JKW-KABUM-01-KA-004-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:00, 30 November 2023 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྒྱལ་སྲས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་པ།
Wylie title rgyal sras 'jam pa'i dbyangs zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 10, Pages 485 (Folios 5a2 to 5a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rgyal sras 'jam pa'i dbyangs zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 485. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གན་མཛོད་འཛིན་པ་མཆོག་གིས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རེག་བྱ་དང་བཅས་ཏེ་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའོ།།

ces pa'ang dpal lcags zam pa chen po'i phrin las kyi gan mdzod 'dzin pa mchog gis lha rdzas kyi reg bya dang bcas te gsung gis bskul ba bzhin bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis smras pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྒྱལ་སྲས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་དང་། །ཕྱག་ན་པདྨོའི་བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཟུང་འཇུག་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་པོ་ཆེའི། །རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་ནས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གན་མཛོད་འཛིན་པ་མཆོག་གིས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རེག་བྱ་དང་བཅས་ཏེ་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའོ།། །། ༈
[edit]

rgyal sras 'jam pa'i dbyangs zhes pa/__ rgyal sras 'jam pa'i dbyangs kyi mkhyen rab dang /__/phyag na pad+mo'i brtse chen ye shes sku/__/zung 'jug mkhas shing grub pa'i dbang po che'i/__/rnam thar dran bzhin snying nas gsol ba 'debs/__/tshul gnas thos bsam sgom pa'i mthar son nas/__/'chad rtsod rtsom pa'i phrin las rab 'byams kyis/__/ris med bstan 'gro'i phan bde spel ba'i phyir/__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor gyur cig__/de ltar mi phyed gus pas gsol btab mthus/__/bdag sogs 'gro kun deng nas byang chub bar/__/mgon po khyod kyis 'bral med rjes bzung nas/__/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang dpal lcags zam pa chen po'i phrin las kyi gan mdzod 'dzin pa mchog gis lha rdzas kyi reg bya dang bcas te gsung gis bskul ba bzhin bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis smras pa'o//__//_!

Footnotes

Other Information