JKW-KABUM-01-KA-004-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:04, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཚ་ལ་ཨ་འཕེལ་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཞེས་པ།
Wylie title tsha la a 'phel la gnang ba'i gsol 'debs rtsa gsum kun 'dus zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 31, Pages 494-495 (Folios 9b4 to 10a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tsha la a 'phel la gnang ba'i gsol 'debs rtsa gsum kun 'dus zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 494-495. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity pad+ma 'byung gnas, sgrol ma
Colophon

།ཞེས་པའང་དད་གཏོང་འབྱོར་བའི་དཔལ་གྱིས་མཐོ་བ་ཚ་ལ་ཨ་འཕེན་གྱིས་གསུངས་ངོར། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

zhes pa'ang dad gtong 'byor ba'i dpal gyis mtho ba tsha la a 'phen gyis gsungs ngor/__/mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །ཐུགས་རྗེ་མྱུར་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཞབས། །དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་དྲན། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བའི་ངེས་འབྱུང་གིས། །ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་ནུས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱད་པར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་ཀྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །མྱུར་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དད་གཏོང་འབྱོར་བའི་དཔལ་གྱིས་མཐོ་བ་ཚ་ལ་ཨ་འཕེན་གྱིས་གསུངས་ངོར། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

tsha la a 'phel la gnang ba'i gsol 'debs rtsa gsum kun 'dus zhes pa/__ rtsa gsum kun 'dus pad+ma 'byung gnas dang /__/thugs rje myur ma rje btsun sgrol ma'i zhabs/__/dbyer med khyab bdag dpal ldan bla ma la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/dal 'byor rnyed dka' nam 'chi nges med dran/__/'khor ba'i sdug bsngal mthong ba'i nges 'byung gis/__/las 'bras blang dor tshul bzhin nus pa dang /__/byang chub sems gnyis 'byong bar byin gyis rlobs/__/khyad par rang gzhan sems can thams cad kun/__/'gal rkyen kun zhi tshe bsod dpal 'byor rgyas/__/phyi ma bde ba can kyi zhing skyes nas/__/myur du rnam mkhyen thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang dad gtong 'byor ba'i dpal gyis mtho ba tsha la a 'phen gyis gsungs ngor/__/mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//_!

Footnotes

Other Information