JKW-KABUM-15-BA-021-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:00, 8 March 2022 by Mort (talk | contribs)

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།
Wylie title lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs JKW-KABUM-15-BA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 21, Text 2, Pages 408-416 (Folios 7b1 to 11b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 408-416. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don  ·  Preliminary Practices - sngon 'gro
Cycle ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)
Recension Link Other Versions on this site: ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།, ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབེབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LI-009
Colophon

།ཞེས་པའང་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ཏེ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ངག་འདོན་ཁོ་ན་ཆོ་ག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་དགེ་བས་འབྲེལ་ཚད་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་གོ་སར་དབུགས་འབྱིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang khrid yig snying po'i bcud dril thig le gsang rdzogs las ji ltar 'byung ba cung zad spros te 'od gsal sprul pa'i rdo rjes ngag 'don kho na cho ga khrigs su bsdebs pa'i dge bas 'brel tshad kun bzang gdod ma'i go sar dbugs 'byin pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ། འདིར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་སྣོད་རུང་དུ་བྱ་བ་ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་བློ་སྦྱོང་བདུན། ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བསགས་སྦྱོང་ལྔའོ། །དང་པོ་ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ། སྒོ་གསུམ་རྣལ་དུ་དབབ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་བསྒོམས་ལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །སོགས་དང་། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན། བདག་གི་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་མཐར་བླ་མ་རང་ལ་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་བློ་སྦྱོང་བདུན་གྱི་ངག་འདོན་ནི། འདི་ལྟར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པ་སྟེ་ཆུའི་ལྦུ་བ་ལྟ་བུའོ༔ འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་འཕྲལ་བདེ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་དོན་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཏེ་དུག་གི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ལྟ་བུའོ༔ རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཟིན་པའི་དུས་མེད་པ་སྟེ་སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ལ་བསྙེགས་པ་ལྟ་བུའོ༔ ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོན་མེད་པ་སྟེ་གཉིད་ཐུན་གཅིག་གི་རྨི་ལམ་བཟང་ངན་ལྟ་བུའོ༔ ཐར་པ་དམ་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ནམ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་ལྡོག་སྟེ་འབྲུམ་ནད་བྱང་བའི་སྐྱེས་བུ་ལྟ་བུའོ༔ བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་ནི་ཐར་པའི་ཁང་བཟང་དུ་འཛེགས་པའི་ལམ་སྟེ་ཐེམ་སྐས་བཟང་པོ་ལྟ་བུའོ༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བསམ་གཏན་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་གཞི་སྟེ་ཞིང་ས་དུལ་བ་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་བློ་བསྐྱེད། ལུས་སེམས་ཁོང་གློད། མིག་ཧ་རེ་བཞག །སེམས་རྟོག་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་དར་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་གོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོའི་ངག་འདོན་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་སོགས་དམིགས་པ་ཁྲིད་ཡིག་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ། ཨ༔ ཀ་དག་གཏིང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ དབྱེར་མེད་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ངག་འདོན་ནི། ཧོཿ གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པས་རང་གྲོལ་ཕྱིར༔ ཅོག་གཞག་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གསུམ་པ་སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་ངག་འདོན་ནི། ཨཿ བདག་ཉིད་ཐ་མལ་ལུས་ཀྱི་དབུས། །རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས། །དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི། །མར་སྣེ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་སྦུབས། །བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལོངས་སྐུའི་ཆས། །རང་འོད་རིག་མའི་བདེ་བས་དགྱེས། །རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །དྭངས་མ་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ། །མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན། །བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་རྩ་འཁོར་ཁྱབ། །སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན། །བསྲེགས་སྦྱངས་རང་ལུས་འོད་ཀྱི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་གསུམ་དང་། །དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་ཤར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་བཟླ། མཐར་སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན། ཨོཾ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ཞེས་སོགས་བཤགས་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བའི་རུ་དྲའི་སྨྲེ་བཤགས་སམ། དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན། མགོན་པོ་བདག་ནི་སོགས་ངག་འདོན་སྤྱི་ལྟར་གྱི་སྒོ་ནས་བཤགས་སྡོམ་བྱའོ། །བཞི་པ་ཚོགས་གསོག་གི་ངག་འདོན་ནི། མཐར་ནི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་ཡིས། །སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལས་བདུད་རྩི་དྲངས། །འཁོར་ལོའི་གནས་བཞིར་སོན་པ་ལས། །བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་བ། །དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་རབ་མཉེས་ནས། །བདེ་ཆེན་འབྲས་བུའི་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས། །རྡོ་རྗེ་བཞི་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་སཏྭ་ཨ་ཧཾཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར་མཉམ་པར་འཇོག །ལྔ་པ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལམ་བྱེད་ཀྱི་ངག་འདོན་ལ། ཐོག་མར་ཚོགས་རྟེན་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཀ་དག་གི་ངང་ལས་སེང་གེ་དང་པདྨ་ཉི་མའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་གཉུག་མའི་ལྷ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་པའི་ངོ་བོ་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཁྲོ་འཛུམ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན་ཁ་དོག་དམར་སྨུག་མཉམ་གཞག་དང་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཏིལ་གོང་ཁ་ཕྱེས་པ་ལྟ་བུས་གང་བ། བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ནས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཁྲོ་ཆུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་འཕྲོ་བས་བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲེག་པར་མཛད་པ། འཁོར་དུ་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་བླ་མ་དང་། དཔའ་བོ་དང་། མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། སྨིན་མཚམས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དཀར་པོ་རྩ་བ་ཕྲ་བ་དབུ་མ་ལ་ཟུག་ཅིང་། ཁ་གདེངས་གཡེལ་བའི་ཐུར་གཅིག་གྱེན་ལ་བསྟན་པའི་ནང་དུ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་དཀར་པོ་འོད་འབར་བ་གཡོན་བསྐོར་དུ་དྲག་ཏུ་འཁོར་བ། དེའི་ཐད་ཀའི་ནམ་མཁར་ངོ་བོ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་རྣམ་པ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དཀར་གསལ་ཤངས་རྩེར་སྐྱེ་མེད་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོས་མཚན་པ། ཕྱག་མཉམ་གཞག་བདུད་རྩིའི་ཐོད་ཞལ་བསྣམས་པ། དར་སྔོན་པོའི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཆོས་གོས་གསོལ་ཞིང་། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་དགྱེས་ཡེ་རེ་བཞུགས་པ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེར་མེར་མེར་ཤིག་ཤིག་གཡོ་བ། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བདག་མདུན་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་མོས་ལ། ཨ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཀ་དག་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ འཁྲུལ་པ་དག་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ལྷུན་གྲུབ་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རིག་རྩལ་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དབྱེར་མེད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་བདེ་བ་ཆེ༔ མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་གནས་མཆོག་ནས༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ན༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གནས་འདིར་དགོངས༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་དབང་སྐུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་བྱིན་དབབ་ཅིང་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ། ཚོགས་བསགས་པའི་སླད་དུ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བཅས། ཨ༔ སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་བླ་མ་ལ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རླུང་སེམས་དག་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་འདུས་མ་བྱས་པར་བཤགས༔ གཉིས་འཛིན་བྲལ་བས་རྗེས་ཡི་རང་༔ བརྗོད་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་དུ༔ ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྔོ༔ ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ། དེ་ནས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་སྤྲོ་ན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་། གང་ལྟར་ཡང་། འོད་གསལ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་སྐུ་ལྔར་བཞེངས༔ འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་དྭངས་མའི་གཟུགས༔ འཆི་མེད་བི་མ་མི་ཏྲ་ཀྱེ༔ བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ནས༔ མངོན་སུམ་བྱིན་རླབས་དེང་སྩོལ་ཅིག༔ ཅེས་གསོལ་འདེབས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་བཟླས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་མཐར་དབང་བླང་བ་ནི། སླར་ཡང་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པས། བླ་མའི་དཔྲལ་བའི་ཨོཾ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དང་རང་འདྲའི་སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ། ལུས་རྩའི་སྒྲིབ་པ་དག །སྤྲོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། ས་བརྒྱད་པ་ནོན། འབྲས་བུ་སྐུ་ལྔ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས། བླ་མའི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཆར་ཁའི་ཟེར་ཐག་ལྟ་བུ་དང་། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་ཕྲེང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། རང་གི་མགྲིན་པར་ཐིམ། ངག་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག །སྤྲོས་མེད་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། སྐྱེ་མེད་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ལ་དབང་། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ནོན། འབྲས་བུ་གསུང་ལྔ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས། བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་མཐིང་ཞུན་གྱི་དྭངས་མ་ལྟ་བུ་དང་། ཨ་ཡིག་མཐིང་གསལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ། ཡིད་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག །ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཤེར་དབང་ཐོབ། བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ནོན། འབྲས་བུ་ཐུགས་ལྔ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས། བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦུབས་ནས་འོད་ལྔའི་གོང་བུ་ཚོན་གང་བ་བྱུང་། རང་གི་གནས་གསུམ་དང་སྙིང་དབུས་སུ་ཐིམ། ཆ་མཉམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་བཞི་པ་ཐོབ། ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟུང་འཇུག་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་ནོན། འབྲས་བུ་ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་ལྔ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །མཐར། བླ་མ་ཉིད་དགྱེས་པས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་དགའ་བ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་ཐིམ་པས་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཨ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་སྲན་མ་ཙམ་དྭངས་གསལ་གཡོ་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སེམས་གཏད་དེ་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དཔལ་མགོན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཅི་རིགས་པ་དང་བཅས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །འདི་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཞིབ་ཆ་ཁྲིད་ཡིག་ལས་ཤེས་པར་བྱ། སྔོན་འགྲོ་སྦྱང་སྐབས་ཐུན་མོང་བློ་སྦྱོང་བདུན་རེ་རེ་ནས་ཐུན་དུ་བཅད་དེ་མྱོང་བ་ཐོན་པ་དང་། ཁྱད་པར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་སྦྱངས་པས་ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅི་རིགས་རྒྱུད་ལ་འབྱོངས་པར་བྱ། སྐྱབས་འགྲོ་སོགས་གྲངས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྐྱབས་སེམས། ཡིག་བརྒྱ། ཚོགས་གསོག་གི་སྔགས་རྣམས་འབུམ་ཐེར་ཁ་སྐོང་བཅས་དང་། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སྦྲགས་ཕྱག་འབུམ་ཐེར་གྲུབ་ནའང་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ཁྱད་པར་གསོལ་འདེབས་འབུམ་ཐེར་དང་། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་སོགས་མ་མཐར་བྱས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་ཞིང་། གཙོ་བོར་སོ་སོའི་ཉམས་མྱོང་དང་། རྟགས་ཐོན་པའི་བར་དུ་འབད་ན་དངོས་གཞིའི་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བ་ལ་ཚེགས་མེད་པས་སྔོན་འགྲོའི་གཞི་ཐེངས་ངེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ཏེ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ངག་འདོན་ཁོ་ན་ཆོ་ག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་དགེ་བས་འབྲེལ་ཚད་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་གོ་སར་དབུགས་འབྱིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

lce btsun sngon 'gro'i ngag 'don ye shes gsang rdzogs/ @#/_/lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru we/__'dir lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don gyi rim pa la gsum/__rgyud snod rung du bya ba thun gyi sngon 'gro/__thun mong gi sngon 'gro blo sbyong bdun/__khyad par gyi sngon 'gro bsags sbyong lnga'o/__/dang po thun gyi sngon 'gro la/__sgo gsum rnal du dbab/__mdun gyi nam mkhar bla ma bsgoms la mos gus gdung shugs drag pos/__dpal ldan rtsa ba'i bla ma rin po che/__/sogs dang /__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo bla ma rin po che mkhyen/__bdag gi rgyud smin cing grol bar byin gyis brlab tu gsol/__zab lam gyi rtogs pa khyad par can rgyud la skye bar byin gyis brlab tu gsol/__tshe 'di nyid la 'od gsal rdzogs pa chen po'i lam mchog mthar phyin par byin gyis brlab tu gsol/__ces gsol ba btab mthar bla ma rang la bsdus te mnyam par bzhag__/gnyis pa thun mong blo sbyong bdun gyi ngag 'don ni/__'di ltar 'dus byas thams cad ni mi rtag pa ste chu'i lbu ba lta bu'o:__'khor ba'i bde ba thams cad ni 'phral bde ba ltar snang yang don la sdug bsngal te dug gi 'bras bu smin pa lta bu'o:__rkyen sna tshogs pa thams cad ni zin pa'i dus med pa ste smig rgyu'i chu la bsnyegs pa lta bu'o:__tshe 'di'i bya ba thams cad ni rnam pa kun tu don med pa ste gnyid thun gcig gi rmi lam bzang ngan lta bu'o:__thar pa dam pa'i 'bras bu ni nam yang sdug bsngal bar mi ldog ste 'brum nad byang ba'i skyes bu lta bu'o:__bla ma dam pa'i gdams ngag ni thar pa'i khang bzang du 'dzegs pa'i lam ste them skas bzang po lta bu'o:__rnam par mi rtog pa'i bsam gtan ni ting nge 'dzin thams cad skye ba'i gzhi ste zhing sa dul ba lta bu'o:__zhes brjod cing bsams la nges 'byung gi blo bskyed/__lus sems khong glod/__mig ha re bzhag__/sems rtog med kyi ngang du dar gcig mnyam par bzhag go/__/gsum pa khyad par gyi sngon 'gro la lnga las/__dang po skyabs 'gro'i ngag 'don ni/__skyabs yul sogs dmigs pa khrid yig ltar gsal btab la/__a:__ka dag gting gsal chos kyi sku:__lhun grub rig rtsal longs spyod rdzogs:__dbyer med thugs rje sprul pa'i skur:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__gnyis pa sems bskyed kyi ngag 'don ni/__hoH__glo bur 'khrul pa'i 'gro ba kun:__gdod nas rnam dag dbyings kyi ngang :__ye shes rig pas rang grol phyir:__cog gzhag chen por sems bskyed do:__gsum pa sgrib sbyong gi ngag 'don ni/__aH__bdag nyid tha mal lus kyi dbus/__/rtsa gsum 'khor lo bzhi dang bcas/__/dwangs gsal 'od kyi rang bzhin gyi/__/mar sne lte 'og sor bzhi'i sbubs/__/bla ma dpal ldan rdo rje sems/__/dmar gsal zhal gcig phyag gnyis pa/__/rdo rje dril 'dzin longs sku'i chas/__/rang 'od rig ma'i bde bas dgyes/__/rdo rje pad+ma'i skyil krung gis/__/pad+ma zla ba'i gdan gyi steng /__/dwangs ma 'od lnga'i klong na bzhugs/__/bla ma rdo rje sems dpa' la/__/mi phyed gus pas gsol ba 'debs/__/bdag gi sdig sgrib nyes ltung kun/__/byang zhing dag par byin gyis rlobs/__/rtse gcig gsol ba btab pa las/__/ye shes me 'bar rtsa 'khor khyab/__/sgo gsum cha mnyam sdig sgrib kun/__/bsregs sbyangs rang lus 'od kyi sku/__/rdo rje sems dpa'i gsang gsum dang /__/dbyer med ma bcos lhug par shar/__/ces brjod cing bsams la yi ge brgya pa ci nus bzla/__mthar spro zhing nus na/__oM/__thugs rje chen po bcom ldan rdo rje sems/__/zhes sogs bshags rgyud las 'byung ba'i ru dra'i smre bshags sam/__de tsam mi nus na/__mgon po bdag ni sogs ngag 'don spyi ltar gyi sgo nas bshags sdom bya'o/__/bzhi pa tshogs gsog gi ngag 'don ni/__mthar ni ye shes me lce yis/__/spyi bo'i ha~M las bdud rtsi drangs/__/'khor lo'i gnas bzhir son pa las/__/bla ma sku bzhi'i dkyil 'khor ba/__/dga' mchog khyad par lhan skyes kyi/__/ye shes chen pos rab mnyes nas/__/bde chen 'bras bu'i tshogs chen rdzogs/__/rdo rje bzhi dang dbyer med gyur/__/ces brjod cing bsams la/__ma hA su kha badz+ra satwa a haMH__zhes ci nus bzlas mthar mnyam par 'jog__/lnga pa bla ma'i byin rlabs lam byed kyi ngag 'don la/__thog mar tshogs rten gsal gdab pa ni/__ka dag gi ngang las seng ge dang pad+ma nyi ma'i khri'i steng du rang nyid gnyug ma'i lha dang bla ma dbyer med pa'i ngo bo siM he shwa ra rnal 'byor spyod pa khro 'dzum sgeg pa'i nyams can kha dog dmar smug mnyam gzhag dang skyil krung can/__dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__sku lus kyi cha thams cad rtsa gsum rgyal ba rab 'byams til gong kha phyes pa lta bus gang ba/__ba spu'i khung bu thams cad nas rdo rje ye shes kyi me khro chung gi tshogs dang bcas pa 'phro bas bdud dang bar du gcod pa thams cad sreg par mdzad pa/__'khor du brgyud gsum gyi bla ma dang /__dpa' bo dang /__mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor ba/__smin mtshams su chos 'byung dkar po rtsa ba phra ba dbu ma la zug cing /__kha gdengs g.yel ba'i thur gcig gyen la bstan pa'i nang du bde chen thig le dga' ba 'khyil ba dkar po 'od 'bar ba g.yon bskor du drag tu 'khor ba/__de'i thad ka'i nam mkhar ngo bo rtsa ba'i bla ma la rnam pa bi ma la mi tra dkar gsal shangs rtser skye med yi ge a dkar pos mtshan pa/__phyag mnyam gzhag bdud rtsi'i thod zhal bsnams pa/__dar sngon po'i stod g.yogs dang chos gos gsol zhing /__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis dgyes ye re bzhugs pa/__snang srid thams cad 'ja' zer thig ler mer mer shig shig g.yo ba/__slar yang rang gi thugs ka nas 'od zer dpag tu med pa 'phros pas sku gsum gyi zhing rab 'byams nas bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes pa bsam gyis mi khyab pa spyan drangs te bdag mdun rnams la sib sib thim par mos la/__a:__ngo bo chos sku'i gzhal yas nas:__ka dag bla ma gshegs su gsol:__rang grol chen por byin phobs la:__'khrul pa dag pa'i dbang mchog skur:__rang bzhin longs sku'i zhing khams nas:__lhun grub bla ma gshegs su gsol:__rig rtsal chen por byin phobs la:__ye shes rgyas pa'i dbang mchog skur:__thugs rje sprul sku'i dkyil 'khor nas:__dbyer med bla ma gshegs su gsol:__snang srid gzhir bzhengs byin phobs la:__'ja' lus rdo rje'i dbang mchog skur:__hU~M hU~M:__yul gyi ming ni bde ba che:__mkha' 'gro gsang ba'i gnas mchog nas:__gdod ma'i mgon po he ru ka:__siM he shwa ra gshegs su gsol:__khyed kyi rjes su bdag sgrub na:__byin gyis rlob phyir gnas 'dir dgongs:__glo bur 'khrul pa'i bar chad sol:__'du 'bral med par dbang skur cig:__oM AHhU~M gu ru bi ma la mi tra hU~M hU~M:__zhes dang /__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__zhes pas byin dbab cing dam ye dbyer med du bya/__tshogs bsags pa'i slad du phyag 'tshal ba dang bcas/__a:__snang bzhi mthar phyin bla ma la:__'du 'bral med par phyag 'tshal lo:__rlung sems dag pa'i mchod sprin 'bul:__sdig ltung 'dus ma byas par bshags:__gnyis 'dzin bral bas rjes yi rang :__brjod med chos 'khor bskor bzhin du:__yongs grub chen por bzhugs gsol 'debs:__dge tshogs 'od gsal dbyings su bsngo:__zhes yan lag bdun pa 'bul/__de nas byin rlabs 'jug pa'i slad du mdun gyi bla ma la mos gus shugs drag tu bskyed de spro na brgyud pa'i gsol 'debs dang /__gang ltar yang /__'od gsal snang bzhi mthar phyin nas:__rig pa mi 'gyur sku lngar bzhengs:__'ja' lus 'pho chen dwangs ma'i gzugs:__'chi med bi ma mi tra kye:__bdag la thugs rjes brtser dgongs nas:__mngon sum byin rlabs deng stsol cig:__ces gsol 'debs dang /__oM AHhU~M gu ru bi ma la mi tra hU~M hU~M:__zhes pa'i bzlas pa rtse gcig tu byas mthar dbang blang ba ni/__slar yang gsol ba lan gsum btab pas/__bla ma'i dpral ba'i oM las 'od zer dkar po zla ba shar ba lta bu dang rang 'dra'i sku dpag tu med pa byung /__rang gi dpral bar thim/__lus rtsa'i sgrib pa dag__/spros bcas bum pa'i dbang thob/__snang srid gzhir bzhengs kyi dkyil 'khor bsgom pa la dbang /__sa brgyad pa non/__'bras bu sku lnga thob pa'i skal ba can du byas/__bla ma'i mgrin pa'i AHlas 'od zer dmar po 'char kha'i zer thag lta bu dang /__A li kA li'i phreng ba dpag tu med pa byung /__rang gi mgrin par thim/__ngag rlung gi sgrib pa dag__/spros med gsang ba'i dbang thob/__skye med rang byung rdo rje'i bzlas pa la dbang /__sa bcu gcig pa non/__'bras bu gsung lnga thob pa'i skal ba can du byas/__bla ma'i thugs ka'i hU~M las 'od zer sngon po mthing zhun gyi dwangs ma lta bu dang /__a yig mthing gsal dpag tu med pa byung /__rang gi snying gar thim/__yid thig le'i sgrib pa dag__/shin tu spros med sher dbang thob/__bde chen 'od gsal gyi ye shes bsgom pa la dbang /__sa bcu gsum pa non/__'bras bu thugs lnga thob pa'i skal ba can du byas/__bla ma'i gnas gsum ka nas 'od zer 'ja' tshon shar ba lta bu dang /__tsit+ta rin po che'i sbubs nas 'od lnga'i gong bu tshon gang ba byung /__rang gi gnas gsum dang snying dbus su thim/__cha mnyam ye shes kyi sgrib pa dag__/rab tu spros med bzhi pa thob/__ka dag lhun grub zung 'jug bsgom pa la dbang /__ye shes bla ma'i sa non/__'bras bu yon tan dang phrin las rnam lnga 'grub pa'i skal ba can du byas so/__/mthar/__bla ma nyid dgyes pas 'od du zhu ste smin mtshams kyi dga' ba 'khyil ba'i dbus su thim pas thig le dkar po a yig gis mtshan pa sran ma tsam dwangs gsal g.yo med du gyur par bsams la sems gtad de rig stong gnyug ma'i ngang bskyangs nas de kho na nyid la mnyam par bzhag__/thun las ldang ba na/__dge ba 'di yis myur du bdag__/dpal mgon bla ma 'grub gyur nas/__/sogs bsngo smon ci rigs pa dang bcas thun mtshams kyi spyod lam la 'jug par bya'o/__/'di rnams kyi dmigs rim zhib cha khrid yig las shes par bya/__sngon 'gro sbyang skabs thun mong blo sbyong bdun re re nas thun du bcad de myong ba thon pa dang /__khyad par rnam par mi rtog pa la brten nas sems sbyangs pas zhi lhag gi ting nge 'dzin ci rigs rgyud la 'byongs par bya/__skyabs 'gro sogs grangs kyi dbang du byas na skyabs sems/__yig brgya/__tshogs gsog gi sngags rnams 'bum ther kha skong bcas dang /__yan lag bdun pa dang sbrags phyag 'bum ther grub na'ang shin tu legs/__khyad par gsol 'debs 'bum ther dang /__gsol 'debs kyi bsnyen pa 'bum phrag bcu sogs ma mthar byas te nyams su blang zhing /__gtso bor so so'i nyams myong dang /__rtags thon pa'i bar du 'bad na dngos gzhi'i nyams rtogs kyi yon tan skye ba la tshegs med pas sngon 'gro'i gzhi thengs nges par bya'o/__/zhes pa'ang khrid yig snying po'i bcud dril thig le gsang rdzogs las ji ltar 'byung ba cung zad spros te 'od gsal sprul pa'i rdo rjes ngag 'don kho na cho ga khrigs su bsdebs pa'i dge bas 'brel tshad kun bzang gdod ma'i go sar dbugs 'byin pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information