JKW-KABUM-01-KA-004-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:50, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཞེས་པ།
Wylie title rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 33, Pages 495-496 (Folios 10a5 to 10b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 495-496. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/prayer-to-khyentse-wangpo
Colophon

།ཞེས་པའང་དད་པ་དང་ལྡན་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang dad pa dang ldan pas gsol ba btab pa'i ngor/__/mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇ༷མ་པའི་དབྱ༷ངས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །མཁྱེ༷ན་བརྩེ༷་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དངོས། །མཁས་གྲུབ་དབ༷ང་པོ༷་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །འདི་ཕྱིར་བར་དོའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས། །འབྲེལ་ཚད་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཅན་ཞིང་ཁམས་སུ། །བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དད་པ་དང་ལྡན་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa/__ 'jaXm pa'i dbyaXngs sogs sras bcas rgyal kun gyi/__/mkhyeXn brtseX nus gsum gcig tu bsdus pa'i dngos/__/mkhas grub dbaXng poX dpal ldan bla ma la/__/gsol ba 'debs so thugs rje'i spyan gyis gzigs/__/'di phyir bar do'i sdug bsngal zhi ba dang /__/tshe bsod dpal 'byor mthun rkyen legs tshogs rgyas/__/'brel tshad 'gro kun bde can zhing khams su/__/byang chub go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang dad pa dang ldan pas gsol ba btab pa'i ngor/__/mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis bris pa dge/__//__!

Footnotes

Other Information