JKW-KABUM-01-KA-002-106

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྡོར་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག།
Wylie title rdor 'dzin 'jam dbyangs blo gsal la gsol 'debs dad pa'i me tog JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 106, Pages 344-346 (Folios 143b1 to 144b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ('jam dbyangs blo gsal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdor 'dzin 'jam dbyangs blo gsal la gsol 'debs dad pa'i me tog. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 344-346. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་ལྡན་དགེ་སློང་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་རས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མངོན་པར་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བསྟོད་ཡུལ་དམ་པའི་ལེགས་གསུང་སྨན་གྱི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang dad ldan dge slong dz+nyA na sA ga ras tshul 'di lta bu zhig bskul ba'i rkyen dang /__rang nyid kyang mngon par dwang ba'i yid kyis mtshams sbyar te bstod yul dam pa'i legs gsung sman gyi bdud rtsis 'tsho ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མཚུངས་མེད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། །རྡོ༷་རྗེ༷་འཛིན༷་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །འཇ༷མ་པའི་དབྱང༷ས་སོགས་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱི་དངོས། །བློ༷་གས༷ལ་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་འདྲེན་མཆོག །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །མགོན་ཁྱོད་གཟོད་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་ཀྱང་། །བསམས་བཞིན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སླད་དུ། །དམ་པས་བསྔགས་འོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི། །རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་བཟུང་ལ་གསོལ་བ༴ ༢ གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་སོགས། །དཀར་པོའི་བག་ཆགས་ཆེས་ཆེར་སད་པའི་མཐུས། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཀུན་མཁྱེན་ཨེ་ཝྃ་པའི། །རིང་ལུགས་མཆོག་ལ་ཞུགས་དེར་གསོལ༴ ༣ སོ་ཐར་ཁྲིམས་ཀྱི་མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་དུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་དཔག་བསམ་འཁྲུངས་པ་ལས། །གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་འབྲས་བུས་རབ་མཛེས་པའི། །སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་གསོལ༴ ༤ མང་དུ་གསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སོན་ཅིང་། །ཚུལ་བཞིན་བསམ་བས་བློ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་ཡངས། །རྩེ་གཅིག་བསྒོམ་པས་ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་གཟིགས། །རང་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་ལ༴ ༥ མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཤིང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་བར་མཛད། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་རིགས་གསུམ་གདུལ་བྱའི་ཚོགས། །ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་འགོད་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༦ །མདོར་ན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་ཤེས་པའི་བློས། །མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༧ །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་དྲན། །ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བརྩོན་པ་དང་། །སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ངེས་འབྱུངགཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ ༨ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །རླབས་ཆེན་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི། །སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཀྱིས། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ལ་བསླབ་པར་བྱིན༴ ༩ ཁྱད་པར་རྣམ་དག་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྲོག་བཞིན་བསྲུང་བ་དང་། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་མྱུར་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༠ །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས། །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༡༡ །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་དགེ་སློང་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་རས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མངོན་པར་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བསྟོད་ཡུལ་དམ་པའི་ལེགས་གསུང་སྨན་གྱི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

rdor 'dzin 'jam dbyangs blo gsal la gsol 'debs dad pa'i me tog/ mtshungs med rdo rje 'dzin pa 'jam dbyangs blo gsal la gsol ba 'debs pa dad pa'i me tog ces bya ba bzhugs so/__/oM swasti sid+d+haM/__/rdoX rjeX 'dzinaX pa yongs kyi 'khor los sgyur/__/'jaXm pa'i dbyangaXs sogs rgyal sras kun gyi dngos/__/bloX gsaXl gdul bya rgya mtsho'i rnam 'dren mchog__/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__1__/mgon khyod gzod nas byang chub mchog brnyes kyang /__/bsams bzhin thub pa'i bstan pa 'dzin slad du/__/dam pas bsngags 'os dge ba'i bshes gnyen gyi/__/rigs su skye ba bzung la gsol ba=__2__gzhon nu nyid nas dad brtson shes rab sogs/__/dkar po'i bag chags ches cher sad pa'i mthus/__/rgyal bas lung bstan kun mkhyen e wa~M pa'i/__/ring lugs mchog la zhugs der gsol=__3__so thar khrims kyi mtho ris dga' tshal du/__/byang chub sems gnyis dpag bsam 'khrungs pa las/__/gsang chen smin grol 'bras bus rab mdzes pa'i/__/sum ldan rdo rje 'dzin par gsol=__4__mang du gsan pa rgya mtsho'i mthar son cing /__/tshul bzhin bsam bas blo gros mchog tu yangs/__/rtse gcig bsgom pas zab mo'i de nyid gzigs/__/rang don mngon du gyur la=__5__mkhas btsun bzang po'i yon tan mtha' yas shing /__/'chad rtsod rtsom pas rgyal bstan gsal bar mdzad/__/mkhyen brtse nus pas rigs gsum gdul bya'i tshogs/__/phan bde'i dpal la 'god der gsol ba 'debs/__6__/mdor na khyab bdag bla ma spyan ras gzigs/__/skyabs gnas kun 'dus ngo bor shes pa'i blos/__/mi phyed rtse gcig gus pas gsol 'debs na/__/'bral med rjes su bzung bar byin gyis rlobs/__7__/dal 'byor rnyed dka' nam 'chi nges med dran/__/las 'bras blang dor tshul bzhin brtson pa dang /_/sdug bsal rang bzhin 'khor ba'i phun tshogs la/__/nges 'byungagating nas skye bar byin=_8_mkha' khyab 'gro kun pha mar shes pa'i blos/__/rlabs chen byams dang snying rje las byung ba'i/__/smon dang 'jug pa'i byang chub sems gnyis kyis/__/rgyal sras spyod la bslab par byin=__9__khyad par rnam dag dbang gis rgyud smin cing /__/dam tshig sdom pa srog bzhin bsrung ba dang /__/bskyed dang rdzogs pa'i myur lam la brten nas/__/zung 'jug go 'phang thob par byin gyis rlobs/__10__/bkra shis gang zhig khyab bdag bla ma yi/_/ye shes gzigs pa'i byin rlabs la brten nas/__/'di nas bzung ste byang chub snying po'i bar/__/srid zhi'i dge legs mchog tu rgyas gyur cig_11_/ces pa'ang dad ldan dge slong dz+nyA na sA ga ras tshul 'di lta bu zhig bskul ba'i rkyen dang /__rang nyid kyang mngon par dwang ba'i yid kyis mtshams sbyar te bstod yul dam pa'i legs gsung sman gyi bdud rtsis 'tsho ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/

Footnotes

Other Information