JKW-KABUM-09-TA-009-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 18:20, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཕྲེང་།
Wylie title dpal phyag na rdo rje drag po gsum sgril gyi rjes su gnang ba'i cho ga rdo rje'i me phreng JKW-KABUM-09-TA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 9, Text 9, Pages 446-460 (Folios 45b6 to 52b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal phyag na rdo rje drag po gsum sgril gyi rjes su gnang ba'i cho ga rdo rje'i me phreng. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 446-460. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
Deity phyag na rdo rje
Colophon

།ཞེས་པའང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འགལ་རྐྱེན་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ། ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rang gzhan la phan pa'i bsam pas sbyar ba'i dge bas mtha' yas pa'i sems can thams cad 'gal rkyen bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal te/__zung 'jug rdo rje 'dzin pa'i go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཡེ། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་སུམ་སྒྲིལ་གྱི་རྗེས་གནང་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཎྜ་ལར་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཉི་གདན་ལ་ཚོམ་བུ་སྔོན་པོ་གཅིག་དགོད། དེའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་བཞི། བདག་མདུན་སོ་སོར་ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་བཤམ། གཞན་ཡང་ལས་བུམ། རྡོར་དྲིལ། མེ་ཏོག་གི་སྣོད་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་འདུ་བྱ། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རང་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོའི་སྐུར་གྱུར། ལས་ཐམས་ཅད་པའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ནང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། བུམ་པའི་ནང་གི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། བུམ་པའི་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅི་རིགས་པ་བཟླ། ཧཱུྃ་ལན་བདུན་བརྗོད་པས་བུམ་ནང་གི་སྔགས་ཕྲེང་གདན་དང་བཅས་པའང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས། དེ་ནས་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་རྗེས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་། མདུན་གྱི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་པ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་སོགས་ནས། མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་པའི་བར་རང་གི་སེམས་ཉིད་དང་། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དོར་བ་མ་གཏོགས་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་བྱ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿམདུན་བསྐྱེད་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཚུར་འདུས་ཏེ་ཐིམ་པས་མཐུ་སྟོབས་ནུས་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བསམས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་བྱ། གཏོར་མ་དང་པོ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། །གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་གཙོ་བྱས་པའི་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་མའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། རྐྱེན་ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། །གཉིས་པའང་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྔོན་ཚེ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ། །བར་ཆད་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྱན་སྔར་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་དམ་བཅས་པའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་མའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ་དང་། རྗེས་སུ་གནང་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་ཞུ། གསུམ་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ། སམྦྷ་ར་ལན་གསུམ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརྗོད། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །བདག་ཅག་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །བཞི་པའང་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ། སམྦྷ་ར་ལན་གསུམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརྗོད། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་གནོད་ཅིང་ལན་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་མགྲོན་གྱི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་ནོ། །བདག་ཅག་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་གནོད་འཚེ་ཐམས་ཅད་སྤོངས་ཤིག །བུ་ལོན་ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་ཐམས་ཅད་ཁྱེར་ནས་གནོད་སེམས་དང་གདུག་པའི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརྗོད། །གཉིས་པ་རྗེས་གནང་དངོས་ནི། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གིས་སྨིན་པའི་སློབ་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་ཁྲུས་བྱ། ནང་དུ་འོངས་པ་ན་བགེགས་བསྐྲད། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས། ཆོས་ཉན་པའི་ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་གསལ་གདབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ངེས་འབྱུང་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཏམ་ཅི་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བདག་ཉིད་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྣམས་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ལས། ད་ལམ་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི། ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་མཚན་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད། ངེས་པའི་དོན་དུ་གཟོད་མ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་གསང་བ་འཛིན་པའི་བདག་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་སུ་ཟིན་ཀྱང་། ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བྱ་དྲང་བའི་སླད་དུ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གི་ཚུལ་དུ་བཟུང་བའི་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལའང་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་སྣང་བ་ནམ་འདོད་དུ་གཟིགས་ཤིང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསན་པའི་སྙིང་པོ་སྙན་བརྒྱུད་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱུང་བ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་རྗེས་གནང་ཞུ་བའི་དོན་དུ་ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། མདུན་གྱི་མཎྜལ་གྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་དང་ད་ལྟར་གྱི་སློབ་དཔོན་ཐ་མི་དད་པ་ལ་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་བའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་གཟུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི་སོགས། དེ་ནས་མདུན་གྱི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱང་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ནས། མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། སློབ་དཔོན་ང་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུའི་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་སྐུར་གསལ་བ་ལ་སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཞུ་བའི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྱི་གཙུག་གི་བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་ཚོགས་འཕྲོས། སློབ་མའི་ལུས་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག །སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སློབ་མ་འདིའི་ལུས་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དུ་གྱུར་ཏེ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་ཞུགས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་འཁོད་པའི་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལས་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་རྒྱུན་བབས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ལྷའི་སྐུར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ངོ་ཞེས་བརྡ་སྤྲད། གསུང་གི་རྗེས་གནང་ཞུ་བའི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། གསུང་གི་རྗེས་གནང་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྱི་གཙུག་གི་རྟ་མགོ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོས། སློབ་མའི་ངག་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག །སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སློབ་མ་འདིའི་ངག་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་པོར་གྱུར་ཏེ་སློབ་མའི་མགྲིན་པར་ཞུགས། ཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སློབ་མའི་ལྕེ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པར་གྱུར་ཏེ་རྩེ་ལྔ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཅེས་པའི་སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པར་གྱུར། བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ཞལ་ནས་ཐོན་སློབ་མའི་ཁར་སོང་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་དབྱིབས་བརྒྱུད། གསང་གནས་ནས་ཐོན། བླ་མའི་གསང་གནས་ནས་ཞུགས་ཏེ་སླར་ཡང་མགལ་མེ་ལྟར་འཁོར་བར་མོས་པ་དང་བཅས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྲེང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སྔགས་ལན་མང་དུ་བཟླ། དེས་ངག་གི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་དབང་ངོ་། །ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཞུ་བའི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་འཕྲོས། སློབ་མའི་ཡིད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག །སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སློབ་མ་འདིའི་ཡིད་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོར་གྱུར་ཏེ་སློབ་མའི་སྙིང་གར་ཞུགས། ཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སློབ་མ་ལ་ཐིམ། སློབ་མའི་ལུས་སྟོད་སྨད་ནས་རིམ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ། ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། དེའང་ཞབས་ཀྱུ་ནས་ཐིག་ལེའི་བར་དུ་ཐིམ་པའི་མཐར་ཐིག་ལེ་སྔོན་པོ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་སེམས་ཞུགས་པ་བཞིན་ཆེར་གྱིས་གཏད། སླར་དེ་ཉིད་ཀྱང་མི་དམིགས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། དེས་ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ངོ་། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཞུ་བའི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་གཅིག་པུ་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ཞིང་བདེ་བའི་དོན་དུ་ཞུ་བ་མ་ལགས་ཀྱི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བའི་དོན་དུ་ཕྲིན་ལས་བཞིའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བྱོན་པར་བསམས་ལ་མཎྜལ་སློབ་མའི་མགོ་བོར་བཞག་སྟེ། དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་སློབ་མ་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྲིན་ལས་བཞིའི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ལན་གསུམ། དེ་ནས་མཎྜལ་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་ལ་དམིགས་པའི་བརྡ་སྤྲད་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྱི་གཙུག་གི་བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོས། ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དཀར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས། སློབ་མའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་སོགས་སྔགས་མཐར་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སོགས་བྲིས་ཀྱང་། དཔེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཤཱིནྟཾ་དཔེ་རྙིང་རྣམས་སུ་ཤཱིནྟཾ་ཀ་ར་སོགས་ཡོད་ཅིང་། དོན་དུའང་ཞི་བར་མཛད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་སོགས་སུ་འགྱུར་པས་འཐད་པར་སེམས། ཀ་ར་སིདྡྷི་ཨོཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། སྐུའི་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་སེར་པོ་འཕྲོས། རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སེར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས། སློབ་མའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་གྱུར། སྔགས་མཐར་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་པུཎྱེ་པུཥྟིཾ་ཀ་ར་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ། སྤྱི་གཙུག་གི་རྟ་མགོ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོས། དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དམར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས། སློབ་མའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལ་འགོད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། སྔགས་མཐར་ཝཱ་ཤཾ་ཀ་ར་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ སླར་ཡང་བླ་མ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་འོད་ཟེར་ནག་པོ་འཕྲོས། དྲག་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ནག་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས། སློབ་མའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། སྔགས་མཐར་མཱ་རཾ་ཀ་ར་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། མཐར་མཎྜལ་གྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་གདན་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ། སློབ་མའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྔགས་མཐར་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབརྗོད་ལ་མཎྜལ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བཞག །དེས་སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །དབང་བཞི་པ་ཐོབ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ངོ་། །མཇུག་ཏུ་གཙོ་བོས་མཎྜལ་དེང་ནས་སོགས་སྤྱི་དང་འདྲ། དགེ་བ་བསྔོས་ལ་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་བཏང་། གསུམ་པ་རྗེས་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་རླབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུཿབདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་སྐུའི་སྟོད་སྨད་ནས་རིམ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་ཞབས་ཀྱུ་ནས་རིམ་གྱིས་ནཱ་དའི་བར་ཡལ་ནས་མི་དམིགས་པར་གྱུར། སླར་ཡང་སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་གསང་བའི་བདག་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བའི་ངང་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་གནོད་སྦྱིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཉེན་པོ་ཕྱག་རྡོར། བར་གདོན་རྒྱལ་འགོང་གི་གཉེན་པོ་རྟ་མགྲིན། འོག་གདོན་ཀླུའི་གཉེན་པོ་བྱ་ཁྱུང་སྟེ། གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་དྲག་པོ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཡི་དམ་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཙམ་སྙན་བརྒྱུད་རྩ་བར་བཞུགས་མོད། རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་མ་གསུང་ཀྱང་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསན་ཡིག་ཏུ་ཟབ་དོན་གཅེས་ཕྲེང་གི་ཆིངས་སྦྱོང་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའི་ཕྱག་གཞེས་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པའི་དགོངས་དོན་གསལ་བར་བཀོད་པའོ། །ཞེས་པའང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འགལ་རྐྱེན་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ། ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

dpal phyag na rdo rje drag po gsum sgril gyi rjes su gnang ba'i cho ga rdo rje'i me phreng / @#/_/dpal phyag na rdo rje drag po gsum sgril gyi rjes su gnang ba'i cho ga rdo rje'i me phreng zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru badz+ra pA Ni ye/__dpal phyag na rdo rje drag po sum sgril gyi rjes gnang ji ltar bya ba'i tshul la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__gnas dben par stegs bu'i dbus su maN+Da lar sna tshogs pad+ma'i lte bar nyi gdan la tshom bu sngon po gcig dgod/__de'i mdun du gtor ma dkar zlum bzhi/__bdag mdun so sor chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod bcas bsham/__gzhan yang las bum/__rdor dril/__me tog gi snod sogs 'og tu dgos pa'i yo byad rnams 'du bya/__skyabs sems tshad med bzhi bsgom pa sngon du 'gro bas/__rang skad cig gis dpal gsang ba'i bdag po'i skur gyur/__las thams cad pa'i bum pa bdud rtsi'i bcud kyis yongs su gang ba'i nang du nyi ma'i dkyil 'khor gyi dbus su hU~M yig gis mtshan pa'i mthar sngags kyi phreng bas bskor ba'i 'od zer gyis phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa'i mthu stobs nus pa thams cad sngags phreng 'od zer rab tu 'bar ba'i rnam par spyan drangs/__bum pa'i nang gi sngags phreng la thim/__de las bdud rtsi'i rgyun babs/__bum pa'i chu dang dbyer med du 'dres par bsams la/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaTa?/__ci rigs pa bzla/__hU~M lan bdun brjod pas bum nang gi sngags phreng gdan dang bcas pa'ang 'od du zhu nas bum chu dang dbyer med du gyur par mos/__de nas bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa rgyal dbang rdo rje 'chang skal bzang rgya mtshos mdzad pa'i sgrub thabs rdo rje pha lam ltar nyams su blangs rjes yi ge brgya pas lhag chad kha bskang /__mdun gyi maN+Dal tshom bu dang bcas pa a mr-i tas bsang swa b+hA was sbyang /__stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las pa~M las sna tshogs pad+ma sogs nas/__mthun rkyen yid bzhin dngos grub stsal du gsol zhes pa'i bar rang gi sems nyid dang /__rang nyid ces pa'i tshig dor ba ma gtogs bdag bskyed ltar bya/__dzaHhU~M ba~M hoHmdun bskyed la gnyis su med par gyur/__mdun bskyed kyi thugs ka'i hU~M yig gi mthar sngags phreng gis bskor ba las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__rgyal ba sras dang bcas pa'i byin rlabs thams cad tshur 'dus te thim pas mthu stobs nus byin mchog tu 'bar bar bsams la bzlas pa ci rigs bya/__gtor ma dang po/__a mr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las oM las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du oM 'od du zhu ba las byung ba'i gtor ma zag pa med pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlab/__mdun bskyed kyi lha'i ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bar bsams la/__oM badz+ra pA Ni sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi/__/gsum mam bdun gyis phul/__oM badz+ra pA Ni sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__phyogs bcu'i rgyal ba kun gyi sku gsung thugs/__/sogs sh+lo ka gcig gis bstod/__mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams dang /__dpal phyag na rdo rjes gtso byas pa'i yi dam lha tshogs rnams la 'bul lo/__/rdo rje slob ma'i lus ngag yid gsum la byin gyis brlab tu gsol/__zhi rgyas dbang drag gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__rkyen phyi nang gi bar chad thams cad nye bar zhi bar mdzad du gsol/__zhes 'dod don gsol/__/gnyis pa'ang bsang sbyang byin brlab/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma 'khor dang bcas pa spyan drangs mdun bskyed kyi mtha' skor du bzhugs par gyur/__oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi lan gsum/__oM shrI d+harma pA la sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__sngon tshe phyag na rdo rje'i spyan snga ru/__/chos bzhin sgrub par byed pa'i gang zag la/__/bar chad srung zhing skyong bar zhal bzhes pa'i/__/chos skyong srung ma rnams la phyag 'tshal bstod/__/ces bstod/__mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di dpal phyag na rdo rje'i spyan sngar srog snying phul nas bstan pa srung bar dam bcas pa'i srung ma rnams la 'bul lo/__/rdo rje slob ma'i mthun rkyen sgrub pa dang /__rjes su gnang ba sgrub pa la bar du gcod pa thams cad nye bar zhi bar byin gyis brlab tu gsol/__zhes 'dod don zhu/__gsum pa bsang sbyang byin brlab/__sam+b+ha ra lan gsum dang /__de bzhin gshegs pa bzhi'i mtshan brjod/__mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di yul lha gzhi bdag gi tshogs rnams la 'bul lo/_/bdag cag chos sgrub pa'i 'gal rkyen thams cad spong ba dang /__mthun rkyen thams cad yid bzhin du sgrub pa'i phrin las mdzad du gsol/__/bzhi pa'ang bsang sbyang byin brlab/__sam+b+ha ra lan gsum/__de bzhin gshegs pa bzhi'i mtshan brjod/__mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di gnod cing lan chags pa la sogs pa'i mgron gyi tshogs su gyur pa rnams la sbyin no/__/bdag cag chos sgrub pa la gnod 'tshe thams cad spongs shig__/bu lon lan chags sha 'khon thams cad khyer nas gnod sems dang gdug pa'i sems thams cad zhi bar gyur cig ces brjod/__/gnyis pa rjes gnang dngos ni/__rnal 'byor bla med kyi dbang gis smin pa'i slob ma phyi rol du las bum gyi chus khrus bya/__nang du 'ongs pa na bgegs bskrad/__las kyi rdo rjes bskul nas maN+Dal phul/__de nas slob dpon gyis/__chos nyan pa'i kun slong dang kun spyod gsal gdab pa sngon du 'gro bas nges 'byung dang /__byang chub sems kyi gtam ci rigs pas mtshams sbyar te/__de la dus gsum rgyal ba sras dang bcas pa'i mthu stobs nus pa gcig tu bsdus pa'i bdag nyid dpal gsang ba'i bdag po la rgyud dang man ngag rnams nas sgrub pa'i thabs bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa las/__da lam 'dir skabs su babs pa ni/__lho brag grub chen las kyi rdo rje zhes bya ba mtshan nyi zla ltar yongs su grags pa de nyid/__nges pa'i don du gzod ma nas bcom ldan 'das dpal gsang ba 'dzin pa'i bdag po'i sku gsung thugs ye shes rdo rje'i ngo bor mngon par byang chub pa'i go 'phang brnyes su zin kyang /__thun mong gi gdul bya drang ba'i slad du so so skye bo rnams dang rigs mthun pa'i theg pa chen po'i dge ba'i bshes gnyen mchog gi tshul du bzung ba'i sku tshe de nyid la'ang dpal phyag na rdo rje'i sku'i snang ba nam 'dod du gzigs shing zab pa dang rgya che ba'i gdams pa mtha' yas pa zhig gsan pa'i snying po snyan brgyud glegs bam rin po che'i chos sde las byung ba dpal phyag na rdo rje drag po gsum sgril gyi rjes gnang zhu ba'i don du thog mar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__slob dpon dgongs su gsol/__bdag la slob dpon gyis dpal phyag na rdo rje'i rjes su gnang ba stsal du gsol/__mdun gyi maN+Dal gyi dbus na bzhugs pa'i dpal gsang ba'i bdag po dang da ltar gyi slob dpon tha mi dad pa la skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho'i tshogs kyis bskor ba mngon sum lta bur gsal ba'i spyan sngar skyabs gsum sngon du 'gro ba can gyi byang chub sems dpa'i sdom pa gzung snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi sogs/__de nas mdun gyi maN+Dal tshom bu dang bcas pa 'di nyid kyang bsgrubs zin pa ltar sna tshogs pad+ma dang nyi ma'i gdan gyi steng du dpal gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje sku mdog mthing nag nas/__me rab tu 'bar ba'i dbus na bzhugs pa/__slob dpon nga nyid kyang de lta bu'i yi dam lha yi skur gsal ba la sku'i rjes su gnang ba zhu ba'i don du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bla ma rdo rje 'dzin pa chen po bdag la dgongs su gsol/__dpal phyag na rdo rje'i sku'i rjes su gnang ba bdag la stsal zhing dbang bskur du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__bla ma phyag na rdo rje'i spyi gtsug gi bya khyung rgyal po'i sku las 'od zer dkar po'i tshogs 'phros/__slob ma'i lus la phog pas sdig pa dang sgrib pa thams cad dag__/slar yang 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i sku'i lha tshogs dpag tu med pa dang bcas pa mdun gyi nam mkhar spyan drangs/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis slob ma 'di'i lus rdo rjer byin gyis brlab tu gsol lan gsum/__de ltar gsol ba btab pas/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi sku'i ngo bo oM du gyur te slob ma'i spyi bor zhugs/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa oM/__slob ma'i spyi bor 'khod pa'i oM dkar po las bdud rtsi dkar po'i rgyun babs/__lus kyi nang thams cad gang /__lus kyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad byang zhing dag__/bum pa'i dbang thob/__lus lha'i skur bsgom pa la dbang ngo zhes brda sprad/__gsung gi rjes gnang zhu ba'i don du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bla ma rdo rje 'dzin pa chen po bdag la dgongs su gsol/__gsung gi rjes gnang bdag la stsal zhing dbang bskur du gsol/__de ltar gsol ba btab pas bla ma phyag na rdo rje'i spyi gtsug gi rta mgo las 'od zer dmar po 'phros/__slob ma'i ngag la phog pas sdig pa dang sgrib pa thams cad dag__/slar yang 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' gsung gi lha tshogs dpag tu med pa mdun gyi nam mkhar spyan drangs/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis slob ma 'di'i ngag rdo rjer byin gyis brlab tu gsol lan gsum/__de ltar gsol ba btab pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi gsung gi ngo bo AHdmar por gyur te slob ma'i mgrin par zhugs/__AHsarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa AH__slob ma'i lce rdo rje rtse lnga par gyur te rtse lnga la/__oM badz+ra pA Ni ha ya grI ba ga ru Da hU~M phaTa? ces pa'i sngags kyis mtshan par gyur/__bla ma'i thugs ka'i sngags phreng zhal nas thon slob ma'i khar song a ba d+hU ti'i dbyibs brgyud/__gsang gnas nas thon/__bla ma'i gsang gnas nas zhugs te slar yang mgal me ltar 'khor bar mos pa dang bcas slob dpon gyi phreng ba nas bzung ste sngags 'di'i rjes zlos mdzod/__sngags lan mang du bzla/__des ngag gi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad byang zhing dag__/gsang ba'i dbang thob/__ngag sngags bzla ba la dbang ngo /__/thugs kyi rjes gnang zhu ba'i don du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bla ma rdo rje 'dzin pa chen po bdag la dgongs su gsol/__dpal phyag na rdo rje'i thugs kyi rjes gnang bdag la stsal zhing dbang bskur du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__bla ma phyag na rdo rje'i thugs ka nas 'od zer sngon po 'phros/__slob ma'i yid la phog pas sdig pa dang sgrib pa thams cad dag__/slar yang 'od zer 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thugs kyi lha tshogs dpag tu med pa dang bcas pa mdun gyi nam mkhar spyan drangs/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis slob ma 'di'i yid rdo rjer byin gyis brlab tu gsol gsum/__de ltar gsol ba btab pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs kyi ngo bo hU~M sngon por gyur te slob ma'i snying gar zhugs/__hU~M sarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/__hU~M de las 'od zer 'phros/__snod bcud thams cad la phog pas sdig sgrib sbyangs te 'od du zhu nas slob ma la thim/__slob ma'i lus stod smad nas rim gyis 'od du zhu/__hU~M la thim/__de'ang zhabs kyu nas thig le'i bar du thim pa'i mthar thig le sngon po til 'bru tsam du gyur pa la sems zhugs pa bzhin cher gyis gtad/__slar de nyid kyang mi dmigs pa phyag rgya chen po'i ngang la mnyam par zhog mdzod/__des yid kyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad byang zhing dag__/shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid rdzogs rim gyi ting nge 'dzin bsgom pa la dbang ngo /__/phrin las kyi rjes gnang zhu ba'i don du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bla ma rdo rje 'dzin pa chen po bdag la dgongs su gsol/__bdag gcig pu sdug bsngal dang bral zhing bde ba'i don du zhu ba ma lags kyi/__sems can thams cad 'khor ba'i sdug bsngal gyi rgya mtsho las sgrol ba'i don du phrin las bzhi'i rjes su gnang ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__mdun bskyed kyi lha slob ma'i spyi bor byon par bsams la maN+Dal slob ma'i mgo bor bzhag ste/__dpal gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje phrin las kyi lha tshogs rnams kyis bdag gi slob ma 'di la byin gyis brlab tu gsol/__phrin las bzhi'i sgo nas sems can dpag tu med pa la phan thogs shing /__sems can thams cad 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho las 'dren pa'i ded dpon chen por 'gyur bar byin gyis brlab tu gsol lan gsum/__de nas maN+Dal phyag tu thogs la dmigs pa'i brda sprad pa ni/__de ltar gsol ba btab pas bla ma phyag na rdo rje'i spyi gtsug gi bya khyung rgyal po las 'od zer dkar po 'phros/__zhi byed kyi lha tshogs dkar po bsam gyis mi khyab pa spyan drangs/__slob ma'i lus la thim pas nad gdon bar chad thams cad zhi bar gyur/__oM badz+ra pA Ni sogs sngags mthar shIn+taM ku ru sogs bris kyang /__dpe 'ga' zhig tu shIn+taM dpe rnying rnams su shIn+taM ka ra sogs yod cing /__don du'ang zhi bar mdzad pa'i dngos grub kyi dbang bskur ba zhes sogs su 'gyur pas 'thad par sems/__ka ra sid+d+hi oM a b+hi Shiny+tsa oM/__sku'i rin po che'i rgyan rnams las 'od zer ser po 'phros/__rgyas byed kyi lha tshogs ser po bsam gyis mi khyab pa spyan drangs/__slob ma'i lus la thim pas tshe dang bsod nams thams cad rgyas par gyur/__sngags mthar A yur+dz+nyA na puN+ye puSh+tiM ka ra sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa trA~M/__spyi gtsug gi rta mgo las 'od zer dmar po 'phros/__dbang byed kyi lha tshogs dmar po bsam gyis mi khyab pa spyan drangs/__slob ma'i lus la thim pas sems can thams cad chos la 'god pa'i nus pa dang ldan par gyur/__sngags mthar wA shaM ka ra sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hrIH__slar yang bla ma phyag na rdo rje'i sku'i cha thams cad las 'od zer nag po 'phros/__drag byed kyi lha tshogs nag po bsam gyis mi khyab pa spyan drangs/__slob ma'i lus la thim pas bstan pa dang sems can la gnod pa'i dgra bgegs thams cad tshar gcod pa'i nus pa dang ldan par gyur/__sngags mthar mA raM ka ra sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M/__mthar maN+Dal gyi dbus na bzhugs pa'i yi dam gyi lha gdan dang bcas pa 'od du zhu/__slob ma'i lus la thim pas lus ngag yid gsum dpal phyag na rdo rje'i sku gsung thugs kyi ngo bor rnam par dag pa'i mos pa mdzod/__sngags mthar dzaHhU~M ba~M hoHbrjod la maN+Dal slob ma'i spyi bor bzhag__/des sgo gsum cha mnyam gyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad byang zhing dag__/dbang bzhi pa thob/__bsam gyis mi khyab pa'i ye shes bsgom zhing phrin las sgrub pa la dbang ngo /__/mjug tu gtso bos maN+Dal deng nas sogs spyi dang 'dra/__dge ba bsngos la slob ma rang gnas su btang /__gsum pa rjes ni/__slob dpon gyis mchod pa bsang sbyang byin rlabs sngon du 'gro bas/__bdag nyid lhar gsal ba la mchod cing bstod/__yi ge brgya pa lan gsum gyi mthar/__ma rnyed yongs su ma shes dang sogs kyis nongs pa bshags/__badz+ra muHbdag bskyed kyi ye shes pa rang bzhin gyi gnas su gshegs/__dam tshig pa sku'i stod smad nas rim gyis 'od du zhu ste thugs ka'i hU~M la thim/__de yang zhabs kyu nas rim gyis nA da'i bar yal nas mi dmigs par gyur/__slar yang stong pa'i ngang las rang nyid gsang ba'i bdag po'i skur bzhengs par gyur par bsams la/__bsngo smon dang shis brjod kyis mtshams sbyar te lha'i nga rgyal dang ma bral ba'i ngang spyod lam la 'jug par bya'o/__/de ltar steng gdon gza' dang gnod sbyin gtso bor gyur pa'i gnyen po phyag rdor/__bar gdon rgyal 'gong gi gnyen po rta mgrin/__'og gdon klu'i gnyen po bya khyung ste/__gnyen po stobs kyi lha drag po gsum gcig tu bsgril ba'i yi dam khyad par can 'di'i sgrub thabs tsam snyan brgyud rtsa bar bzhugs mod/__rjes gnang bya tshul gsal bar ma gsung kyang bla ma gong ma rnams kyi gsan yig tu zab don gces phreng gi chings sbyong tshul gsungs pa ltar brgyud ldan dam pa'i phyag gzhes zin bris su bgyis pa'i dgongs don gsal bar bkod pa'o/__/zhes pa'ang bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rang gzhan la phan pa'i bsam pas sbyar ba'i dge bas mtha' yas pa'i sems can thams cad 'gal rkyen bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal te/__zung 'jug rdo rje 'dzin pa'i go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig___/

Footnotes

Other Information