JKW-KABUM-15-BA-014-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 20:46, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")

སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་སྨོན་ལམ་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ།
Wylie title snyan brgyud phur pa'i smon lam lam rim dang 'brel ba JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 14, Text 10, Pages 343-345 (Folios 15a2 to 16a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. snyan brgyud phur pa'i smon lam lam rim dang 'brel ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 343-345. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Stages of the Path - lam rim
Cycle ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ (phrin las phur pa'i gnad tig)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

ཅེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྨྲས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos smras pa sid+d+hi rastu/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །དགེ་བ་འདི་དང་མ་ལུས་དགེ་བའི་མཐུས། །མ་རིག་མུན་པར་འཁྱམས་པའི་འགྲོ་འདི་རྣམས། །བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་བྱེད་དབང་བཞིས་སྨིན་པར་ཤོག །མ་བཅོས་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་དེ་བཞིན་ཉིད། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་། །ཟུང་འཇུག་འགགས་མེད་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་རྒྱུ། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཆོས་སྐུ་ལམ་བྱེད་བདག་ཉིད་རྩ་བ་དང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལམ་བྱེད་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས། །སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་བྱེད་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། །རྒྱུ་འབྲས་དབྱེར་མེད་ལམ་མཆོག་བསྒོམ་པར་ཤོག །ཞེ་སྡང་རྩད་གཅོད་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྨན། །གཏི་མུག་གནས་སུ་དག་པ་བ་ལིཾ་ཏ། །འདོད་ཆགས་བསྒྲལ་བ་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། །མཆོད་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་མཉེས་བྱེད་ཤོག །མ་དག་བདེན་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་འཐུག་པོ་འདི། །བསྐྱེད་རིམ་བཟླས་པར་བཅས་པས་ལེགས་སྦྱངས་ཏེ། །དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ངོ་བོས་སྟོང་། །བློ་འདས་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱིས་ཞིང་བཅུ་སྒྲོལ་བའི་ཚེ། །ཐ་མལ་སྙིང་ནང་དྭངས་མ་ལྔ་ཡི་དབུས། །རྣམ་ཤེས་དང་པོའི་དབྱངས་ཡིག་དཀར་ལ་འཚེར། །ཀུན་གཞིའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤེས་པར་ཤོག །ལས་ཉོན་དྲི་མ་སྦྱོང་བྱེད་ཁྲུས་ལུང་དང་། །འཆི་མེད་ཆོས་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ཚེ་ཡི་ཡུང་། །བཅུ་གཉིས་གནད་ལྡན་དགོངས་པ་རྣམ་གསུམ་གྱིས། །བདག་འཛིན་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །ཆུ་བོ་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ཆུ་བོ་བསྐུར་ཐབས་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ། དཀྱུས་བཤད་གཞུང་གི་ཆུ་བོ་འགྲེལ་ཊཱི་ཀ་སྟོང་ཐུན་དང་བཅས་པ། གདམས་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆུ་བོ་ལག་ལེན་མངོན་རྟོགས་དང་བཅས་པ། མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཆུ་བོ་དྲིས་ལན་གེགས་སེལ་དང་བཅས་པའོ། །བཞི་འདུས་གདམས་པ་ཉམས་ལེན་ཅིང་། །ཡེ་ཤེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ཕུར་བུ་བཞི། །ནམ་མཁའ་ཙནྡན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་བཞི། །ཀུན་བཟང་རིགས་བཞིའི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ལམ་མཆོག་འདི་ཉིད་ལ། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གུས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་། །བར་ཆད་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་མི་འབྱུང་བར། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཚེ་འདིར་འཆི་མེད་དཔལ་དེའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པའི་དོན། །ཡང་དག་ཤེས་ཤིང་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་བྱས་ཏེ། །ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག །ཕྱོགས་རིས་མུ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཡང་ཡང་དྲིན་གྱིས་སྐྱོང་བའི་མར་ཤེས་ནས། །ཚད་མེད་སྙིང་ནས་བརྩེ་བའི་བསམ་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་གཞན་གྱི་དོན་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་རིང་ལུགས་མཐའ་དག་དང་། །རྨད་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་མཆོག །ཁྱད་པར་ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་བཞེད་གཞུང་རྣམས། །ཉན་བཤད་སྒྲུབ་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤོག །རང་བཞིན་རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། །རིག་འཛིན་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་རྣམས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྨྲས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།
[edit]

snyan brgyud phur pa'i smon lam lam rim dang 'brel ba/ @#/_/dge ba 'di dang ma lus dge ba'i mthus/__/ma rig mun par 'khyams pa'i 'gro 'di rnams/__/brgyud pa gsum ldan bla mas rjes bzung ste/__/byang chub sgrub byed dbang bzhis smin par shog__/ma bcos stong nyid spros bral de bzhin nyid/__/dmigs med snying rje sgom pa kun tu snang /__/zung 'jug 'gags med 'khor 'das kun gyi rgyu/__/ting 'dzin gsum gyi nyams len mthar phyin shog__/chos sku lam byed bdag nyid rtsa ba dang /__/longs spyod rdzogs sku lam byed khro bo'i tshogs/__/sprul sku lam byed rdzas kyi dkyil 'khor te/__/rgyu 'bras dbyer med lam mchog bsgom par shog__/zhe sdang rtsad gcod phyi nang gsang ba'i sman/__/gti mug gnas su dag pa ba liM ta/__/'dod chags bsgral ba rak+ta'i rgya mtsho ste/__/mchod pa gsum gyi rgyal ba mnyes byed shog__/ma dag bden 'dzin 'khrul snang 'thug po 'di/__/bskyed rim bzlas par bcas pas legs sbyangs te/__/dag pa'i ye shes rang bzhin ngo bos stong /__/blo 'das zung 'jug mngon du 'gyur bar shog__/mngon spyod las kyis zhing bcu sgrol ba'i tshe/__/tha mal snying nang dwangs ma lnga yi dbus/__/rnam shes dang po'i dbyangs yig dkar la 'tsher/__/kun gzhi'i gnas tshul ji bzhin shes par shog__/las nyon dri ma sbyong byed khrus lung dang /__/'chi med chos skur bsgyur ba tshe yi yung /__/bcu gnyis gnad ldan dgongs pa rnam gsum gyis/__/bdag 'dzin dgra bgegs dbyings su sgrol bar shog__/chu bo smin byed dbang gi chu bo bskur thabs lag len dang bcas pa/__dkyus bshad gzhung gi chu bo 'grel TI ka stong thun dang bcas pa/__gdams pa nyams len gyi chu bo lag len mngon rtogs dang bcas pa/__man ngag gnad kyi chu bo dris lan gegs sel dang bcas pa'o/__/bzhi 'dus gdams pa nyams len cing /__/ye shes byang chub sems sogs phur bu bzhi/__/nam mkha' tsan+dan lta bu'i gang zag bzhi/__/kun bzang rigs bzhi'i sa la 'god par shog__/skye ba kun tu lam mchog 'di nyid la/__/the tshom med par gus pas sgrub byed cing /__/bar chad bgegs kyi gnod pa mi 'byung bar/__/mthun rkyen ma lus 'bad med 'grub par shog__/tshe 'dir 'chi med dpal de'i tshul khrims ldan/__/byang chub sems gnyis zung 'jug thob pa'i don/__/yang dag shes shing sgrub la brtson byas te/__/lhag pa'i lha yis rjes su 'dzin par shog__/phyogs ris mu mtha' med pa'i sems can rnams/__/yang yang drin gyis skyong ba'i mar shes nas/__/tshad med snying nas brtse ba'i bsam pa yis/__/rtag tu gzhan gyi don la brtson par shog__/shAkya seng ge'i ring lugs mtha' dag dang /__/rmad byung rdo rje theg pa'i bstan pa mchog__/khyad par sa skya'i rje btsun bzhed gzhung rnams/__/nyan bshad sgrub pa phyogs bcur rgyas par shog__/rang bzhin rnam dag dbyings kyi bden pa dang /__/rig 'dzin yi dam lha yi byin rlabs dang /__/chos srung dam can rgya mtsho'i nus mthu yis/__/ji ltar smon pa'i gnas rnams 'grub par shog__/ces pa 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos smras pa sid+d+hi rastu/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

Footnotes

Other Information