JKW-KABUM-15-BA-030-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 19:50, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ལྷ་སྟ་གོན།
Wylie title thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen skabs lha sta gon JKW-KABUM-15-BA-030.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 30, Text 8, Pages 581-583 (Folios 11a1 to 12a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen skabs lha sta gon. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 581-583. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Preparatory Rituals - sta gon
Cycle གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ (gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity thugs rje chen po

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ལྷ་སྟ་གོན་ལ། ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་ཚོམ་བུ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། ཧྲཱིཿ ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ངང་། དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་དག་པ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་རི་བོ་པོ་ཏ་ལ༔ བརྡ་རྟགས་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ༔ སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་བཏང་རྗེས། བཟླས་པ་ཅི་རིགས་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཛི་ཧྭ། ལྕེ་ཧཱུྃ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེར་གྱུར། རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་འཛིན་པས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཁྱེད་རྣམས་མཆོད་དང་སེམས་ཅད་དོན༔ དེང་འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་འཚལ་བས༔ ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་གནང་བར་མཛོད༔ ཅེས་ལན་གསུམ་མཐར། རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་ཅི་བདེ་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གནང་བ་བྱིན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས་མཆོད་བསྟོད་དང་ཡིག་བརྒྱ། སེམས་མ་རྡོ་རྗེ་མའི་རྒྱས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨུཏྟིཥྟ་ས་སྟ་གོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར། བཛྲོད་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ལ་ཐིམ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བྷྲཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཕྱི་ནི་བུམ་པ་ནང་ནི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ༔ སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་བཏང་རྗེས། གཟུངས་ཐག་བཟུང་ལ། བདག་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སོང་བས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་བདེ་བའི་སྒྲས་བསྐུལ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་དང་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། བཟླས་པ་བྱ། ལས་བུམ་དུ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་གཡས་དབྱུག་ཏོ་དང་གཡོན་མེའི་ཞགས་པ་ཐོགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱྀ་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དང་། ཁྲུས་སྔགས། ཨ་བྷི་ཥེ་ཀའང་ཅི་རིགས་བཟླས་མཐར། མཆོད་བསྟོད་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་ཏུ་ཕུལ་བས་བུམ་པའི་ལྷ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད། ། ༈
[edit]

thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen skabs lha sta gon/ thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen skabs lha sta gon la/__lha grangs dang mnyam pa'i tshom bu:__oM badz+ra kro d+has bsang /__swa b+hA was sbyangs/__hrIH__chos kun mi dmigs gzhi med rtsa bral ngang /__dbyings rig zung 'jug dag pa chen po'i zhing :__rang snang lhun grub ri bo po ta la:__brda rtags mtshan nyid rdzogs pa'i dkyil 'khor dbus:__sna tshogs pad+ma stong ldan nyi zla'i steng :__hrIHyig yongs gyur 'phags mchog snying rje'i lha:__sogs nas bstod pa'i bar las gzhung ltar btang rjes/__bzlas pa ci rigs mthar/__oM badz+ra dzi hwa/__lce hU~M las skyes pa'i rdo rjer gyur/__rdor dril dang spos 'dzin pas/__rgyal ba sras bcas dgongs su gsol:__khyed rnams mchod dang sems cad don:__deng 'dir dkyil 'khor sgrub 'tshal bas:__thugs kyis dgongs te gnang bar mdzod:__ces lan gsum mthar/__rig pa 'dzin pa khyod dkyil 'khor gyi las ci bde bar gyis shig ces gnang ba byin par gyur pa'i mos pas mchod bstod dang yig brgya/__sems ma rdo rje ma'i rgyas/__oM badz+ra ut+tiSh+ta sa sta gon gyi ye shes pa dang rten dang brten par bcas pa nam mkhar bzhugs par gyur/__badz+rod tiSh+Tha lhan:__dzaHhU~M ba~M hoH__dam tshig pa'i dkyil 'khor rang la thim/__yig brgya brjod/__bum pa sta gon ni/__bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las pad zla'i gdan gyi steng :__b+h+rU~M yig yongs gyur rin chen las grub pa'i:__phyi ni bum pa nang ni gzhal med khang :__ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gang ba'i dbus:__sna tshogs pad+ma stong ldan nyi zla'i steng :__hrIHyig yongs gyur 'phags mchog snying rje'i lha:__sogs nas bstod pa'i bar las gzhung ltar btang rjes/__gzungs thag bzung la/__bdag gi snying ga nas 'od zer gzungs thag la 'khril te song bas rnam par rgyal ba'i lha rnams la phog bde ba'i sgras bskul/__snyoms par zhugs pa'i sbyor mtshams dang sku'i cha thams cad las bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar gyur/__bzlas pa bya/__las bum du khro bo rta mgrin dmar po g.yas dbyug to dang g.yon me'i zhags pa thogs par gsal ba'i sku las rdo rje bdud rtsi'i rdul phra rab babs pas bum pa gang bar gyur/__oM badz+ra kro d+ha h+ya gr-I ba hu lu hu lu hU~M phaT:__ces dang /__khrus sngags/__a b+hi She ka'ang ci rigs bzlas mthar/__mchod bstod dang dbyangs gsal rten snying /__yig brgya lan gsum/__oM AHhU~M/__dung chos kyi chu mchod yon tu phul bas bum pa'i lha rten dang brten par bcas pa bde stong chen po'i ngo bor 'od du zhu ba bum chu dang ro gcig par gyur/__ces brjod/___/__!

Footnotes

Other Information