JKW-KABUM-01-KA-004-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཞེས་པ།
Wylie title 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 12, Pages 486 (Folios 5b2 to 5b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 486. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་ལྷ་རྩེ་དབོན་བླ་མ་དམ་པས་གསུངས་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།།

zhes pa'ang lha rtse dbon bla ma dam pas gsungs ngor mkhyen brtse'i dbang pos rang nyid kyis smras pa dge zhing bkra shis

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇ༷མ་པའི་དབྱང༷ས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །མཁྱེན༷་བརྩེ༷་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །མཁས་གྲུབ་དབ༷ང་པོ༷་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །ཕན་བདེའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་ལྷ་རྩེ་དབོན་བླ་མ་དམ་པས་གསུངས་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།། །།
[edit]

'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa/__ 'jaXm pa'i dbyangaXs sogs sras bcas rgyal kun gyi/__/mkhyenaX brtseX nus pa'i ye shes gcig bsdus pa/__/mkhas grub dbaXng poX rje btsun bla ma mchog__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor gyur cig__/dpal ldan bla ma mchog la gsol btab mthus/__/tshe rabs kun tu 'bral med rjes bzung nas/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub pa dang /__/phan bde'i dpal 'byor rgyas par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang lha rtse dbon bla ma dam pas gsungs ngor mkhyen brtse'i dbang pos rang nyid kyis smras pa dge zhing bkra shis//__//

Footnotes

Other Information