JKW-KABUM-01-KA-004-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:02, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

མཚན་བརྗོད་ཁ་ཏོན་ཡོངས་བསྔོ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ།
Wylie title mtshan brjod kha ton yongs bsngo sras bcas rgyal ba zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 23, Pages 491-492 (Folios 8a4 to 8b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mtshan brjod kha ton yongs bsngo sras bcas rgyal ba zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 491-492. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཅེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་འགྱུར་མེད་བཟང་པོས་གསུང་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang dge sbyong 'gyur med bzang pos gsung ngor mkhyen brtse'i dbang pos spel ba sid+d+hi rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
།སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་པུ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད། །རྩེ་གཅིག་གུས་པས་ཁ་ཏོན་བགྱིས་པ་ཡི། །ལེགས་བྱས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཀུན། །དལ་འབྱོར་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྟེན་བཟང་ཐོབ། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བར། །བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ཅིང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པར་ལྡན། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །རིང་ལུགས་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་སྤེལ་བ་དང་། །འགྲོ་ཀུན་ཕྱམས་གཅིག་རྣམ་མཁྱེན་སར་འགོད་ཤོག །ཅེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་འགྱུར་མེད་བཟང་པོས་གསུང་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
[edit]

/sras bcas rgyal ba kun gyi yab gcig pu/__/'jam dpal ye shes sems dpa'i rdo rje'i rgyud/__/rtse gcig gus pas kha ton bgyis pa yi/__/legs byas byang chub snying por yongs su bsngo/__/dge ba 'di yis skye zhing skye ba kun/__/dal 'byor 'khor lo bzhi ldan rten bzang thob/__/theg mchog bshes dang nam yang mi 'bral bar/__/bka' bzhin sgrub pa'i mchod pas mnyes byed shog__/tshul khrims dag cing thos bsam sgom par ldan/__/rgyal bstan spyi dang rdzogs pa chen po yi/__/ring lugs srid mtha'i bar du spel ba dang /__/'gro kun phyams gcig rnam mkhyen sar 'god shog__/ces pa'ang dge sbyong 'gyur med bzang pos gsung ngor mkhyen brtse'i dbang pos spel ba sid+d+hi rastu//__//_!

Footnotes

Other Information