs rgyas bsdus skabs dang bstun la bya/__de ltar sngon 'gro'i rim pas rgyud sbyang nas/__dngos gzhi dmigs pa la ni/__de ltar thun mong pa'i lam gyi rim pas rgyud sbyangs pa sngon du song nas/__btsan thabs 'pho ba'i gdams pa dngos bstan yin pas sems gzhan du ma yengs par dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__oM swa b+hA ba sogs/__gzung 'dzin gnyis snang gis bsdus pa'i chos thams cad mi dmigs te stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las khyed rang gi sems nyid rnam par mi rtog pa'i ye shes kyi rol pa las/__gzhi lus kyi bkod pa rgyal yum rdo rje rnal 'byor ma sku mdog dmar mo zhal cig phyag gnyis ma/__rna ltag na phag zhal dur ba/__g.yas gri gug dang g.yon thod pa khrag gis gang ba 'dzin pa/__mchan khung g.yon na he ru ka'i ngo bo kha T+wA~M ga 'khyud pa/__thod pa'i dbu rgyan dang /__dar dang rus pa dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs g.yas bskum pa'i rting pa b+ha gar gtad cing /__g.yon brkyangs pas pad+ma nyi ma bam ro'i steng na gar stabs kyi tshul gyis bzhugs par gsal ba'i sku'i nang stong sang phru ma phus btab pa lta bu'i dbus rtsa dbu ma phyi dkar la nang dmar ba/__dwangs gsal 'od kyi rang bzhin can yar sna spyi bo'i tshangs bug tu zug nas rgya mthongs kha phye ba ltar had por yod pa/__mar sna lte 'og sor bzhi'i gnas su kha zlum pa snying ga'i thad smyug ma tshigs kyis bcad pa lta bu'i steng du rlung gi dkyil 'khor ljang gu g.yo ba dang bcas pa'i steng du sems nyid kyi ngo bo thig le rgya sran tsam dkar la dmar ba'i mdangs chags pa 'phar la khad du yod pa gsal btab/__spyi bo'i tshangs pa'i bu ga__/tshangs bug gi yar sna'i dbu ma'i nang du pad nyi zla ba'i gdan la ngo bo rang gi drin chen rtsa ba'i bla ma la/__rnam pa bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa mchog gi sprul sku'i rnam pa can mtshan dpe'i gzi byin 'bar ba'i 'khor du rtsa rgyud kyi bla ma rgyal ba sras dang bcas pa sogs skyabs yul ma tshang ba med pas mngon sum lta bur khyed rang gi thar pa'i lam ston chen por bzhugs pa'i mos pas/__bdag gi rtsa rgyud kyi bla ma la gsol ba btab cing /__hika? brjod pa'i tshe/__khyed rang nas kyang spyi bo'i bla ma la mos gus gdung shugs drag po'i gsol ba btab pas/__snying ga'i rnam shes kyi thig le de nyid skar mda' 'phang ba bzhin du dbu ma'i lam brgyud de bla ma'i thugs kar sib kyis thim/__bla ma'i thugs dang rang sems dbyer med spros bral gyi ngang du blo lhod kyis glod la mnyam par 'jog mdzod/__ces brjod la/__'pho ba gsol 'debs dang dmigs pa'i brten goms yid ches pa'i rtags ma byung gi bar bskyal la bya/__mthar 'khor gsum spros pa dang bral ba'i ngang der dar gcig mnyam par bzhag nas/__de las ldang ba na snying rje chen po'i bsngo smon gyis mtshams sbyor rgyas pa bya'o/__/zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jigs med grub pa'i sdes sbyar ba'o/___/_!__rten bsangs sbyangs/__stong pa'i ngang las pad+ma zla ba'i steng /__/ming byang nr-iH_yig yongs gyur tshe 'das kyi/__/phung po khams dang skye mched ma lus pa/__/gson po'i rnam pa mngon sum lta bur gyur/__/bla ma dkon mchog thugs rje chen po yi/__/bden pa'i stobs dang ting nge 'dzin gyi mthus/__/tshe 'das rnam shes rigs drug bar do bcas/__/gang na gnas kyang rten 'dir mchis gyur cig__/oM badz+ra a kAR+Sha ya dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__bla ma mchog gsum=__bden pa'i=__tshe 'das srog gcod thar lam gegs byed kun/__/gtor ma 'di longs rang rang gnas su deng /__/tshe 'das rkang 'og rlung gi dkyil 'khor dang /__/lte bar gtum mo'i ye shes me lce 'bar/__/snying gar sdig sgrib kun 'dus ngo bo pa~M/__/rang nyid lhar gsal thugs ka'i sa bon las/__/'od 'phros rlung g.yos me sbar pa~M yig nyid/__/sna bug nas thon til la thim ma thag__/sdig pa rwa can rnam par gyur pa gang /__/ye shes mes bsreg chu yis sbyangs par gyur/__/oM sarba pA paM da ha na badz+ra ya swA hA/__rang nyid thugs rje chen po'i thugs ka nas/__/rigs sngags nus pa'i 'od zer dpag med 'phros/__/tshe las 'das pas 'khor ba thog med nas/__/bsags pa'i sdig ltung bag chags bcas pa sbyangs/__sngags dang bcas bye mas brab/__hrIH__thugs rje chen po'i gsang gsum las byung ba'i/__/pha rol phyin drug ye shes lnga ldan chus/__/tshe 'das rigs kyi bu la khrus bgyis pas/__/sdig sgrib bag chags bcas pa dag gyur cig__/sngags brjod/__dus gsum rgyu dang 'bras bu'i tshogs rnams kun/__/bdag tu lta ba'i nyer len las byung phyir/__/bdag med gzigs pa'i ye shes mngon gyur pa/__/dkon mchog gsum gyi bden pas dug bcom mo/__/sngags/__'byung ba bzhi dang 'byung ba las gyur pa'i/__/nyon mongs 'khor ba'i rten cing 'brel 'byung kun/__/rnam par byang ba yum bzhi'i bden pa'i mthus/__/'byung bzhi'i chos nyid ngang du thim gyur cig__/sngags/__tshe las 'das pa'i phung khams skye mched kun/__/mi dmigs 'od gsal ngang las skad cig gis/__/zung 'jug thugs rje chen po'i gsang gsum dang /__/dbyer med ye shes sku ru lam gyis gsal/__/phyogs dus kun na gzugs sgra dri dang ro/__/reg bya'i khyad par lus sems tshim byed kun/__/spyan ras gzigs dbang gnas thob khyod la 'bul/__/zag med dga' bdes rtag tu tshim gyur cig__/oM AR+YA ba lo ki te rU pa nas/__spaR+she ka ma gu Na badz+ra pU dzi te AHhU~M/__kye ma nyon cig tshe 'das rigs kyi bu/__/'khor ba'i gnas 'dir mtho dman gar skyes kyang /__/sdug bsngal gsum gyi rang bzhin kho na las/__/nam yang 'da' ba'i go skabs ma mchis phyir/__/nges par 'byung dang byang chub sems gnyis bskyed/__/bla ma dkyil 'khor lha la skyabs gsol nas/__/'og min bde chen dag pa'i zhing khams su/__/rtse gcig dad pa'i shugs kyis 'gro bar gyis/__/tshe 'das rnam shes sgrib bral a dkar po/__/spyi bo bde chen tshangs pa'i sgo nas thon/__/bla ma bcom ldan 'od dpag med mgon gyi/__/thugs kar thim nas dbyer med sangs rgyas gyur/__/a pha?TaH__bdag mdun thugs ka'i sa bon las byung ba'i/__/'od gsal rnam kun mchog ldan ye shes mes/__/gzung 'dzin mtshan ma'i rtog tshogs kun bsreg pas/__/sgrib gsum chos kyi dbyings su dag gyur cig__/sngags brjod/__slar yang byang ro'i steng du zla dkyil dbus/__/gzungs sngags phreng bas bskor las 'od zer 'phros/__/rgyal kun gsang gsum byin rlabs spyan drangs thim/__/bdud rtsi'i rgyun bab sdig sgrib bag chags sbyangs/__/sngags brjod/__'jam dpal dpa' bos ji ltar mkhyen pa dang /__sogs/__rgyal ba'i dkyil 'khor bzang zhing dga' ba der/__/sogs brjod/__dge'o//

Footnotes

Other Information